A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 833 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 Aala

Aala (5) s. f. npers. Aa#la (3), Aa#las (1), Aa#lu (1)Āhola (arī Ohola); VDUn tai leelakai bija Aa#la Wahrds/ un wiņņa Mahśai Aaliba/ un tahs kļua man par Śeewahm/ un d§emdeja Dehlus un Meitas: Śchee bija wiņņu Wahrdi: Aa#la irr Samarija/ un Aa#liba irr Jeru§aleme. VD1689_94 Ech 23:4. < vc. Ahala[2020-02]

2 Aaliabs, Aalijabs

Aaliabs, Aalijabs (6) s. m. npers. Aa&liabs (2), Aa&liabu (2), Aa&lijabs (1), Aa#lijabs (1)Oholiābs (arī Āholīābs); VDTAd §trahdaja Bezalee#ls un Aa&liabs/ un ikweens/ kam śamanniga Śirds bija/ kam tas KUNGS bij Gudribu un Śapraśchanu dewis/ ka tee §innatu wiśśu Darbu par Kalpośchanu tahs śwehtas Weetas/ pehz wiśśu/ ko tas KUNGS bij pawehlejis. VD1689_94 2Moz 36:1. < vc. Ahaliab Aalibams [2020-11]

3 Aaliba

Aaliba (6) s. f. npers. Aa#liba (2), Aa#libas (1), Aa#libu (1), Aaliba (2)Āholība (arī Oholiba); VDUn tai leelakai bija Aa#la Wahrds/ un wiņņa Mahśai Aaliba/ un tahs kļua man par Śeewahm/ un d§emdeja Dehlus un Meitas: Śchee bija wiņņu Wahrdi: Aa#la irr Samarija/ un Aa#liba irr Jeru§aleme. VD1689_94 Ech 23:4. < vc. Ahaliba[2020-02]

4 Aalibama

Aalibama (6) s. f. npers. Aa&libama (1), Aa&libamas (2), Aa#libama (1), Aa#libamas (1), Aalibamu (1)Āholībāma (arī Oholibāma); VDUn śchee irr Aa&libamas/ Ee§awa Śeewas Dehli/ tas Waldneeks Jeu#s/ tas Waldneeks Ja&e&lams/ tas Waldneeks Korus/ śchee irr Aa&libamas Ee§awa Śeewas Waldneeki. VD1689_94 1Moz 36:18. < vc. Ahalibama[2020-11]

5 Aalibams

Aalibams (1) s. m. npers. Aa&libamam (1)Oholiābs (arī Āholīābs); VDWiņ§ch irr tam arrid§an Śirdi^ dewis (zittus) mahziht/ tam un Aa&libamam Aki§amaka Dehlam/ no Danna Zilts. VD1689_94 2Moz 35:34. < vc. Ahalibama (personvārds sajaukts ar vc. Ahaliab) Aaliabs, Aalijabs[2020-02]

6 Aalibamus

Aalibamus (1) s. m. npers. Aa&libamus (1)Āholībāma (arī Oholibāma); VDTas Waldneeks Aa&libamus/ tas Waldneeks Eelus/ tas Waldneeks Pinons. VD1689_94 1Moz 36:41. < vc. Ahalibama[2020-11]

7 Aalijabs

Aalijabs Aaliabs, Aalijabs[2020-02]

8 Aarans, Ārans

Aarans, Ārans (5) s. m. npers. Aaran (1), Aaranu (1), Aaraņa (1), Aaraņu (1), Ahrana (1)Ārons; VD, JDWings ghodiya Aaran wehl wairak / vnd dehwe tam Bährna Manntibu / ar Wahrdu / wi§śus pirrmayus wings tam pee§kire. Manc1631_Syr, 60325. Tas Zilts Ahrana lai zerre us to Kungu/ tas irr wiņņa Paligs in Bruņņas. LGL1685_K1, 27710. < vc. Aaron Aarons[2020-02]

9 Aarim

Aarim Kiriat Aarim[2020-02]

10 Aarons

Aarons (390) s. m. npers. Aa#ronam (1), Aa#rons (17), Aa#ronu (19), Aa#roņa (21), Aa#roņam (13), Aa&rona (4), Aa&ronam (2), Aa&rons (74), Aa&ronu (69), Aa&roņa (82), Aa&roņam (47), Aa&roņam{Aa&ro ņam} (1), Aa`rons (2), Aa`roņa (2), Aa~roņa (1), Aaron (7), Aarona (3), Aaronam (2), Aarons (5), Aaronu (6), Aaroņa (11), Aaroņam (1)Ārons; VD, JDTas nams Aaron zerrey vß tho Kunge tas gir thems pallix vnde §kide. Ps1615, 6324. Un Aa&rons nomirre tur us ta Kalna Wirs=Gallu/ tad nahze Moh§us un Eelea§ars no ta Kalna §emme^. VD1689_94 4Moz 20:29. - Aarona / Aaroņa bērni; bērni Aarona / Aaroņa (9) Aa#roņa.. behrneem (1), Aa&roņa behrneem (3), Aa&roņa.. behrneem (1), Aarona bährni (1), Aaroņa behrni (1), bährni Aarona (1), behrni Aaroņa (1)- Aarona / Aaroņa zizlis; zizlis Aaroņa (4) Aa&rona §i§lis (1), Aa&roņa §i§lis (2), §i§lis Aaroņa (1)- Aarons, tas priesteris; priesteris Aarons (22) Aa#rons tas pree§teris (1), Aa#roņa ta pree§teŗa (4), Aa#roņam tam pree§teŗam (1), Aa&ronam tam pree§teŗam (1), Aa&roņa ta pree§teŗa  (7), Aa&roņa ta.. pree§teŗa (1), Aaroņa ta pree§teŗa (1), pree§teŗa Aa#roņa (1), pree§teŗa Aa&rona (1), pree§teŗa Aa&roņa (3), pree§teŗa Aa`roņa (1)- Aarons, tavs brālis; tavs brālis Aarons (7) Aa#rons taws brahlis (1), Aa#roņam tawam brahļam (1), Aa&ronu tawu brahli (1), Aa&roņam tawam brahļam (2), tawam brahļam Aa&roņam (1), tawu brahli Aa&ronu (1)- Aarons un Mirjama / Mirjame; Mirjame un Aarons (6) Aa#ronu un Mirjamu (1), Aa&ronu un Mirjami (1), Aa&ronu un.. Mirjami (2), Mirjame un Aa&rons (2)- Aarons un Mozus; Mozus un Aarons (88) Aa#roņa un Moh§us (1), Aa&rons un Moh§us (1), Aa&ronu un Moh§u (1), Aa&ronu un.. Moh§u (1), Aa&roņa un Moh§us (1), Moh§u un Aa#ronu (5), Moh§u un.. Aa#ronu (5), Moh§u.. un Aa#ronu (1), Moh§u un Aa&ronu (15), Moh§u un.. Aa&ronu (14), Moh§u un Aarons (1), Moh§u un Aaronu (1), Moh§um un Aa&ronam (1), Moh§um un Aa&roņam (1), Moh§um un Aa&roņam{Aa&ro ņam} (1), Moh§us un Aa#rons (4), Moh§us un Aa&rons (25), Moh§us un Aa&roņa (2), Moh§us un Aa`rons (2), Moh§us un Aarons (2), Moh§us un Aaroņa (1), Moh§us un.. Aa&roņa (2)- Aarons un viņa dēli / dēls (60) Aa#ronu un.. wiņņa dehleem (1), Aa#ronu un wiņņa dehlu (1), Aa#ronu un wiņņa dehlus (3), Aa#roņa un.. wiņņa dehleem (1), Aa#roņam un wiņņa dehleem (5), Aa&rona un wiņņa dehlu (3), Aa&ronam.. un wiņņa dehleem (1), Aa&rons un wiņņa dehli (7), Aa&ronu un wiņņa dehleem (2), Aa&ronu un.. wiņņa dehleem (3), Aa&ronu un wiņņa dehlus (6), Aa&ronu.. un wiņņa dehlus (1), Aa&roņa un wiņņa dehleem (1), Aa&roņa un.. wiņņa dehleem (2), Aa&roņa un wiņņa dehlu (4), Aa&roņam un wiņņa dehleem (17), Aa&roņam un.. wiņņa dehleem (1), Aaronu un.. wiņņa dehleem (1)- Aaroņa dēls (priesteris) / dēli (priesteŗi); priesteris / priesteŗi, Aaroņa dēls / dēli (48) Aa#roņa dehleem (1), Aa#roņa dehleem.. pree§teŗeem (2), Aa#roņa dehli (1), Aa#roņa dehls (1), Aa#roņa.. dehlu (1), Aa&roņa dehla (1), Aa&roņa.. dehla (2), Aa&roņa dehleem (9), Aa&roņa.. dehleem (1), Aa&roņa dehleem.. pree§teŗeem (4), Aa&roņa dehli (5), Aa&roņa.. dehli (1), Aa&roņa dehls (2), Aa&roņa.. dehls (2), Aa&roņa dehls.. pree§teris (1), Aa&roņa dehlu (2), Aa&roņa.. dehlu (1), Aa&roņa dehlu.. pree§teri (1), Aa&roņa dehlus (2), Aa&roņa dehļa.. pree§teŗa (1), Aaroņa dehls (1), pree§teŗeem Aa#roņa dehleem (1), pree§teŗeem Aa&roņa dehleem (1), pree§teŗeem Aaroņa dehleem (1), pree§teŗi Aa&roņa dehli (1), pree§teris Aa&roņa dehls (1), pree§teŗus Aa&roņa dehlus (1) Aaroņa dzimums (3) Aa&roņa d§immuma (2), Aa&roņa.. d§immuma (1)Ārona pēcnācējiNe weenam no Aa&roņa D§immuma/ kad tas §pittaligs irr/ jeb kam ta Meeśa pill/ buhs no tahm śwehtahm Leetahm eh§t/ teekams tas śchķih§ts tohp/ ir kas jeb kuŗŗu neśchķih§tu Meeśu aiskaŗŗ/ no kahda Miŗŗoņa/ jeb kam gulloht Śehkla ispill. VD1689_94 3Moz 22:4. Aaroņa koks (3) Aa#roņa kohks (1), Aa#roņa kohku (1), Aa&roņa kohks (1)Ārona zizlis, spieķisUn Rihta Deena^/ kad Moh§us Leezibas Telti^ eegahje/ tad raugi/ Aa&roņa Kohks preekśch to Lewja Nammu §aļļoja/ un tahs Seedas bij isśittuśchas/ un bij Mandeles neśśuśchas. VD1689_94 4Moz 17:8. Aaroņa nams; nams Aarona (6) Aa&roņa namma (1), Aa&roņa nammu (1), Aa&roņa nams (2), namme Aaron (1), nams Aaron (1)Ārona dzimta, Ārona pēcnācējiTas nams Aaron zerrey vß tho Kunge tas gir thems pallix vnde §kide. Ps1615, 6324. Lai śakka Aa&roņa Nams: Wiņņa Schehla§tiba paleek muh§chigi. VD1689_94 Ps 118:3. < vc. Aaron Aarans, Ārans[2023-04]

11 Aasverus, Ahasverus

Aasverus, Ahasverus (36) s. m. npers. Aa#§werus (2), Aa#§weruśa (1), Aa#§weruśu (1), Aa#sweruśa (1), Aa&§werus (18), Aa&§weruśa (7), Aa&§weruśu (1), Aa§werus (1), Aa§weruśa (2), Aa§weruśam (1), Aha§werus (1)Ahasvers (arī Ahasvērs); VDKonings Aha§werus zeenija auxte to Haman / wi§śai Pils=Śaimei by prek§ch to klanniteeß. Manc1654_LP1, 54619. TAs notikkahs Aa§weruśa Laika^/ (śchis irr tas Aa&§werus/ kas no Jndijas lihd§ Moŗu=Semmei waldija/ pahr śimts diwideśmits un śeptiņahm Wal§tibahm). VD1689_94 Est 1:1. - ķēniņš / konings Aasverus / Ahasverus (30) ķehniņ§ch Aa#§werus (9), ķehniņa Aa#§weruśa (1), ķehniņa Aa&§werus (9), ķehniņa Aa&§weruśa (5), ķehniņa Aa§werus (1), ķehniņa Aa§weruśa (1), ķehniņam Aa§weruśam (1), ķehniņu Aa#§weruśu (1), ķehniņu Aa&§weruśu (1), konings Aha§werus (1) < vc. Ahasveros [2020-11]

12 Aazbajs

Aazbajs (1) s. m. npers. Aa&sbaja (1)Ahasbajs (arī Ahasebajs); VDEeliwelets/ Aa&sbaja Dehls ta Dehla Mae#kataja. Eelijams/ Akitoweļa Dehls ta Giloniteŗa. VD1689_94 2Sam 23:34. < vc. Ahasbais (gen.)[2020-04]

13 aba

aba 1 (14) conj. ab (11), abba (2), abbe (1)vai (šķīruma saiklis)Cekart tu Dewe wa'rd' nä pattes minneyß Ab oter cilwek wälnam wäleyß norauwt.. Elg1621_GCG, 18612. Tapätz nä bädaiateeß §atzidami: Ko mäß ädi§im / abba ko dzär§im / iäbb ko apwilk§im. Reit1675_UeP, 1820. aba.. aba (3) ab.. ab (2), abba.. abbe (1)vai nu.. vaiAb ekßan helles ab ekßan debbe§§e.. Elg1621_GCG, 1821. Nä weenß nä warr diwim Kungim kalpoot. Abba wing§ch too weenu eenidäß / un~ too otru myläß; Abbe to weenu wing§ch paturräß / unn too otru ap§meeß. Reit1675_UeP, 1714, 15. < bkr. vai po. abo 'vai' abu[2021-01]

14 aba

aba 2 (22) s. indecl. abba (22)Abba, tas ir tehws. Vater lieber. Fuer1650_70_1ms, 1611. Abba, tas ir Tehws, lieber Vater. Fuer1650_70_2ms, 18. tēvs (netulkots aramiešu valodas vārds) Ja tas tha warreth buuthe / ka ta §tunde §edtczen edthe / vnde ßatcy: Abba mans Thews / tu war wue§§es lethes darryth.. EvEp1587, 7519. ..juhśo Śirdi^s/ tas śauz: Abba/ Tehtit. JT1685 Gal 4:6. aba tēvs / tētīt (20) abba.. tähws (7), abba tehtit (2), abba.. tehws (4), abba.. thews (7)mans tēvs; mīļais tēvs..vnde ßatcy: Abba mans Thews / tu war wue§§es lethes darryth.. EvEp1587, 7519. Un wiņśch śazzija: Abba Tehws/ tu §pehj wiśśahs Leetahs: üemm ścho Biķķeri no mannim.. JT1685 Mk 14:36. < aram. aba 'tēvs'[2020-03]

15 Abacinijus

Abacinijus (1) s. m. npers. Abazinijus (1)Habacinja; VDTad jehmu es Je§aniju to Dehlu Jeremijus/ ta Dehla Abazinijus/ lihd§ an wiņņa Brahļeem/ un wiśśeem wiņņa Dehleem/ un wiśśu to Rekabiteŗo Nammu. VD1689_94 Jer 35:3. < vc. Habazinja[2022-01]

16 Abadons

Abadons (1) s. m. npropr. Abbaddons  (1)Abadons; JD nāves eņģelis, elles valdnieksUn pahr teem bija weens Ķehniņśch/ tas Eņģelis ta Besdibbeņa/ wiņņa Wahrds bija Ebra`i§ki: Abbaddons/ un Greeķeŗo Walloda^: Apollion. JT1685 Atk 9:11. < vc. Abaddon Apollion[2016-05]

17 Abagts

Abagts (1) s. m. npers. Abagtu (1)Abagts; VDŚeptita^ Deena^/ kad ta Ķehniņa Śirds no Wihna eelihgśmojahs/ śazzija wiņ§ch us Meu#manu/ Bi§tu/ Arbonu/ Bigtu un Abagtu/ Setaru un Karku/ teem śeptiņ Kambar=Junkuŗeem/ kas ta Ķehniņa Aa&§weruśa Preekścha^ kalpoja. VD1689_94 Est 1:10. < vc. Abagtha[2022-01]

18 Abajus

Abajus (2) s. m. npers. Abajus (2)Habaja; VDUn no to Pree§teŗu Behrneem/ Abajus Behrni/ Akoza Behrni/ Bar§illaja Behrni/ kas no Bar§illaja ta Gileaditeŗa Meitahm bij Śeewu ņehmis/ un tappe pehz wiņņo Wahrdu dehwehts. VD1689_94 Ezr 2:61. < vc. Habaja[2022-01]

19 Abakuks

Abakuks (5) s. m. npers. Abakuka (2), Abakuks (2), Abakuku  (1)Habakuks; VDTo Danjeļu Deews arri ne aismirśa/ kad tas §tarp teem Lauweem śehdeja/ Śawu Eņģeli peeśuhtija tas tam/ In likka tam Barribu peene§t/ zaur śawu Kalpu Abakuku. LGL1685_K1, 12021. ŚChi irr ta Na§ta/ ko tas Praweets Abakuks irr red§ejs. VD1689_94 Hab 1:1. - praviets Abakuks (3) praweeta Abakuka (2), praweets Abakuks (1) < vc. Habakuk [2019-09]

20 abapušgriezīgs

abapušgriezīgs (1) adj. abbapu§ch ghree§iex (1)abpusgriezīgs, tāds, kam ir asas abas malasBett pehtz ruhktas ka Wehrmedes / vnd a§śas ka abbapu§ch ghree§iex Sohbins. Manc1637_Sal, 1413. la. abapuš + griezt (pēc vc. zweischneidig) abejpusgriezīgs, abpusgriezīgs, abejpusgriežams [2020-04]

21 Abarims

Abarims (8) s. m. nloc. Abarim (6), Abarima (1), Abarimu (1)Abarima kalni (arī Abārīma kalni); VDKahp uhs to Lihbanu/ un śauzi/ un pazelli tawu Balśi Bah§ana^/ un brehz no Abarima/ jo wiśśi tawi Mihletaji irr śatreekti. VD1689_94 Jer 22:20. - kalni / pakalni / kalns Abarim; Abarimu kalni (7) Abarimu kalneem (1), kalneem Abarim (2), kalnu Abarim (2), pakalneem Abarim (2) < vc. Gebirge Abarim [2020-07]

22 Abava

Abava (2) s. f. nloc. Abaua (1), Abawa (1)Abaua, f. die Abau, der fluß. Fuer1650_70_1ms, 168. Abawa, f. die Abau der fluß. Fuer1650_70_2ms, 19. Abava, upe KurzemēAbaua, f. die Abau, der fluß. Fuer1650_70_1ms, 168. : s.īr. ab, abann 'upe', lat. amnis 'upe' (< *abnis) abavietis, abavnieks[2014-12]

23 abavietis

abavietis (1) s. m. abauweetis (1)Abauweetis, Abauneeks, Einer der an der Abau wohnet. Fuer1650_70_1ms, 169. abavietis, Abavas upes piekrastes iedzīvotājsAbauweetis, Abauneeks, Einer der an der Abau wohnet. Fuer1650_70_1ms, 169. la. Abava Abava, abavnieks[2016-02]

24 abavnieks

abavnieks (2) s. m. abauneeks (2)Abauweetis, Abauneeks, Einer der an der Abau wohnet. Fuer1650_70_1ms, 169. Abauneeks, einer der ander Abau wohnet.. Fuer1650_70_2ms, 110. abavietis, Abavas upes piekrastes iedzīvotājsAbauweetis, Abauneeks, Einer der an der Abau wohnet. Fuer1650_70_1ms, 169. la. Abava Abava, abavietis[2016-07]

25 Abdeelis

Abdeelis (1) s. m. npers. Abdee#ļa (1)Abdeēls (arī Abdēls); VDWehl pawehleja tas Ķehniņ§ch Jerameeļam Ameleka Dehlam/ un Serajum A§rie#ļa Dehlam/ un Selamijum Abdee#ļa Dehlam/ to Rak§titaju Bahruku/ un to Praweetu Jeremiju grahbt/ bet tas KUNGS bij tohs apślehpis. VD1689_94 Jer 36:26. < vc. Abdeel[2022-01]

26 Abdons

Abdons 1 (1) s. m. nloc. Abdons (1)Abdona; VDUn no Ah§eŗa Zilts Mi§eale/ un wiņņas Preekśch=Pilsśahti/ Abdons un wiņņa Preekśch=Pilsśahti. VD1689_94 Joz 21:30. < vc. Abdon[2020-07]

27 Abdons

Abdons 2 (4) s. m. npers. Abdons (3), Abdonam (1)Abdons; VDUn Abdons/ Jllela ta Pireatoniteŗa Dehls nomirre/ un tappe aprakts Pireatona^ Eewra#ima Semme^/ us to Amaleķiteŗu Kalnu. VD1689_94 Sog 12:15. < vc. Abdon[2020-07]

28 Abdus

Abdus (4) s. m. npers. Abda (1), Abdus (3)1. Abdī (arī Abdijs); VDTad zehlahs tee Lewiti/ Makats Ama§aja Dehls/ un Joels A§arija Dehls/ no to Ka&a&titeŗu Behrneem. Un no Meraŗa Behrneem/ Kis Abda Dehls/ un A§arijus Jealee#ļa Dehls. Un no teem Ger§oniteŗeem/ Jous Simma Dehls/ un Edens Jouśa Dehls. VD1689_94 2L 29:12. 2. Abda; VDUn Matanijus/ Mikus Dehls/ ta Dehla Sabdus/ ta Dehla Aśśawa/ bija tas pirmajs/ kas Luhgśchana^ to Pateikśchanu eeśahze. Un Bakbukijus/ bija tas ohtrs no śaweem Brahļeem/ un Abdus/ Sammuu#s Dehls/ ta Dehla Galala/ ta Dehla Jedutuņa. VD1689_94 Neh 11:17. < vc. Abdi, Abda[2022-01]

29 Abeca

Abeca (1) s. f. nloc. Abeza (1)Ebeca; VDUn Rabita/ un Ki§eons/ un Abeza. VD1689_94 Joz 19:20. < vc. Abez[2020-07]

30 Abednegus

Abednegus (17) s. m. npers. Abednego (1), AbedNego (1), AbedNegu (5), AbedNegum (1), AbedNegus (9)Abed-Nego; VDSadrach / Me§ach und Abednego tappa ded§igha` Krahßny / kattra ka Kallgka=Zepplis däggha / ka tee ghaja unnd §tahweja / arr Drahnam / Mehteleem / Kurrpehm / eemä§ti / teitan by teem Pällno=pällnohß śadeggt / tapehtz{tapeptz} kad tee nhe ghribbeja no tahß ih§tänas Titzibas attkahpt / unnd to Paggaņo Titzibu usjembt.. Manc1654_LP2, 287{267}27. Teju irr Judu Wihri/ ko tu par Waldneekeem pahr to Babeles Wal§ti eśśi eezehlis/ Sadraks/ Me§aks un AbedNegus/ śchee Wihri ne leek tawu Ķehniņa Wahrdu wehra^/ un ne gohda tawus Deewus/ un ne peeluhd§ to §elta Bildi/ ko tu eśśi uszehlis. VD1689_94 Dan 3:12. - Zadraks, Mezaks / Mezeks un(d) Abednegus (16) Sadrach Me§ach und Abednego (1), Sadraka Me§aka un AbedNegus (2), Sadrakam Me§akam un AbedNegum (1), Sadraks Me§aks un AbedNegus (7), Sadraku Me§aku un AbedNegu (4), Sadraku Me§eku un AbedNegu (1) < vc. Abed-Nego[2022-01]

31 abējādi

abējādi (6) adv. abbejadi (5), abbejahdi (1)Abbejadi bey"derley".. Fuer1650_70_1ms, 124. abējādiAbbejadi warr śazziht, man kan bey"des, bey"derley" sagen. Fuer1650_70_1ms, 124. Eepuhtihśi tu D§irk§teli^/ tad taps leels Ugguns no tahs/ bet śpļauśi tu us D§irk§teli/ tad apd§eh§t ta/ in abbejadi warr nakt no tawas Muttes. VLH1685_Syr, 42A1. la. abējāds abējāds, abijādi[2019-12]

32 abējāds

abējāds (6) adj. abbeiade (1), abbejads (1), abbejadu (1), abbejahds (1), abbeyadu (2)Abbejads der es mit bey"den halt, neuter.. Fuer1650_70_1ms, 123. Abbejahds, der es mit beiden hält, neuteral.. Fuer1650_70_2ms, 120. abējāds, divējādsDod mums tho Thewe patte§e ad§idt / matce mums arriczan JE§um tho Dele paßidt / töw Dews abbeiade Gars.. Ps1615, 762. Töw abbejadu Gharru tee§cham śaprohtam. LGL1685_V5, 8727. la. abējs abējs, abēja, abējādi[2016-07]

33 abejpus

abejpus (1) praep. gen.sg. f. abbei puś (1)abpus..un pa abbei puś tahs Uppes bija tahs Kohks tahs D§ihwibas. JT1685 Atk 22:2. la. abējs + puse abējs, abēja, abejpusgriezīgs, abejpusgriežams, abejpusrakstīta, abipus[2019-12]

34 abejpusgriezīgs

abejpusgriezīgs (1) adj. abbei puśś gree§igs (1)abpusgriezīgs, tāds, kam ir asas abas malasJo Deewa Wahrds irr d§ihws un §pehzigs/ un aśśaks ne ka kahds abbei puśś gree§igs Sohbins.. JT1685 Ebr 4:12. : la. abejpus + griezt (pēc vc. zweischneidig) abejpus, abapušgriezīgs, abpusgriezīgs, abejpusgriežams[2020-03]

35 abejpusgriežams

abejpusgriežams (1) adj. abbei puśs gree§chamus (1)abpusgriezīgs, tāds, kam ir asas abas malasWiņņu Mutte pa=aug§tinahs to STJPRU DEEWU/ un turrehs abbei puśs gree§chamus Sohbiņus Rohka`. VD1689_94 Ps 149:6. la. abejpus + griezt (pēc vc. zweischneidig) abejpus, abapušgriezīgs, abejpusgriezīgs, abpusgriezīgs[2020-03]

36 abejpusrakstīta

abejpusrakstīta (1) adj. abbei puśs rak§titas (1)no abām pusēm izrotāta ar rakstuWuj tad wiņņai ne atraddihs un isdallihs to Laupijumu/ weenu Meitiņu jeb diwi preekśch weena Wihra/ preekśch Siśśeru weenu Laupijumu no raibahm rak§titahm Drehbehm/ raibas rak§titas Drehbes par Laupijumu/ raibas abbei puśs rak§titas Drehbes apkahrt Kaklu. VD1689_94 Sog 5:30. la. abejpus + rakstīt abejpus[2020-11]

37 abējs, abēja

abējs, abēja (92) pron. abbeja (1), abbejahm (10), abbejahs (2), abbejahß (1), abbejas (1), abbeja^ (2), abbeja^s (13), abbejeem (16), abbeji (2), abbejo (3), abbejo^s (14), abbeju (10), abbejus (15), abejus (1), abieim (1)Abbeji masc. bey"de zusam~en. Abbejahs foem. bey"de zusam~en. Fuer1650_70_1ms, 119, 20. Abbeji. masc. beide zusammen{}. Abbejahs. foem. beide zusammen. Fuer1650_70_2ms, 117, 18. 1. abi, abasTas abbeju darbs das ist bey"der thun.. Fuer1650_70_1ms, 120. Un Jonatanam Saula Dehlam bij weens Dehls/ tas bija abbejahm Kahjahm tiślis.. VD1689_94 2Sam 4:4. - abējas / abēju acis (4) abbejahm azzim (1), abbejo azzis (1), abbeju azzis (2)- abējas kājas (3) abbejahm kahjahm (3)- abēja(s) puse(s) (14) abbeja? puśśe^ (1), abbeja^ puśśe^ (1), abbeja^s puśśe^s (9), abbejahß pu§śehß (1), abbejas puśśes (1), abbeju puśśi (1)- abējas rokas (5) abbeja^s rohka^s (1), abbejahm rohkahm (4)- abēji gali (6) abbejeem galleem (1), abbejo^s gallo^s (2), abbejo^s.. gallo^s (2), abbejus.. gallus (1)- abēji sāni (9) abbejeem śahneem (1), abbejeem.. śahneem (1), abbejo^s śahno^s (5), abbejo^s.. śahno^s (2)- abējiem piesūtīt (4) abbejeem peeśuhtihs (4)2. abējāds, abējāda; divējāds, divējāda..Tew abbeju Garru teeścham śaprohtam. LGL1685_K1, 6418. la. abi abi, abas, abējādi, abējāds, abejpus[2020-03]

38 Abel

Abel (1) s. g.? nloc. Abel (1)lielais sēru akmens; VDUn tahs Selta Pelles bija pehz to Pulku wiśśo Wili§teŗu Pilsśahtu/ appakśch teem peezeem Leeleem=Kungeem/ tik labbi to §tipro Pilsśahtu/ ka` ir to Mee§to/ lihd§ tam leelam Akmiņam Abel/ kur tee ta KUNGA Śchķir§tu bij nozehluśchi/ kas lihd§ śchodeen ir us Jo§uaśa ta Bet§eemiteŗa Tihrumu. VD1689_94 1Sam 6:18. < vc. Abel[2022-01]

39 Abela, Ābela

Abela, Ābela (3) s. f. nloc. Abela^ (1), Abelas (1), Ahbelu (1)Abela (arī Ābela); VDTad runnaja wiņņa/ un śazzija: Wezzo^s Laiko^s tappe ta` runnahts un śazzihts: Kas grib waizaht/ lai tas Abela^ waiza/ un tad labbi isdewahs. VD1689_94 2Sam 20:18. < vc. Abel[2022-01]

40 Abel Betmaaka

Abel Betmaaka Abel Betmaeka [2020-07]

41 Abel Betmaeka

Abel Betmaeka (3) s. f. nloc. Abel Bet=Mae#ku (1), Abel BetMeaku (1), Abela^ Bet Maa#ka^ (1)Ābel-Bet-Maaha (arī Ābel-Bēt-Maaha); VDUn Ben=Adads klauśija tam Ķehniņam Aśśum/ un śuhtija śawus Kaŗŗa=Spehka Wirśneekus us J§rae&ļa Pilsśahteem/ un kawe Jionu un Dannu/ un Abel Bet=Mae#ku/ un wiśśu Kinerotu pee wiśśas Semmes Nawtaļa. VD1689_94 1Ken 15:20. < vc. Abel-Beth-Maecha, Abel Beth-Maacha[2020-11]

42 Abel Betmeaka

Abel Betmeaka Abel Betmaeka [2020-07]

43 ābele

ābele (3) s. f. ahbele (1), ahbeles (1), ahbeles=§arrß (1)ābeleMehs attrohdam to Kunghu JE§um eek§chan tahß śwähtas Chri§tibas / kad mehß Chri§titi kļuam / tad kļuam mehs Winjam ee=deh§titi / ka kahds Ahbeles=Sarrß zitta` §aļļa` Kohka` kļu§t ee=däh§ts / §aļļo / und krahßnus Augļus näß. Manc1654_LP1, 11611. Jtt ka` weena Ahbele §tarp Me§cha Kohkeem/ ta` irr mans Draugs §tarp teem Dehleem. VD1689_94 Dz 2:3. : liet. obelìs, -iẽs 'ābele' vilkābele, ābole[2019-08]

