A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasts 31 šķirklis
#LemmaŠķirklis
1 Obadias

Obadias (1) s. m. npers. Obadias (1)Obadja; VDDeewa Ghramata` mehs la§śam / ka ta Koninja Achab Mahr§kallkis / ar Wahrdu Obadias / tohß Deewa Proweetus unnd Kallpus / kattrus tha Koninja Gha§pa§cha Je§abel ghribbeja nokaut / ghlahbe / und tohßß pa=ślehpe / und tohß / jeb§che to leels Pullx by / Śimbti Deewa Kallpi / tat§che ar Mais und Vdeni ustureja. Manc1654_LP2, 7531. < vc. ObadJa[2016-11]

2 Obeds

Obeds (3) s. m. npers. Obeda (1), Obeds (1), Obedu (1)Obeds; VD, JDUn Salamans d§imdinaja Boaśu/ no Rakabas: un Boas d§imdinaja Obedu no Ruttes: un Obeds d§imdinaja Jeśśu. JT1685 Mt 1:5. < vc. Obed[2016-01]

3 Ocius

Ocius (2) s. m. npers. Oziu (1), Ozius (1)Usija (arī Hozeja); VD, JDUn Aśśus d§imdinaja Jo§awatu:un Jo§awats d§imdinaja Joramu/ un Jorams d§imdinaja Oziu. JT1685 Mt 1:8. < vc. Osia[2020-04]

4 odze

odze (27) s. f. odze (2), odzems (1), ohds (4), ohdse (2), ohd§cho (2), ohd§cho=d§immums (3), ohd§e (5), ohd§eems (2), ohd§ehm (3), ohd§ehms (1), ohd§i (1), ood§i (1)Natter/ 'Ohd§e. Manc1638_PhL, 2945. Ohdse ein Schlange.. Fuer1650_70_1ms, 1678. Ohdse eine Schlange. Ohdsite idem. Fuer1650_70_2ms, 2435. odze; čūska; arī pārn. velns, sātansVnde tas lels Sathanas / ta weetcza Odze / katteers dhewe tas whelns / vnde Sathanas tappe J§mhe§tcz / katters to wue§§e Pa§§oule ar wiltibe wadda. EvEp1587, 22018. Uhs Lauweem in Ohd§ehm tu eeśi/ In mihśi uhs teem nikneem Tahrpeem.. LGL1685_K1, 1771. elles odze (1) elles ohds (1)velns, sātansAr ko eßmu es manns Deews Pelniyis tik dauds Es buhs nokauts Ar Grähku Śaiteem śai§tiets No Elles ohds.. LGL1685_V5, 38217. odžu dzimums (4) ohd§cho d§immums (1), ohd§cho=d§immums (3)ļauni cilvēkiJuhs Ohd§cho=D§immums/ ka warraht juhs ko labbu runnaht/ ļauni buhdami? Jo no thas Śirds Pilnibas runna ta Mutte. JT1685 Mt 12:34. : liet. angìs 'odze', pr. angis 'čūska' odzīte, odžgalviņi[2016-08]

5 odziņa

odziņa (2) s. f. dem. ohdsinnu (1), ohd§iņa (1)Beerlein/ Ohd§iņa. Manc1638_L, 28B4. Ohga Ohdsinnu: beer - beerlein. Fuer1650_70_1ms, 16721. odziņaBeerlein/ Ohd§iņa. Manc1638_L, 28B24. Ohga Ohdsinnu: beer - beerlein. Fuer1650_70_1ms, 16721. la. oga oga[2016-07]

6 odzīte

odzīte (2) s. f. dem. ohdsite (2)Ohdse ein Schlange, Ohdsite idem. Fuer1650_70_1ms, 1678. Ohdse eine Schlange. Ohdsite idem. Fuer1650_70_2ms, 2435. odzīte; čūskaOhdse ein Schlange, Ohdsite idem. Fuer1650_70_1ms, 1678. Ohdse eine Schlange. Ohdsite idem. Fuer1650_70_2ms, 2435. la. odze odze [2016-08]

7 odžgalviņi

odžgalviņi (1) s. m. pl. ohd§chghallwiņi (1)Schlangenköpffe/ Ohd§chghallwiņi. Manc1638_PhL, 35215. kauri gliemežvāki (rotaslieta un maiņas līdzeklis)Schlangenköpffe/ Ohd§chghallwiņi. Manc1638_PhL, 35215. la. odze + galva Мугуревич 1965, 53–58; Konv. V 10118. odze [2016-09]

