A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 19 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 radzināt

radzināt (2) v. radsinaht (2)Radsinaht sputen, zur Arbeit antreiben. Fuer1650_70_1ms, 20111. Radsinaht sputen, zur Arbeit antreiben. Fuer1650_70_2ms, 3016. steidzināt, skubināt, mudināt (piem., strādāt) Radsinaht sputen, zur Arbeit antreiben. Fuer1650_70_1ms, 20111. Radsinaht sputen, zur Arbeit antreiben. Fuer1650_70_2ms, 3016. : liet. rãginti 'mudināt, skubināt'[2020-03]

2 rēdes

rēdes (2) s. f. pl. rehdes (2)Roßge§chmück / Rehdes. Manc1638_L, 145B4. beyhangende Riemen / Rehdes. Manc1638_PhL, 3621. (rotātas) zirglietas, iejūgs (?)beyhangende Riemen/ Rehdes. Manc1638_PhL, 3621. < vlv. rēde 'zirglietas' Konv XVIII, 35113. rēdinieks[2020-04]

3 rēdēt

rēdēt (2) v. rehdeht (2)Rehdeht. Curl. verheirahten, außstatten. Fuer1650_70_1ms, 1986. Rehdeht. Curl. verheirahten, außstatten.. Fuer1650_70_2ms, 31222. izprecināt, līdzi dodot pūru Rehdeht. Curl. verheirahten, außstatten. Fuer1650_70_1ms, 1986. Rehdeht. Curl. verheirahten, außstatten.. Fuer1650_70_2ms, 31222. < vlv. rēden 'sagatavot, sagādāt (pūru)' [2020-03]

4 rēdinieks

rēdinieks (2) s. m. rehdineeks (2)Rehdineeks ein Riemer, Satler. Fuer1650_70_1ms, 1985. Rehdineeks. ein Riemer. Satler. Fuer1650_70_2ms, 31221. seglinieksRehdineeks ein Riemer, Satler. Fuer1650_70_1ms, 1985. Rehdineeks. ein Riemer. Satler. Fuer1650_70_2ms, 31221. la. rēdes 'zirglietas' rēdes[2020-03]

5 rēmenes

rēmenes (2) s. f. pl. rehmenes (2)der Soht/ Rehmenes. Manc1638_PhL, 39721. grēmasder Soht plagt mich/ Rehmenes mahz. Manc1638_PhL, 39722. : liet. rė́muo, -ens 'grēmas' rēmens[2020-03]

6 rēmens

rēmens (8) s. m. rehmens (8)Rehmens, der oder die Soot. Fuer1650_70_1ms, 20521. Rehmens, der oder die Soot. Fuer1650_70_2ms, 3155. grēmasKam ehdi śiltu Mais ar śahlita, tabba Rehmens dedsina, Sirdi eekremt, dedsini, tad no staśees. Warum ist du warm brod mit saltz, darum sihdet der Soot. Fuer1650_70_1ms, 20522. Rehmens nosta. etc. der Soot höret auff zu sieden. Fuer1650_70_2ms, 31510. : liet. rė́muo, -ens 'grēmas' rēmenes[2020-11]

7 rokadzirnavas

rokadzirnavas (4) s. f. pl. rohka dsirnawas (2), rohka..=d§irrnawas (1), rohka=d§irrnawas (1)Handmüle/ Rohka=d§irrnus/ D§irrnawas. Manc1638_L, 127A18. eine Handmüle/ D§irrnawas/ Rohka=d§irrnawas. Manc1638_PhL, 3149. Rohka dsirnawas, die hand mühle.. Fuer1650_70_1ms, 6522. Rohka dsirnawas. die Hand=Mühle.. Fuer1650_70_2ms, 1004. rokas dzirnavas, ar rokām darbināmas dzirnavasHandmüle/ Rohka=d§irrnus/ D§irrnawas. Manc1638_L, 127A18. Rohka dsirnawas. die Hand=Mühle.. Fuer1650_70_2ms, 1004. dzirnavas[2016-11]

8 rokadzirnus

rokadzirnus (1) s. f. pl. rohka=d§irrnus (1)Handmüle/ Rohka=d§irrnus/ D§irrnawas. Manc1638_L, 127A17. rokas dzirnavas, ar rokām darbināmas dzirnavasHandmüle/ Rohka=d§irrnus/ D§irrnawas. Manc1638_L, 127A17. dzirnus, rokadzirnavas[2016-11]

9 ruben(i)s

ruben(i)s (3) s. m. rubbenis (2), rubbens (1)Birckhun/ Tetteris/ Rubbenis. Manc1638_L, 35B3. Birckhan/ Tetteris/ Rubbenis. Manc1638_PhL, 27917. rubenis, teterisBirckhun/ Tetteris/ Rubbenis. Manc1638_L, 35B3. ..tad nhe turri aiskurrtuśchas Au§śis / ka Rubbens Ruddeny.. Manc1654_LP2, 7012. la. rubēt, rubināt 'radīt īpašas skaņas, bubināt'[2020-11]

10 rubins

rubins (3) s. m. rubina (1), rubins (2)rubīnsKa` kahds śpoh§ch dahrgs Rubina Akmins krahśchna^ Selta^ śpihd/ ittin ta` klahjas D§eeśmas pee Ehśchanas. Ka` kahds Śmaragds di§chena^ Selta^ §tahw. VLH1685_Syr, 47B27. [2016-11]

11 ruciņš

ruciņš (1) s. m. dem. ruzzinsch (1)Rutks. Rettich. Ruzzinsch idem.. Fuer1650_70_1ms, 2035. rutciņš, neliels rutksRutks. Rettich. Ruzzinsch idem.. Fuer1650_70_1ms, 2035. la. rutks rutk(i)s[2016-07]