44 Abel Maima

Abel Maima (1) s. g.? nloc. Abel Maimu (1)Ābel-Maima (arī Ābel-Majima); VDTad klauśija Ben=Adads tam Ķehniņam Aśśum/ un śuhtija śawus Kaŗŗa Wirśneekus prett J§rae#ļa Pilsśahteem/ un tee kawe Ejonu/ un Danu/ un Abel Maimu/ un wiśśus Nawtaļa Spihķeŗu Pilsśahtus. VD1689_94 2L 16:4. < vc. Abel-Maim, Abel Maim [2020-11]

45 Abelmeola

Abelmeola (2) s. f. nloc. Abelmeolas (1), Abel Meolas (1)Abel-Mehola (arī Ābel-Mhola); VDUn Jeu# Nim§a Dehlu śwaidi par Ķehniņu pahr J§raelu/ un Eli§u Sawata Dehlu no Abelmeolas śwaidi par Praweetu tawa^ Weeta^. VD1689_94 1Ken 19:16. < vc. Abel-Mehola[2020-07]

46 Abels, Ābels

Abels, Ābels (23) s. m. npers. Abel (1), Abela (1), Abels (8), Abeļa (3), Ahbels (5), Ahbelu (4), Ahbeļa (1)Ābels; VD, JD..wue§§e tas tai§nyx aßens katteers i§ledtcz gir wuer§on Semmes no to A§§enne tha tay§ne Abels is{js} to a§§enne Zacharie tha Dhele Barrachie kattre yuus nokouwu§§che e§§eth §tarpan tho Ba§nice vnde Altare. EvEp1587, 222. Un Ahbels atwedde arrid§an no śawo Awju pirmd§imteem/ un no wiņņu Taukeem: Un tas KUNGS usluhkoja to Ahbelu un wiņņa Uppuri. VD1689_94 1Moz 4:4. - asens / asin(i)s tā taisna Abela / Abeļa (6) a§§enne tha tay§ne Abels (2), a§śini tha taißna Abeļa (1), aśśina Abeļa (1), aśśinim ta taiśna Abela (1), aśśinim tha taiśna Abeļa (1) < vc. Abel[2022-01]

47 Abelzitim

Abelzitim (1) s. g.? nloc. Abel=Sittim (1)Ābel-Šitīma (arī Ābel-Šitima); VDUn tee apmettahs pee Jardaņas/ no Bet=Je§imot/ lihd§ Abel=Sittim/ Moaba Klaijumo^s. VD1689_94 4Moz 33:49. < lat. Abelsitim[2023-05]

48 aber

aber (10) conj. abber (10)Jeb. oder. abber. id.. Fuer1650_70_2ms, 1519. vai (šķīruma saiklis)Kad Sirnus gribb wahriht abber seht, tad buhs tohs pluhdinaht, wenn man will Erbsen kochen oder säen, muß man Sie senken, schwem~en. Fuer1650_70_2ms, 3907. < vc. aber 'bet, vai'[2016-06]

49 Abi

Abi (1) s. f. npers. Abi (1)Ābī (arī Abija); VDUn wiņ§ch bija diwideśmits un peezus Gaddus wezz/ kad wiņ§ch par Ķehniņu tappe/ un waldija diwideśmits un dewiņus Gaddus Jeru§aleme^/ un wiņņa Mahtei bija Abi Wahrda/ Sakarijaśa Meita. VD1689_94 2Ken 18:2. < vc. Abi[2022-01]

50 abi, abas

abi, abas (168) pron. abbahm (1), abbahms (1), abbas (4), abba^s (1), abbe (8), abbediwi (2), abbeduewe (2), abbee (29), abbeem (31), abbeems (7), abbes (2), abbi (61), abbi=diwi (3), abbidiwi (4), abbim (2), abbo (3), abbus (7)Abbi, bey"de.. Fuer1650_70_1ms, 113. Abbi beide. Com. Anom. Fuer1650_70_2ms, 111. abi, abas..vnd attrade abbe Mariam vnd Jo§eph / vnd to Bherne exkan to Szillite gullite. EvEp1587, 161. Kad nelaulahts Wihrs ar ohtra Wihra laulatas Śeewas/ jeb nelaulata Śeewa ar ohtras Śeewas laulata Wihra Laulibu pahrkahp/ tad buhs.. un wehl par to abbeem Baśnizas=Teeśu ne§t. SKL1696_KB, 91. p. - abas / abi laivas (4) abbas laiwas (1), abbes laywes (2), abbi laiwas (1)- abas / abi puses / puši (9) abba^s puśse^s (1), abbe pu§§e (1), abbeem pu§§eem (1), abbeem pu§śeem (2), abbi pu§śeh (1), abbi pus (1), abbi puśchi (1), abbi puśs (1)- abas rokas; abi roki (6) abbahm rohkam (1), abbahms rohkams (1), abbas rohkas (1), abbeem rohkeem (1), abbi rohku (2)- abi kopā (5) abbee kohpa^ (2), abbeem kohpa^ (1), abbi kohpa (1), abbi kohpa^ (1) abi divi (40) abbe duewe (2), abbediwi (2), abbeduewe (2), abbee diwi (4), abbeem diweem (1), abbi diwi (22), abbi=diwi (3), abbidiwi (4)Allbeid/ abbidiwi. Manc1638_L, 18B2. abiNhe ßakryte the abbeduewe exkan to Beddre? EvEp1587, 1481. ..tee abbee diwi bija pilni Kweeścho=Miltu ar Eļji śajaukto/ par Ehdamu=Uppuri. VD1689_94 4Moz 7:19. : liet. abù, abì 'abi, abas' abējs, abēja, abējāds, abējādi[2020-03]

51 Abiaila

Abiaila (1) s. f. npers. Abia&ilu (1)Abihaila (arī Abīhaila); VDUn Rekabeams ņehme pahri pahr Mae&latu Jerimota Dahwida Dehla Meitu/ Abia&ilu Elijaba/ J§aja Dehla Meitu. VD1689_94 2L 11:18. < vc. Abihail[2022-01]

52 Abiails

Abiails (2) s. m. npers. Abia&ila (2)Abihails (arī Abīhails); VDPehz to rak§tija ta Ķehniņinne E§tere/ Abia&ila Meita/ un Mardakajus tas Schihds/ un darbojahs ścho Grahmatu no teem Purim ohtra^ Rei§e^ ap§tiprinaht. VD1689_94 Est 9:29. < vc. Abihail Abikailis[2020-07]

53 Abialbons

Abialbons (1) s. m. npers. Abialbons (1)Abialbons (arī Abī-Albons); VDAbialbons/ tas Arbatiteris. A§mawets/ tas Barumiteris. VD1689_94 2Sam 23:31. < vc. Abialbon [2022-01]

54 Abias

Abias Abijass[2020-07]

55 Abiasaps

Abiasaps (1) s. m. npers. Abbiaśśaps (1)Abiāsafs (arī Abīāsāfs); VDUn Korus Behrni: Aśśirs un Elkanus un Abbiaśśaps; śchahs irr to Koriteŗu Śaimes. VD1689_94 2Moz 6:24. < vc. Abiasaph[2022-01]

56 ābiba mēnesis

ābiba mēnesis (6) s. m. ahbiba mehneśi (1), ahbiba mehneśi^ (1), ahbiba^ mehneśi^ (4)ābība mēnesis (arī labības mēnesis), mēnesis jūdaisma kalendārā; VDŅEmm wehra^ to Ahbiba Mehneśi/ ka tu tam KUNGAM tawam Deewam tohs aśśa=Śwehtkus turri/ jo Ahbiba Mehneśi^ irr tas KUNGS taws Deews tew no Egiptes=Semmes isweddis Nakti^. VD1689_94 5Moz 16:1. < vc. der Mond Abib[2022-01]

57 Abidans, Ābidans

Abidans, Ābidans (5) s. m. npers. Abidanam (1), Abidans (2), Ahbidans (1), Ahbidaņa (1)Abidans (arī Abīdāns); VDUn pahr to Benjamiņa Behrnu Zilts Spehku bija Abidans/ Gideoņa Dehls. VD1689_94 4Moz 10:24. - Abidans / Ābidans, Gideoņa dēls (5) Abidanam Gideoņa dehlam (1), Abidans Gideoņa dehls (2), Ahbidans Gideoņa dehls (1), Ahbidaņa Gideoņa dehla (1) < vc. Abidan[2022-01]

58 abidivi

abidivi abi, abas[2014-12]

59 Abidus

Abidus (1) s. m. npers. Abidus (1)Abida (arī Abīda); VDUn Midijana Behrni bija Eepa un Eewers/ un Anoks/ un Abidus/ un Eldau#s/ śchee wiśśi/ bija Ķeturas Behrni. VD1689_94 1Moz 25:4. < vc. Abida[2022-01]

60 Abielis

Abielis (2) s. m. npers. Abie#ļa (2)Abiēls (arī Abīēls); VDUN weens Wihrs bija no Benjamiņa/ Kis Wahrda/ weens Dehls Abie#ļa/ ta Dehla Zerora/ ta Dehla Bekora/ ta Dehla Apija/ weena Wihra Dehls no Jemini/ tas pats Wihrs Jemini/ bija weens warrens §tiprs Wihrs. VD1689_94 1Sam 9:1. < vc. Abiel[2022-01]

61 Abiezers

Abiezers (4) s. m. npers. Abie#§ers (1), Abie#§eru (1), Abie#§eŗa (1), AbiEe§eŗa (1)1. Abīezers (arī Abiēzers); VDAbie#§ers/ tas Antotiteris. Mebunajus/ tas U§atiteris. VD1689_94 2Sam 23:27. 2. abīezerieši (arī abiēzerieši); VD Abīezera pēcnācējiTad apģehrbe ta KUNGA Gars Gideanu/ un wiņ§ch trummeteja ar Trummetehm/ un śaśauze Abie#§eru/ ka tee wiņņam pakkaļ nahktu. VD1689_94 Sog 6:34. < vc. Abieser[2020-07]

62 Abigaile

Abigaile (16) s. f. npers. Abiga#ile (2), Abiga#ilei (1), Abiga#iles (1), Abiga&ile (4), Abiga&iles (4), Abiga&ili (4)Abigaila (arī Abīgaila); VDUn Abiga#ile §teid§ehs un zehlehs/ un jahje us weenu Eh§eli ar śawahm peezahm jaunahm Meitahm/ kas wiņņai pakkaļ=§taigaja/ un ta gahje Dahwida Weh§tneścheem pakkaļ/ un tappe wiņņam par Śeewu. VD1689_94 1Sam 25:42. - Abigaile, Nābala sieva (6) Abiga#ilei Nahbala śeewai (1), Abiga#iles Nahbala śeewas (1), Abiga&ile Nahbala śeewa (1), Abiga&iles Nahbala śeewas (2), Abiga&ili Nahbala.. śeewu (1) < vc. Abigail[2020-07]

63 Abija

Abija (1) s. f. npers. Abija (1)Abija; VDJEiskijus tappe par Ķehniņu/ kad tas diwideśmits peezus Gaddus wezz bija/ un waldija diwideśmits un dewiņus Gaddus Jeru§aleme^. Un wiņņa Mahtei bija Abija Wahrda/ Zakarija Meita. VD1689_94 2L 29:1. < vc. Abia[2020-07]

64 abijāda

abijāda (1) adj. abiade (1)abējādaPy kattrems gir wuße wen lidcz lab loune no abiade pu§§ems.. Ps1615, 15920. la. abi abijādi[2022-01]

65 abijādi

abijādi (1) adv. abbiad (1)abējādiKa mums abbiad §cheit vnde turp / pamante buß yempt tho cziwibe.. Ps1615, 1606. la. abi abijāda, abējādi[2016-08]

66 Abijams

Abijams (6) s. m. npers. Abijama (1), Abijams (4), Abijamu (1)Abijāms (arī Abījāms); VDUn Abijams aismigge ar śaweem Tehweem/ un tee aprakke wiņņu Dahwida Pilli^/ un wiņņa Dehls Aśśus tappe par Ķehniņu wiņņa Weeta^. VD1689_94 1Ken 15:8. < vc. Abiam[2020-07]

67 Abijass

Abijass (3) s. m. npers. Abias  (1), Abiaśu (1), Abijaśa (1) Abija; VD, JDUn Salamans d§imdinaja Roboamu/ un Roboams d§imdinaja Abiaśu: Un Abias d§imdinaju Aśśu. JT1685 Mt 1:7. < vc. Abia Abijus[2022-01]

68 Abijus

Abijus (32) s. m. npers. Abius (1), Abiju (5), Abijus (26)1. Abija; VDKad nu Abijus §tiprs kļua/ apņehme wiņ§ch tśchetrpadeśmits Śeewas/ un d§emdinaja diwideśmits un diwi Dehlus/ un śeśchpadeśmits Meitas. VD1689_94 2L 13:21. Abijass2. Abijs (arī Abīhū); VDPehz to buhs tew tawu Brahli Aa&ronu/ un wiņņa Dehlus ar wiņņu pee tew atwe§t no J§rae&ļa Behrneem/ ka wiņ§ch mans Pree§teris eśśus (prohti) Aa&rons/ Nadabs un Abius; Elea§ars un Jhtamars/ Aaroņa Dehls. VD1689_94 2Moz 28:1. - Nadabs un Abijus (9) Nadabs un Abijus (7), Nadabs un Abius (1), Nadabu un Abiju (1) < vc. Abia, Abihu[2022-01]

69 Abikailis

Abikailis (1) s. m. npers. Abika&iļa (1)Abihails (arī Abīhails); VDUn to Raddu nu Meraŗa tehwi§ka Namma Wirśneeks laid irr Zurie#ls/ Abika&iļa Dehls/ teem buhs klaht ta D§ihwokļa/ prett Seemeli to Lehģeri apme§t. VD1689_94 4Moz 3:35. < vc. Abihail Abiails[2022-01]

70 Abilene

Abilene (1) s. f. nloc. Abilenes (1)Abilene; JD..kad Ponzius Pilatus Semmes Śohgis eekśch Judejas bija/ un Erodus Waldneeks eekśch Galilejas/ un Wilips wiņņa Brahlis Waldneeks Jturias/ un tas Teeśas Trakonitis/ un Li§anias Waldneeks eekśch Abilenes. JT1685 Lk 3:1. < vc. Abilene[2016-05]

71 Abimaels

Abimaels (1) s. m. npers. Abima&e&lu (1)Abimaēls (arī Abīmāēls); VDUn Obalu/ un Abima&e&lu/ un Sebu. VD1689_94 1Moz 10:28. < vc. Abimael[2022-01]

72 Abimeleks

Abimeleks (74) s. m. npers. Abimelech (1), Abimeleka (6), Abimelekam (7), Abimeleks (36), Abimeleku (24)Abimelehs (arī Abīmelehs); VDKaß noticka tam Abimelech / kaß śöw jauzehß ar to tracku Pullku eek§chan Sichem / und leelu Dumpi eek§chan J§rael eeśahka? Manc1654_LP2, 388{368}23. Un Abimeleks gahje pee ta no Geraras/ un weens no wiņņa Draugeem Au#§ats un Pihkols wiņņa Kaŗŗa=Spehka Wirśneeks. VD1689_94 1Moz 26:26. - Abimeleks, to vīlisteŗu ķēniņš (3) Abimeleks to wihli§teŗu ķehniņ§ch (1), Abimeleku to wihli§teŗu ķehniņu (2) < vc. Abimelech[2022-01]

73 Abinadabs

Abinadabs (8) s. m. npers. Abinadaba (5), Abinadabs (1), Abinadabu (2)Abinadabs (arī Abinādāvs); VDUn J§aja trihs wezzakee Dehli nogahje Kaŗŗa^ Saulam pakkaļ/ un wiņņa treijo Dehlo Wahrdi/ kas Kaŗŗa^ gahje/ bija: Elijabs tas pirmd§immis/ un wiņņa ohtrajs Abinadabs/ un tas treśchajs Sammus. VD1689_94 1Sam 17:13. < vc. Abinadab Aminadabs[2022-01]

74 Abinoams

Abinoams (4) s. m. npers. Abinoama (4)Abinoāms (arī Abīnoams); VDTad tappe Siśśeram śluddinahts/ ka Baraks Abinoama Dehls bij us Tahboŗa Kalnu gahjis. VD1689_94 Sog 4:12. - Abinoama dēls (4) Abinoama dehls (3), Abinoama dehlu (1) < vc. Abinoam[2022-01]

75 abipus

abipus (1) praep. abbipus (1)pa abbipus auff beiden Seiten. Fuer1650_70_2ms, 111. abpus, abās pusēspa abbipus auff beiden Seiten. Fuer1650_70_2ms, 111. la. abi + puse abi, abas, abejpus[2016-07]

76 Abirams

Abirams (14) s. m. npers. Abiram (3), Abirama (3), Abiramam (1), Abirams (4), Abiramu (3)Abirāms (arī Abīrāms); VDJrr czitti ghanna vsmettehs prettie to vnd eniede to / Tuxne§śy / ar Wahrdu / kattri ar Dathan vnd Abiram by / vnd ta tracka Draud§e Korah. Manc1631_Syr, 60319. Un Eeliaba Dehli bija Nemue#ls/ un Datans/ un Abirams. Śchis Datans un Abirams bija tee Aizinati tahs Draud§es/ kas prett Moh§u un Aa&ronu bahrahs eekśch Korus Śapulzinaśchanas/ bahrdamees prett to KUNGU. VD1689_94 4Moz 26:9. - (Korus,) Datans in / un(d) Abirams (13) Core Dathan und Abiram (1), Datan in Abiram (1), Datanam un Abiramam (1), Datans un Abirams (3), Datanu un Abiramu (3), Dathan vnd Abiram (1), Korus Datana un Abirama (2), Korus Datans un Abirams (1) < vc. Abiram[2022-01]

77 Abitala

Abitala (1) s. f. npers. Abitalas (1)Abitala (arī Abītala); VDUn tas zettortajs Adonijus/ tas Dehls no Agitas. Un tas peektajs Sewatijus/ Abitalas Dehls. VD1689_94 2Sam 3:4. < vc. Abital[2020-07]

78 Abiuds

Abiuds (2) s. m. npers. Abiuds (1), Abiudu (1)Abihuds (arī Abīhūds); JDUn Zorobabels d§imdinaja Abiudu: un Abiuds d§imdinaja Eliakimu: un Eliakims d§imdinaja Azaru. JT1685 Mt 1:13. < vc. Abiud[2020-02]

79 Abius

Abius Abijus[2020-07]

80 Abivus

Abivus Urams Abivus[2020-07]

81 Abizaga

Abizaga (7) s. f. npers. Abi§aga (1), Abi§agas (1), Abi§agu (5)Abišaga (arī Abīšaga); VDTa` mekleja tee weenu jaunu §kai§tu Meitu wiśśa^s J§rae#ļa Rohbe§cha^s/ un atradde Abi§agu no Sunemes/ un wedde to pee ta Ķehniņa. VD1689_94 1Ken 1:3. - Abizaga no Zunemes (5) Abi§aga no Sunemes (1), Abi§agu no Sunemes (4) < vc. Abisag[2022-01]

82 Abizajus

Abizajus (20) s. m. npers. Abi§aja (1), Abi§ajam (3), Abi§aju (5), Abi§ajus (11)Abišajs (arī Abīšajs); VDTad śazzija Abi§ajus/ Zerujas Dehls us to Ķehniņu: Kapehz bij śchim nomirruścham Śuņņam mannu Kungu to Ķehniņu lahdeht? es no=eeśchu jelle/ un norauśchu wiņņam to Galwu. VD1689_94 2Sam 16:9. - Abizajus, Cerujas dēls (6) Abi§aju Zerujas dehlu (2), Abi§ajus Zerujas dehls (3), Abi§ajus.. Zerujas dehls (1) < vc. Abisai[2022-01]

83 Abizaloms

Abizaloms (2) s. m. npers. Abi§aloma (2)Abīšāloms (arī Absaloms); VDTrihs Gaddus waldija wiņ§ch Jeru§aleme^/ un wiņņa Mahtei bija Mae#ka Wahrda/ Abi§aloma Meita. VD1689_94 1Ken 15:2. < vc. Abisalom[2022-01]

84 Abizuus

Abizuus (1) s. m. npers. Abi§uus (1)Abišua (arī Abīšūa); VDTa Dehla Abi§uus/ ta Dehla Pineaśa/ ta Dehla Eelea§aŗa/ ta Dehla Aa&roņa/ ta aug§ta Pree§teŗa. VD1689_94 Ezr 7:5. < vc. Abisua[2022-01]

85 Abjatars

Abjatars (29) s. m. npers. Abjatara (4), Abjatars (12), Abjataru (10), Abjataŗa (2), Abjataŗam (1)Abjatars (arī Abjatārs); VD, JDKa tas eegahje Deewa^ Namma^ tha Aug§ta Pree§teŗa * Abjatara Laika^/ un ehde tahs Usluhkośchanas Mai§ehs/ kas ne peederrejahs eh§t/ bes ween teem Pree§teŗeem/ un dewe arrid§an teem kas ar wiņņa bija. JT1685 Mk 2:26. Un Dahwids śazzija us to Pree§teri Abjataru/ Akimeleka Dehlu: Dohd jelle to Eewodu śchurp/ un Abjatars neśśe to Eewodu pee Dahwida. VD1689_94 1Sam 30:7. - Abjatara / Abjataŗa dēls (4) Abjatara dehls (2), Abjataŗa dehls (2)- Abjatars, tas priesteris; priesteris Abjatars (9) Abjatars tas pree§teris (2), pree§teŗa Abjatara (1), pree§teri Abjataru (6)- (priesteŗi) Cadaks un Abjatars (7) pree§teŗeem Zadakam un Abjataŗam (1), pree§teŗeem Zadaku un Abjataru (1), pree§teŗi Zadaks un Abjatars (1), Zadaks un Abjatars (3), Zadaku un Abjataru (1) < vc. Abjathar[2022-01]

86 abji, abjas

abji, abjas (5) pron. abbjahm (1), abbjeem (2), abjahm (1), abye (1)abi, abas; arī adj. nozīmē abējāds..dar mums arridtczan Je§um to Dhele paßyth thöw dews abye Garre. UP1587, N4A19. Prett mann pa abjahm Puśśehm. LGL1685_K1, 14829. la. abi abi, abas [2019-12]

87 ablazāle

ablazāle (2) s. f. abla=sahle (2)Abla=sahle, Klee graß. Fuer1650_70_1ms, 214. Abla=Sahle, Klee=Graaß. Fuer1650_70_2ms, 215. āboliņšAbla=sahle, Klee graß. Fuer1650_70_1ms, 214. Abla=Sahle, Klee=Graaß. Fuer1650_70_2ms, 215. la. ābols + zāle (ar fonētisku pārveidojumu) ābols, āboliņš 1, ābolīši, ābolītes, āboļa zāle, abuls[2020-11]

88 Abners

Abners (65) s. m. npers. Abnera (9), Abneram (8), Abners (36), Abneru (12)Abners (arī Abnērs); VDUn Abners nahze pee Dahwidu uhs Eebronu/ un diwideśmits Wihri ar wiņņu/ un Dahwids darrija Abneram un teem Wihreem/ kas pee wiņņa bija/ D§ihres. VD1689_94 2Sam 3:20. - Abners, Nera dēls / viens dēls Nera (11) Abnera Nera dehla (1), Abneram Nera dehlam (1), Abners Nera dehls (4), Abners weens dehls Nera (1), Abneru Nera dehlu (4) < vc. Abner[2022-01]

89 ābolains

ābolains (2) adj. ahbolains (2)Ahbolains, Ein apfel=grauer}, Ahbolais{Ahbola[is] idem, apfelich Fuer1650_70_1ms, 29. Ahbolains. Ein Apffel=grauer. Ahbolais idem. Apffelicht. Fuer1650_70_2ms, 212. ābolains, tāds (zirgs), kura spalvā ir ieapaļi, gaišāki plankumiAhbolains, Ein apfel=grauer}, Ahbolais{Ahbola[is] idem, apfelicht Fuer1650_70_1ms, 29. Ahbolains. Ein Apffel=grauer. Ahbolais idem. Apffelicht. Fuer1650_70_2ms, 212. ābols ābols, ābolais[2019-08]

90 ābolais

ābolais (2) adj. emph. ahbolais (1), ahbolais{ahbola[is]} (1)Ahbolains, Ein apfel=grauer}, Ahbolais{Ahbola[is] idem, apfelicht. Fuer1650_70_1ms, 29. Ahbolains. Ein Apffel=grauer. Ahbolais idem. Apffelicht. Fuer1650_70_2ms, 212. ābolains, tāds (zirgs), kura spalvā ir ieapaļi, gaišāki plankumiAhbolains, Ein apfel=grauer}, Ahbolais{Ahbola[is] idem, apfelicht. Fuer1650_70_1ms, 29. Ahbolains. Ein Apffel=grauer. Ahbolais idem. Apffelicht. Fuer1650_70_2ms, 212. la. ābols ābols, ābolains[2023-04]

91 ābolakoks

ābolakoks ābols[2020-11]

92 ābole

ābole (2) s. f. ahbole (2)Ahbole. der Apfelbaum.. Fuer1650_70_1ms, 126. Ahbole der Apffel=baum. Fuer1650_70_2ms, 123. ābeleAhbole. der Apfelbaum.. Fuer1650_70_1ms, 126. Ahbole der Apffel=baum. Fuer1650_70_2ms, 123. la. ābols ābols, vilkābole, ābele[2020-11]

93 āboliņš

āboliņš 1 (2) s. m. dem. aboliņi (1), ahboliņus (1)Kleegraß/ Aboliņi/ Ahbola=§ahle. Manc1638_PhL, 32814. āboliņšB. To Sem~esSahl vnd Ahboliņus weddieß vs Klehti/ to eß taupi§chu Aweem. Manc1638_Run, 462B12. ar saknes pārveidojumu no dābuoliņš ‘āboliņš’ ablazāle, ābolīši, ābolītes, abuliņš, abuls[2020-03]

94 āboliņš

āboliņš 2 (2) s. m. dem. ahbolinsch (1), ahboliņsch (1)der Apfel. Ahbolinsch dimin. Fuer1650_70_1ms, 127. Ahbols der Apffel. Ahboliņsch. dimin. Fuer1650_70_2ms, 124. ābolītis, neliels ābolsder Apfel. Ahbolinsch dimin. Fuer1650_70_1ms, 127. Ahbols der Apffel. Ahboliņsch. dimin. Fuer1650_70_2ms, 124. la. ābols ābols[2020-03]

95 ābolīši

ābolīši (1) s. m. pl. ahboli§chi (1)Klee/ Ahboli§chi/ Ahboļa=§ahle. Manc1638_L, 103A1. āboliņšKlee/ Ahboli§chi/ Ahboļa=§ahle. Manc1638_L, 103A1. ar saknes un piedēkļa pārveidojumu no dāboliņš ‘āboliņš’ ablazāle, āboliņš 1, ābolītes, abuliņš, abuls[2022-01]

96 ābolītes

ābolītes (1) s. f. pl. ahbolites (1)Klee/ Ahbolites. Manc1638_PhL, 33122. āboliņšKlee/ Ahbolites. Manc1638_PhL, 33122. ar saknes un piedēkļa pārveidojumu no dāboliņš ‘āboliņš’ ablazāle, āboliņš 1, ābolīši, abuliņš, abuls[2022-01]

97 ābols

ābols (70) s. m. abboļeem (1), abo`l (1), abohls (1), abohlu (2), abola=dahrß (1), aboli (2), abolu (3), ahbohla=dahrß (1), abohlakohx (1), ahbola=kohx (2), abohļa=§ahle (1), ahbola=§ahle (1), ahboļa=§ahle (1), ahboļu=kohks (1), ahbohls (2), ahbola (1), ahbola` (1), ahbola=dahrß (1), ahboleems (1), ahboli (7), ahbols (7), ahbols{ahbo[ls]} (1), ahbolu (2), ahboļi (2), granat=ahboļi (1), granata=ahbols (4), granata=ahboļa (1), granata=ahboļeem (3), granata=ahboļu (4), granata=ahboļus (4), granatu=ahbola (1), granatu=ahboļeem (2), granatu=ahboļi (1), granatu=ahboļu (4), granatu=ahboļu=kohks (1)Ein Apffel/ Ahbohls. Manc1638_L, 22A21. Obs/ Ahboli. Manc1638_L, 133B17. Ein Apffel/ Abohls. Manc1638_PhL, 3241. Abols der Apfel. Fuer1650_70_1ms, 126. Ahbols der Apffel. Fuer1650_70_2ms, 124. ābolsKad winß to nawig' abo`l äde / Vnd kryts by' ekß' na'wes bäde / Tad winß to ko^k' lab patturräie Cour ko to wayn maxat gribbäie. Elg1621_GCG, 637. At§pird§inajeet mann ar Puķķehm/ un §pehzinajeet mann ar Abboļeem/ jo es eśmu wahja no Mihlibas. VD1689_94 Dz 2:5. ābola dārzs (3) abola=dahrß (1), ahbola=dahrß (1), ahbohla=dahrß (1)Baumgarten/ Abola=dahrß. Manc1638_L, 70A1. Obsgarte/ Ahbola=dahrß. Manc1638_L, 133B18. Apffelgarten/ Ahbohla=dahrß. Manc1638_PhL, 3242. ābeļdārzsBaumgarten/ Abola=dahrß. Manc1638_L, 70A1. ābolakoks, āboļu koks (4) abohlakohx (1), ahbola=kohx (2), ahboļu=kohks (1)Apffelbaum/ Abohlakohx. Manc1638_L, 22A22. Apffelbaum/ Ahbola=kohx. Manc1638_PhL, 3243. Apffelbaum/ Ahbola=kohx. Manc1638_PhL, 33318. ābeleApffelbaum/ Abohlakohx. Manc1638_L, 22A22. Tas Wihna=Kohks irr śakaltis/ un tas Wihges=Kohks eet bohja^/ tas Granatu=Ahboļu=Kohks/ ir tas Palmu=Kohks un Ahboļu=Kohks/ wiśśi Kohki Lauka^ irr nokaltuśchi/ un ta Lihgśmiba irr nonihkuśi pee teem Zilweku Behrneem. VD1689_94 Jl 1:12. ābols + koks (pēc vc. Apfelbaum) ābola zāle, āboļa zāle (3) abohļa=§ahle (1), ahbola=§ahle (1), ahboļa=§ahle (1)Klee/ Ahboli§chi/ Ahboļa=§ahle. Manc1638_L, 103A1. Kleegraß/ Aboliņi/ Ahbola=§ahle. Manc1638_PhL, 32814. āboliņšKlee/ Ahboli§chi/ Ahboļa=§ahle. Manc1638_L, 103A1. Bett weens labbs ghanns d§änn śawas Ahwis us tahdu ghannibu / kur labba tauka śmallka Sahle / kur ta Abohļa=§ahle augh / ai§to tahda Sahle tahms Ahweens gharrda und labba Sahle gir. Manc1654_LP1, 45611. ablazāle, āboliņš 1, ābolītes, abuliņš, abuls granatābols, granata ābols, granatu ābols (25) granat=ahboļi, granata=ahbols (4), granata=ahboļa (1), granata=ahboļeem (3), granata=ahboļu (4), granata=ahboļus (4), granatu=ahbola (1), granatu=ahboļeem (2), granatu=ahboļi (1), granatu=ahboļu (4), granatu=ahboļu=kohks (1)1. granātābolsTawi Waigi irr ka` tee Tśchaumali pee Granatu=Ahbola/ §tarp tawahm Bi§ehm. VD1689_94 2Ken 25:17. 2. rotājums granātābola formā (piem., apģērbā)Un pee ta Uswalka Wihlehm darrija tee Granata=Ahboļus no Pa§illuma/ un Purpuŗa/ un dahrga Śarkanuma/ un śaśchķettinatahm śmalkahm D§ihjahm. VD1689_94 2Moz 39:24. < vc. Granat + ābols (pēc vc. Granatapfel) Vāczemes āboli (2) Wahz=semmes ahboli (2)Wahz=Semmes ahboli, die Pom~erantzen{Pom~era[ntzen]} Citron. Fuer1650_70_1ms, 22. Wahz=Semmes Ahboli. Pom~erantzen Citronen.. Fuer1650_70_2ms, 24. citrusaugļi – pomerances, citroniWahz=Semmes ahboli, die Pom~erantzen{Pom~era[ntzen]} Citron. Fuer1650_70_1ms, 22. Wahz=Semmes Ahboli. Pom~erantzen Citronen. Fuer1650_70_2ms, 24. vācāboli zemes āboli (1) semmes ahboli (1)Semmes Ahboli dieses Landes ein=heimische Äpffel. Fuer1650_70_2ms, 128. vietējie āboliSemmes Ahboli dieses Landes ein=heimische Äpffel. Fuer1650_70_2ms, 128. kā rūgts ābols (2) ka ruhkts ahbols (1), ka ruhkts ahbols{ahbo[ls]} (1)neizdevies, nelietīgskaut jelle wairak Bernu buhtu tas pats weens, ka ruhkts Ahbols{Ahbo[ls]} Fuer1650_70_1ms, 28. Kaut jelle wairak Behrnu buhtu tas pats weens, ka ruhkts Ahbols. Fuer1650_70_2ms, 211. : liet. obuolỹs 'ābols' ābolains, ābolais, ābole, dārzāboli, krie(v)ābols, mežāboli, vācāboli[2021-01]

98 āboļa zāle

āboļa zāle (1) s. f. abohļa=§ahle (1)āboliņšBett weens labbs ghanns d§änn śawas Ahwis us tahdu ghannibu / kur labba tauka śmallka Sahle / kur ta Abohļa=§ahle augh / ai§to tahda Sahle tahms Ahweens gharrda und labba Sahle gir. Manc1654_LP1, 45611. la. ābols + zāle ablazāle[2016-10]

99 Abors

Abors (2) s. m.? nloc. Abora (2)Habora (arī Hābora); VDUn tas Ķehniņ§ch no Aśśirijas aiswedde J§rae#lu us Aśśiriju/ un likke tohs eekśch Alas un Abora/ pee Go§ana Uppes/ un to Meedeŗu Pilsśahto^s d§ihwoht. VD1689_94 2Ken 18:11. - iekš Alas un Abora (2) eekśch Alas un Abora (2) < vc. Habor[2022-01]

100 abpusgriezīgs

abpusgriezīgs (1) adj. abbpuś=gree§igs (1)abpusgriezīgs, tāds, kam ir asas abas malasTa` śakka tas/ kam tas aśs abbpuś=gree§igs Sohbins irr.. JT1685 Atk 2:12. la. abpus + griezt (pēc vc. zweischneidig) abapušgriezīgs, abejpusgriezīgs, abejpusgriežams [2019-12]

101 abra

abra (6) s. f. abbra (1), abra (2), abra^s (1), abru (2)Brodmulde/ Abbris/ Abbra. Manc1638_L, 12714. Abra der brodt Trog. Fuer1650_70_1ms, 210. Abra der brodt=Trog. Fuer1650_70_2ms, 213. abra, garens koka trauks maizes mīklas gatavošanaiBrodmulde/ Abbris/ Abbra. Manc1638_L, 12714. Deews kuppina Maises Abru - läst im gähren übergehen. Fuer1650_70_2ms, 19114. : liet. ãbrė ‘abra, sile’ abrakasa, abrakasis, abrakāsis, abris[2014-12]

102 Abraams, Ābraams

Abraams, Ābraams (275) s. m. npers. Abraama (1), Abraamam (1), Abraa`ma (1), Abra`a`ma (22), Abra`a`mam (13), Abra`a`ms (21), Abra`a`mu (7), Abra^a^mam (1), Abra&a&ma (5), Abra&a&mam (6), Abra&a&ms  (10), Abra&a&mu (4), Ahbraams (2), Ahbraa#ma (7), Ahbraa#mam (4), Ahbraa#ms (8), Ahbraa#mu (5), Ahbraa#m~a (1), Ahbraa&ma (4), Ahbraa&mam (7), Ahbraa&ms (11), Ahbraa`mam (1), Ahbraa`mu (1), Ahbra`a`ma (1), Ahbra&ama (1), Ahbra&a#ma (1), Ahbra&a&m (1), Ahbra&a&ma (34), Ahbra&a&mam (22), Ahbra&a&ms (55), Ahbra&a&mu (17)Ābrahāms; VD, JDZaur to Tizzibu irr Abra`a`ms/ kad wiņśch kahrdinahts tappe/ to J§a`a`ku uppurejis un to weenpeed§imtu atneśśis/ kas tahs Apśohliśchanas dabbujis. JT1685 Ebr 11:17. Tapehz śakka tas KUNGS/ kas Abra&a&mu irr atpe§tijs us Jehkabu ta`: Jehkabs ne taps wairs Kauna^/ un wiņņa Waigs ne nobahlehs wairs. VD1689_94 Jes 29:22. - Abraama / Ābraama dēls (4) Abra`a`ma dehls (1), Ahbraa#ma dehla (1), Ahbra&a&ma dehla (2)- Ābraama kalps (3) Ahbraa#ma kalpu (1), Ahbra&a&ma kalps (2)- Ābraama laiks (4) Ahbraa#ma laika (1), Ahbra&a&ma laika^ (3)- (tēvi) Abraams / Ābraams, (un / in) Izaaks / Īzaaks / Īzaks (un / in Jēkabs) (23) Abra`a`ma un J§a`a`ka un Jehkaba (1), Abra`a`mu un J§aa~ku un Jehkabu (1), Ahbraa#ma Jh§aa&ka un Jehkaba (1), Ahbraa&mam Jh§aa#kam un Jehkabam (1), Ahbra&a#ma Jh§a&a&ka un Jehkaba (1), Ahbra&a&ma Jh§a&a&ka un Jehkaba (1), Ahbra&a&mam Jh§a&a&kam un Jehkabam (4), Ahbra&a&mam un Jh§a&a&kam (1), Ahbra&a&ms un Jh§aa#ks (1), Ahbra&a&mu Jh§a&a&ku un Jehkabu (1), Ahbra&a&mu J§a&a&ku un Jehkabu (1), Ahbra&a&mu in Ih§aku in Jehkabu (1), tehweem Ahbraa#mam Jh§aa&kam un Jehkabam (1), tehweem Ahbraa&mam Jh§aa#kam un Jehkabam (3), tehweem Ahbraa&mam Jh§aa&kam un Jehkabam (2), tehwi Ahbra&a&ms un Jh§aa#ks (1), tehwu Ahbra&a&ma un Jh§aa#ka (1)- tēvs Abraams / Ābraams; Abraams / Ābraams, [kāda] tēvs (25) Abra`a`ms.. tehws (2), Abra&a&ms.. tehws (1), Ahbra&a&ma.. tehwa (1), Ahbra&a&mu.. tehwu (1), tehwa Abra`a`ma (1), tehwa Abra&a&ma (1), tehwa Ahbra&a&ma  (4), tehwam Abra`a`mam (2), tehwam Abra^a^mam (1), tehwam Abra&a&mam (1), tehwam Ahbra&a&mam (1), tehws Abra`a`ms (3), tehws Abra&a&ms (3), tehwu Abra`a`mu (1), tehwu Ahbra&a&mu (2) Abraama / Ābrama Dievs; Dievs Abraama / Ābraama (19) Ahbra&a&ma Deewa (1), Ahbra&a&ma Deews (5), Ahbra&a&ma.. Deews (2), Ahbra&a&ma.. Deewu (1), Ahbraa#m~a Deewu (1), Deews Abra`a`ma (2), Deewu Abra`a`ma (1), Deews Ahbra&a&ma (5), Deews.. Ahbra&a&ma (1)Jahve, izraēliešu dievsEs eśmu tas Deews tawu Tehwu/ tas Deews Abra`a`ma/ un tas Deews J§a`a`ka/ un tas Deews Jehkaba. Un Mo§us śahze drebbeht/ un ne drihk§teja usluhkoht. JT1685 Apd 7:32. Ahbra&a&ma Deews/ un Nao#ra Deews/ un wiņņo Tehwu Deews/ lai teeśa §tarp mums. VD1689_94 1Moz 31:53. Abraama bērni (3) Abra`a`ma behrni (2), Abra&a&ma behrni (1)ticīgie (kristieši un jūdi) (?)Jo juhs eśśeet wiśśi=lihd§ weens eekśch Kri§tus JE§us. Bet ja juhs Kri§tum peederraht / tad eśśeet juhs Abra&a&ma Behrni / in Mantas=Ņehmeji pehz tahs Apśohliśchanas. VLH1685, 113. Abraama / Ābraama dzimums; dzimums Abraama / Ābraama (11) Abraa`ma d§immums (1), Abra`a`ma d§immums (2), Abra`a`ma d§immumu (1), Abra&a&ma.. d§immums (1), Ahbra&a&ma.. d§immumam (1), Ahbra&a#ma.. d§immumu (1), d§immuma Abra`a`ma (2), d§immumu Abra`a`ma (1), d§immums Ahbraa#ma (1)Ābrahāma pēcnācēji, izraēliešiTee atbildeja wiņņam: Mehs eśśam Abraa`ma D§immums/ un muh§cham ne weenam kalpojuśchi: Ka tad śakki tu/ juhs tapśeet śwabbadi? JT1685 Jn 8:33. Tu Abra&a&ma wiņņa Kalpa D§immums/ juhs Jehkaba wiņņa Jswehleta Behrni. VD1689_94 Ps 105:6. Abraama klēpis (3) Abraama klehpi (1), Abra`a`ma klehpi^ (1), Abra&a&ma klehpi^ (1)Ābrahāma klēpis; paradīzeBet tas Nabbags lehzehs mirris/ un tappa aisne§ts no teem Eņģeļeem Abra`a`ma Klehpi^/ un tas Baggats nomirre arrid§an/ un tappa aprakts. JT1685 Lk 16:22. < vc. Abraham Abrahams, Abrahe, Abrams, Ābrams[2023-04]

103 Abrahams

Abrahams (151) s. m. npers. Abraham (80), Abrahama (23), Abrahamam (11), Abrahamas (1), Abrahami (1), Abrahams (28), Abrahamu (7)Ābrahāms; VD, JDKa thas treßeis gir mußems Thewems / Abraham / vnd winge ßekle mußige. UP1587, H3A13. Abrahams d§imdinaja J§aaku: un J§aaks d§imdinaja Jehkabu: un Jehkabs d§imdinaja Judu un wiņņa Brahļus. JT1685 Mt 1:2. Dievs Abrahama (4) Deews Abrahama (3), Deewu Abraham (1)Jahve, izraēliešu dievsTee Juddi pee=luhds to Deewu Abraham / J§aac und Jacob / taß pa=lieds teem nheneeka. Manc1654_LP2, 1117. Es eśmu tas Deews Abrahama/ un tas Deews J§a`a`ka/ un tas Deews Jehkaba? Tad nu Deews ne irr tho Mirruścho Deews/ bet tho D§ihwo. JT1685 Mt 22:32. Abrahama klēpis / klēpe (11) Abraham kleepe (2), Abrahama klehpi  (1), Abrahama klehpy (4), Abrahamas klehpi  (1), Abrahams klehpi  (3)Ābrahāma klēpis; paradīzeBeth tas notickas / ka tas Nabbax muerre / vnde tappe ne§tz no tims Engelims / exkan Abraham kleepe. EvEp1587, 1404. Ack Kungs leehtz tawus miligus Engeli§chus pa§tara' Ghalla' manna dweh§eliht / aißne§t Abrahama klehpi :/: to Mee§śu §awa'{§aua'} ghullumakambaritu / it weegle beß wi§śo wahrd§ena§chan und Sahpes / du§§eht lieds pa§tara dehna.. LGL1685_V5, 45428. < vc. Abraham Abraams, Ābraams, Abrahe, Abrams, Ābrams[2023-03]

104 Abrahe

Abrahe (2) s. m. npers. Abrahe (2)Ābrahāms; VD, JDNu gir yo ta Szoli§chen Abrahe / vnde wingam Szheklam peßatcita. EvEp1587, 16911. Nu gir yo tha Szoli§chen Abrahe / vnd wingam Szheklam peßatcita. EvEp1615, 15014. < vc. Abrahe Abraams, Ābraams, Abrahams, Abrams, Ābrams[2023-03]

105 abrakasa

abrakasa (1) s. f. abbrakaśśa (1)abbrakaśśa. der ausgekazte Teig. Fuer1650_70_2ms, 212. (ar abrkasi) izkasītā mīkla, sakasnisabbrakaśśa. der ausgekazte Teig. Fuer1650_70_2ms, 212. la. abra + kasīt abra, abrakasis, abrakāsis[2016-07]

106 abrakasis

abrakasis (1) s. m. abbra kaśsis (1)Abbra=kahśis das nachschrahpliz. item. ein trogschrape. alii Abbra kaśsis. a` kasiht schrapen. Fuer1650_70_2ms, 211. 1. mīklas paliekas abrā, sakasnisAbbra=kahśis das nachschrahpliz. item. ein trogschrape. alii Abbra kaśsis. a` kasiht schrapen. Fuer1650_70_2ms, 211. 2. abrkasis, ass, no metāla izgatavots darbarīks, ar kuru sakasa mīklas paliekas abrāAbbra=kahśis das nachschrahpliz. item. ein trogschrape. alii Abbra kaśsis. a` kasiht schrapen. Fuer1650_70_2ms, 211. la. abra + kasīt abra, abrakasa, abrakāsis[2016-07]

107 abrakāsis

abrakāsis (2) s. m. abbra=kahśis (1), abra kahsis (1)Abra kahsis das nachschraapels. it. die Trog schraap.. Fuer1650_70_1ms, 212. Abbra=kahśis das nachschrahpliz. item. ein trogschrape. alii Abbra kaśsis. a` kasiht schrapen.. Fuer1650_70_2ms, 211. 1. mīklas paliekas abrā, sakasnisAbra kahsis das nachschraapels. it. die Trog schraap.. Fuer1650_70_1ms, 212. 2. abrkasis, ass, no metāla izgatavots darbarīks, ar kuru sakasa mīklas paliekas abrāAbra kahsis das nachschraapels. it. die Trog schraap.. Fuer1650_70_1ms, 212. la. abra + kasīt abra, abrakasa, abrakasis[2020-02]

108 Abrams, Ābrams

Abrams, Ābrams (74) s. m. npers. Abrama (3), Abramam (1), Abramma (1), Ahbrama (9), Ahbramam (12), Ahbrams (32), Ahbramu (16)Ābrams (arī Ābrāms); Ābrahāms; VD, JDJuhs Śeewas eśśeet paklauśigas śaweem Wihreem/ ka` tam Kungam/ ka` Sara Abramam paklauśiga bij/ in nośauze to śawu Kungu/ Kuŗŗas Meitas juhs kļu&u&śchas eśśeet/ ja juhs labbu darrajt/ in ne eśśeet tik bailigas. VHL1685_Cat, 281. Un tawam Wahrdam ne buhs wairs śauktam tapt Ahbrams/ bet Ahbra&a&ms buhs tawam Wahrdam buht: Jo es eśmu tew par Tehwu daud§ Ļau§chu lizzis. VD1689_94 1Moz 17:5. - Zarai, Ābrama sieva (3) Sara&i Ahbrama śeewa (2), Sara&i Ahbrama śeewas (1) Abrama / Ābrama klēpis / klēpīte / klēpītis (5) Abrama klehpi^ (2), Abrama klehpiti^ (1), Abramma klehpitih (1), Ahbrama klehpite^ (1)Ābrahāma klēpis; paradīzeTas Dweh§§elites Krahjahs Abramma Klehpitih Tam Mee§śam labbi klahjahs Mehs tohpam d§immu§chi Pehz jaunas Buh§channas Mehs Deewa Behrni buhßim Jn pa§śargahti kļuhßim Noh Welna wiltibas. LGL1685_V5, 36920. < vc. Abram Abraams, Ābraams, Abrahams, Abrahe[2021-05]

109 abris

abris (1) s. m. abbris (1)Brodmulde/ Abbris/ Abbra. Manc1638_L, 1274. abra, garens koka trauks maizes mīklas gatavošanaiBrodmulde/ Abbris/ Abbra. Manc1638_L, 12714. : liet. ãbrė 'abra, sile' abra[2016-06]

110 Abrons

Abrons s. m.? nloc. Abrona (1), Abrona^ (1)Abrona; VDUn tee isgahje no Abrona/ un apmettahs Eezeon=Gahbera^. VD1689_94 4Moz 33:35. < vc. Abrona[2020-08]

111 Absolons

Absolons (1) s. m. npers. Abśolon (1)Absaloms (arī Abšāloms); VDWeena D§eeßma Dawida / kad wings bähd§e preek§chan śawu Dählu Abśolon. Manc1631_LGL, 4233. < vc. Absalom Abzalans, Abzaloms, Abzalons, Abzoloms, Abzolons[2020-08]

112 abu

abu (1) conj. abbu (1)vai (šķīruma saiklis)Ja kas śawam Tuwakam weenu Eh§eli/ jeb leelus/ jeb śihkus Lohpus/ abbu jebkuŗŗu Lohpu dohd glabbaht/ un tas mir§t/ jeb tohp draggahts/ jeb nod§ihts/ ka ne weens to red§. VD1689_94 2Moz 22:10. < bkr. vai po. abo 'vai' aba 1[2019-08]

113 abulens

abulens (2) adj. abulena (1), abulens (1)Abuls, Klee. vide. Am~uls, Abulens. kleeicht. Fuer1650_70_2ms, 214. tāds, kam raksturīgs āboliņš (piem., pļava)Abulena pļauwa, Kleeichter Heuschlag, wiese. Fuer1650_70_1ms, 217. la. abuls abuls[2020-11]

114 abuliņš

abuliņš (2) s. m. abuliņņu (1), abuliņsch (1)Śiknis abuliņsch, KleinerKlee, bludt gelb. Fuer1650_70_1ms, 215. āboliņšŚeens pajuku ar abuliņņu mit Klee vermengtes Heu. Fuer1650_70_1ms, 219. siknis abuliņš (1) śiknis abuliņsch (1)Śiknis abuliņsch, KleinerKlee, bludt gelb. Fuer1650_70_1ms, 215. sīkais āboliņšŚiknis abuliņsch, KleinerKlee, bludt gelb. Fuer1650_70_1ms, 215. la. abuls abuls, ablazāle, āboliņš 1, ābolīši, ābolītes[2020-11]

115 abuls

abuls (4) s. m. abuleem (2), abuls (2)Abuls Klee vide} Amuls.. Fuer1650_70_1ms, 212. Abuls, Klee. vide. Am~uls.. Fuer1650_70_2ms, 214. 1. ābolsNo teem abuleem dauds nammus peesehjuschees, Von den Äpffel sind viel häuser angestekket (mit der Pest). Fuer1650_70_1ms, 2153. No teem Abuleem dauds Nammus peeśehjuschees. Von den Äpffeln sind viel Häuser angestecket (mit der Pest). Fuer1650_70_2ms, 38117. 2. āboliņšAbuls Klee vide} Amuls.. Fuer1650_70_1ms, 212. Abuls, Klee. vide. Am~uls.. Fuer1650_70_2ms, 214. ar saknes un piedēkļa pārveidojumu no dābuols ‘āboliņš’ ablazāle, āboliņš 1, ābolīši, ābolītes, abulens, abuliņš[2020-11]

116 Abzalans

Abzalans (1) s. m. npers. Ab§alana (1)Absaloms (arī Abšāloms); VDTa III. D§eeśma{D§eśma} Dahwida / kad wiņ§ch behd§e preekśch śawa Dehla Ab§alana. LGL1685_K1, 2563. < vc. Absalom Absolons, Abzaloms, Abzalons, Abzoloms, Abzolons[2022-01]

117 Abzaloms

Abzaloms (117) s. m. npers. Ab§aloma (20), Ab§alomam (12), Ab§aloms (56), Ab§alomu (28), Ab§alomu{Ab§a lomu} (1)Absaloms (arī Abšāloms); VDUn wiņņas Brahlis Ab§aloms śazzija us to: Jrr taws Brahlis Amnons pee tew bijis? nu tad/ manna Mahśa/ zeeti kluśśu/ wiņ§ch irr taws Brahlis/ ne ņemm ścho Leetu ta^ pee Śirds. Ta` palikke Tahmara weentuļa śawa Brahļa Ab§aloma Nam~a^. VD1689_94 2Sam 13:20. - brālis Abzaloms (4) brahli Ab§alomu (1), brahlis Ab§aloms (1), brahļa Ab§aloma (2)- dēls Abzaloms (6) dehla Ab§aloma (2), dehlam Ab§alomam (1), dehls Ab§aloms (3)- puisis Abzaloms (5) puiścha Ab§aloma (1), puiścham Ab§alomam (2), puiśi Ab§alomu (2) < vc. Absalom Absolons, Abzalans, Abzalons, Abzoloms, Abzolons[2020-08]

118 Abzalons

Abzalons (3) s. m. npers. Ab§alons (3)Absaloms (arī Abšāloms); VDAb§alons pazehle Dumpi prett śawu Kunnghu / Koninju und Tähwu Dawidu. Manc1654_LP2, 389{369}5. < vc. Absalom Absolons, Abzalans, Abzaloms, Abzoloms, Abzolons[2022-01]

119 Abzoloms

Abzoloms (4) s. m. npers. Ab§olom (3), Ab§oloms (1)Absaloms (arī Abšāloms); VD..Raudadams wings śacka: Manns Dähls Ab§olom / manns Dähls / buhtu Deewa Prahtz bijiß / ka eß butu tawa` Weeta` mirriß / Ock Ab§olom / manns Dähls / mans Dähls. Manc1654_LP3, 1167-8, 9. Un wiņņa ohtrs bija Kileabs no Abiga&iles/ Nahbala Śeewas ta Karmeliteŗa: Un tas treśchajs Ab§oloms/ tas Dehls no Ma&a&kas/ Talmaja ta Ķehniņa no Ge§ura Meitas. VD1689_94 2Sam 3:3. < vc. Absalom Absolons, Abzalans, Abzaloms, Abzalons, Abzolons[2022-01]

120 Abzolons

Abzolons (5) s. m. npers. Ab§olon (4), Ab§olons (1)Absaloms (arī Abšāloms); VDTurr buh§śim mehs dauds taißnaki nhe ka Adams / pirrms wings ghräkoja{ghräkaja} / dauds §tippraki nhe ka Sim§ons / dauds krahßnaki / nhe ka Ab§olons / dauds ghuddraki / nhe ka Salomons.. Manc1654_LP1, 2131. Weena D§eeßma Dawida / kad winns behd§e preek§chan §awu Dählu Ab§olon. LGL1685_V5, 31413. < vc. Absalom Absolons, Abzalans, Abzaloms, Abzalons, Abzoloms[2022-01]

121 Acars

Acars (2) s. m. npers. Azars (1), Azaru (1)Azurs (arī Azūrs); JDUn Azars d§imdinaja Zadaku/ un Zadaks d§imdinaja Akimu/ un Akims d§imdinaja Eliudu. JT1685 Mt 1:14. < vc. Asor[2022-01]

122 ačagārni

ačagārni (11) adv. atschagarni (6), atśchagarni (5)Atśchagarni rücklings über rück. Fuer1650_70_1ms, 1925. Atśchagarni rücklings über=Rück.. Fuer1650_70_2ms, 2619. otrādi, atmuguriski, arī pārn. nepareizi, nekārtīgi (piem., dzīvot)Atschagarni dsiwoht verkehrt unordentl. leben. Fuer1650_70_1ms, 205. Tad ņehme Sems un Jawets Drehbes/ un likke tahs us śaweem abbejeem Plezzeem/ un atśchagarni eijot apśed§e tee śawa Tehwa plikkas Meeśas.. VD1689_94 1Moz 9:23. atžagarni 'otrādi, atmuguriski' (ar fonētisku pārveidojumu; ž norāda uz iespējamu lituānismu) ārni[2023-04]

123 ārni

ārni (2) adv. atscharni (2)otrādi, atmuguriskiman atscharni brauzoht galwa reibst. wenn ich rücklings fahre schwindelt mir der Kopff. Fuer1650_70_2ms, 2622. Schaggarus atscharni Krahsni bahst, den Strauch verkehrt im Ofen stecken. Fuer1650_70_2ms, 2624. atžagarni 'otrādi, atmuguriski' (ar fonētisku pārveidojumu; ž norāda uz iespējamu lituānismu) ačagārni[2023-04]

124 āda

āda (181) s. f. ada (4), adu (1), ahda (43), ahda^ (12), ahda^s (1), ahda{} (8), ahdai (1), ahdas (36), ahdas=joh§tu (2), ahdas=trauki (1), ahdas=trauko`s (1), ahdas=trauko^s (1), ahdas=traukus  (1), ahdu (40), ah§cha=ahdas (1), aunu=ahdahm (3), aunu=ahdas (3), jähra=ahdahm (1), ka§as=ahda (1), ka§as=ahdu (1), luhścha=ahdas (1), saķķa=ahda (2), §all§cha=ahda (1), takas=ahdahm (9), takas=ahdas (4), takkas=ahdahm (1), willka=ahda (1)Fell/ Ahda. Manc1638_L, 59A12. Haut/ Ahda. Manc1638_L, 86B3. Lehder/ Ahda. Manc1638_L, 114B3. die Haut/ Ahda. Manc1638_PhL, 23620. die Haut/ ta Ahda. Manc1638_PhL, 26619. Ahda f. die Haut, das fell, leder. Fuer1650_70_1ms, 223. Ahda. f. die Haut, das fell, leder. Fuer1650_70_2ms, 222. 1. āda, ķermeņa (cilvēka vai dzīvnieka) ārējais apvalks, arī pārn...At§iedami ka tas mums gir myļoyis / tam Czillwäkam no §chäla§tibas dohd / ka tas no Kauleems / Mee§śu vnd Ahdu / Krahßne gir kohpa śatai§śietz / ka tas tahs deenas ghaißmu räds. Manc1631_LGL, 40710. Bet nu irr wiņņu Ģihmis aptumśchohts no Melluma/ ka tohs us Eelahm ne pa§ih§t/ wiņņu Ahda peelihp pee wiņņu Kauleem/ ta irr iskaltuśśi ka` Malkas Gabbals. VD1689_94 Rdz 4:8. - ādai niezēt (3) ahda neesa (2), ahda nee§a (1)- ādu (no)dīŗāt; nodīŗāt ādu (4) ahdu dieŗa  (1), ahdu nodieŗaht  (1), ahdu nodihŗa (1), nodieŗata ahda (1)- ādu noplēst; noplēst ādas / ādu (3) ahdu nopleh§t (1), noplehśe.. ahdas (1), noplehśchat ahdu (1) miesas āda (11) meeśas ahda  (1), meeśas ahda^ (7), meeśas ahdas  (3)(ķermeņa) ādaUn tam Pree§teŗam buhs wiņņa Meeśas Ahdas Wainu apraud§iht/ ja tee Matti eekśch tahs Wainas irr balti tappuśchi/ un ta Waina d§iļļaka israugahs / ne ka` wiņņa Meeśas Ahda/ tad irr ta to Spittaļu=Waina/ kad tas Pree§teris to irr apraud§ijis/ tad buhs wiņņam to par neśchķih§tu §pree§t. VD1689_94 3Moz 13:3. ādai drebēt (1) ahda drebbeja (1)baidīties (piem., par savu dzīvību)Tapehtz nu teems Mahzekļeems Ahda drebbeja / und by teems bail / ka taß Kungs JE§us śaweems Eenaidneekeems / kattri tam Nahwas ghribbeja darriet / wehl rahdahß. Manc1654_LP1, 26925. āda niez (2) ahda nee§  (2)saka, ja kāds dedzīgi vēlas kaut ko darītKad Ķildu śchis jeb tas gribb zelt/ Tad dohma/ tas jaw ne buhs welt: Es labbis gribbu atkahptees; Laid kaśśahs/ kam ta Ahda nee§. LGL1685_K1, 13431. āda un kauli (1) ahda vnd kauli  (1)saka par ļoti novājējušu cilvēku vai dzīvniekuEr i§t nur Haut vnd Knochen/ wings gir tickai Ahda vnd Kauli. Manc1638_PhL, 23622. dot uz ādas (1) dohd us ahdas  (1)pērt, sodītWings śacka / nhe ghribbi tu nahkt / arr labbu aizenahtz / tad eß töw zittade aizenaśchu; jämm Riextiet / unnd dohd tam us Ahdas. Manc1654_LP2, 24127. (kādam) ir bieza āda (1) gir bee§a ada  (1)saka par nejūtīgu, nesmalkjūtīgu, neatsaucīgu cilvēkudu ha§t eine dicke Haut/ töw gir bee§a Ada. Manc1638_PhL, 23724. 2. apstrādāta un attiecīgi izmantota dzīvnieku ādaDa§§ch gir Ghowaśuhdus no leelu baddu / da§chi tohß Śixnus no Śäddleems / tahß Ahdas no Brunņeems no krimtu§§chi vnd ähdu§chi / da§cheems gir Śeens Mutteh biyis / vnd gir tha nomirru§chi attraßti.. Manc1631_LVM, 22924. Un tahs Ka§lenu Ahdas aplikke ta apkahrt wiņņa Rohkahm/ un apkahrt wiņņa Kakla Plikkumu. VD1689_94 1Moz 27:16. - ādas josta (3) ahdas joh§tu (1), ahdas=joh§tu (2) ādas mīt (3) ahdas miht (3)miecēt, ģērēt ādasgärben/ Ahdas miet. Manc1638_PhL, 40611. Ahdas miht leder treten, gerben.. Fuer1650_70_1ms, 223. āda(s) trauks (6) ahda trauks  (1), ahdas=trauki  (1), ahdas trauku  (1), ahdas=trauko`s (1), ahdas=trauko^s (1), ahdas=traukus  (1)ādas trauks, maissUn ne weens eeleij jaunu Wihnu wezzo^s Ahdas=Trauko`s/ zittadi tas jauns Wihns śaplohśa tohs Ahdas=Traukus/ un tas Wihns tohp isgah§ts/ un tee Ahdas=Trauki eet bohja^/ bet jauns Wihns jauno^s Ahdas=Trauko^s ja eeleij. JT1685 Mk 2:22. takas ādas (14) takas=ahdas  (4), takas=ahdahm  (9), takkas=ahdahm  (1)kāda Bībelē minēta neskaidras nozīmes dzīvnieka ģērēta ādaWiņ§ch darrija arrid§an tahs Telts Apśeggu/ no paśarkanahm Aunu=Ahdahm/ un pahr to weenu Apśeggu no Takas=Ahdahm. VD1689_94 2Moz 36:19. < sebr. taḥaš 'kāds dzīvnieks' + āda zalša āda (1) sall§cha=ahda (1)čūskas vai zalkša ādaSchlangenhaut/ Sall§cha=Ahda. Manc1638_PhL, 2949. : liet. óda ādainis, ād(a)min(i)s, āda=trauki, ādinis, ādiņa, priekšāda, zalšāda[2020-03]