12 rukts

rukts (1) s. m. rukts (1)rutksIs kurtis Rukts, außgewelckter Rettig. Fuer1650_70_1ms, 11221. la. rutks (ar skaņu pārstatījumu) rutka, rutk(i)s[2016-08]

13 rūme

rūme (5) s. f. ruhme (1), ruhmes (4)Ruhme ein Raum. Fuer1650_70_1ms, 2031. telpa, vietaVnd tas Kallps śatziya / Kunx / tas gir notitzis / ko tu pawehleyis e§śi / bett tur gir wehl wairahk ruhmes. Manc1631_LVM, 1483. Wings ghulleja Bettlehemeh Stally / Śilleh / ai§to winjam nhe by Ruhmes Mahja=weeta! O kahda leela Nabbad§iba! o^ kahda leela Sämmośchana! Manc1654_LP1, 6622. < vlv. rūm 'telpa, vieta' rūmīte[2020-11]

14 rūmīte

rūmīte (3) s. f. dem. ruhmite (1), śirds=ruhmihte^ (1), śirds=ruhmite (1)Ruhmite ein Räumchen. Śirds=Ruhmite. Fuer1650_70_2ms, 3292. vietiņaRuhmite ein Räumchen. Śirds=Ruhmite. Fuer1650_70_2ms, 3292. Es Je§u Gulta^ mekleśchohs/ To Śirds=Ruhmihte^ aisślehkśchohs/ Man zits ne raśśees/ ka ween tu / Mans Je§us/ kam es kalpośchu. LGL1685_K1, 23721. la. rūme rūme[2020-03]

15 rundesgājēji

rundesgājēji (2) s. m. pl. rundes=gahjejeem (2)patruļaKas pretti Pattrul jeb Rundes=gahjejeem du§modams Sohbinu iswelk/ jeb Śkahdu teem darra/ jeb ka' tohs aiskawe/ tam buhs nomaitatam tapt. SKL1696_KB, 47. p. la. runde + gājējs[2020-11]

16 rustes

rustes (5) s. f. pl. ru§tehm (2), ru§tes (3)Ro§t/ Ru§tes. Manc1638_L, 145B9. eine Ro§t/ Ru§tes. Manc1638_PhL, 30110. restes (?)legs auff die Ro§t/ vsleetz vs Ru§tehm. Manc1638_PhL, 30112. < vlv. ruste 'uguns restes'[2020-11]

17 rūta

rūta 2 s. f. ruhtas (1)rūtaBet waj jums Wari§ee~ŗeem! jo juhs dohdat to deśmitu Teeśu no Dilles un Ruhtas/ un wiśśas Sahles/ un eijaht śezzen to Teeśu/ un Deewa Mihle§tibu. JT1685 Lk 11:42. < liet. rūta 'rūta' vai vlv. ruda 'rūta'[2020-11]

18 rutka

rutka (2) s. f. ruttka (2)Rettich/ Ruttka. Manc1638_L, 139B12. Rettich/ Ruttkis/ Ruttka. Manc1638_L, 142B17. rutksRettich/ Ruttkis/ Ruttka. Manc1638_L, 142B17. < skr. rьdьkъ 'rutks' (ar skaņu pārveidojumu) rukts, rutk(i)s[2016-11]

19 rutk(i)s

rutk(i)s (12) s. m. rutki (2), rutks (3), ruttki (4), ruttkis (1), ruttku (2)Rettich/ Ruttki. Manc1638_PhL, 3302. Rettich/ Ruttkis Manc1638_L, 142B16. Rutks. Rettich. Ruzzinsch idem.. Fuer1650_70_1ms, 2035. Skalschkohks, rutks, Ein=Spaltholtz, baum zum Spalten. Fuer1650_70_1ms, 25821. Skalsch kohks rutks. ein Spalt=Holtz - baum zum spalten. Fuer1650_70_2ms, 39713. 1. rutksmache einen Leuchter von Rettich/ padarri Luckteri no Ruttku. Manc1638_PhL, 34511. Ja tai Sähkli buhß Augļus ne§t / tad buhß töw to iß=śeht / Klehty ee=ślehd§is / turr taß nhe ne§śies töw Augļus / Kahpo§ti / Ruttki /Rahziņi / Burrkans / nhe augs Mußkuli / iß=śeht buhß töw to Śähklu.. Manc1654_LP1, 2582. Māŗas rutki (2) Mahrjas rutki (2)Mahrjas rutki. Meer rettig. Fuer1650_70_1ms, 15520. Mahrjas Rutki, meer rettig. Fuer1650_70_2ms, 21816. mārrutkiMahrjas rutki. Meer rettig. Fuer1650_70_1ms, 15520. Mahrjas Rutki, meer rettig. Fuer1650_70_2ms, 21816. mārarutki, māŗarutka svēti rutki (1) §wäti ruttki (1)Merrettich/ §wäti Ruttki/ Mahra=Ruttki. Manc1638_PhL, 3303. mārrutkiMerrettich/ §wäti Ruttki/ Mahra=Ruttki. Manc1638_PhL, 3303. 2. ?Skalschkohks, rutks, Ein=Spaltholtz, baum zum Spalten. Fuer1650_70_1ms, 25821. Skalsch kohks rutks. ein Spalt=Holtz - baum zum spalten. Fuer1650_70_2ms, 39713. < skr. rьdьkъ 'rutks' (ar skaņu pārveidojumu) mārarutki, māŗarutka, ruciņš, rukts, rutka[2016-11]