125 Ada, Āda

Ada, Āda (8) s. f. npers. Ada (1), Adas (3), Adu (1), Ahda (2), Ahdu (1)Ada (arī Āda); VDUn Timna bija Eeliwaśa/ Ee§awa Dehla Śahnu=Śeewa/ un ta d§emdeja tam Eeliwaśam/ to Ahmaleku/ śchee irr Adas/ Ee§awa Śeewas Dehli. VD1689_94 1Moz 36:12. < vc. Ada[2021-05]

126 Adada

Adada (1) s. f.? nloc. Adada^ (1)Hadida (arī Hadīda); VDAdada^/ Zebo#ima^/ Neballata^. VD1689_94 Neh 11:34. < vc. Hadid[2022-01]

127 Ādada

Ādada (1) s. f. nloc. Ahdada (1)Adada (arī Adāda); VDUn Kina/ un Dimons/ un Ahdada. VD1689_94 Joz 15:22. < vc. Ad-Ada[2021-05]

128 Adadezers

Adadezers Adadiezers[2020-08]

129 Adadiezers

Adadiezers (12) s. m. npers. Adad=Ee§ers (1), Adad=Ee§eru (3), Adad=Ee§eŗa (6), Adad=Ee§eŗam (1), Adad=E§eŗa (1)Hadadezers (arī Hadadēzers); VDUn Adad=Ee§ers śuhtija/ un likke tohs Sihreŗus nahkt/ kas wiņpuśs Upes bija/ un tee nahze us Eelamu/ un Sobaks Adad=Ee§eŗa Kaŗŗa Leels=Kungs/ gahje wiņņu Preekścha^. VD1689_94 2Sam 10:16. < vc. Hadadeser[2022-01]

130 Adad Rimmona

Adad Rimmona (1) s. f.? nloc. Adad Rimmona (1)Hadad-Rimmona; VDTai^ Deena^ buhs eekśch Jeru§alemes leela Raudaśchana/ ka` ta raudaśchana Adad Rimmona eekśch tahs Eeleijas Megidus. VD1689_94 Zah 12:11. < vc. Hadad-Rimon, Hadad-Rimmon[2022-01]

131 Adads

Adads (10) s. m. npers. Adad (1), Adads (7), Adadu (2)Hadads; VDKad nu Adads eekśch Egiptes d§irdeja/ ka Dahwids ar śaweem Tehweem bija aismid§is/ un ka Joabs tas Kaŗŗa Leels=Kungs bija nomirris/ tad śazzija Adads us Warau#: Atlaid manni/ ka es śawa^ Semme^ eemu. VD1689_94 1Ken 11:21. < vc. Hadad Adars 1[2022-01]

132 ādainis

ādainis (2) adj. ahdaiņi (1), ahdaiņus (1)tāds, kas darināts no ādasUn wezzus śaplihśuśchus/ un lahpitus ahdaiņus Wihna=Traukus/ ir wezzas un lahpitas Kurpes us śawahm Kahjahm/ un teem bija arrid§an wezzas Drehbes Muggura^/ un wiśśa wiņņo Zeļļu Mai§e bija kaltuśi/ un pellejuśi. VD1689_94 Joz 9:5. la. āda āda[2020-11]

133 Adajus

Adajus (6) s. m. npers. Adaja (2), Adajus (4)Adaja (arī Adāja, Adājāhu); VDUn wiņņa Brahļu/ kas to Darbu Namma^ darrija/ bija a§toņśimts/ diwideśmits un diwi. Un Adajus/ Jeroama Dehls/ ta Dehla Plalijus/ ta Dehla Amzi ta Dehla Sakarijus/ ta Dehla Paśśura/ ta Dehla Malkijus. VD1689_94 Neh 11:12. < vc. Adaja[2022-01]

134 Adalija

Adalija (1) s. m. npers. Adaliju (1)Adalja; VDUn Poratu/ un Adaliju/ un Aridatu. VD1689_94 Est 9:8. < vc. Adalja[2022-01]

135 Ādama

Ādama (6) s. f. nloc. Ahdama (2), Ahdamas (3), Ahdamu (1)Ādama (arī Adāma, Adma); pilsēta VDTad isgahje tas Ķehniņ§ch no Sodomas/ un tas Ķehniņ§ch no Gomorras/ un tas Ķehniņ§ch no Ahdamas/ un tas Ķehniņ§ch no Zebo&ima/ un tas Ķehniņ§ch no Belas/ śchi irr Zoa#ra/ un taiśijahs ar teem kautees/ eekśch tahs Eelejas Siddim. VD1689_94 1Moz 14:8. < vc. Adama[2022-01]

136 adāmais

adāmais (2) partic. addamais (2)Addikle, addamais das knütt werck. Fuer1650_70_1ms, 1623. Addikle Addamais. das Knütt=Werck. Fuer1650_70_2ms, 42. adīklisAddikle, addamais das knütt werck. Fuer1650_70_1ms, 1623. Addikle Addamais. das Knütt=Werck. Fuer1650_70_2ms, 42. la. adīt adīt, adīkla, adīkle[2021-11]

137 Adami Nekebe

Adami Nekebe (1) s. f. nloc. Adami Nekebes (1)Adamī-Nekeba; VDUn wiņņu Rohbe§cha irr no Eelewes/ no Allona eekśch Zae#nanim/ un Adami Nekebes/ un Jabnee#la/ lihd§ Lakum/ un wiņņas Gals irr pee Jardaņas. VD1689_94 Joz 19:33. < vc. Adami-Nekeb[2022-01]

138 ād(a)min(i)s

ād(a)min(i)s (9) s. m. ahda=minnis  (1), ahdamiņis (1), ahd=minis  (1), ahd=minnis  (1), ahdminni (2), ahdmiņņa (1), ahdmins (2)Gerber/ Ahdmins. Manc1638_L, 74A12. Gärber/ Ahdmins. Manc1638_PhL, 40610. Lehdergerber/ Ahdminis. Manc1638_L, 114B4. Ahda=minnis. Ahdinnis der ledertreter, gerber Gehrman~is Germ. Fuer1650_70_1ms, 225. Ahd=minnis. der Leder=treter, gerber Gehrmannis. Germ. alii} Ahdinnis. Ahdamiņis. Fuer1650_70_2ms, 34. ādminis, amatnieks, kas apstrādā jēlādasGärber/ Ahdmins. Manc1638_PhL, 40610. Tapehz śuhti us Joppu/ un ataizina Śihmani/ ar Pawahrdu Pehteri/ śchis mahjo Śihmaņa ta Ahdmiņņa Namma^ pee Juhŗas: śchis atnahzis runnahs ar tew. JT1685 Apd 10:32. : liet. odminỹs 'ādminis' Fīrekera vārdnīcas 1. manuskriptā Ahda=minnis un 2. manuskriptā Ahdinnis. Ahdamiņis ir vēlāko īpašnieku vai glabātāju ierakstīti papildinājumi. Par to sīkāk Zemzare 1961, 74. āda, ādinis[2020-03]

139 Adams, Ādams

Adams, Ādams (127) s. m. npers. Adam (33), Adam' (1), Adama (21), Adamam (5), Adams (30), Adamu (16), Ahdama (7), Ahdamam (2), Ahdams (10), Ahdamu (2)Ādams; VD, JDTa czimo ka tas whettz Adams exkan mums czour deni§ke waydhe§chenne vnde atmitte§chenne nho Greekims buhs apßlitczenatam tapt vnde muerth ar wue§§ims Greekims vnde lounims Egribbe§chennims. Ench1586, E4A8. UN Ahdams at§inne Eewu śawu Śeewu/ un ta tappe gruhta/ un d§emdeja to Ka&inu/ un śazzija: Es eśmu to Wihru to KUNGU dabbujuśi. VD1689_94 1Moz 4:1. - Adama grēki (4) Adama ghrähkeem (1), Adama ghräkeems (1), Adama grehkeem (1), Adama grehki (1)- Adama / Ādama kritums (5) Adam krittum (2), Adama krittums (2), Ahdama krittumu (1)- Adama / Ādama noziegums (6) Adama no§eeghumu (1), Adama no§eegumu (1), Adama no§egumu (2), Adama .. no§egummi (2)- Adams / Ādams un(d) Eva / Ieva / Ieve (15) Adam und Eewei (1), Adam und Eva (1), Adam und Ewa (4), Adam unnd Ewa (1), Adamam und Ewai (1), Adams und Ewa (4), Adams unnd Ewa (1), Adamu unnd Ewas (1), Ahdamam un Eewai (1)- miesīgs Adams (4) mee§śiegs Adams (1), mee§śiex Adams (1), meßige Adams (1), meßix Adams (1)- pirmais cilvēks Adams (3) pirmajs zilweks Adams (2), pirrmaja zillwäka Adama (1) vec(ai)s Adams / Ādams (iekš(k)an man / mums) (11) wätz Adam eek§chan mann (1), wätz Adams (1), wätza Adama (1), wätzam Adam (1), wätzam Adamam eek§chan mums (2), wätzu Adam (1), wezzajs Ahdams (1), wezzam Adamam (1), whettz Adams exkan mums (1), whetz Adams exkan mums (1)grēcīgs cilvēks (?)Ta czimo ka tas whettz Adams exkan mums czour deni§ke waydhe§chenne vnde atmitte§chenne nho Greekims buhs apßlitczenatam tapt / vnde muerth ar wue§§ims Greekims / vnde lounims Egribbe§chennims. Ench1586, E4A8. ..Un tad no ta Uhdens=Pluhda tahs śwehtas Kri§tibas/ ka ta taps eezelta/ tas wezzajs Ahdams apślihzinahts/ un weens jauns Zilweks peed§imis taps. VD1689_94 Ps 29:0. < vc. Adam[2022-01]

140 Adans

Adans Nebuzar Adans[2020-08]

141 Adars

Adars 1 (2) s. m. npers. Adars (2)1. Hadads (arī Hādads); VDAdars un Temus/ Jeturs/ Nawis/ un Kedmus. VD1689_94 1Moz 25:15. Adads2. Hadars; VDUn Ba&a&l=Anans/ Akbora Dehls nomirre/ un wiņņa Weeta^ waldija Adars/ un wiņņa Pilsśahta Wahrds bija Pagus/ un wiņņa Śeewas Wahrds bija Mee#tabee&le/ Matredas Meita/ tahs Meitas Me§a&a&bas. VD1689_94 1Moz 36:39. < vc. Hadar[2020-08]

142 adars

adars 2 (9) s. m. adar (4), adara (1), adars (4)adāra mēnesis (arī ādāra mēnesis), mēnesis jūdaisma kalendārā; VDPirma^ Mehneśi^/ (śchis irr tas Mehnes Ni§ans) diwipadeśmita^ Gadda^ ta Ķehniņa Aa&§weruśa/ tappe meślohts preekśch Amaņa ikdeenas/ un ik Mehnes/ lihd§ tam diwipadeśmits Mehneśim/ tas irr Mehnes Adars. VD1689_94 Est 3:7. - mēnesis adars; adara mēnesis (9) adara mehneśi^ (1), mehnes adar (4), mehnes adars (4) < vc. der Mond Adar[2020-08]

143 Ādars

Ādars (1) s. m. nloc. Ahdaram (1)Adara (arī Ādara); VDUn eet zaur Ezronu/ un §teepjahs us augśchu lihd§ Ahdaram/ un eet apkahrt Karku/ un eet zauri lihd§ Azmonam/ un nahk ahra pee tahs Uppes no Egiptes/ un tahs Rohbe§chas Gals lai §teepjahs prett Juhŗu/ śchi laid irr juhśu Rohbe§cha Deenas Widdu^. VD1689_94 Joz 15:4. < vc. Adar[2021-05]

144 Adasa

Adasa (1) s. f. npers. Adaśśas (1)Hadasa; VDUn wiņ§ch bija tahs Adaśśas Wehrminderis/ ta irr E§tere/ śawa Brahlneeka Meita/ jo wiņņai ne bija nei Tehwa nei Mahtes/ un wiņņa bija jauna Meita ar krahśchnu Ģihmi/ un §kai§tu Waigu. VD1689_94 Est 2:7. < vc. Hadassa[2022-01]

145 āda=trauki

āda=trauki (2) s. m. pl. ahda=trauko`s (1), ahda=traukus (1)ādas trauki, maisiNeds jauns Wihns tohp wezzo^s Ahda=Trauko`s eeleets/ zittadi tee Trauki §prahg§t/ un tas Wihns tohp isgah§ts/ un tee Trauki eet bohja^: Bet jauns Wihns tohp jauno^s Trauko`s eeleets/ tad abbi tohp kopa^ śattureti. JT1685 Mt 9:17. la. āda + trauki āda[2020-02]

146 Adaza

Adaza (1) s. f.? nloc. Ada§a (1)Hadaša (arī Hadāša); VDZenans un Ada§a/ un Migdal=Gada. VD1689_94 Joz 15:37. < vc. Hadasa[2022-01]

147 Adbiels

Adbiels (1) s. m. npers. Adbeels (1)Adbeēls (arī Adbels); VDUn śchee irr J§mae#ļa Behrnu Wahrdi/ ar śaweem Ziltu Wahrdeem/ J§mae#ļa Pirmd§imtajs/ Nebajots un Kedars/ un Adbeels/ un Mib§ams. VD1689_94 1Moz 25:13. < vc. Adbeel[2022-01]

148 Adijs

Adijs (1) s. m. npers. Addija (1)Adijs (arī Adījs); JDTa (Dehla) Melkija/ ta (Dehla) Addija/ ta (Dehla) Koh§ama/ ta (Dehla) Elmodama/ ta (Dehla) Erra.. JT1685 Lk 3:28. < vc. Addi[2016-10]

149 adīkla

adīkla (1) s. f. addikla (1)Knüttwerck/ Addikla. Manc1638_PhL, 3533. adīklisKnüttwerck/ Addikla. Manc1638_PhL, 3533. la. adīt adīt, adāmais, adīkle[2021-11]

150 adīkle

adīkle (2) s. f. addikle (2)Addikle, addamais das knütt werck. Fuer1650_70_1ms, 1623. Addikle Addamais. das Knütt=Werck. Fuer1650_70_2ms, 42. adīklisAddikle, addamais das knütt werck. Fuer1650_70_1ms, 1623. Addikle Addamais. das Knütt=Werck. Fuer1650_70_2ms, 42. la. adīt adīt, adāmais, adīkla[2022-01]

151 ādinis

ādinis (2) s. m. ahdinnis (2)Ahdinnis der ledertreter, gerber.. Fuer1650_70_1ms, 225. Gehrmannis. Germ. alii} Ahdinnis. Ahdamiņis. Fuer1650_70_2ms, 34. ādminis, amatnieks, kas apstrādā jēlādasAhdinnis der ledertreter, gerber.. Fuer1650_70_1ms, 225. Gehrmannis. Germ. alii} Ahdinnis. Ahdamiņis. Fuer1650_70_2ms, 34. la. āda Fīrekera vārdnīcas 2. manuskriptā Ahdinnis ir vēlāko īpašnieku vai glabātāju ierakstīts papildinājums. Par to sīkāk Zemzare 1961, 74. āda, ād(a)min(i)s[2020-03]

152 Adino

Adino (1) s. m. npers. Adino (1)Adīno; VDŚchee irr to Warrenu Wahrdi/ kas Dahwidam bijuśchi. Ja§abeams Akmoņa Dehls/ tas aug§takajs §tarp teem Wirśneekeem/ śchis bija Adino tas Ezniteris. VD1689_94 2Sam 23:8. < lat. Adino[2023-05]

153 Adins

Adins (4) s. m. npers. Adina (3), Adins (1)Adīns (arī Ādīns); VDAdonijus/ Bigwajus/ Adins. VD1689_94 Neh 10:16. - Adina bērni (3) Adina behrneem (1), Adina behrni (2) < vc. Adin[2021-05]

154 ādiņa

ādiņa (4) s. f. dem. addiņņa (1), ahdiņa (2), ahdiņņa (1)das Häutlein/ Ahdiņa. Manc1638_PhL, 34819. Ahda f. die Haut, das fell, leder Addiņņa id. Fuer1650_70_1ms, 222. Ahda. f. die Haut, das fell, leder. Ahdiņņa. Dimin. id. Fuer1650_70_2ms, 222. ādiņaman muß ein new Häutlein einlegen/ ja=eeleek jauna Ahdiņa. Manc1638_PhL, 34821. Ahda. f. die Haut, das fell, leder. Ahdiņņa. Dimin. id. Fuer1650_70_2ms, 222. la. āda āda[2020-01]

155 adiņi

adiņi (2) s. m. pl. addiņus (2)vasaras rudziSche nemehds addiņus śeht hie pflegt man o~ Som~er Roggen etc. Fuer1650_70_1ms, 15711. Sche ne mehds addiņus seht. hie pflegt man o# Som~er=Roggen etc. Fuer1650_70_2ms, 2222. neskaidra cilme[2020-03]

156 adīšana

adīšana (2) s. f. addiśchana (1), addischana (1)Addiśchana das Knütten.. Fuer1650_70_1ms, 1618. Addischana, das Knütten. Fuer1650_70_2ms, 320. adīšanaAddiśchana das Knütten.. Fuer1650_70_1ms, 1618. Addischana, das Knütten. Fuer1650_70_2ms, 320. adīt adīt[2021-11]

157 adīt

adīt (6) v. addiht (3), addijis (2), addiet (1)knütten/ addiet. Manc1638_PhL, 3531. Addiht, stricken, knütten. Fuer1650_70_1ms, 1613. Addiht. stricken. Fuer1650_70_2ms, 37. adītknütten/ addiet. Manc1638_PhL, 3531. Kaut gan addijis, winņas ne weens warr peeaddiht. Man knütte (so viel man wolle) gleich genug, so kann man ihnen doch nicht genug knütten. Fuer1650_70_2ms, 412. : liet. adýti 'lāpīt' adāmais, adīkla, adīkle, adīšana, adītājs, adītāja, adīties, aizadīt, apadīt, āzadīt[2022-01]

158 Aditaim

Aditaim (1) s. g.? nloc. Adita&im (1)Aditaima (arī Adītaima); VDUn Sae#ra&im/ un Adita&im/ un Gedera/ un Gederotaim/ tśchetrpadeśmits Pilsśahti/ un wiņņo Zeemi. VD1689_94 Joz 15:36. < vc. Adithaim[2022-01]

159 adītājs, adītāja

adītājs, adītāja (4) s. additaija (2), additais (1), additajs (1)Additais Ein stricker, knütter. Additaija. f. Fuer1650_70_1ms, 1616. Additajs, ein Strickner, Knütter. Additaija. f. Fuer1650_70_2ms, 319, 20. adītājs, adītājaAdditais Ein stricker, knütter. Additaija. f. Fuer1650_70_1ms, 1616. Additajs, ein Strickner, Knütter. Additaija. f. Fuer1650_70_2ms, 319, 20. la. adīt adīt[2016-07]

160 adīties

adīties (4) v. refl. addischos (1), addiśchohs (1), additees (2)Additees für sich knütten. Fuer1650_70_1ms, 1714. Additees. für sich knütten. Fuer1650_70_2ms, 423. adīt sevEs addiśchohs pirkstaiņus zindus. Fuer1650_70_1ms, 1714. Es addischos pirkstaiņus zimdus. Ich will finger= Händschen für mich knütten. Fuer1650_70_2ms, 423. la. adīt adīt[2016-07]

161 Adlajs

Adlajs (1) s. m. npers. Adlaja (1)Hadlajs; VDTad zehlahs tee Wihri no Eewra#ima Behrnu Wirśneekeem/ A§arijus Joanana Dehls/ Berekijus Me§illemota Dehls/ un Jeiskijus Salluma Dehls/ un Ama§us Adlaja Dehls prett teem/ kas no Kaŗŗa=Spehka nahze. VD1689_94 2L 28:12. < vc. Hadlai[2021-05]

162 Admatus

Admatus (1) s. m. npers. Admatus  (1)Admata (arī Admāta); VDTad nu śchee bija tee Tuwakee pee wiņņa/ Kar§enus/ Setars/ Admatus/ Tar§is/ Meres/ Mar§enus/ Memukans/ śeptiņi Leeli=Kungi to Per§eŗu un Meedeŗu/ kas ta Ķehniņa Preekścha^ bija/ un śehdeja aug§taka^ Weeta^ eekśch Wal§tibas. VD1689_94 Est 1:14. < vc. Admatha[2022-01]

163 Adnus

Adnus (3) s. m. npers. Adnus (3)Adna; VDUn ta` tappe tee lihd§inati pehz wiņņu Tehwu Nammeem: Eekśch Juhda bij par Ahwer§teem Adnus tas Wirśneeks/ un pee ta trihs śimts tuhk§tośchi warreni §tipri Wihri. VD1689_94 2L 17:14. < vc. Adna[2022-01]

164 Adoni Biezeks

Adoni Biezeks (3) s. m. npers. Adoni Bee§eks (2), Adoni Bee§eku (1)Adonī-Bezeks; VDUn Adoni Bee§eks behd§e/ bet tee d§innahs wiņņam pakkaļ/ un śaguh§tija to/ un nozirte tohs Jhkśchķus pee wiņņa Rohkahm un Kahjahm. VD1689_94 Sog 1:6. < vc. Adoni-Besek[2022-01]

165 Adonicedeks

Adonicedeks (3) s. m. npers. Adonizedeks (3)Adoni-Cedeks (arī Adonisedeks); VDTapehz śuhtija Adonizedeks tas Ķehniņ§ch no Jeru§alemes/ us Oa&mu to Ķehniņu no Eebrona/ un us Pireamu/ to Ķehniņu no Jarmutes/ un us Jawiu to Ķehniņu no Lahkiśa/ un us Debiru to Ķehniņu no Eglona/ śazzidams.. VD1689_94 Joz 10:3. - Adonicedeks, Jeruzalemes kēniņš / ķēniņš no Jeruzalemes (3) Adonizedeks.. Jeru§alemes ķehniņ§ch (1), Adonizedeks.. ķehniņ§ch no Jeru§alemes (2) < vc. Adoni-Zedek[2022-01]

166 Adonijus

Adonijus 1 (28) s. m. npers. Adoniju (5), Adonijum (3), Adonijus (20)Adonja (arī Adonījāhu); VDUn Adonijus uppureja Awis un Wehrśchus un baŗŗotus Lohpus pee ta Akmiņa Soe#let/ kas pee ta Awota Rogeli/ un aizinaja wiśśus śawus Brahļus ta Ķehniņa Dehlus/ un wiśśus Wihrus no Juhda ta Ķehniņa Kalpus. VD1689_94 1Ken 1:9. - Adonijus, Agitas dēls; Adonijus, dēls no Agitas (4) Adonijus Agitas dehls (3), Adonijus.. dehls no Agitas (1) < vc. Adonia[2022-01]

167 Adonijus

Adonijus 2 Tob Adonijus[2021-05]

168 Adonikams

Adonikams (3) s. m. npers. Adonikama (3)Adonikāms (arī Adonīkāms); VDUn no Adonikama pehdejeem Behrneem/ kuŗŗu Wahrdi śchee bija: Eeliwelets/ Jeie#ls un Semajus/ un ar teem śeśchdeśmits no Wihra Kahrtas. VD1689_94 Ezr 8:13. - Adonikama bērni (3) Adonikama behrni (2), Adonikama.. behrneem (1) < vc. Adonikam[2021-05]

169 Adonirams

Adonirams (2) s. m. npers. Adonirams (2)Adonirāms (arī Adonīrāms); VDUn wiņ§ch śuhtija tohs us to Lihbanu/ deśmits tuhk§tośchus weena^ Mehneśi^ pa Pulkeem: Weenu Mehneśi bija tee us Lihbanu/ un diwi Mehneśchus bija tee Mahja^s/ un Adonirams bija pahr ścho islaśśitu Pulku. VD1689_94 1Ken 5:14. < vc. Adoniram[2021-05]

170 Adons

Adons (1) s. m. npropr. Addons (1)Adona; VDJr śchee gahje lihd§ us augśchu/ Mitels/ Melaks/ Tel Ar§us/ Ķerubs/ Addons/ Jmmers. Bet tee ne warreja śawa Tehwa Nam~u/ un śawu D§immumu parahdiht/ arrig tee no J§rae#ļa buhtu. VD1689_94 Neh 7:61. < vc. Cherub-Addon[2021-05]

171 Adoraima, Adoraims

Adoraima, Adoraims (1) s. g.? nloc. Adora&imu (1)Adoraima vai Adoraims; VDUn Adora&imu/ un Lakiśu/ un A§eku. VD1689_94 2L 11:9. < vc. Adoraim[2022-01]

172 Adorams, Ādorams

Adorams, Ādorams (5) s. m. npers. Adorams (2), Adoramu (2), Ahdoramu (1)Adorāms (arī Hadorāms); VDTad śuhtija tas Ķehniņ§ch Rekabeams Adoramu/ kas pahr to Mantu bija eezelts/ bet wiśs J§rae#ls nomehtaja to ar Akmiņeem/ ka tas nomirre. VD1689_94 1Ken 12:18. < vc. Adoram, Hadoram [2022-01]

173 Adraka [zeme]

Adraka [zeme] (1) s. f. nloc. §emmi Adraku (1)Hadraha zeme; VDŚChi irr ta Na§ta/ ko tas KUNGS runna pahr to Semmi Adraku/ un Dama§kus śawu Duśśeśchanu/ jo tam KUNGAM irr weena Azz pahr teem Zilwekeem/ un pahr wiśśahm J§rae#ļa Ziltim. VD1689_94 Zah 9:1. < vc. das Land Hadrach[2022-01]

174 Adrameleks

Adrameleks (3) s. m. npropr. Adramelekam (1), Adrameleks (2)1. Adramelehs; persona VDUn kad wiņ§ch Ni§roka śawa Deewa Namma^ peeluhd§e/ tad nokawe to Adrameleks un SarEzers wiņņa Dehli ar Sohbinu/ un tee aisbehd§e us to Semmi Ararat. VD1689_94 2Ken 19:37. 2. Adramelehs (arī Adram-Meleks); dievība VDUn tee Awiteŗi darrija Nibeaśu/ un Tartaku/ un tee Sewarwiteŗi śaded§inaja śawus Dehlus tam Adramelekam un Anamelekam/ teem Deeweem no Sewarwa&im ar Ugguni. VD1689_94 2Ken 17:31. < vc. Adramelech[2022-01]

175 Adramitina

Adramitina (1) s. f.? nloc. Adramitina^ (1)Adramitēna (arī Adramitija); JDUn mehs Laiwa^ Adramitina^ kahpuśchi gribbejam tahm A§ijas Weetahm śezzen eet nozehlamees un tur bija ar mums Ari§trakus tas Makedoneris no Teśśalonikas. JT1685 Apd 27:2. < lat. Adramitina 'Adramitijas'[2023-03]

176 Adrielis

Adrielis (2) s. m. npers. Adrie#ļam (2)Adriēls; VDBet kad tas Laiks nahze/ ka Dahwidam Meraba Saula Meita dohta taptu/ tad tappe ta Adrie#ļam tam Meolatiteŗam par Śeewu dohta. VD1689_94 1Sam 18:19. < vc. Adriel[2022-01]

177 Adrija

Adrija (1) s. f. nloc. Adrijas (1)Adrija, Adrijas jūraKad nu ta zettorta padeśmitta Nakts bij nahkuśi/ un mehs Adrijas (Juhŗa^) tappam ne§ti/ ap to Nakts widdu/ śchķitte tee Laiweneeki/ ka tee uhs kahdu Semmi ne uhsdurtohs. JT1685 Apd 27:27. < vc. Adria[2016-05]

178 Adullams

Adullams (8) s. m. nloc. Adullam (2), Adullama (2), Adullama^ (1), Adullamam (1), Adullams (1), Adullamu (1)Adullāma; apdzīvota vieta VDTas Ķehniņ§ch no Libnas weens/ tas Ķehniņ§ch no Adullama weens. VD1689_94 Joz 12:15. - Adullama ala; ala Adullam (3) Adullama alla^ (1), allu Adullam (2) < vc. Adullam[2022-01]

179 Adumim

Adumim (2) s. g.? nloc. Adumim (2)Adumims (arī Adumīmas pāreja); VDUn §teepjahs no Seemeļa Puśśes/ un nahk ahra us En=Seemes/ un istekk us Gelilotu/ kas prett Adumim §teepjahs/ un notekk us to Akminu Boe&ņa/ Ruhbeņa Dehla. VD1689_94 Joz 18:17. < vc. Adumim[2022-01]

180 Aelaba

Aelaba (1) s. f.? nloc. Ae#labu (1)Ahlaba (arī Ahlāba); VDAh§ers ne isd§inne Akas Eed§ihwotajus/ neds tohs Eed§ihwotajus eekśch Zihdona neds Ae#labu/ neds Ak§ibu/ neds Elbu/ neds Aweku/ neds Rekobu. VD1689_94 Sog 1:31. < vc. Ahelab[2022-01]

181 Aga

Aga (1) s. m. npers. Aga (1)Age (arī Āge); VDPehz wiņņu bija Sammus/ Aga Dehls tas Araiteris. Kad tee Wili§teŗi bij śapulzejśchees weena^ Zeema^/ un tur bij weens Tihrums ar Lehzahm/ un tee Ļaudis behd§e preekśch teem Wili§teŗeem. VD1689_94 2Sam 23:11. < vc. Aga[2022-01]

182 Agaba, Agabs

Agaba, Agabs (4) s. m. npers. Agaba (2), Agabas (1), Agabu (1)Hagaba (arī Hagabs, Hāgābs); VDAgaba Behrni/ Samlaja Behrni/ Anana Behrni. VD1689_94 Ezr 2:46. < vc. Hagab, Hagaba[2021-05]

183 Agabus

Agabus (2) s. m. npers. Agabus (2)Agabs (arī Hagabs); JDUn kad mehs daud§ Deenas tur bijam palikkuśchi/ nahze weens Praweets no Juddo=Semmes leija/ ar Wahrdu Agabus. JT1685 Apd 21:10. < vc. Agabus[2016-10]

184 agagiteris

agagiteris (5) s. m. agagiteri (1), agagiteris (1), agagiteŗa (2), agagiteŗam (1)agagietis (arī agāgietis); VDUn E§tere runnaja wairak preekśch ta Ķehniņa/ un kritte preekśch wiņņa Kahjahm §emme^/ un raudaja/ un luhd§e wiņņu/ ka wiņ§ch atņemtu to Ļaunumu Amaņa ta Agagiteŗa/ un wiņņa Dohmas/ ko wiņ§ch prett teem Judeem bij nodohmajs. VD1689_94 Est 8:3. - Amans, (Madatus dēls,) tas agagiteris (4) Amans/ Medatus dehls tas agagiteris (1), Amanu Medatus dehlu to agagiteri (1), Amaņa ta agagiteŗa (1), Amaņam Medatus dehlam tam agagiteŗam (1) < vc. Agagiter 'agagietis'[2022-01]

185 Agags

Agags (10) s. m. npers. Agags (2), Agagu (8)Agags; VDTad śazzija Samuels: Weddeet man śchurp Agagu to Amalekiteŗu Ķehniņu/ un Agags gahje pee wiņņu wehligi/ un Agags śazzija: Teeścham tahs Nahwes Ruhktums irr (no mannim) noh§t. VD1689_94 1Sam 15:32. - Agags, amalekiteŗu ķēniņš (4) Agagu.. amalekiteŗu ķehniņu (4) < vc. Agag[2022-01]

186 Agajus

Agajus (15) s. m. npers. Aggaju (5), Aggajus (10)1. Hagajs; pravietis VDTad śazzija Aggajus tas Weh§tneśis ta KUNGA/ kam ta KUNGA Weh§ts bija uhs teem Ļaudim/ un śazzija: Es eśmu ar jums/ śakka tas KUNGS. VD1689_94 Hag 1:13. - praviet(i)s Agajus (8) praweeścha Aggajus (1), praweeta Aggajus (2), praweets Aggajus (1), praweetu Aggaju (4)2. Hagijs (arī Hagi); VDUn Gadda Dehli: Ziwions/ un Aggajus/ Sumus/ Ezbons/ Erus un Arodus/ un Arelus. VD1689_94 1Moz 46:16. Agus < vc. Haggai1, Haggi2[2022-01]

187 Agara

Agara (10) s. f. npers. Agar (6), Agar{agar} (1), Agara (3)Hagare (arī Hāgare); VD, JDWens no tho kalne Sinai / katters py kalpo§chen peczem / kattra gir Agar. EvEp1587, 6226. Ścheem Wahrdeem irr śawa Śapraśchana: śchee irr tahs diwi Derribas: weena no ta Kalna Sina/ kas pee Kalpośchanas d§emde/ ta irr ta Agara. JT1685 Gal 4:24. < vc. Hagar Āgare, Hagare[2021-05]

188 Āgare

Āgare (14) s. f. npers. Ahgare (7), Ahgarei (1), Ahgares (2), Ahgari (4)Hagare (arī Hāgare); VD, JDUn Ahgare d§emdeja Ahbramam weenu Dehlu/ un Ahbrams nośauze śawa Dehla Wahrdu/ ko tam Ahgare bij d§emdejuśi J§mae#ls. VD1689_94 1Moz 16:15. < vc. Hagar Agara, Hagare[2021-05]

189 agariteŗi

agariteŗi (1) s. m. pl. agariteŗi (1)hagrieši; VDEedoma un to J§mae#liteŗu Teltis/ Moabs un tee Agariteŗi. VD1689_94 Ps 83:7. < Hagariter 'hagrietis'[2023-03]

190 Agita

Agita (5) s. f. npers. Agita (1), Agitas (4)Hagita; VDUn wiņņa Tehws ne gribbeja to śawa^ Laika^ apbehdinaht/ ka tas buhtu śazzijs: Kapehz darri tu ta`? Un wiņ§ch bija arri ļohti §kai§ts/ jo (Agita) bij wiņņu d§emdejśi pehz Ab§alomu. VD1689_94 1Ken 1:6. - Adonijus, Agitas dēls; Adonijus, dēls no Agitas (4) Adonijus Agitas dehls (3), Adonijus.. dehls no Agitas (1) < vc. Hagith[2022-01]

191 agiteŗi

agiteŗi (1) s. m. pl. aggiteŗu (1)hagieši, Hagija (arī Hagi) cilts; VDGada Dehli pehz śaweem Raddeem: no Zewoņa/ irr to Zewoniteŗu Raddi/ no Aggus irr to Aggiteŗu Raddi/ no Suhni irr to Suhniteŗu Raddi. VD1689_94 4Moz 26:15. < vc. Haggiter 'hagietis'[2022-01]

192 Agla

Agla (4) s. f. npers. Agla (4)Hagla (arī Hogla); VDJo Mae#la/ Tirza/ un Agla/ un Milka/ un Noa/ Zelaweada Meitas/ kļua śawa Tehwa Brahļa Dehleem par Śeewahm. VD1689_94 4Moz 36:11. < vc. Hagla[2021-05]

193 Agripa

Agripa (12) s. m. npers. Agrippa (12)Agripa; JDTizzi tu Ķehniņśch Agrippa teem Praweeścheem? es §innu ka tu tizzi. JT1685 Apd 26:27. - Agripa, ķēniņš; ķēniņš Agripa (7) Agrippa ķehniņśch (1), ķehniņśch Agrippa (6) < vc. Agrippa[2023-03]

194 Agurs

Agurs (4) s. m. npers. Agura (2), Aguŗa (2)Agurs (arī Āgūrs); VDSChee gir tee Wahrdi Aguŗa / Jake Dähla / Mahziba vnd Wahrdi tha Wiera Leithiel / Leithiel vnd Vchal. Manc1637_Sal, 9619. ŚChee irr tee Wahrdi Agura ta Dehla Jakes/ weena Mahziba/ ko §tah§tijs irr tas Wihrs no Jtie#ļa/ no Jtie#ļa un Ukala. VD1689_94 Sak 30:1. < vc. Agur[2023-04]

195 Agus

Agus (1) s. m. npers. Aggus (1)Hagijs (arī Hagi); VDGada Dehli pehz śaweem Raddeem: no Zewoņa/ irr to Zewoniteŗu Raddi/ no Aggus irr to Aggiteŗu Raddi/ no Suhni irr to Suhniteŗu Raddi. VD1689_94 4Moz 26:15. < vc. Haggi Agajus[2023-03]

196 ah

ah (12) excl. ach (12)1. ak (lieto, lai paustu dažādas emocijas, piem., izbrīnu, uzmundrinājumu, bēdas)..vnd ßatcy vs thems{thcms} : Ach gribbeth yuus nu gulleeth vnde du§§eeth ? ko gulleth yuus ? EvEp1587, 7620. Ta dwä§el §ak / ko tu runna: Ach nä by§tas tu Dewe §odybe / Tu es §olyß ekßan kru§tybe Päc Dewe pra'te dzygot / Winie warde nä prätty §tawät. Elg1621_GCG, 1764. 2. ak (lieto kā pastiprinājumu pirms uzrunas formas)ACH Dews mans wenix prekx vnde §weetums / Kadel gir manne Enaideneke ta doutz.. Ps1615, 13823. Ach mieļais Deews muh§śo §chälo / Pehtz muh§śu Nopällnu nhe dohd mums Allgu / Ab§chäloyees par mums zaur tawu lehnibu.. LGL1685_V5, 21922. < vc. ach 'ak, ai' oh[2020-11]

197 Ahabs

Ahabs (7) s. m. npers. Achab (4), Achaba (1), Achabs (2)Ahabs (arī Ahābs); VDKad taß Konings Achabs / klauśija ko tee willtighi Proweetes tam śatzija / kļua Wings arrid§an nickne peewilltz. Manc1654_LP1, 53828. < vc. Ahab Akabs[2023-03]

198 Ahas

Ahas (6) s. m. npers. Achas (4), Ahas (2)Ahass (arī Āhāzs); VD, JDVNde tas Kunx treßeye atkal vs Achas / vnde ßatcy : pra§§e no man wene Szime no kunge touwe Dewe / tas gir appe§kan exkan to Helle / jeb tur wuerßon exkan to Auxtibe. EvEp1587, 21210. TAs Kunx runnaya vs Ahas / vnd śatziya: Pra§śais weenu Siem no to Kungu tawu Deewu / jeb appak§chan Elles d§iļļuma` / jeb auk§cham pa§§cha` Auxtuma`. Manc1631_LVM, 2073. < vc. Achas (arī Ahas) Akacs, Akass, Ākass[2016-10]

199 Ahasverus

Ahasverus Aasverus, Ahasverus[2020-02]

200 Ahazia, Ahazias

Ahazia, Ahazias (2) s. m. npers. Aha§ia (1), Aha§ias (1)Ahasja (arī Ahazjāhu); VDTaß Konings Aha§ia tappa nhe=w䧜äls / wings no=śuhtija py Wällu us Ekron / Deews śohdija to Koninju / tam by mirrt. Manc1654_LP1, 15310. < vc. Ahasia Akazijus[2023-03]

201 Ahia

Ahia (1) s. m. npers. Ahia (1)Ahija; VD Ta Koninja Jerobeam Ghaspa§cha / kad winja Dähls apśirrgha / noghaja py Deewa Kallpu / to Ahia / ghribbädama py to Paddomu und Luhkśchanu dabbuit. Manc1654_LP2, 399{379}24. < vc. Ahia[2016-10]

202 Ahiabus

Ahiabus (1) s. m. npers. Achiabus (1)AhiabsTahdahß Śahpehß ghullädams pra§śa Wings Na§i śatzidams Wings ghribbohtz Abolu nolohbiet; bett Wings buhtu patz ar to Na§i nomaitajeeß nhe buhtu winja Mah§śas Dähls Achiabus to Rohku śaghrahbis. Manc1654_LP1, 1085. < lat. vai vc. Achiabus[2023-03]

203 Aiiezers

Aiiezers (2) s. m. npers. AiEe§ers (1), AiEe§eŗa (1)Ahīezers (arī Ahiēzers); VDUn par Pateikśchanas=Uppuri diwi Wehrśchi/ peez Auni/ peez Ah§chi/ peez gadskahrtigi Jehri. Śchis irr AiEe§eŗa/ AmmiSadaja Dehla Uppurs. VD1689_94 4Moz 7:71. < vc. Ahi-Eser Akiezers[2023-03]

204 Aikams

Aikams (20) s. m. npers. Aikama (17), Aikamam (2), Aikams (1)Ahikāms (arī Ahīkāms); VDUn J§mae#ls Netanijus Dehls zehlahs ar teem deśmits Wihreem/ kas pee wiņņa bija/ un kawe Gedaliju Aikama Dehlu/ ta Dehla Sawana ar Sohbinu/ ta` nokawe wiņ§ch to/ ko tas Ķehniņ§ch no Babeles bij pahr to Semmi eezehlis. VD1689_94 Jer 41:2. - Aikams, Zavana dēls / tas dēls Zavana (10) Aikama.. ta dehla Sawana (6), Aikama Sawana dehla (2), Aikamam Sawana dehlam (2)- Gadalijus / Gedalijus, Aikama dēls (16) Gadalijum Aikama dehlam (1), Gedaliju Aikama dehlu (9), Gedaliju Aikama.. dehlu (1), Gedalijum Aikama dehlam (1), Gedalijus Aikama dehla (1), Gedalijus Aikama dehls (3) < vc. Ahikam[2023-03]

205 Aimans

Aimans (1) s. m. npers. Aimanu (1)Ahimans (arī Ahīmans); VDUn Kahlebs isd§inne no turrenes tohs trihs Eenaka Dehlus/ Se§aju/ un Aimanu/ un Talmaju/ no Eenaka d§immuśchus. VD1689_94 Joz 15:14. < vc. Ahiman Akimans[2023-04]

206 Aina

Aina (4) s. g.? nloc. Aina (2), Ainam (1), Ainu (1)Aina (arī Ajina); VDUn Lebaots/ Silim/ un Aina/ un Rimons/ wiśśee śchee Pilsśahti irr diwideśmits dewiņ/ un wiņņu Zeemi. VD1689_94 Joz 15:32. < vc. Ain[2023-03]

207 Airus

Airus (2) s. m. npers. Airus  (2)Ahīra (arī Ahīrs); VDDiwipadeśmita^ Deena^ uppureja to Nawtaļa Behrnu Wirśneeks/ Airus/ Eenaņa Dehls. VD1689_94 4Moz 7:78. < vc. Ahira[2023-03]

208 aitas

aitas (1) s. f. pl. aitas (1)aitasaitas greeschas. ein aberglaube der letten: die lämmer drehen sich in einem kreise herum. und dieses geschähe, wenn an dem abend der vor dem frey"tag vorhergehet gearbeitet wird. Fuer1650_70_2ms, 141k1. aitiņa (inverss šķietamas pamatformas darinājums no deminutīva) Fīrekera vārdnīcas 2. manuskriptā vārds aitas ir ietverts vēlāko īpašnieku vai glabātāju ierakstītā komentārā. Par to sīkāk Zemzare 1961, 74. aitiņa, aitiņš[2023-04]

209 aitiņa

aitiņa (9) s. f. dem. aitiņa (2), aitiņņa (1), aitiņņai (1), aitiņu (5)Awitiņņa, aitiņa id. Ein mutterschaff. Fuer1650_70_1ms, 156. Awitiņņa, Aitiņņa. id/. ein Mutter=Schaff.. Fuer1650_70_2ms, 3910. aitiņa, arī pārn. tas, kurš tic Dievam, ticīgais..tad śitt wings to Willku / und nhe dohd tam Waļļu / weenu Aitiņu maitaht.. Manc1654_LP1, 45113. Un a§tota^ Deena^ buhs tam diwi Jehŗus/ kas bes Wainas/ un weenu gadskahrtigu Aitiņu/ kas bes Wainas/ ņemt/ lihd§ ar trim Kweeśchu=Miltu Deśmiteem par Ehdamu=Uppuri.. VD1689_94 3Moz 14:10. Kristi Jēzu aitiņa (1) Chri§ti Jesv aitiņa (1)kristietisO ho / nhe ißtruhzenajeeß tu Chri§ti JESV Aitiņa / tu Deewa=Bährns: Taws Ghanns nhe ghull / neds śnau§ch / wings.. Manc1654_LP1, 45419. avitiņa (ar v zudumu) aitas, aitiņš[2023-04]

210 aitiņš

aitiņš (4) s. m. dem. aitiņ§ch  (1), aitiņeems (1), aitiņņi (1), aitiņus (1)jērs; aitiņa, arī pārn. tas, kurš tic Dievam, ticīgaisWings ghribb śawu Aujo=pullku ghanniet ka kahds Ghanns / Wings tohß Aitiņus śawahß Rohkahß śajembs / und śawa` A§oty ne§śieß / und tahß Aujo=Mahtiteß waddieß. Manc1654_LP1, 44926. Raugi/ ka meeślohjahs Aitiņņi Lauka^/ Me§chiņņa Putniņņi klahjuma^ nahk.. Baum1699_LVV, --15. avitiņa (ar v zudumu) aitiņa[2023-04]

211 aizadīt

aizadīt (1) v. aisaddiht  (1)Aisaddiht. zuknütten, das Versäumete wieder=holen, ersetzen.. Fuer1650_70_2ms, 43. aizadīt (?)Aisaddiht. zuknütten, das Versäumete wieder=holen, ersetzen.. Fuer1650_70_2ms, 43. la. adīt adīt, āzadīt[2021-11]

212 Aizars

Aizars (1) s. m. npers. Ai§ars (1)Ahišars (arī Ahīšārs); VDUn Ai§ars bija Aumei§teris. Un Adonirams Abdus Dehls/ bija pahr to Mantu. VD1689_94 1Ken 4:6. < vc. Ahisar[2023-03]

213 aizart

aizart (2) v. aisart (1), ais=art  (1)ais= ahs=art. verpflügen. Fuer1650_70_2ms, 2018. aizart (?)Zeļļu aisart. Fuer1650_70_2ms, 2018. la. art art, ārt , āzart[2023-03]

214 aizaugt

aizaugt (1) v. ais augs (1)aizaugt, pāraugtwinsch winnu ahs - ais - augs, Er wird ihn überwachsen. Fuer1650_70_2ms, 3010. la. augt augt, āzaugt[2021-12]

215 aizdambēt

aizdambēt (1) v. aisdambeht (1)demmen/ zu§topffe~/ aisdambeht/ aisdarriet/ aisbah§t/ aisme§t/ wies §ich §chicken wil. Manc1638_L, 46B14. aizdambēt, aizsprostot, aizbāztdemmen/ zu§topffe~/ aisdambeht/ aisdarriet/ aisbah§t/ aisme§t/ wies §ich §chicken wil. Manc1638_L, 46B14. la. dambis [2021-11]

216 aizdarīt

aizdarīt (23) v. ais=darra (1), ais=darriht (1), aisdari (1), aisdarra (1), aisdarri (3), aisdarriet (3), aisdarriht (2), aisdarriya (1), aisdarrija (1), aisdarrijis (2), aisdarrijs (3), aisdarrijśchi (1), aisdarriśchu (1), aisdarritinas (1), aisdarritu (1)zuthun/ zu§chlie§§en/ aisdarriet/ ais§lehkt. Manc1638_L, 185A7. demmen/ zu§topffe~/ aisdambeht/ aisdarriet/ aisbah§t.. Manc1638_L, 46B14. Ais=darriht zumachen. Fuer1650_70_2ms, 9612. aizdarīt, aizvērt, aiztaisīt; aizslēgt; aizbāzt, aizsprostotthue das Maul zu/ oder es kommen Fliegen hinein/ Aisdari Mutt/ edder Mu§§chas nahx eek§chan. Manc1638_PhL, 25118. Tadehļ raugi/ es aisdarriśchu tawu Zeļļu ar Ehrkśchķeem/ un padarriśchu tur Śeenu preekścha.. VD1689_94 Hoz 2:6. - acis aizdarīt; aizdarīt acis (5) ais=darra atzis (1), aisdarri atzis (1), azzis aisdarra (1), azzis aisdarrijs (1), azzis aisdarrijśchi (1) acis aizdarīt (4) atzis aisdarritu (1), atzis.. aisdarrijis (1), azzis aisdarrijs (1), azzis.. aisdarrijs (1)1. novērsties, neatbalstīt; izlikties neredzamBett kad Deews magkehniet śawas Atzis by aisdarrijis / iht ka ścheitan taß Kungs JE§us / und śawu Waighu ap=klah / tad Wings ißkleeds / und śacka: Eß ißbie§tohß. Manc1631_LVM, 1908. ..un no kuŗŗa Rohkas es Dahwanas ņehmis/ ka es śawas Azzis tadehļ buhtu aisdarrijs? VD1689_94 1Sam 12:3. 2. nomirtKad Deews śawu Rohku / unnd śawu Pallighu tickai weena` Atz=mirrckly attrautu / tad Mahte unnd Bährns Mutt und Atzis aisdarritu. Manc1654_LP2, 507. Bet śawas Azzis aisdarrijs/ Tad buhs man Meeriņ§ch Debbeśi^s; Tur es lihd§ pilnam at§pirgśchohs/ Us to es Behda^s preezajohs. LGL1685_K1, 21713. la. darīt āzdarīt[2020-03]

217 aizdars

aizdars (5) s. m. aisdara (1), aisdarru (1), aisdars (1), aisdarr (1), aisdarra (1)Aisdars. obsonium.. Fuer1650_70_2ms, 9613. aisdarra L.D. besser aisdars Lange. fett etc. so zur bauer Schnise hinzugethan wird. Fuer1650_70_2ms, 6l3. aizdars, pavalgsTihrs Uhdens ne mas aisdara, klar wasser o# ein bißchen fett etc. Fuer1650_70_2ms, 9617. la. darīt, aizdarīt Visi šī šķirkļa piemēri ir Fīrekera vārdnīcas vēlāko īpašnieku vai glabātāju, domājams, 18. gs. beigās ierakstīts, papildinājums, tā kā tekstā atsauce uz J. Langes vārdnīcu (1773[1777]) un Liborija Depkina vācu-latviešu vārdnīcas paraugu. Sal. Aisdars (Lange 1773[1777], 7) un aisdarra (Depkin 1704, 13). Par to sīkāk Zemzare 1961, 74. āzdars [2020-03]

218 aizdedzināt

aizdedzināt (1) v. aisded§inahs (1)Aisdedsinaht. entbrennen. Fuer1650_70_2ms, 852. aizdedzinātAisdedsinaht. entbrennen. Fuer1650_70_2ms, 852. la. dedzināt āzdedzināt[2021-11]

219 aizdegt

aizdegt (1) v. aisdeggs (1)aizdegties, kļūt stiprākam (par jūtām, piem., dusmām)Taß töw śohdies / kattra Wahrdu tu ścheitan e§śi nitzinajis / und nhe ghribbejis klau§śiet / tad winja Dußmiba par töw aisdeggs.. Manc1654_LP1, 229. la. degt aizdegties[2022-01]

220 aizdegties

aizdegties (1) v. refl. aisdegtees (1)Aisdegtees. sich entzünden.. Fuer1650_70_2ms, 8420. aizdegtiesAisdegtees. sich entzünden.. Fuer1650_70_2ms, 8420. la. degt, aizdegt aizdegt, āzdegties[2021-11]

221 aizdzīšana

aizdzīšana (1) s. f. aisd§ihśchanu  (1)aizdzīšana, izraidīšana, izsūtīšanaUn wiśs/ kas juhśu Deewa Bauślibu/ un ta Ķehniņa Bauślibu ne darrihs/ pahr to lai tikkuśchi to Teeśu neśs/ jepśchu us Nahwi/ jepśchu us Aisd§ihśchanu/ jeb us Suśchanu wiņņa Mantas/ jeb us Zeetumu. VD1689_94 Ezr 7:26. la. aizdzīt aizdzīt[2021-11]

222 aizdzīt

aizdzīt (32) v. ais=dsiht  (1), aisdsinna (1), aisd§enn (4), ais=d§enn (1), aisd§iet (1), aisd§ihdams (1), aisd§ihs  (4), aisd§ihśchu (2), aisd§iht  (1), aisd§ihta  (2), aisd§ihti (5), aisd§ihts (2), aisd§ihtus (1), aisd§inna  (1), aisd§innis (5)Apdsiht. herunter treiben ais=dsiht. zurück etc. Fuer1650_70_2ms, 10122. aizdzīt, aiztriekt, aizvestWeena^ bahni^ aisdsinna lohpus, auff einer Trifft, trieben Sie das Vieh weg. Fuer1650_70_2ms, 5321. Tad gree§ahs wiśśi Judi no wiśśahm Weetahm atpakkaļ/ kurp tee bij aisd§ihti/ un nahze uhs to Semmi Juhda pee Gedaliju uhs Mizpu/ un tee śakrahje warren daud§ Wihnu/ un Waśśarajus. VD1689_94 Jer 40:12. la. dzīt aizdzīšana, aizdzīt(ai)s, aizdzīta, āzdzīt[2022-01]

223 aizdzīt(ai)s, aizdzīta

aizdzīt(ai)s, aizdzīta (8) partic. aisd§ihtas  (1), aisd§ihtee  (2), aisd§ihto  (1), aisd§ihtu  (3), aisd§ihtus  (1)aizdzītais, aizdzītā (lietv. nozīmē)Un es weddiśchu pahr Elamu tohs tśchetrus Wehjus/ no teem tśchetreem Debbes Stuhŗeem/ un iskaiśiśchu tohs śchinni^s paścho^s Wehjo^s/ un ne buhs ne kahda Tauta/ kurp Elama Aisd§ihtee ne nahks. VD1689_94 Jer 49:36. la. aizdzīt aizdzīt[2022-01]

224 aizdzīvot

aizdzīvot (1) v. aisdsihwoht (1)Aisdsihwoht. überleben, längerleben alß ein anderer. Fuer1650_70_2ms, 10222. pārdzīvot, nodzīvot ilgāk (par kādu citu)Aisdsihwoht. überleben, längerleben alß ein anderer. Fuer1650_70_2ms, 10222. la. dzīvot āzdzīvot[2021-11]

225 aizkavēšana

aizkavēšana (2) s. f. aiskaweśchanas (1), aiskawkeśchanas (1)kavēšana, traucēšanaŚluddinadams to Deewa=Wal§tibu/ un mahzidams no ta Kunga JE§us Kri§tus ar wiśśas Drohśchibas/ bes Aiskawkeśchanas. JT1685 Apd 28:31. Jo wiśśa Paśaule tappe zaur §poh§chu Gaiśmu apgaiśmota/ un padarrija śawus Darbus bes Aiskaweśchanas.. VD1689_94 Sal 17:20. la. aizkavēt aizkavēt, aizkavēties[2022-01]

226 aizkavēt

aizkavēt (37) v. aiskawe (12), aiskawehs (1), aiskaweht (3), aiskawehts (4), aiskaweja (1), aiskawejam (1), aiskawejis (1), aiskawejs (3), aiskawejśchi (1), aiskawejuśi (1), aiskaweśi (1), aiskawetas (2), aiskaweteem (1), aiskaweti (5)1. aizkavēt, kavēt; aizturētUn kad tee pa Zeļļu gahje/ nahze tee pee kahdu Uhdeni: un tas Kambar=Junkurs śazzija: Red§ śche Uhdens: kas aiskawe manni kri§titam tapt? JT1685 Apd 8:36. Kas pretti Pattrul jeb Rundes=gahjejeem du§modams Sohbinu iswelk/ jeb Śkahdu teem darra/ jeb ka` tohs aiskawe/ tam buhs nomaitatam tapt. SKL1696_RA:47. 2. neļaut, traucēt; atturētUn tee zaur Wrigiu un to Galateŗu Teeśu gahjuśchi/ tappe no ta Śwehta Garra aiskaweti/to Wahrdu eekśch A§ijas runnaht. JT1685 Apd 16:6. Tapehz pawehlejt/ ka śchee Wihri tohp aiskaweti/ un ka śchis Pilsśahts ne tohp uszelts/ kamehr tas no mannim tohp pawehlets. VD1689_94 Ezr 4:21. la. kavēt aizkavēšana, aizkavēties[2022-01]

227 aizkavēties

aizkavēties (4) v. refl. aiskawejahs (2), aiskawejohs (1), ais=kawejahß  (1)aizkavēties, nokavētTaß gir teeß / ka Deews wi§śenahdu Rohkas=darrbu śwähta` deena` darriet / aisleed§is gir / zaur kattru taß Zillwähx ais=kawejahß py Ba§nizas nahkt / Deewu peeluhkt / und winja Wahrdu klausśiet / unnd tam kallpoht. Manc1654_LP2, 302{282}23. Kas aiskawejahs us Krohņa Darbu eet/ tam buhs us Kohku=Sirgu śehdeht/ jeb usślehgtam tapt/ jeb Zeetuma^ pee Uhdens un Mai§es śehdeht. SKL1696_KB:51. la. aizkavēt, kavēt aizkavēt, aizkavēšana, aizkāvēties[2021-11]

228 aizkāvēties

aizkāvēties (2) v. refl. aiskahwejahs (2)aizkavēties, nokavētKad Ģadderiņņe tohp ar Bungham śi§ts/ tad ja=śa=eet ikkurram Saldahtam pee śawu Karrohgu/ kas aiskahwejahs/ tam buhs usślehgtam tapt. SKL1696_RA:58. la. aizkavēt, kavēt aizkavēties[2021-11]

229 aizkrist

aizkrist (2) v. ais=kriet  (1), aiskri§t  (1)aizkristBett nu taß Laix / ka mann pehtz manna Däbb䧜o Tähwa Prahtu mannas Atzis aiskri§t lickt / und mirrt buhß. Manc1654_LP3, 17316. ausis aizkrīt (1) au§śis ais=kriet  (1)saka, ja auss uz neilgu laiku zaudē spēju uztvert skaņasBett pehtz Krohgha` / jeb zitta` Weeta` / winjam tahda Mutt / ar beßkaunigheem Wahrdeem / ar Lahdeśchanu / ar Bahrśchanu / ka ghohdigham Zillwäkam Au§śis ais=kriet d§irrdoht. Manc1654_LP2, 16526. la. krist [2021-11]

230 aizķīlāt

aizķīlāt (1) v. ais=kihlaht  (1)Ais=kihlaht, hem~en, arrestiren. Fuer1650_70_2ms, 17017. ieķīlāt, aizturēt, ieturēt (?)Ais=kihlaht, hem~en, arrestiren. Fuer1650_70_2ms, 17017. la. ķīlāt āzķīlāt[2020-03]

231 aizskriedināt

aizskriedināt (1) v. aisskreedinaht (1)aisskreedinaht pakal eilig nach schicken. Fuer1650_70_1ms, 2183. likt aizskriet, steigšus aizsūtītaisskreedinaht pakal eilig nach schicken. Fuer1650_70_1ms, 2183. la. aizskriet aizskriet[2016-07]

232 aizskriet

aizskriet (12) v. aisskreet (1), aisśkreen (2), ais§krees (4), ais§krehje (2), ais§krehjuśchi (2), aißkreen (1)1. aizlidotKa Puttnis aißkreen / vnd Beßdeeligha no§kreen / tha nhe=nopellnita Lah§ta nhe iß=dohdahß. Manc1637_Sal, 859. Eewra#ima Gohds ais§krees ka` Putnis no paśchas Peed§imśchanas/ un no Mahtes Meeśas/ un no Eed§imśchanas. VD1689_94 Hoz 9:11. 2. aizskrietMuhśu Muh§ch istekk us śeptiņ=deśmits Gaddeem/ in kad ilgi §tahw/ aisśneed§am mehs a§toņ=deśmits: In kad §keetam leelu Leetu bijuśchu/ (itt labbi d§ihwojśchi/) tad atrohdahs tikkai Behdas in Mohkas; jo tas peepeśch aistek/ itt ka` buhtum mehs §kreeśchus ais§krehjuśchi. LGL1685_K1, 2705. Ka wiśśi/ kas tewi red§/ no tewim ais§krees/ un śazzihs: Niniwe irr poh§tita! Kam tad tawa Zeeśchana śahpehs? VD1689_94 Nah 3:7. 3. aiztecēt, aizplūst Tee Kalni eeraud§ija tewi/ un teem tappe bail/ tas Paiśums ais§krehje/ tas D§iļļums kauze/ wiņ§ch pazehle śawas Rohkas aug§ti. VD1689_94 Hab 4:10. la. skriet skriet, aizskriedināt, āzskriet[2019-12]

233 aizsniegt

aizsniegt (5) v. aisśneegt (1), aisśneed§ (3), aisśneed§am (1)aizsniegt; sasniegtMuhśu Muh§ch istekk us śeptiņ=deśmits Gaddeem/ in kad ilgi §tahw/ aisśneed§am mehs a§toņ=deśmits.. LGL1685_K1, 26963. At§tahjeet wiņņu/ un eima ikkatrs śawa^ Semme^/ jo wiņņas Śohdiba śneed§ahs lid§ patt Debbeśim/ un aisśneed§ tahs aug§takas Padebbeśis. VD1689_94 Jer 51:9. la. sniegt āzsniegt[2021-12]

234 aiztveršana

aiztveršana (1) s. f. ai§twer§chen (1)tausteCeck gir prate thas me§ces? Pece / Red§echen / Sirde§chen / Boudi§chen / oh§e§chen / ai§twer§chen. CC1585, 337. la. aiztvert aiztvert[2023-03]

235 aiztvert

aiztvert (4) v. ai§twer (1), ais=twert{ais=} (1), aistwehris (1), aistwerram (1)Ais=twert{Ais=} Ahstwert verhalten. Fuer1650_70_2ms, 5009. 1. uzbruktKad te töw ai§twer O Dews / Vnde gribbey töw apryth / Bus thems arridtczan exkan mums tho karye pa§§u§t.. Ps1615, 15320. 2. aizturēt, aizkavētBurwis aistwehris leetu. Fuer1650_70_2ms, 5009. 3. atvilt, atņemt ..ka Śeewu/ Śaimi in Lohpus ne atwiļļam/ jeb nowehrścham/ (aistwerram/ jeb atluppinajam.) Bet tohs pamahzam/ lai tee paleek in darra/ kas teem peederr. VHL1685_Cat, 147. la. tvert aiztveršana, āztvert[2023-04]

236 aizzagt

aizzagt (1) v. ais=sagt  (1)Ais=sagt bestehlen, diebisch entlehnen. Fuer1650_70_2ms, 33615. patapināt; zaglīgi paņemtAis=sagt bestehlen, diebisch entlehnen. Fuer1650_70_2ms, 33615. la. zagt āzzagt[2023-06]

237 aizzīmēt

aizzīmēt (1) v. ais=sihmeht{ais=} (1)Ap=sihmeht. bezeichnen. ais -- versiegeln. mit einem Zeichen verwahren.. Fuer1650_70_2ms, 3874. aizzīmogot (?)Ap=sihmeht. bezeichnen. ais -- versiegeln. mit einem Zeichen verwahren.. Fuer1650_70_2ms, 3874. la. zīmēt āzzīmēt[2021-11]

238 aizzvērēties

aizzvērēties (2) v. refl. ais=§wehreteeß (1), aiß=§wehrejahß (1)zvērot noliegtŚchiß Apu§tuls tick ļohte ghräko / śawas Titzibas Spähkeem par leeku titzädams / nhe ween no to Kunghu JE§um bähg / bett wings irr to pa§§chu aißleeds / und tadehļ aiß=§wehrejahß / Deewam jämmahß / und Wällam dohdahß. Manc1638_PhL, 6530. la. zvērēt, zvērēties zvērēt 1, zvērēties[2020-11]

239 Aja

Aja (41) s. f. nloc. Aja (2), Ajai (4), Ajas (21), Aju (14)Aja; pilsēta VDTa^ śuhtija tohs Jo§u&u&s: un tee gahje paślehptees/ un turrejahs §tarp Beteli/ un §tarp Aju/ Ajai prett Wakkaru/ bet Jo§uu#s palikke zaur Nakti §tarp teem Ļaudim. VD1689_94 Joz 8:9. - Aja un Betele; Betele un Aja (6) Ajas un Beteles (1), Beteles un Ajas (3), Beteles un.. Ajas (1), Beteli un.. Aju (1)- Ajas vīri; vīri no Ajas (6) Ajas wihreem (1), wihreem no Ajas (1), wihri no Ajas (1), wihri no.. Ajas (2), wihrus no Ajas (1)- ķēniņš no Ajas (5) ķehniņ§ch no Ajas (2), ķehniņu no Ajas (3) < vc. Ai[2023-04]

240 Ajalons, Ājalons

Ajalons, Ājalons (8) s. m. nloc. Ahjalona (1), Ahjalons (1), Ajalona (1), Ajalona^ (1), Ajalonam (1), Ajalonu (3)Ajalona; VDTad runnaja Jo§uu#s us to KUNGU tai^ Deena^/ kad tas KUNGŚ tohs Amoriteŗus nodewe J§rae#ļa Preekścha^/ un śazzija preekśch J§rae#lu: Śaule/ §tahwi kluśśu eekśch Gibeoņa/ un tu Mehnes Ahjalona Eeleija^. VD1689_94 Joz 10:12. < vc. Ajalon[2023-03]

241 Ajams

Ajams (1) s. m. npers. Ajams (1)Ahiāms (arī Ahīāms); VDSammus/ tas Arariteris. Ajams/ Sarara Dehls/ tas Arariteris. VD1689_94 2Sam 233:33. < vc. Ahiam[2023-03]

242 Ajata, Ajats

Ajata, Ajats (1) s. g.? nloc. Ajatu (1)Ajata vai Ajats; VDWiņ§ch nahk us Ajatu/ wiņ§ch eet zaur Migronu/ Mikmaśa^ taiśa wiņ§ch śawus Rihkus. VD1689_94 Jes 10:28. < vc. Ajath[2023-03]

243 Aka

Aka (1) s. f. nloc. Akas (1)Ako; pilsēta VDAh§ers ne isd§inne Akas Eed§ihwotajus/ neds tohs Eed§ihwotajus eekśch Zihdona neds Ae#labu/ neds Ak§ibu/ neds Elbu/ neds Aweku/ neds Rekobu. VD1689_94 Sog 1:31. < vc. Akko[2023-03]

244 Akabs

Akabs (106) s. m. npers. Akaba (42), Akabam (16), Akabs (37), Akabu (11)Ahabs (arī Ahābs); VDUn wiņ§ch §taigaja us to Zeļļu ta Namma Akaba/ un darrija/ kas tam KUNGAM ne patikke/ ittin ka` Akaba Nams/ jo wiņ§ch bija Akaba Nammam par Snohtu. VD1689_94 2Ken 8:27. - Akaba dēls (11) Akaba dehla (3), Akaba dehls (3), Akaba dehlu (5)- Akaba nams; nams Akaba (19) Akaba nam~a (1), Akaba nam~u (1), Akaba namma (5), Akaba nammam (2), Akaba nammu (4), Akaba nams (5), namma Akaba (1)- Akabs, (Izraeļa) ķēniņš; ķēniņš Akabs (11) Akaba J§rae#ļa ķehniņa (1), Akaba.. J§raeļa ķehniņa (1), Akaba.. ķehniņa (1), Akabam.. J§rae&ļa ķehniņam (1), Akabs.. J§rae&ļa ķehniņ§ch (2), Akabu.. J§rae#ļa ķehniņu (1), Akabu.. J§raeļa ķehniņu (1), ķehniņam Akabam (3) < vc. Ahab Ahabs[2023-04]

245 Akacs

Akacs (2) s. m. npers. Akaz (1), Akazu (1)Ahass (arī Āhāzs); VD, JDUn Ozius d§imdinaja Joatamu: un Joatams d§imdinaja Akazu/ un Akaz d§imdinaja Ezekiu. JT1685 Mt 1:9. < vc. Achas (arī Ahas) Ahas, Akass, Ākass[2020-02]

246 Ākad

Ākad (1) s. g.? nloc. Ahkad (1)Akada; VDUn tas Eeśahkums wiņņa Wal§tibas bija Babele un Eerek/ un Ahkad/ un Kalne eekśch tahs Semmes Sinear. VD1689_94 1Moz 10:10. < vc. Akkad[2023-04]

247 Akaiks

Akaiks (2) s. m. npers. Akaiku (1), Aka`ika (1)Ahaiks; JDTa pirma Grahmata us teem Korinteŗeem rak§tita no Wilippehm zaur Stepiņu un Wortunatu un Akaiku un Timoteju. JT1685 1Kor 16:24. < vc. Achaicus[2023-03]

248 Akalijus

Akalijus (2) s. m. npers. Akalijus (2)Hahalja; VD(ŚCHee irr) tee Stah§ti Nee#mijus/ ta Dehla Akalijus. VD1689_94 Neh 1:1. < vc. Hachalja[2023-03]

249 Akans

Akans (9) s. m. npers. Akans (7), Akanu (2)1. Ahans (arī Āhāns); VDKa Śaime/ kad ta peewe§ta tappe pehz teem Śaimneekeem/ tad tappe Akans uhsrahdihts/ Karmus Dehls/ ta Dehla Sabdus/ ta Dehla Serus/ no tahs Juhda Zilts. VD1689_94 Joz 7:18. 2. Akans (arī Jaākans); VDŚchee irr Ezera Dehli/ Bilans/ un Sawans/ un Akans. VD1689_94 1Moz 36:27. < vc. Achan, vc. Akan[2023-03]

250 Akass, Ākass

Akass, Ākass (46) s. m. npers. Ahkaśs (1), Ahkaśu (1), Akas (30), Akaśa (11), Akaśam (1), Akaśu (2)Ahass (arī Āhāzs); VD, JDBet Ahkaśs śazzija: Es ne gribbu praśśiht / ka es to Kungu ne kahrdinaju. VLH1685, 10215. Un tas Praweets E§aijus peeśauze to KUNGU/ un tas likke to Ehnu deśmits Zelliņus atpakkaļ eet/ zaur teem paścheem Zelliņeem/ ka` ta us preekśchu bija gahjuśi pee Akaśa Śaules Stundeni. VD1689_94 2Ken 20:11. - Akass, tas / viens ķēniņš; ķēniņš Akass / Ākass (19) Akas tas ķehniņ§ch (1), Akas weens.. ķehniņ§ch (2), Akaśa ta ķehniņa (2), Akaśa ta.. ķehniņa (1), ķehniņ§ch Akas (12), (ķehniņu) Ahkaśu (1)- iekš tām dienām Akasa (4) eekśch tahm deenahm Akaśa (1), eekśch tahm deenahm.. Akaśa (3) < vc. Achas (arī Ahas) Ahas, Akacs[2023-04]

251 Akazijus

Akazijus (43) s. m. npers. Aka§ija (1), Aka§iju (7), Aka§ijum (2), Aka§ijus (33)Ahasja (arī Ahazjāhu); VDTad apgree§e Jorams śawu Rohku/ un behd§e/ un śazzija us Aka§iju: Śche irr Wiltus/ Aka§ijus. VD1689_94 2Ken 9:23. - Akazijus, tas / viens ķēniņš (9) Aka§iju to.. ķehniņu (2), Aka§ijus ta ķehniņa (1), Aka§ijus tas ķehniņ§ch (4), Aka§ijus.. tas ķehniņ§ch (1), Aka§ijus weens.. ķehni§ch (1)- Joass, Akazijus dēls (4) Joaśa Aka§ijus dehla (2), Joaśu Aka§ija dehlu (1), Joaśu Aka§ijus dehlu (1) < Ahasja Ahazia, Ahazias[2023-04]

252 Akbors

Akbors (6) s. m. npers. Akbora (2), Akboram (1), Akbors (1), Akboŗa (2)Ahbors; VDUn Sauls nomirre/ un wiņņa Weeta^ waldija Ba&a&l=Anans/ Akbora Dehls. VD1689_94 1Moz 36:38. - Akbora / Akboŗa dēls (4) Akbora dehls (2), Akboŗa dehls (1), Akboŗa dehlu (1) < vc. Achbor[2023-04]

253 Akeldama

Akeldama (5) s. g.? nloc. Akeldama (5)Hakeldama; JDVnd tas ißpauda §tarrpan wi§śeems kattri eek§chan Jeru§alemes d§iewo tha ka taß pattz Tierums śaucktz tohp vs śawu Wallodu Akeldama tas gir weens A§śinatierums ihß §cho pa§§chu Deenu. Manc1631_LVM, 9911. Un tas irr §innams tappis wiśśeem kas Jeru§aleme^ d§ihwo ka arrid§an tas pats Tihrums wiņņu ih§tena^ Walloda^ dehwehts irr Akeldama tas irr Aśśins=Tihrums. JT1685 Apd 1:19. < vc. Hakeldama [2023-03]

254 Akeva

Akeva (3) s. f. nloc. Akewas (2), Akewu (1)Ahava, upe; VDTad aisgahjahm mehs no tahs Uppes Akewas/ diwipadeśmita^ Deena^ ta pirma Mehnes/ ka mehs us Jeru§alemi eetum.. VD1689_94 Ezr 8:31. < vc. Aheva[2023-03]

255 Akiezers

Akiezers (3) s. m. npers. Akie&§ers (1), Akie#§eram (1), Akie#§ers (1)Ahīezers (arī Ahiēzers); VDTad zehlahs tas Danna Behrnu Lehģeŗa Karrohgs/ śaturredams wiśśus Lehģeŗus/ pehz wiņņu Pulkeem/ un pahr wiņņa Spehku bija Akie&§ers/ Ammi=Sadaja Dehls. VD1689_94 4Moz 10:25. < vc. Ahieser, Ahi-Eser Aiiezers[2023-03]

256 Akijus

Akijus (24) s. m. npers. Akija (2), Akiju (6), Akijus (16)1. Ahija; VDUn Akijus/ tas Dehls Akitaba/ ta Brahļa Jkabada/ ta Dehla Pineaśa/ ta Dehla Eelus/ bija ta KUNGA Pree§teris eekśch Sihlus/ ne§dams to Eewodu/ bet tee Ļaudis ne §innaja/ ka Jonatans bij nogahjis. VD1689_94 1Sam 14:3. - Akijus, tas ziloniteris (5) Akiju to siloniteri (3), Akijus ta siloniteŗa (1), Akijus tas siloniteris (1)- Baezus, Akija / Akijus dēls (4) Bae#§us Akija dehla (2), Bae&§us Akijus dehla (1), Bae§us Akijus dehls (1)- praviets Akijus (5) praweeścha Akijus (1), praweets Akijus (3), praweetu Akiju (1)2. Ahio (arī Ahjo); VDUn tee wedde to Deewa Śchķir§tu us jauneem Ratteem/ un ņehme to no Abinadaba Namma/ kas us to Pakalnu bija/ un U§ajus un Akijus/ Abinadaba Dehli d§in~e tohs jauns Rattus. VD1689_94 2Sam 6:3. < vc. Ahia, vc. Ahio (vai Ahjo)[2023-04]

257 Akila

Akila (5) s. m. npers. Akila (2), Akilas (1), Akilu (2)Akils (arī Akvila); JDUn śchis eeśahze drohśchi runnaht Ba§niza^. Un Akila un Pri§killa wiņņu d§irdejuśchi/ peeņehme wiņņu/ un is§tah§tija wiņņam arri jo gau§chi ta Kunga Zeļļu. JT1685 Apd 18:26. < vc. Aquila Aķila 1[2016-10]

258 Akiluds

Akiluds (4) s. m. npers. Akiluda (4)Ahiluds (arī Ahīlūds); VDUn Joabs Zerujas Dehls bija pahr to Kaŗŗa=Spehku/ un Jo§awats Akiluda Dehls bija Kanzleris. VD1689_94 2Sam 8:16. - Akiluda dēls (4) Akiluda dehlam (1), Akiluda dehls (3) < vc. Ahilud[2023-03]

259 Akimans

Akimans (2) s. m. npers. Akimanu (1), Akimau#s (1)Ahimans (arī Ahīmans); VDUn Juhda zehlahs prett teem Kananiteŗeem/ kas Eebrona^ d§ihwoja/ (bet Eebrona Wahrds bija pirmak Ķiriat Arba)/ un tee kawe to Se§aju/ un Akimanu/ un Talmaju. VD1689_94 Sog 1:10. < vc. Ahiman Aimans[2023-03]

260 Akimaus

Akimaus Akimans[2022-09]

261 Akimeleks

Akimeleks (18) s. m. npers. Akimeleka (6), Akimeleks (4), Akimeleku (8)Ahimelehs (arī Ahīmelehs); VDTAd nahze Dahwids uhs Nobu pee to Pree§teri Akimeleku/ un Akimeleks gahje Dahwidam drebbedams pretti/ un śazzija us to: Kapehz nahz tu weens pats/ un ne kahds Wihrs ar tewi? VD1689_94 1Sam 21:1. - Akimeleka dēls (3) Akimeleka dehls (2), Akimeleka dehlu (1)- priesteris Akimeleks (3) pree§teŗa Akimeleka (1), pree§teri Akimeleku (2) < vc. Ahimelech[2023-03]

262 Akims

Akims (2) s. m. npers. Akims (1), Akimu (1)Jakīns (arī Jāhīns); JDUn Azars d§imdinaja Zadaku un Zadaks d§imdinaja Akimu un Akims d§imdinaja Eliudu. JT1685 Mt 1:14. < lat. Achim[2023-03]

263 Akinadabs

Akinadabs (1) s. m. npers. Akinadabs (1)Ahīnadabs (arī Ahīnādābs); VDAkinadabs Jddus Dehls/ bija eekśch Ma&a&na&im. VD1689_94 1Ken 4:14. < vc. Ahinadab[2023-03]

264 Akinoama, Akinoame

Akinoama, Akinoame (6) s. f. npers. Akinoama (1), Akinoamas (1), Akinoame (1), Akinoamu (3)Ahinoāma (arī Ahīnoama); VDUn Dahwidam d§imme Dehli Eebrona^/ wiņņa pirmd§immis bija Amnons/ no Akinoamas tahs Je§ree&literenes. VD1689_94 2Sam 3:2. - Akinoama, tā jezreeliterene (4) Akinoama ta je§ree#literene (1), Akinoamas tahs je§ree&literenes (1), Akinoamu tahs je§reeliterenes (1), Akinoamu to je§ree#litereni (1) < vc. Ahinoam[2023-03]

265 Akioname

Akioname Akinoama, Akinoame[2022-09]

266 akiramiteŗi

akiramiteŗi (1) s. m. pl. akiramiteŗu (1)ahirāmieši (arī ahīrāmieši), cilts, Ahirāma pēcnācēji; VDBenjamiņa Dehli pehz śaweem Raddeem/ no Beelus irr to Beela&iteŗu Raddi/ no A§beļa to A§beliteŗu Raddi/ no Akirus to Akiramiteŗu Raddi. VD1689_94 4Moz 26:38. < vc. Ahiramiter 'ahirāmietis' Akirus[2023-03]

267 Akirota

Akirota (1) s. f. nloc. Akirotas (1)Hīrota (arī Pihahirota); VDUn tee isgahje no Akirotas/ un gahje widdu zaur to Juhŗu us to Tukśneśi/ un §taigaja treijo Deenu Zeļļa=Gahjumo^s Eetama Tukśneśi^/ un apmettahs Mahra^. VD1689_94 4Moz 33:8. < vc. Hiroth, Hachiroth[2023-03]

268 Akirus

Akirus (4) s. m. npers. Akiram (1), Akirus (3)1. Ahīra; VDUn tad buhs Nawtaļa Zilts/ un Akiram/ Eenaņa Dehlam/ buhs teem Nawtaļa Behrneem par Wirśneeku buht. VD1689_94 4Moz 2:29. - Akirus, Ienaņa dēls (3) Akiram Eenaņa dehlam (1), Akirus Eenana dehls (2)2. Ahirāms (arī Ahīrāms); VDBenjamiņa Dehli pehz śaweem Raddeem/ no Beelus irr to Beela&iteŗu Raddi/ no A§beļa to A§beliteŗu Raddi/ no Akirus to Akiramiteŗu Raddi. VD1689_94 4Moz 26:38. akiramiteŗi < vc. Ahira, vc. Ahiram[2023-03]

269 Akitabs

Akitabs (6) s. m. npers. Akitaba (6)Ahitubs (arī Ahītūvs); VDTad śazzija Sauls: Klauśi jelle tu Akitaba Dehls/ un tas śazzija: Red§/ śche es eśmu/ Kungs. VD1689_94 1Sam 22:12. - Akitaba dēls; dēls Akitaba (6) Akitaba dehla (1), Akitaba dehls (2), Akitaba dehlu (2), dehls Akitaba (1) < vc. Ahitob Akitobs[2023-03]

270 Akitobs

Akitobs (2) s. m. npers. Akitoba (2)Ahitubs (arī Ahītūvs); VDTa Dehla Salluma/ ta Dehla Zadaka/ ta Dehla Akitoba. VD1689_94 Ezr 7:2. < vc. Ahitob Akitabs[2023-03]

271 Akitovels

Akitovels (21) s. m. npers. Akitowels (11), Akitowelu (2), Akitoweļa (8)Ahitofels (arī Ahītofels); VDBet Ab§aloms un wiśśi Ļaudis to J§rae&ļa Wihru/ nahze uhs Jeru§alemi/ ir Akitowels ar wiņņu. VD1689_94 2Sam 16:15. - Akitoveļa padoms (7) Akitoweļa padohms (3), Akitoweļa.. padohms (1), Akitoweļa padohmu{Pa dohmu} (1), Akitoweļa padohmu (2) < vc. Ahitophel[2023-04]

272 Akiuds

Akiuds (1) s. m. npers. Akiuds (1)Ahihuds (arī Ahīhūds); VDUn no tahs Ah§eŗa Behrnu Zilts/ tas Wirśneeks Akiuds/ Seloņa Dehls. VD1689_94 4Moz 34:27. < vc. Ahihud[2023-03]

273 Akizamaks

Akizamaks (3) s. m. npers. Aki§amaka (3)Ahisāmaks (arī Ahizāmeks, Ahīsāmāhs); VDWiņ§ch irr tam arrid§an Śirdi^ dewis (zittus) mahziht/ tam un Aa&libamam Aki§amaka Dehlam/ no Danna Zilts. VD1689_94 2Moz 35:34. - Akizamaka dēls (3) Aki§amaka dehlam (1), Aki§amaka dehls (1), Aki§amaka dehlu (1) < vc. Ahisamach[2023-03]

274 Akmeta

Akmeta (1) s. f. nloc. Akmetas (1)Akmeta pils (arī Ekbatāna); VDUn eekśch tahs Pils Akmetas/ kas eekśch tahs Wal§tas Meeden irr/ tappe weena śatihta Grahmata atra§ta/ un eekśch tahs bija rak§tihts: Par Atgahdaśchanu. VD1689_94 Ezr 6:2. < vc. Ahmetha[2023-03]

275 Akmonis

Akmonis (1) s. m. npers. Akmoņa (1)Hahmons; VDŚchee irr to Warrenu Wahrdi/ kas Dahwidam bijuśchi. Ja§abeams Akmoņa Dehls/ tas aug§takajs §tarp teem Wirśneekeem/ śchis bija Adino tas Ezniteris. VD1689_94 2Sam 23:8. < vc. Hachmon[2023-04]

276 Akocs

Akocs (4) s. m. npers. Akoza (4)Hakocs (arī Kocs); VDUn no teem Pree§teŗeem Abajus Behrni/ Akoza Behrni/ Bar§illajus Behrni/ kas no Bar§illaja ta Gileaditeŗa Meitahm bija weenu Śeewu ņehmis/ un pehz wiņņa Wahrdu dehwehts bija. VD1689_94 Neh 7:63. < vc. Hakoz[2023-03]

277 Akors

Akors (5) s. m. nloc. Akora (3), Akors (1), Akoŗa (1)Ahoras (arī Āhoras) ieleja; VDUn tee uszehle pahr teem weenu leelu Akmiņo=Kohpu/ kas lihd§ śchodeen (paleek)/ ta` atgree§ahs tas KUNGS no ta Kar§tuma śawas Bahr§ibas/ tadehļ tohp tahs Weetas Wahrds nośaukts ta Eeleija Akors/ lihd§ śchai paśchai Deenai. VD1689_94 Joz 7:26. - Akora / Akoŗa ieleja (4) Akora eeleija (1), Akora eeleiju (2), Akoŗa eeleijas (1) < vc. (Tal) Achor[2023-04]

278 Akrabim

Akrabim (3) s. g.? nloc. Akrabbim (3)Akrabu kalni (arī Skorpiju pāreja vai augstiene); VDUn to Amoriteŗu Rohbe§cha bija no Rihta puśśes no Akrabbim/ un no ta Akmiņu Kalna/ un tad us augśchu. VD1689_94 Sog 1:36. < vc. Akrabbim[2023-04]

279 Aksa

Aksa (5) s. f. npers. Akśa (1), Akśu (4)Aksa (arī Ahsa); VDUn Kahlebs śazzija: Kas Kiriat=Seberu kauśs un uhsņems/ tam dohśchu es śawu Meitu Akśu par Śeewu! VD1689_94 Joz 15:16. < vc. Achsa[2023-03]

280 Aksave

Aksave (1) s. f. nloc. Akśawe (1)Akšafa (arī Ahšafa); pilsēta VDUn wiņņu Rohbe§cha bija Elkate/ un Alus/ un Betene/ un Akśawe. VD1689_94 Joz 19:25. < vc. Achsaph Akzaps, Akzavs[2023-03]

281 Aksibe

Aksibe (2) s. f. nloc. Akśib (1), Akśibei (1)Ahsiba (arī Ahzīva); VDUn śchi Rohbe§cha gree§chahs us Ramu/ un us to §tipru Pilsśahtu Tiru/ tad gree§chahs śchi Rohbe§cha us Ośśu/ un wiņņas Gals irr pee Juhŗas/ pehz ta Mehŗa=Aukli lihd§ Akśibei. VD1689_94 Joz 19:29. < vc. Achsib Aksibs, Akziba[2023-03]

282 Aksibs

Aksibs (1) s. m. nloc. Akśiba (1)Ahsiba (arī Ahzīva); VDTadehļ śuhti Dahwanas uhs Mare§eti eekśch Gattas. Tee Nammi no Akśiba taps teem J§rae#ļa Ķehniņeem par Melleem. VD1689_94 Mih 1:14. < vc. Achsib Aksibe, Akziba[2023-03]

283 Akubs

Akubs (6) s. m. npers. Akuba (3), Akubs (2), Akubs{Akuds} (1)Akubs (arī Akūbs); VDUn tee Wahrtu=Śargi Akubs/ Talmons ar śaweem Brahļeem teem Śargeem eekśch Wahrtim/ to bija śimts/ śeptiņdeśmits un diwi. VD1689_94 Neh 11:19. < vc. Akub[2023-03]

284 Akuvs

Akuvs (2) s. m. npers. Akuwa (2)Hakufa (arī Hakūfa); VDBakbuka Behrni/ Akuwa Behrni/ Arura Behrni. VD1689_94 Ezr 2:51. < vc. Hakupha[2023-03]

285 Akuzajus

Akuzajus (1) s. m. npers. Aku§ajus (1)Ahazajs (arī Ahzajs); VDUn Ama§ajus/ A§aree#ļa Dehls/ ta Dehla Aku§ajus/ ta Dehla Me§illamota/ ta Dehla Jmmeŗa. VD1689_94 Neh 11:13. < vc. Ahusai[2023-03]

286 Akzaps

Akzaps (1) s. m. nloc. Ak§apa (1)Akšafa (arī Ahšafa); pilsēta VDTas Ķehniņ§ch no Simron=Meroņa weens/ tas Ķehniņ§ch no Ak§apa weens. VD1689_94 Joz 12:20. < vc. Achsaph Aksave, Akzavs[2023-03]

287 Akzavs

Akzavs (1) s. m. nloc. Ak§awa (1)Akšafa (arī Ahšafa); pilsēta VDPEhz to/ kad Jabins tas Ķehniņ§ch no Azora/ ścho d§irdeja/ tad śuhtija wiņ§ch pee Jobabu to Ķehniņu no Madoņa/ un pee to Ķehniņu no Simroņa/ un pee to Ķehniņu no Ak§awa. VD1689_94 Joz 11:1. < vc. Achsaph Aksave, Akzaps[2023-03]

288 Akziba

Akziba (1) s. f.? nloc. Ak§ibu (1)Ahsiba (arī Ahzīva); VDAh§ers ne isd§inne Akas Eed§ihwotajus/ neds tohs Eed§ihwotajus eekśch Zihdona neds Ae#labu/ neds Ak§ibu/ neds Elbu/ neds Aweku/ neds Rekobu. VD1689_94 Sog 1:31. < vc. Achsib Aksibe, Aksibs[2023-03]

289 Aķila

Aķila 1 (1) s. m. npers. Aķilu (1)Akils (arī Akvila); JDApśweizina Priśku un Aķilu/ un Oneziwora Nammu. JT1685 2Tim 4:19. < vc. Aquila Akila[2023-03]

290 Aķila

Aķila 2 (3) s. g.? nloc. Aķilu (3)Hakilas (arī Hahīlas) pakalns; VDUn Sauls apmette to Lehģeri us to Pakalnu Aķilu/ kas preekśch tahs Tukśneśes irr Zeļļ=Malla^. VD1689_94 1Sam 26:3. - pakalnu Aķilu (3) pakalnu Aķilu (3) < vc. Hügel Hachila 'Hakilas (arī Hahīlas) pakalns'[2023-04]

291 aķils

aķils (2) adj. akkils (1), aķķils (1)Aķķils, a. hurtig, geschwinde.. Fuer1650_70_1ms, 425. Akkils, a. hurtig, geschwinde, in Eil. Fuer1650_70_1ms, 77. nasks, žigls, steidzīgsAķķils, a. hurtig, geschwinde.. Fuer1650_70_1ms, 425. Akkils, a. hurtig, geschwinde, in Eil. Fuer1650_70_2ms, 77. < liet. akýlas 'acīgs, vērīgs; gudrs, apsviedīgs' aķilums, atķīls, atķīla[2020-03]

292 aķilums

aķilums (2) s. m. akkilums (1), aķķilums (1)Aķķilums, m. geschwind, in Eyl. Fuer1650_70_1ms, 426. Akkilums. m. geschwind. in Eil. Fuer1650_70_2ms, 78. žiglums, steigaAķķilums, m. geschwind, in Eyl. Fuer1650_70_1ms, 426. Akkilums. m. geschwind. in Eil. Fuer1650_70_2ms, 78. la. aķils aķils[2020-01]

293 Aķimaacs

Aķimaacs (14) s. m. npers. Aķima&a&z (6), Aķima&a&za (1), Aķimaa&zu (1), Aķimaa#z (3), Aķimaa#za (2), Aķimaaz (1)Ahimaācs (arī Ahīmaacs); VDUn Saula Śeewas Wahrds bija Akinoame/ weena Meita Aķimaa#za; un tas Wahrds wiņņa Kaŗŗa=Wirśneeka bija Abners/ weens Dehls Nera/ Saula Brahlneeks. VD1689_94 1Sam 14:50. - Aķimaacs, Cadaka dēls (4) Aķima&a&z Zadaka.. dehls (1), Aķima&a&za Zadaka dehla (1), Aķimaa#z Zadaka dehls (2) < vc. Ahimaaz[2023-04]

294 āķis

āķis (4) s. m. ahki (2), ahkis (2)die Haken/ Ahki. Manc1638_PhL, 34814. Ahkis Ein hacken.. Fuer1650_70_1ms, 422. Ahkis ein Haaken.. Fuer1650_70_2ms, 74. āķisdie Haken §ind ver§chli§§en/ Ahki ißdillu§śi. Manc1638_PhL, 34815. Ahkis ein Haaken.. Fuer1650_70_2ms, 74. < vlv. hake 'āķis' āķīši[2020-11]

295 Aķiss

Aķiss (26) s. m. npers. Aķis (10), Aķiśa (5), Aķiśam (1), Aķiśu (10)Ahišs (arī Ahīšs); VDTad zehlehs Dahwids/ un gahje us turren ar teem śeśchśimts Wihreem/ kas pee wiņņa bija pee Aķiśu Maoka Dehlu/ to Ķehniņu no Gattas. VD1689_94 1Sam 27:2. - Aķiss, ķēniņš no Gatas; ķēniņš Aķiss (5) Aķiśa.. ķehniņa no Gattas (2), Aķiśu.. ķehniņu no Gattas (2), ķehniņu Aķiśu (1) < vc. Achis[2023-03]

296 āķīši

āķīši (2) s. m. dem. pl. ahkischi (2)Ahkis Ein hacken, Ahkischi [dimin.]. Fuer1650_70_1ms, 422. Ahkis ein Haaken, Ahkischi. Dimin. idem. Fuer1650_70_2ms, 74. āķīšiAhkis Ein hacken, Ahkischi [dimin.]. Fuer1650_70_1ms, 422. Ahkis ein Haaken, Ahkischi. Dimin. idem. Fuer1650_70_2ms, 74. la. āķis āķis[2022-01]

297 ala

ala (61) s. f. alla (5), alla` (1), alla^ (12), alla^s (7), alla' (1), allahm (5), allahs (1), allas (19), alla^s (6), allu (4)Alla, Eine höle in der Erden.. Fuer1650_70_1ms, 2917. Alla eine Höle in der Erden.. Fuer1650_70_2ms, 1210. alaTee Puttninyi appack§chan Debbeß / gir liexmi śawa` lißda` :/: Tahs Lap§as śawa` Alla` / Tohp no mann pa§śarghatas.. Manc1631_LGL, 35723. Wiņ§ch gluhne Śleppeniba^ ka` Lauwa śawa^ Alla^/ wiņ§ch gluhne to Behdigu laupiht.. VD1689_94 Ps 10:9. - Adullama ala; ala Adullam (3) Adullama alla^ (1), allu Adullam (2)- alā apslēpt; apslēpt(ies) alā(s) / iekš alas (7) alla^ apślehpis (1), apślehpahs.. alla^s (2), apślehpe.. alla^ (1), apślehpees.. alla^ (1), apślehpuśchees eekśch.. allas (1), apślehpuśchees.. alla^ (1)- iet alās (4) ees .. alla^s (4) akmina / akmiņa kalna / kalnu ala(s) (7) akmiņa kalnu alla^s (2), akmina=kalna allas (1), akmina=kalna allu (1), akmiņa=kalnu alla^s (2), akmiņa=kalnu allahm (1)klints plaisa, aiza, alaTad nonahze trihstuhk§tośchi Wihri no Juhda us Eetama Akmina=Kalna Allu/ un śazzija us Sim§anu: Woj tu ne §inni/ ka tee Wihli§teŗi pahr mums walda? VD1689_94 Sog 15:11. alas caurums (3) allas zauruma (2), allas zaurumu (1)alas ieejaUn ap to Laiku/ kad ta Śaule no=eet/ pawehleja Jo§uu#s/ ka tee no Kohkeem noņemti taptu/ un tee nomette tohs tai^ Alla^/ eekśch ka tee bija apślehpuśchees/ un likke leelus Akmiņus preekśch tahs Allas Zauruma.. VD1689_94 Joz 10:27. < vlv. hol 'ala' (pastāv arī citi cilmes skaidrojumi) aliņa[2023-04]

298 āla

āla (1) s. f. ahla (1)ahla, ahle. ahlis. Lange. Fuer1650_70_2ms, 95. nepastāvīgs, neuzticams cilvēks, kas nekur nav derīgs (?)ahla, ahle. ahlis. Lange. Fuer1650_70_2ms, 95. : gr. ἠλεός 'apjucis, dumjš', gr. ἠλαίνω 'esmu traks' Fīrekera vārdnīcas vēlāko īpašnieku vai glabātāju ierakstīti papildinājumi (Zemzare 1961, 74). Domājams, 18. gs. beigās, tā kā atsauce uz J. Langes vārdnīcu (1773[1777]). Ahla, Ahle, Ahlis. Ein unstätiger der an keinen Ort was taugt. (Lange 1773[1777], 5) āle, ālis, āļa[2020-03]

299 Ālaka kalns

Ālaka kalns (2) s. m. nloc. Ahlaka kalna (1), Ahlaka kalnam (1)Hālaka (arī Halaka) kalns; VDNo ta Ahlaka Kalna/ kas us augśchu lihd§ Seirei §teepjahs/ lihd§ Baa&l=Gadam/ eekśch tahs Lihbanus=Klaijuma/ us appakśchu pee ta Ermoņa Kalna/ wiņ§ch guh§tija arrid§an wiśśus wiņņo Ķehniņus/ kawe tohs/ un nokawe tohs. VD1689_94 Joz 11:17. < sebr. Halak[2023-03]

300 alamants

alamants (1) s. m. allamant (1)neskaidras nozīmes lamuvārdsKad Deewam śchähl / Wahza lahd / tad §chkeetahß Lattweetis tam arrid§an klahjahß śatziet: Katz Wandan /Katz Śackarmant/ Katz Allamant / kaß tha nhe §inna runnaht / taß nhe gir / §chkeetahß / Wahzeeti red§ejis: Kurr§ch Ammata=Wiers nhe §inna tohß Wahrdus ( prahw ) śatziet / taß jaw nhe buhß Selle / nei Mei§ters / nei śawu Ammatu parei§e mahzijeeß. Manc1654_LP3, 5225. neskaidra cilme[2020-11]

301 alandsaknis

alandsaknis (1) s. m. alandsśacknis (1)Alantwurtz/ Alandsśacknis. Manc1638_L, 18A23. ālante, staģe vai šī auga sakneAlantwurtz/ Alandsśacknis. Manc1638_L, 18A23. ālants + sakne ālants[2023-04]

302 ālants

ālants (1) s. m. alants (1)Alant/ Alants. Manc1638_PhL, 33027. ālante, staģe (augs)Alant/ Alants. Manc1638_PhL, 33027. < vlv. ālant 'ālante, staģe' alandsaknis[2023-04]

303 ālava

ālava (3) s. f. ahlaua (1), ahlawa (1), alawa (1)eine jü§te Kuhe/ Alawa. Manc1638_PhL, 27212. Ahlaua Ein gühste thier, unträchtig thier, alßStuhte, Kuh. etc. Fuer1650_70_1ms, 511. Ahlawa Ein ginste Thier, unträchtig. ut. Stuhte. Kuhe. etc. Fuer1650_70_2ms, 97. ālavaeine jü§te Kuhe/ Alawa. Manc1638_PhL, 27212. Ahlawa Ein ginste Thier, unträchtig. ut. Stuhte. Kuhe. etc. Fuer1650_70_2ms, 97. : vai < skr. jalovyj 'neauglīgs', jalovica 'ālava' ālavieta, āļavīce[2020-01]

304 ālavieta

ālavieta (2) s. f. ahlaweeta (1), ahla weeta  (1)Ahlaweeta Eine die sich nicht besaamen will. Fuer1650_70_1ms, 512. Ahla weeta. eine die sich nicht besahmen will. Fuer1650_70_2ms, 98. ālavaAhlaweeta Eine die sich nicht besaamen will. Fuer1650_70_1ms, 512. Ahla weeta. eine die sich nicht besahmen will. Fuer1650_70_2ms, 98. : vai < skr. jalovyj 'neauglīgs', jalovica 'ālava' ālava, āļavīce[2020-11]

305 Albinus

Albinus (1) s. m. npers. Albinus (1)AlbīnsAlbinus tas Śohgis gir to ka kahdu Jegki §mehyis. Manc1631_LVM, 22430. < lat. vai vc. Albinus[2022-01]

306 aldermanis

aldermanis (7) s. m. aldermannis (7)Aldermannis, alterman, Germ. Fuer1650_70_1ms, 2910. amata vai kādas institūcijas vecākais, priekšnieksAldermannis, alterman, Germ. Basnizas kungu Aldermannis der Superintendent. Aldermannis par wißu semm der General Superintendens. Aldermannis Dobles Teeśśa^ der Doblensche praepositus Muhrneeku aldermannis, Mäurer Älterman.. Fuer1650_70_1ms, 2910-18. Aldermannis Dohbles Teesa der Doblensche Praepositus. Muhrneeki Aldermannis, Mäurer Altermann. Fuer1650_70_2ms, 128-9. < vlv. alderman 'vecākais, priekšnieks'[2020-11]

307 āle

āle (1) s. f. ahle (1)ahla, ahle. ahlis. Lange. Fuer1650_70_2ms, 95. nepastāvīgs, neuzticams cilvēks, kas nekur nav derīgs (?)ahla, ahle. ahlis. Lange. Fuer1650_70_2ms, 95. : gr. ἠλεός 'apjucis, dumjš', gr. ἠλαίνω 'esmu traks' Fīrekera vārdnīcas vēlāko īpašnieku vai glabātāju ierakstīti papildinājumi (Zemzare 1961, 74). Domājams, 18. gs. beigās, tā kā atsauce uz J. Langes vārdnīcu (1773[1777]). Ahla, Ahle, Ahlis. Ein unstätiger der an keinen Ort was taugt. (Lange 1773[1777], 5) āla, ālis, āļa[2020-03]

308 aleksandereri

aleksandereri (4) s. m. pl. alekśandereŗu (1), alexanderer (2), alexanderero (1)aleksandrieši, Aleksandrijas iedzīvotājiTad czheles czitte auxkam / no tho Skole / kattre tur dhewe tho Libertiner / vnd tho Kyrener / vnd to Alexanderer vnd tho / kattre no Cilicia vnd A§ia bye / vnd apioutayas ßöw ar Stephano. EvEp1587, 207. Tad zehlahs zitti no tahs Ba§nizas/ kas dewe to Libertineŗu/ un Kireneŗu/ un Alekśandereŗu/ un to kas no Kilikias un A§ias bija/ un apjautajahs ar Stepiņu. JT1685 Apd 6:9. < vc. Alexanderer 'aleksandrietis' aleksandeŗi[2023-05]

309 aleksandeŗi

aleksandeŗi (1) s. m. pl. alek§andeŗu (1)aleksandrieši, Aleksandrijas iedzīvotājiSTeppans (Steppiņśch /) pilns Tizzibas in Spehka / darrija leelus Brihnumus in Sihmes §tarp teem Ļaudim. Tad zehlees zitti no tahs Skohlas (ko tee śauze to Lihbertihneŗu / in to Zireeneŗu / in to Alek§andeŗu / in to / kas bija no Zilizias in A§ias /).. VLH1685, 9515. < vc. Alexanderer 'aleksandrietis' aleksandereri[2023-05]

310 Aleksanderis

Aleksanderis (6) s. m. npers. Alekśanderis (1), Alekśanderu (1), Alexandri (4)AleksandrsVnde exkan to kad the tur aran gaye / attradde the wene Czilwheke / katters tur §etczenne gaya / no Kyrene ar wärde Simon / katters no to louke nätce / katters wens Thews by Alexandri vnd Ruffi to §pede the / ka tham winge kru§te ne§t bye.. EvEp1587, 9311. Un zitti no ta Pulka/ wilke Alekśanderu preekścha^/ kad wiņņu tee Juddi preekśch d§inne: Un Alekśanderis mette ar Rohku/ gribbedams preekśch Ļaudim aisbildinatees. JT1685 Apd 19:33. < vc. Alexander Aleksandria[2023-05]

311 Aleksandria

Aleksandria (4) s. f. nloc. Alekśandrias (3), Alexandria (1)AleksandrijaNo to leelu Pullku / kattru nhe warreya nhe iß=§kaitiet to kattri d§iewi by Rohka` jämbti / gir Titus śeptingpadeßmitt=tuhxto§chus / wi§śi jauni §tippri Wieri / vs Alexandria śuhtiyis / turrpatt ka muh§chigi Warrgi Ackminus ne§t vnd §tradaht. Manc1631_LVM, 23229. Un tur atradde tas Kapteine weenu Laiwu no Alekśandrias/ zeļļamu uhs Jtaliju/ un pahrzehle muhs eekśch tahs. JT1685 Apd 27:6. < vc. Alexandria Aleksanderis [2023-05]

312 alga

alga (231) s. f. alg' (1), alga (53), algai (2), algas (6), algaß (1), alge (24), algh (1), algu (69), allga (3), allge (2), allgha (7), allghu (62)Lohn/ Allgha. Manc1638_L, 119A6. Alga f. der lohn.. Fuer1650_70_1ms, 514. Alga f. der Lohn.. Fuer1650_70_2ms, 99. alga, atalgojums, nopelnītais, arī pārn. (piem., atzinība vai sods)..gre§e no§t d§elixs Teews / tho ganne pelnite alge / ka / bre§mige laike / lounne Zareb§chen / vnde karre walloed / meeretrummes / newe§celibe / vndde darge laike. CC1585, 583. Ja wiņņa Kungs klahtu bijis/ tad tam ne buhs makśaht/ ja tas śaderrehts irr/ tad tas irr par śawu Algu nahzis. VD1689_94 2Moz 22:15. - alga ir liela (5) alga buhs leela (1), alga irr leela (2), alga irr.. leela (1), leelaku allghu (1)- alga tās netaisnības; netaisna / netaisnīga alga (7) alga tahs netaiśnibas (1), algu tahs netaiśnibas (2), allghu tahß nhetaißnibas (1), neetai§nige alge (2), netaiśnu algu (1)- algu dabūt; (ne)dabūt algu (36) alge dabboes (1), alge.. dabbuy§§em (1), algu dabbu (1), algu dabbuhs (1), algu dabbujam (1), algu.. dabbu (1), allghu dabbu (1), allghu dabuja (1), allghu.. dabbu (1), allghu.. dabbuit (1), allghu.. dabbujiß (1), allghu.. dabbujuśchi (1), allgu dabbuis (2), dabbo.. alge (1), dabbu.. alga (4), dabbu.. allghu (1), dabbu.. allgu (1), dabbudami.. algu (1), dabbuhs algu (2), dabbuhs.. algu (3), dabbuja.. allghu (1), dabbujß allgu (1), dabbuśeet.. algu  (1), dabbuy.. alge (2), ne dabbu.. algu (1), nedabboy.. alge (1), nhe dabbu.. allgu (2) algu (ne)dot; atdot algu (20) addos.. alge (1), alga dohta (2), algh dohd (1), algu dohd (1), algu dohs (1), algu dohśchu (1), algu doht (2), algu ne dohd (1), allghu dohd (3), allghu dohß (1), allghu doht (3), allghu.. däwuśchi (1), allghu.. doht (1), allgu nhe dohd (1)- algu (no)pelnīt; (no)pelnīt algu (11) alga nopelnita (1), alge pelnis (2), algu peln (1), algu pelnahs (1), algu pelnijs (1), allga nopellnita (2), allgu pellniyis (1), nopelnitu algu (1), pelnite alge (1)- algu prasīt; prasīt algu / algai (4) allge pra§§iet (1), allghu pra§śiet (1), praśśi.. algai (1), praśśi.. algu (1)- dienas alga (6) deenas algu (1), deenas allghu (1), deenas allgu (1), dene alge (3)- grēku alga (3) ghräko allga (1), greeke alga (1), greeke alga (1)- kalpot par tādu algu / par tik algas; par algu kalpot (5) par allghu kallpoht (1), kalposchu par tahdu algu (2), kalposchu par tik algas (2)- ļauna alga (7) lioune alge (1), loune alge (2), ļaun algh (1), ļaunu algu (1), ļaunu allgu (2)- maucības / mauku alga (5) mauko algu (3), mauzibas alga (1), mauzibas algas (1)- mūžīga alga (7) muh§chighu allghu (3), muh§chigu algu (1), muh§chigu allgu (2), mußige alge (1)- zagļa alga (4) sagļa alga (1), sagļa alga (1), sagla algu (1), sagļa algu (1) : liet. algà 'alga', pr. ālgas 'alga' (gen. sg.) algapuisis, algādzis, algādze algs[2022-01]

313 algādzis, algādze

algādzis, algādze (39) s. algad§cha (5), algad§cham (1), algad§cheem (4), algad§chi (1), algad§chu (1), algad§es (1), algad§i (2), algad§im (1), algad§is (6), algadschohs (2), algadse (3), algadsis (2), algahd§chu (1), allgahd§i (1), allghad§cheem (1), allghad§cheems (1), allghad§is  (2), allghahd§cham (1), allghahd§eem (1), allghahd§is (2)Taglöhner/ Allghahd§is. Manc1638_L, 119A7. Taglöhner/ Allghahd§is. Manc1638_L, 181A15. Algadsis, m. Ein taglöhner, algadse, die Taglöhnerin.. Fuer1650_70_1ms, 518. Algadsis. m. ein Tag=Löhner. Algadse. f. Algadse f. eine Tag=löhnerin. Fuer1650_70_2ms, 913–14. algādzis, strādnieks, kas strādā par dienas nauduThae cetturte gir / patture§chen nopelnite alge / taes §tradenekes vnde algad§es.. CC1585, 3110. ..Auglus meklehdams, bett pee wi§§u pretz kas mann u§titzehts top, tiklabb pee Eejem§chanas, ka pee Jßdo§chanas, patz gribbu klat buht, un u§ Allghad§cheem nehpalai§tees.. Zv1698_Lig, 2634. algādžos iet (2) algadschohs eet (1), algadschos eet (1)Algadschohs eet für einen taglöhner sich gebrauchen laßen.. Fuer1650_70_1ms, 520. Algadschos eet. für einen Tag=löhner sich gebrauchen Laßen. Fuer1650_70_2ms, 915. strādāt par dienas nauduAlgadschohs eet für einen taglöhner sich gebrauchen laßen.. Fuer1650_70_1ms, 520. Algadschos eet. für einen Tag=löhner sich gebrauchen Laßen. Fuer1650_70_2ms, 915. la. alga (senāka forma algātis) alga, algs[2023-04]

314 algapuisis

algapuisis (1) s. m. allgepui§e (1)māceklisGrib tas wehl jlgack par allgepui§e py §auwe mei§ter jeb mei§terennes §trahdat, gir tems walle wens ar ottre §aderreth. LS1625, 8r1. la. alga + puisis alga, algs[2021-11]

315 algs

algs (1) s. m. algs (1)alga, atalgojums, nopelnītais, arī pārn. (piem., atzinība vai sods)Tas buhs Taws Algs in Gohds, Tas pu§chkos! §akki man Brahl? War es wehlet wehl, kad Tew ir Deews in gan. M.W. Witt1696_MMID, --11. liet. algà 'alga', pr. ālgas 'alga' (gen. sg.) algādzis, algādze, algapuisis, alga[2022-01]

316 aliņa

aliņa (2) s. f. dem. alliņa (1), alliņņa (1)Alla, Eine höle in der Erden, Alliņa id. Fuer1650_70_1ms, 2917. Alla eine Höle in der Erden. Alliņņa. id. Fuer1650_70_2ms, 1210. aliņaAlla, Eine höle in der Erden, Alliņa id. Fuer1650_70_1ms, 2917. Alla eine Höle in der Erden. Alliņņa. id. Fuer1650_70_2ms, 1210. la. ala ala[2023-03]

317 ālis

ālis (1) s. m. ahlis (1)ahla, ahle. ahlis. Lange. Fuer1650_70_2ms, 95. nepastāvīgs, neuzticams cilvēks, kas nekur nav derīgs (?)ahla, ahle. ahlis. Lange. Fuer1650_70_2ms, 95. : ἠλεός 'apjucis, dumjš', gr. ἠλαίνω 'esmu traks' Fīrekera vārdnīcas vēlāko īpašnieku vai glabātāju ierakstīti papildinājumi (Zemzare 1961, 74). Domājams, 18. gs. beigās, tā kā atsauce uz J. Langes vārdnīcu (1773[1777]). Ahla, Ahle, Ahlis. Ein unstätiger der an keinen Ort was taugt. (Lange 1773[1777], 5) āla, āle, āļa[2020-03]

318 aloe

aloe (11) s. f. aloe& (1), aloe&s (1), aloe# (2), aloen (2), aloes (3), alloe#s  (1), aloe#s=kohki (1)alvejaBeth tur nätcze arridtczan Nicodemus / katters paprexke py tho Nackte / py Je§u nätczis by / vnde atneße Mirrhen vnde Aloen py ßumpte maertczinge. EvEp1587, 10114. Nardus un Sawrans/ Kalmus un Kanneles/ ar wiśśadeem Kohkeem no Wihraka/ Mirres un Aloe&s/ lihd§ ar wiśśadahm labbakahm Sahlehm. VD1689_94 Dz 4:14. aloes koki (1) aloe#s=kohki  (1)alvejaJttin ka` tahs Uppes/ ta` isplattahs wiņņi/ ittin ka` tee Dahr§i pee Uppehm/ itt ka` Aloe#s=Kohki/ ko tas KUNGS irr §tahdijis/ itt ka` Zeedru=Kohki pee Uhdens. VD1689_94 4Moz 24:6. - mirres (un) aloes (10) mirre/ aloe&  (1), mirrehm/ aloe#  (2), mirres un aloe&s  (1), mirrhen vnde aloen  (2), mirrhes unnd aloes  (1), myrrehm / aloes  (1), myrrhes unnd aloes (1), myrrhes vnd alloe#s  (1) < vc. Aloe 'alveja'[2021-01]

319 Āloezs

Āloezs (1) s. m. npers. Ahloe#§a (1)Hallohešs (arī Lohēšs); VDUn śahnis wiņņu §trahdaja Sallums/ Ahloe#§a Dehls/ tas Wirśneeks pahr weenu puśs Zettortni eekśch Jeru§alemes/ wiņ§ch un wiņņa Meitas. VD1689_94 Neh 3:12. < vc. Halohes [2023-05]

320 aloksājs

aloksājs aloksnis[2019-08]

321 aloksnis

aloksnis (3) s. m. allohksais (2), allohkśchņi (1)Allohksais Ein herümbschweiffender, Irrender, Ein landt=streicher, it. Einer der wahren Gott nicht ken~et.. Fuer1650_70_1ms, 2226. Allohksais. ein herum schweiffender, Irrender, ein land=streicher. item einer der den Wahren Gott nicht kennet. Fuer1650_70_2ms, 1112. klaidonis, bezdievis; tas, kurš maldāsAllohksais Ein herümbschweiffender, Irrender, Ein landt=streicher, it. Einer der wahren Gott nicht ken~et.. Fuer1650_70_1ms, 2226. MIhļee Brahļi / Mehs arrid§an nelaiki bijam / neprahtneeki / nepaklauśigi / allohkśchņi / padewuśchees us Eekahrośchanu / in da§chadeem Kahrumeem / in d§ihwojam eekśch Blehdibas in Skaudibas / paśchi eenihdami / eenihdejam mehs zits zittu. VLH1685, 77. la. alot, aloties 'klīst, maldīties' T. Fennels, atsaucoties uz ME, uzskata, ka aloksājs Fīrekera vārdnīcā ir kļūdaina forma. T.G. Fennel. Fürecker’s dictionary: a Concordance. I. 21. lpp; ME I, 69 alot[2020-03]

322 alošana

alošana (18) s. f. alloschana (2), allośchanas (5), allośchannas (1), allośchanu (5), allo§chana  (1), allo§chanas  (1), allo§chanu  (1), allo§chen  (2)jrrung/ allo§chana/ bohxti§chana. Manc1638_L, 97A23. Alloschana, irrung, Irrtuhm. Fuer1650_70_1ms, 2224. Alloschana. Irrung. Irthum. Fuer1650_70_2ms, 1112. maldīšanās, maldiKunkxs mheere vnde wenepratibe ex§kan titcibes / bees wu§ce allo§chen vnnde §aiuck§chen / adgre§e mu§ces §cirdes pi i§tene greke waida§chen / vndde pi patte§ces ougles wenei Jounei §igo§chen.. CC1585, 5821. Ne d§enneetees ta` us Nahwi ar to Allośchanu juhśas D§ihwośchanas/ ne peewelzeet to Śamaitaśchanu ar juhśu Rohku Darbeem. VD1689_94 Sal 1:12. la. alot, aloties 'klīst, maldīties' alot, aloties[2020-12]

323 alot

alot (35) v. allo (6), alloht (8), allohtu (3), allodamas (1), allodameem (1), allodami (1), alloyam (1), alloyamme (2), alloyu (1), allojaht (3), allojam (3), allojams (1), allojamu (1), allojeeta (1), alloju (1), allojśchi (1)fählen/ jrren/ alloht/ malldiet/ mulldiet. Manc1638_L, 56B9. irren/ bohxtiet/ alloht.. Manc1638_L, 97A22. Alloht, irren. Fuer1650_70_1ms, 2224. Alloht. irren. Fuer1650_70_2ms, 1111. maldīties, noklīst, arī pārn.; pieviltiesAe§to yuus byet / kha te alloyamme Auwes / beth yuus e§§et nu atgre§the / py to Ganne vnde Py§kope yuu§es Dwhe§elles. EvEp1587, 1164. Teeścham tee allo/ kas Ļaunu padohma/ bet kas Labbu padohma/ tam nahkśees Schehla§tiba un Peetizziba. VD1689_94 Sak 14:22. : gr. ἀλάομαι 'klīstu apkārt' aloties, alošana, alotāji, apalot, nealot[2020-03]

324 alotāji

alotāji (1) s. m. pl. allotayi  (1)tie, kas maldās, nomaldījušies (?)Bett kas nhe gir ißmahzietz / tas proht mas / vnd tee allotayi Gharri dauds ļaun eeśahk. Manc1631_Syr, 37919. la. alot, aloties 'klīst, maldīties' alot[2020-11]

325 aloties

aloties (18) v. refl. alloes (1), allotees (3), allotohs (2), alloyahs (2), allojahs (4), allojahß (2), allojohs (2), allojuśchees (1), allośeeß (1)aloties, maldīties, nomaldīties, noklīst (piem., no ticības, baušļiem)Loecz to kas §tippers gir / vnde czetz kas §ackaltis gir / darre §lap / kas alloes wed vs czell. Ps1615, 1332. Tee Besdeewigee maldahs no Mahtes Meeśahm/ tee Melkuļi allojahs no paśchas Mahtes Meeśas. VD1689_94 Ps 58:4. la. alot 'klīst, maldīties' alot, alošana, izaloties, nealoties[2020-03]

326 āloties

āloties (1) v. refl. ahlohtees (1)Ahlohtees sich vexiren, auffziehen gehey"en. Fuer1650_70_2ms, 1118. muļķoties, kaitināt, zobotiesAhlohtees sich vexiren, auffziehen gehey"en. Fuer1650_70_2ms, 1118. : gr. ἠλεός 'apjucis, dumjš', gr. ἠλαίνω 'esmu traks' āļoties[2020-01]

327 alūne

alūne (1) s. f.? allune (1)Allaun/ Allune. Manc1638_PhL, 3934. alauns, sērskābes dubultsāls, viela, piem., auduma, kodināšanaiAllaun/ Allune. Manc1638_PhL, 3934. < vlv. allūn 'alauns' alūns[2023-03]

328 alūns

alūns (1) s. m. aluns (1)Alaun/ Aluns. Manc1638_L, 18A25. alauns, sērskābes dubultsāls, viela, piem., auduma, kodināšanaiAlaun/ Aluns. Manc1638_L, 18A25. < vlv. allūn 'alauns' alūne[2023-03]

329 alus

alus (90) s. m. allu (19), allus (52), allus=mu§ścha (1), allus=muścha (3), allus=kanninju (1), allus=klappi (2), allus=mutzai (1), allus=mutzu (1), allus=śurrbiet (1), allß (9)Bier/ Allus. Manc1638_L, 34A22. Bier/ Allus. Manc1638_PhL, 32026. Allus bier, von alloht, weils irre macht im Koffe. Fuer1650_70_1ms, 522. Allus, bier, von alloht,weil es irre macht im Haupt - Kopff. Fuer1650_70_2ms, 1010. alus..§kaitie§chen thos §e§§che deßmettems vßjemptz buß tam wü§§e pirmige wehl wene mutz allß doth tems wü§§ems mei§terems vnd wü§§as te§as par püllnam doth. LS1625, 6r5. Neweenam Maraktenteram buhs Wallas buht Ba§nizas=Laika^ Allus/ Wihnu/ jeb Brand=Wihnu krohģet.. SKL1696_RA 15. p. - alus apziedājies / apziedējies / atziedējies (4) allus apseedejees (1), allus atseedejees (1), allus.. apseedajees (2)- alus kanna / kanniņa (3) allus kanninju (1), allus kannu (1), allus=kanninju (1)- alus muca; muca als (8) allus=mutzai (1), allus=mutzu (1), mutz allß (6)- jauns alus (3) jauns allus (3) alu brūvēt (3) allu.. bruweht (3)Bierbrawen/ Allu darriet/ bruweht. Manc1638_L, 34A23. Allu darriht, wahriht. bier brauen, bruweht, Germ. Fuer1650_70_1ms, 617. Allu darriht, wahriht bier brauen, bruweht Germ. Fuer1650_70_2ms, 119. gatavot aluBierbrawen/ Allu darriet/ bruweht. Manc1638_L, 34A23. Allu darriht, wahriht bier brauen, bruweht Germ. Fuer1650_70_2ms, 119. alu darīt (3) allu darriet (1), allu darriht (2)Bierbrawen/ Allu darriet/ bruweht. Manc1638_L, 34A23. Allu darriht, wahriht. bier brauen, bruweht.. Fuer1650_70_1ms, 617. Allu darriht, wahriht bier brauen, bruweht Germ. Fuer1650_70_2ms, 119. gatavot aluBierbrawen/ Allu darriet/ bruweht. Manc1638_L, 34A23. Allu darriht, wahriht bier brauen, bruweht Germ. Fuer1650_70_2ms, 119. alus klape (2) allus=klappi (2)alus kanna ar vākuNackty usmohdis / leekahß attne§teeß Allus=Klappi / d§eŗŗ und §teep kamähr §peh.. Manc1654_LP1, 33521. vātēt alu (2) wahteht allu (2)Wahteht allu, bier faßen. Germ. Fuer1650_70_1ms, 30726. Wahteht allu. bier faßen. Germ. Fuer1650_70_2ms, 51712. liet mucās aluWahteht allu, bier faßen. Germ. Fuer1650_70_1ms, 30726. Wahteht allu. bier faßen. Germ. Fuer1650_70_2ms, 51712. alus muša (6) allus muscha (1), allus muścha (1), allus=mu§ścha (1), allus=muścha (3)Allus muścha Eine bierflieg. Ein Seuffer, -rin. Fuer1650_70_1ms, 611. Allus Muscha. eine bier=fliege. eine Seufferin. Fuer1650_70_2ms, 115. dzērājs, dzērājaAllus muścha Eine bierflieg. Ein Seuffer, -rin. Fuer1650_70_1ms, 611. ..tu kattra śwe§§chu Wieru ee=ghribbeeß / tu Plietneex und Allus=Muścha / Krahpeis / Willtneex / Sagglis / Burrwis / Śahls=Puhśchlätais / tu Mällkulls / und juhß wi§śi klau§śaiteeß / kattri juhß muh§cham us to pa§taru Stunndu nhe dohmajaht / d§iewojeeta beß Bähdahm.. Manc1654_LP3, 1282. : liet. alùs 'alus', pr. alu 'alus' alutiņš[2023-04]

330 alutiņš

alutiņš (4) s. m. dem. allutinsch (3), allutiņsch (1)Allus bier.. Allutiņsch id. dim. Fuer1650_70_1ms, 524. Allus, bier.. Allutinsch id. Dim. Fuer1650_70_2ms, 1012. alutiņšTahds allutinsch kas warr atdsertees, bet galwa no ta gan nereibs.. Fuer1650_70_1ms, 527. Tahds Allutinsch, ka` warr atdsertees bet galwa no ta gan nereibs. Fuer1650_70_2ms, 1015. la. alus alus[2023-03]

331 Āluza

Āluza (2) s. f. nloc. Ahlu§a^ (1), Ahlu§as (1)Ālūša (arī Aluša); VDUn tee isgahje no Ahlu§as/ un apmettahs Rawido^s/ bet tur ne bija Uhdens preekśch teem Ļaudim d§ert. VD1689_94 4Moz 33:14. < vc. Alus[2023-06]

332 Alvejs

Alvejs (4) s. m. npers. Alwea (1), Alweja (3)Alfejs; JDMateju un Tohmaśu/ Jehkabu Alweja Dehlu/ un Śimani/ kas dehwehts irr Zelotes. JT1685 Lk 6:15. < vc. Alpheus Alveuss[2022-01]

333 Alveuss

Alveuss (1) s. m. npers. Alweuśa (1)Alfejs; JDUn Andreju un Wilipu/ u` Behrtolmeju/ un Matte~uśu/ un Tohmu/ un Jehkabu/ tha Alweuśa (Dehlu)/ un Taddeuśu/ un Śihmani no Kanas. JT1685 Mk 3:18. < vc. Alpheus Alvejs[2022-01]

334 āļa

āļa (4) s. com. ahļa (4)Ahļa, ein unruhiges unstettiges Thier. mensch. Fuer1650_70_1ms, 57. Ahļa. ein unruhiges, unstätiges Tiehr. Mensch.. Fuer1650_70_2ms, 92. nemierīgs dzīvnieks, cilvēksTa Ahļa atkal no pauteem nolehkuśi.. Fuer1650_70_1ms, 59. Ta Ahļa atkal no pauteem nolehkuśi. Fuer1650_70_2ms, 93. : gr. ἠλεός 'apjucis, dumjš', gr. ἠλαίνω 'esmu traks' āla, āle, ālis[2020-03]

335 āļavīce

āļavīce (1) s. f. ahļawize (1)ahļawize. Lang. Fuer1650_70_2ms, 96. ālavaahļawize. Lang. Fuer1650_70_2ms, 96. : vai < jalovyj 'neauglīgs', jalovica 'ālava' Fīrekera vārdnīcas vēlāko īpašnieku vai glabātāju ierakstīti papildinājumi (Zemzare 1961, 74). Domājams, 18. gs. beigās, tā kā atsauce uz J. Langes vārdnīcu (1773[1777]). Ahļawa, Ahļawize. jühste Kuh. (Lange 1773[1777], 5) ālava, ālavieta[2020-03]

336 āļavīt

āļavīt (1) ahļawiht (1)ahļawiht, im arrasch. Fuer1650_70_2ms, 9k2. ālēties, muļķoties, iznerrot (?)ahļawiht, im arrasch. Fuer1650_70_2ms, 9k2. : la. āļa, āļot, āļoties āļoties[2020-11]

337 āļot

āļot (1) v. ahļoht (1)ahļoht. herumlaufen Salisb. Fuer1650_70_2ms, 9k1. maldīties, klejot apkārtahļoht. herumlaufen Salisb. Fuer1650_70_2ms, 9k1. : gr. ἠλεός 'apjucis, dumjš', gr. ἠλαίνω 'esmu traks' āļoties[2020-11]

338 āļoties

āļoties (4) v. refl. ahļohtees (2), ahļojahs (2)Ahļohtees, sich vexiren, gehey"en, auffzihen. Fuer1650_70_1ms, 2232. ahļotees. Possen angeben. Fuer1650_70_2ms, 95. ālēties, muļķoties, iznerrotTahdai ahļojahs, Er vexiret sich it. Es lumpet sich. will nicht fort. Fuer1650_70_1ms, 231. Tahdai ahļojahs, Er vexiret sich it: es lumpet sich, will nicht fort. Fuer1650_70_2ms, 122. : gr. ἠλεός 'apjucis, dumjš', gr. ἠλαίνω 'esmu traks' āloties, āļot[2020-11]

339 Amaza

Amaza (1) s. m. npers. Ama§am (1)Amasa (arī Amāsa); VDTahds ghodiegs Puttniß by taß Joabs / taß śweizenaja und §kuhp§tija to Ama§am / und tomehr tick mielighe turrädammeeß / taß to ohtru §läppäne noduhre. Manc1654_LP2, 310{290}20. < vc. Amasa [2023-06]

340 Amazias

Amazias (1) s. m. npers. Ama§ias (1)Amacija (arī Amacja, Amacjāhu); VDJa da§§ch d§iŗŗahß ghohdighu Mahzetaju wiß no tahß Weetas iß=d§iet / ka tam śwähtam Proweetam Amos noticka / us to śatzija Ama§ias.. Manc1654_LP1, 3212. < vc. Amazia [2023-06]

341 Aminadabs

Aminadabs (3) s. m. npers. Aminadaba{Adminadaba} (1), Aminadabs (1), Aminadabu (1)Aminadabs (arī Ammīnādābs); JDUn Rams d§imdinaja Aminadabu/ un Aminadabs d§imdinaja Na~a~śśanu/ un Na~a~śśans d§imdinaja Salamanu. JT1685 Mt 1:4. < vc. Aminadab (arī Amminadab) Abinadabs[2023-06]

342 Ammon

Ammon (1) s. m. npers. Ammon (1)Amnons; VDKad taß Ab§alons śawu Brahļi to Ammon nokahwe / und tahdu Dumpi darrija / ka winja pa§ścha Tähwam tam Koninjam Dawid behgt by.. Manc1654_LP2, 15421. < vc. Amnon[2016-10]

343 Amoss

Amoss (4) s. m. npers. Amos (3), Amośa (1)Amoss; VD, JDJa da§§ch d§iŗŗahß ghohdighu Mahzetaju wiß no tahß Weetas iß=d§iet ka tam śwähtam Proweetam Amos noticka / us to śatzija Ama§ias.. Manc1654_LP1, 3212. Ta (Dehla) Mattatia/ ta (Dehla) Amośa/ ta (Dehla) Nauma/ ta (Dehla) Esla/ ta (Dehla) Nanga.. JT1685 Lk 3:25. < vc. Amos[2016-06]

344 Amplia, Amplias

Amplia, Amplias (1) s. m. npers. Ampliu (1)Ampliats; JDApśweizinajeet Ampliu mannu Mihligu eekśch ta Kunga. JT1685 Rm 16:8. < vc. Amplia (arī Amplias)[2016-10]

345 an

an (2) excl. an (1), ann (1)Ann, Annit, Annusch, Erdichte wörtl. die Gänse zu locken.. Fuer1650_70_1ms, 2925. An, Annit. Annusch. erdichtet wörtlein die Gänse zu locken. Fuer1650_70_2ms, 142. sauciens, ar kuru aicina zosisAnn, Annit, Annusch, Erdichte wörtl. die Gänse zu locken. Fuer1650_70_1ms, 2925. An, Annit. Annusch. erdichtet wörtlein die Gänse zu locken. Fuer1650_70_2ms, 142. < ig. hani 'zoss' anīt, anuž[2016-07]

346 Ananijas

Ananijas (23) s. m. npers. Anania (2), Ananias (11), Ananias{Anainas} (1), Ananija (1), Ananijas (7), Ananiju (1)Ananija (arī Hananja); JDBett weens Mahzeklis by eek§chan Dama§co / ar wahrdu Ananias / vs to śatziya tas Kunx czaur ghiemi: Anania / vnd wings śatziya / Scheitan äßmo es Kunx. Manc1631_LVM, 2032, 3. Un irr red§ejis zaur Parahdiśchanu weenu Wihru ar Wahrdu Ananiju ee=eijam/ un to Rohku us to leekam/ ka tas atkal red§igs tohp. JT1685 Apd 9:12. < vc. Ananias[2020-02]

347 Andreas, Andres

Andreas, Andres (9) s. m. npers. Andrea (1), Andreas (2), Andres (6)Andress, AndrejsWens winge Maetceklis Andreas tas Bralis Simonis Petri ßatcy vs tho Scheit gir wens Puißis tam gir.. EvEp1587, 6413. Andres unnd Wilipps śatzija us Nathanael liexmodameeß: Mehß ä§śam to attradduśchi.. Manc1654_LP1, 23424. Andreja diena (1) Andrea deena (1)Andreae/ Andrea Deena. Manc1638_PhL, 38427. Svētā Andreja diena, 30. novembrisAndreae/ Andrea Deena. Manc1638_PhL, 38427. < vc. Andreas, Andres Andrejs, Andri, Andries[2023-06]

348 Andrejs

Andrejs (12) s. m. npers. Andreis (1), Andreja (3), Andrejam (1), Andrejs (2), Andreju (5)Andrejs; JDWihlips nahze un śazzija to Andrejam: un atkal Andrejs un Wihlips śazzija to JE§um. JT1685 Jn 12:22. Svētā Andreja diena (1) Śwehta^ Andreja deena^ (1)Svētā Andreja diena, 30. novembrisŚwehta^ Andreja Deena^. 30. Novembr.. VLH1685, 9328. < skr. Andrěj vai, vc. Andreas Andreas, Andres, Andri, Andries[2023-06]

349 Andres

Andres Andreas, Andres[2023-04]

350 Andri

Andri (1) s. m. npers. pl. Andreem (1)Andreja diena, 30. novembrisein mahl vmb Jacobi/ das ander mahl vmb Andreae/ das dritte mahl vmb Georgij/ Ween reis ap Jäcopa deenu/ ohtru rei§u ap Andreem/ tre§§chu rei§u ap Jurgheem. Manc1638_PhL, 26924. < vc. Andreas, Andres Andreas, Andres, Andrejs, Andries[2023-06]

351 Andries

Andries (4) s. m. npers. Andrees (4)Andrejs; JDTad śazzija uhs wiņņu weens no wiņņa Mahzekļeem/ Andrees/ Śihmaņa Pehteŗa Brahlis.. JT1685 Jn 6:8. < vc. Andreas, Andres Andreas, Andres, Andrejs, Andri [2023-06]

352 anīt

anīt (2) excl. annit (2)Ann, Annit, Annusch, Erdichte wörtl. die Gänse zu locken. Fuer1650_70_1ms, 2925. An, Annit. Annusch. erdichtet wörtlein die Gänse zu locken. Fuer1650_70_2ms, 142. sauciens, ar kuru aicina zosisAnn, Annit, Annusch, Erdichte wörtl. die Gänse zu locken. Fuer1650_70_1ms, 2925. An, Annit. Annusch. erdichtet wörtlein die Gänse zu locken. Fuer1650_70_2ms, 142. < ig. hani 'zoss' an, anuž[2016-07]

353 Anna

Anna 1 (30) s. f. npers. Ann (1), Anna (26), Annai (1), Annas (1), Annu (1)Anna, HannaHans grib tu Anna yempt par wene loulate Szewe? Ench1586, HA10. Un tur bija weena Prawete/ Anna/ Wahnueļa Meita/ no A§eŗa Zilts/ ta bija wezziga/ un śeptiņus Gaddus ar śawu Wihru d§ihwojuśi pehz śawas Jumprawibas. JT1685 Lk 2:36. < vc. Hanna, vc. Anna Anniņa[2016-08]

354 Anna

Anna 2 (1) s. m. npers. Anna (1)Anna (arī Hanns); JDVnd Anna runnaja no ścho Kunghu Wi§śeem / kattri eek§chan Jeru§alemes us tahß Pe§tiśchanas ghaidija. Manc1654_LP1, 23422. < vc. Hannas Annas[2016-10]

355 Annas

Annas (5) s. m. npers. Annas (4), Anna§a (1)Anna (arī Hanns); JDTad te to notwär ka wen lioune §lapkouwe / Winie macekle wy§§e no to nobäge / Ar lele droudze tappe we§ts pe Annas Mu§e pe§titayß. Elg1621_GCG, 817. Un Annas tas Aug§ts=Pree§teris un Ka`iwas/ un Jahnis/ un Sanders/ un zeek tur no ta Aug§ta=Pree§teŗa Radda bija. JT1685 Apd 4:6. < vc. Hannas Anna 2[2016-10]

356 Anniņa

Anniņa (2) s. f. npers. dem. Anniņņa (2)AnniņaMaśiski runnaht klein machend reden. alß. Anniņņa, Jahnite dahrtiņņa. it. liebkosend reden. Fuer1650_70_1ms, 14314. Anniņņa, Jahnite, dahrtiņņa. it. liebkosend reden. Fuer1650_70_2ms, 21924. la. Anna Anna 1[2022-01]

357 Ansis

Ansis (2) s. m. npers. An§śis (2)AnsisAn§śis/ Mickelis. Manc1638_Run, 463B1. < vc. Hans [2016-05]

358 Antiņš

Antiņš (3) s. m. npers. dem. Anting (1), Antiņsch (2)Antiņštöllpi§ch/ Mullkis/ Anting kur Stabbuling. Manc1638_L, 186A26. Antiņsch kur Stabbulite? Proverb. Hans wurst, Maul=Affe, einfältiger Butfisch. Fuer1650_70_2ms, 144. Antiņ(š), kur stabulīte / stabuliņ? (3) Anting kur stabbuling (1), Antiņsch kur stabbulite? (2)töllpi§ch/ Mullkis/ Anting kur Stabbuling. Manc1638_L, 186A26. Antiņsch kur stabbulite? Hans wurst Proverb. Fuer1650_70_1ms, 2927. Antiņsch kur Stabbulite? Proverb. Hans wurst, Maul=Affe, einfältiger Butfisch. Fuer1650_70_2ms, 142. muļķistöllpi§ch/ Mullkis/ Anting kur Stabbuling. Manc1638_L, 186A26. Antiņsch kur Stabbulite? Proverb. Hans wurst, Maul=Affe, einfältiger Butfisch. Fuer1650_70_2ms, 144. la. Antis, Ante Siliņa-Piņķe 2015, 188–219.[2016-10]

359 Antiokia

Antiokia (19) s. m. nloc. Antiokiai (2), Antiokias (3), Antiokia^ (5), Antiokiu (9)Antiohija; JDBet śchi Ślawa no teem tappe d§irdeta no tahs Draud§ibas kas Jeru§aleme^ bija: un ta śuhtija Barnabu pahr§taigaht ihs Antiokiai. JT1685 Apd 11:22. < vc. Antiochia[2020-02]

360 Antipas

Antipas (1) s. m. npers. Antipas (1)Antipa; JDEs §innu tawus Darbus/ un kur tu peemahjo/ kur ta Śataņa Krehślis irr/ un ka tu mannu Wahrdu turri/ un ne eśśi mannu Tizzibu aisleed§is/ arrid§an tanni^s Deena^s/ kad Antipas mans peetizzigs Leezineeks pee jums irr nokauts tappis/ kur tas Śatans mahjo. JT1685 Atk 2:13. < vc. Antipas[2016-10]

361 antvarda

antvarda (3) s. f. antwahrdu (2), antwarda (1)Antwort/ Adbillde§chana/ Antwarda/ germani§mus. Manc1638_L, 22A2. atbildeAntwort/ Adbillde§chana/ Antwarda/ germani§mus. Manc1638_L, 22A2. Mieļi Draughi / aran ścho Ewangelio mahziteeß / ka taß śwähtz Jahnis diwi no śaweem Mahzekļeem py to Kunghu JE§um nośuhtijis / und kahdu Antwahrdu te dabbujuśchi. Manc1654_LP1, 2924. < vlv. antwārde 'atbilde'[2023-06]

362 anuž

anuž (2) excl. annusch (2)Ann, Annit, Annusch, Erdichte wörtl. die Gänse zu locken. Fuer1650_70_1ms, 2925. An, Annit. Annusch. erdichtet wörtlein die Gänse zu locken. Fuer1650_70_2ms, 142. sauciens, ar kuru aicina zosisAnn, Annit, Annusch, Erdichte wörtl. die Gänse zu locken. Fuer1650_70_1ms, 2925. An, Annit. Annusch. erdichtet wörtlein die Gänse zu locken. Fuer1650_70_2ms, 142. < ig. hani 'zoss' an, anīt[2016-07]

363 āņķens

āņķens (3) s. m. ahnkens (3)Laßzapff/ Ahnkens.. Manc1638_L, 217A5. ein Hanechen/ Ahnkens. Manc1638_PhL, 3218. Me§§ings Mi§śinga Ahnkens. Manc1638_PhL, 3219. mucas krāns; mucas spundeLaßzapff/ Ahnkens.. Manc1638_L, 217A5. < vlv. haneken 'mucas krāns' āņķins[2022-01]

364 āņķins

āņķins (1) s. m. ahnkins (1)Han oder Laßzapff an Thonnen/ Ahnkins. Manc1638_L, 83B18. mucas krāns; mucas spundeHan oder Laßzapff an Thonnen/ Ahnkins. Manc1638_L, 83B18. < vlv. haneken 'mucas krāns' āņķens[2022-01]

365 apadīt

apadīt (4) v. apaddiht (2), apaddischu (1), apaddiśchu{apaddi[=]śchu} (1)Apaddiht beknütten.. Fuer1650_70_1ms, 1619. Apaddiht beknütten.. Fuer1650_70_2ms, 321. apadīt, apgādāt ar adījumiemnebba Es weens wissus apaddiśchu{apaddi[=]śchu}, Ich allein werde sie nicht alle beknütten. Fuer1650_70_1ms, 1620. nebba es weens wissus apaddischu. Ich allein werde Sie nicht alle beknütten. Fuer1650_70_2ms, 322. la. adīt adīt[2021-11]

366 apalošana

apalošana (13) s. f. ab allo§chen  (1), apallo§chanas  (1), apallo§chanu  (4), apallo§chenne  (5), apallośchanas (1), apallośchanu (1)nomaldīšanās, maldi, novēršanās (piem., no ticības)THa no ledtczeth nu no yums / peetcz to papre§chye Buu§chenne / to whetcze Czilwheke / katters ßöw czour Egribbe§chenne / exkan apallo§chenne Szammaitayas. EvEp1587, 18523. Un tadehļ śuhtihs teem Deews §pehzigu Apallośchanu/ ka tee teem Meleem tizz. JT1685 2Tes 2:11. la. apalot, apaloties apalot, apaloties[2020-03]

367 apalot

apalot (13) v. abollotes (1), apalloh§cheem  (1), apalloht  (1), apallohtas (1), apallośchas (1), apalloścheem (1), apallośchus (2), apallotes (1), apallotus (1), ap=allośchus  (1), ap=allo§cheem  (1), ap=allotus  (1)Apalloht verirren, verirret machen.. Fuer1650_70_2ms, 1115. nomaldīties; maldināt (?)Wue§§es Apallotes vnde pewiltes atkal adgre§t. UP1587, E4B23. No Wiltus=Wahrdeem śarrgamees / Dohd ap=allo§cheem atgreeßees. LGL1685_V5, 4112. la. alot alot, apaloties, apalošana, apaļot[2020-03]

368 apaloties

apaloties (6) v. refl. ap=allotees  (2), apallojśchees (1), apallojuśchees (2), apallośeetees (1)Ap=allotees. Sich verirren, in die irre zugehen. Fuer1650_70_1ms, 2229. Ap=allotees sich verirren, in die irre gehen.. Fuer1650_70_2ms, 1116. nomaldīties, noklīstAp=allotees. Sich verirren, in die irre zugehen. Fuer1650_70_1ms, 2229. Jo tee bija us Allośchanas Zeļļeem tahļu apallojśchees/ ka tee tohs Lohpus/ ko irr wiņņu Eenaidneeki negohdamus turreja/ par Deeweem zeenija/ un tappe ka` tee neprattigi Behrni peewilti. VD1689_94 Sal 12:24. la. aloties apalot, apalošana, neapaloties[2020-03]

369 apaļot

apaļot (1) v. apaļļoht  (1)Apaļļoht, verirren, verirret machen. Fuer1650_70_1ms, 2226. nomaldīties; maldinātApaļļoht, verirren, verirret machen. Fuer1650_70_1ms, 2226. la. alot apalot[2020-01]

370 apart

apart (4) v. aparrt (1), aparrta (1), apart (1), ap=art  (1)apart. bepflügen.. Fuer1650_70_1ms, 921. Ap=art bepflügen. Fuer1650_70_2ms, 2017. apartLaux näß Augļus / bett to buhß labbe zaure §tradaht / aparrt / ap=etzeht; Jhten tha taß Zillwähx labbe no śöw pa§ścham nhe darries / Deewam buhß to zaure §tradaht ar to Arrcklu śawa Wahrda / und tam tohß Ghräkus preek§cha turreht / ka taß to att§ie§t. Manc1654_LP1, 26417. Ap=art bepflügen. Fuer1650_70_2ms, 2017. la. art art, ārt [2023-04]

371 apasarāties

apasarāties (4) v. refl. ap=assarajees (1), ap=asśarajees (1), ap=assaratees (1), ap=asśaratees (1)ap=assaratees, beträhnen, mit thränen beweinen. Fuer1650_70_1ms, 114. Ap=asśaratees. betränen, mit Tränen beweinen. Fuer1650_70_2ms, 2314. apraudāties (ar asarām)ap=assaratees, beträhnen, mit thränen beweinen. Fuer1650_70_1ms, 114. Ap=asśarajees dem die Augen mit Thränen befloßen. Fuer1650_70_2ms, 2316. la. asara asara, asars 1[2022-01]

372 apaudzēt

apaudzēt (2) v. ap=audseht  (1), apaudseht (1)Apaudseht, apaudsinaht bewachsen machen - laßen. Fuer1650_70_1ms, 2014. Ap=audseht, apaudsinaht, bewachsen - machen - laßen. Fuer1650_70_2ms, 2810. apaudzētApaudseht, apaudsinaht bewachsen machen - laßen. Fuer1650_70_1ms, 2014. Ap=audseht, apaudsinaht, bewachsen - machen - laßen. Fuer1650_70_2ms, 2810. la. audzēt, apaugt apaudzināt, apaugt[2021-12]

373 apaudzināt

apaudzināt (2) v. apaudsinaht (2)Apaudseht, apaudsinaht bewachsen machen - laßen. Fuer1650_70_1ms, 2014. Ap=audseht, apaudsinaht, bewachsen - machen - laßen. Fuer1650_70_2ms, 2810. ‘apaudzēt’Apaudseht, apaudsinaht bewachsen machen - laßen. Fuer1650_70_1ms, 2014. Ap=audseht, apaudsinaht, bewachsen - machen - laßen. Fuer1650_70_2ms, 2810. la. apaugt, apaudzēt apaudzēt, apaugt[2021-12]

374 apaugt

apaugt (3) v. apaud§is (1), apaugt (2)apaugt, bewachsen.. Fuer1650_70_1ms, 1227. Apaugt. bewachsen.. Fuer1650_70_2ms, 2912. apaugtapaugt, bewachsen.. Fuer1650_70_1ms, 1227. Un red§i/ tur bija Nahtres ween wirśu^/ wiśśur tas bija ar Dad§cheem apaud§is/ un wiņņa akmiņains Muhris bija apgŗu#is. VD1689_94 Sak 24:31. la. augt augt, apaudzēt, apaudzināt[2021-12]

375 apauklēt

apauklēt (2) v. ap=aukleht (2)Ap=aukleht pflegen, warten. Fuer1650_70_1ms, 272. Ap=aukleht. pflegen. warten.. Fuer1650_70_2ms, 366. auklēt (noteiktu laiku) (?)Ap=aukleht pflegen, warten. Fuer1650_70_1ms, 272. Ap=aukleht. pflegen. warten.. Fuer1650_70_2ms, 366. la. auklēt auklēt [2021-12]

376 apaust

apaust (3) v. apau§t  (1), ap=aust  (2)vmbweben/ apau§t. Manc1638_L, 203A14. Ap=aust, ümb weben. Fuer1650_70_1ms, 225. Ap=aust umbweben. Fuer1650_70_2ms, 336. apaustvmbweben/ apau§t. Manc1638_L, 203A14. Ap=aust umbweben. Fuer1650_70_2ms, 336. la. aust aust 2[2021-11]

377 apauši

apauši (7) s. m. pl. apauśchi (2), appau§chi  (5)Halffter/ Appau§chi. Manc1638_L, 83A5. ein Halffter/ Appau§chi. Manc1638_PhL, 36115. Apauśchi die halffter, m. pl. Ko sirgam apauśim, apmauz. Fuer1650_70_1ms, 74. Apauśchi m. pl. die Halffter. ko Śirgam Ap auśim{Apauśim} apmauz. Fuer1650_70_2ms, 154. apauši, iemaukti bez laužņiemein Halffter/ Appau§chi. ein Ba§ten Halffter{} Luhka Appau§chi{} ein Riemen Halffter Śixna Appau§chi{App=au§chi} ein Hanffen Halffter{} kaņņepeja Appau§chi{}.. Manc1638_PhL, 36115-18. Apauśchi m. pl. die Halffter. ko Śirgam Ap auśim{Apauśim} apmauz. Fuer1650_70_2ms, 154. la. ap + auss (Saistījums ar la. auss var būt sekundārs. Pamatā, iespējams, balt. *austā 'mute, purns'.) auss[2023-06]

378 apbadīt

apbadīt (2) v. apbaddiht (2)Apbaddiht, zerstoßen, ümbher stechen. Fuer1650_70_1ms, 3923. Apbaddiht, zerstoßen, umbherstoßen. stechen.. Fuer1650_70_2ms, 4813. apbadīt, sabadīt; sadurstītApbaddiht, zerstoßen, ümbher stechen. Fuer1650_70_1ms, 3923. Apbaddiht, zerstoßen, umbherstoßen. stechen.. Fuer1650_70_2ms. la. badīt badīt[2020-01]

379 apbārstīt

apbārstīt (2) v. ap=bahr§tiyu§śi (1), apbahr§titai (1)apbārstītEß Eßmu śawu Ghultas weetu ar Myrrehm / Aloes vnnd Kardemomem ap=bahr§tiyu§śi. Manc1637_Sal, 228. Juhśo Wallodai buhs alla§chiņ buht mihligai ar Śahli apbahr§titai/ ka juhs §innaht warrat/ ka jums peenahkahs ikweenam atbildeht. JT1685 Kol 4:6. la. bārstīt bārstīt[2020-11]

380 apbaudīt

apbaudīt (2) v. apbaudiht (2)Eebaudiht, apbaudiht, prüfen, im schmack gerahten. Fuer1650_70_1ms, 437. Eebaudiht, apbaudiht. prüfen im Schmack schmeck. gerahten. Fuer1650_70_2ms, 5918. nogaršot, nobaudītEebaudiht, apbaudiht, prüfen, im schmack gerahten. Fuer1650_70_1ms, 437. Eebaudiht, apbaudiht. prüfen im Schmack schmeck. gerahten. Fuer1650_70_2ms, 5918. la. baudīt[2020-01]

381 apbauslot

apbauslot (2) v. apbauślojis (2)pavēstīt, pasludināt (?)Tas to wiśśur apbauślojis Er hats allenthalben verkündiget. Fuer1650_70_1ms, 3420. Ta wiņśch wissur apbauślojis er hatts allenthalben verkündiget. Fuer1650_70_2ms, 606. la. bauslot 'pavēstīt, izziņot'[2020-11]

382 apbēdāties

apbēdāties (2) v. refl. abbedayas (2)tikt apbēdinātam, skumdinātam..vnde paer wue§§e neelaimibe paglabba / ka touwe drougtczibe neenekade czour tho v§tetcze§chenne tho Enaideneke ßoew abbedayas / beth exkan wue§§e tai§nibe waddita thope.. UP1587, C2A19. ..vnde paer wy§§e neelaimibe paglabba / ka touwe drougtczibe neenekade czour tho v§tetcze§chenne tho Enaideneke ßöw abbedayas / beth exkan wy§§e tai§nibe waddita thope.. Ps1615, 232. la. bēdāties[2020-03]

383 apbēdenāt

apbēdenāt (10) v. ab=bädenatai  (1), ab=bähdenati  (2), abbähdena (1), abbähdenahs (1), abbähdenatai (1), abbähdenatay (1), ap=bähdenati  (1), apbähdenayeeta (1), apbeedenatems  (1)apbēdināt, skumdinātWue§§ems apbeedenatems vnde Bailigems pallidtczeth vnde epretczenaeth. UP1587, E4B31. ..tha=ba=dehļ arrid§an taß Kungs JE§us śawus ļaudis py śöw aizena / śatzidams: Nahzeeta śchurr py mann wi§śi kattri juhß ab=bähdenati und ar ( Ghräko ) Naßtu abghrutenati e§śeeta / śohlidams / tohß ee=preezenaht. Manc1654_LP1, 13016. - apbēdenāta sirde (3) abbähdenatai śirrdei  (1), abbähdenatay śirdey  (1), ab=bädenatai śirrdei (1) la. bēda, bēdas neapbēdenāt, apbēdināt[2020-11]

384 apbēdināšana

apbēdināšana (9) s. f. apbehdinaśchana (2), apbehdinaśchanas (3), apbehdinaśchanu (4)apspiešana, varmācība, pāridarīšanaBet wiņņa Tehws/ tapehz ka wiņ§ch ar Apbehdinaśchanu irr apbehdinajs/ ta Brahļa Mantu laupijs/ un darrijs kas nelabbi bija śawo Ļau§chu Widdu^/ raugi/ tas nomirs eekśch śawa No§eeguma. VD1689_94 Ech 18:18. la. apbēdināt apbēdināt[2020-01]

385 apbēdināt

apbēdināt (88) v. ab=bähdini  (1), ap=bähdina  (1), apbähdina (1), apbehdina (20), apbehdinahs (6), apbehdinaht (4), apbehdinahts (13), apbehdinaja (6), apbehdinajat (2), apbehdinajis (1), apbehdinajs (8), apbehdinajśchi (6), apbehdinaśchu (1), apbehdinaśi (3), apbehdinata (3), apbehdinatai (1), apbehdinati  (5), apbehdinats (2), apbehdinatu (3), apbehdini (1)1. apbēdināt, skumdināt, sāpinātKas śawu Tähwu att§tay / tas kļuh§t śaymohtz / vnd kas śawu Maht apbähdina / tas gir nolahdätz no Kungu. Manc1631_Syr, 5219. Jo Wiņ§ch ne no śawas Śirds mohza/ un apbehdina tohs Zilweka Behrnus. VD1689_94 Rdz 3:33. - apbēdināta sirds (4) apbehdinata śirds  (1), apbehdinatai śirdi  (1), apbehdinatu śird'  (2)2. apspiest, mocīt, pazemot vai kā citādi darīt pāri, kaitētKurr§ch Śaimneex to zee§ch / kad winja Kallps no śwe§śchu kļuh§t kulltz und śi§ts? ko §chkeet tad tu / O Zillwähx / ka Deews to zeetieß / kad tu winja Kallpam ļaun darri / und to ab=bähdini. Manc1654_LP1, 26317. Tad atmette tas KUNgs wiśśu J§rae#ļa D§immumu/ un apbehdinaja tohs/ un dewe tohs teem Laupitajeem Rohka^/ kamehr wiņ§ch tohs no śew bij atmettis. VD1689_94 2Ken 17:20. grūti apbēdināts / apbēdināta (3) gruhti.. apbehdinata  (1), gruhti apbehdinati  (2)smagi cietis, cietusiJo mehs ne gribbam jums ślehpt/ Brahļi/ muhśas Behdas/ kas mums eekśch A§ijas irr notikkuśchas/ ka mehs gruhti apbehdinati bijam/ wairak ne ka mehs §pehjam/ ka mehs ne śchķittam wairs d§ihwoht. JT1685 2Kor 1:8. Jrr weena Pateikśchana/ jepśchu ta kri§tita Draud§e da§chkahrt un gruhti irr apbehdinata tappuśi .. Tomehr tas taiśnajs Deews wiņņu alla§chiņ isglahbis.. VD1689_94 Ps 129:0. la. bēda, bēdas apbēdināšana, apbēdinātājs, apbēdināts, apbēdināta, neapbēdināt[2020-03]

386 apbēdinātājs

apbēdinātājs (10) s. m. apbehdinataja (5), apbehdinatajam (1), apbehdinataju (3), apbehdinatajus (1)apspiedējs, varmākaTa` śakka tas KUNGS: Neśśeet Teeśu un Taiśnibu/ un isglahbeet to Aplaupitu no ta Apbehdinataja Rohkas/ un ne plehśeet to Śweśchineeku/ Bahriņu/ neds Atraitni/ ne darrajt Warras=Darbu/ un ne isleijeet śchai^ Weeta^ neno§eed§igu Aśśini. VD1689_94 Jer, 223. la. apbēdināt apbēdināt[2020-01]

387 apbēdināts, apbēdināta

apbēdināts, apbēdināta (11) partic. apbehdinahts (1), <