8 oga

oga (25) s. f. eļjes=ohgas (1), oges (2), ogha (1), oghas (1), ogho=kohx (1), oghu (2), ogu (1), oh=gam (1), ohga (3), ohgahm (1), ohgam (2), ohgas (5), ohgha (1), ohghas (1), ohghas=kohku (1), ohgu=kohku (1)Beer/ Ohga. Manc1638_L, 28B23. Birn/ Ogha/ Oghas. Manc1638_L, 34A25. Ohga Ohdsinnu: beer - beerlein. Fuer1650_70_1ms, 16721. ohga Ohdsiņņa beer - beerlein. Fuer1650_70_2ms, 2436. oga- krāsnas ogas; ogas krāsnas (3) krahßno oghu (2), ogu kra§ne (1)- ogas lasīt; salasīt ogas (4) oges la§§yth (2), ohghas la§śiet (1), śalaśśiht .. ohgas (1) eļļes ogas (1) eļjes=ohgas (1)olīvasWarrig/ manni Brahļi/ weens Wihges=Kohks Eļjes=Ohgas ne§t/ jeb weens Wihna=Kohks Wihges? JT1685 Jk 3:12. ogu / ogas koks (3) ogho=kohx (1), ohghas=kohku (1), ohgu=kohku (1)Birnbaum/ Ogho=kohx. Manc1638_L, 34B1. ogulājs, augļu koks (?)Kaß śawu Ohghas=Kohku ghlabbo / taß ähd augļus no to / vnd kaß śawu Kunghu ghlabbo / taß tohp ghodahtz. Manc1637_Sal, 8921. Kas śawu Ohgu=Kohku glabba/ tas ehd Augļus no ta/ in kas śawu Kungu glabba/ tahs tohp gohdahts. VLH1685_Sal, 40B26. vīna oga vīnaoga : liet. úoga 'oga' odziņa, vīnaoga, ogs[2016-08]

9 Ogre

Ogre (1) s. f. nloc. Ohgre (1)Oger/ Ohgre. Manc1638_PhL, 4092. Ogre, upe VidzemēOger/ Ohgre. Manc1638_PhL, 4092. : la. vingrs 'veikls, izveicīgs', liet. vingrùs 'līkumains, izliekts' (nedroša etimoloģija) Balode, Bušs 2015, 166–167.[2016-09]

10 ogs

ogs (6) s. m. ohghi (5), pa=eggles=oghi (1)Birn/ Ohghi. Manc1638_PhL, 32415. ogaWacholderbeer/ Pa=eggles Ohghi. Manc1638_PhL, 33317. ..tha arrid§an taß Wiena=Kohx / ja taß nhe kļuh§t parei§e deh§tietz / und ee=§trahdahtz / tad aug §kahbi Ohghi / kad tohß ähd.. Manc1654_LP1, 24513. : liet. úoga 'oga' oga, vīnaogs[2016-11]

11 ogstāt

ogstāt (2) v. ohgstaht (2)Ohgstaht, Ohgstiht, Schnaufeln. Fuer1650_70_1ms, 1689. Ohgstaht, Ohgstiht. schnaufeln. Fuer1650_70_2ms, 2437. ošņātOhgstaht, Ohgstiht, Schnaufeln. Fuer1650_70_1ms, 1688. Ohgstaht, Ohgstiht. schnaufeln. Fuer1650_70_2ms, 2437. la. ost (ar k iespraudumu) izogstāt, ogstoņi, ogstīt[2020-11]

12 ogstīt

ogstīt (1) v. ohgstiht (1)Ohgstaht, Ohgstiht, Schnaufeln. Fuer1650_70_1ms, 1689. Ohgstaht, Ohgstiht. schnaufeln. Fuer1650_70_2ms, 2437. ošņāt, meklēt (piem., pēdas)Ohgstaht, Ohgstiht, Schnaufeln. Fuer1650_70_1ms, 1689. Ohgstaht, Ohgstiht. schnaufeln. Fuer1650_70_2ms, 2437. la. ost, ostīt (ar k iespraudumu) ogstoņi, ogstāt[2020-11]

13 ogstoņi

ogstoņi (4) s. m. pl. ohgstohneem (2), ohgstohni (2)Ohgstoni, Spür oder Suchbienen. Fuer1650_70_1ms, 16811. Ohgstohni. Spur oder Such=bienen. Fuer1650_70_2ms, 2438. izlūkbites, kas pirms spietošanas meklē jaunu apmešanās vietuOhgstoni, Spür oder Suchbienen. No ohgstohneem nahk tranni. Fuer1650_70_1ms, 16811. Ohgstohni. Spur oder Such=bienen. No ohgstohneem nahk tranni.. Fuer1650_70_2ms, 2438. la. okstīt, okstāt 'ostīt' ogstāt, ogstīt[2020-11]

14 oh

oh (33) excl. och (33)1. ak (lieto kā pastiprinājumu pirms uzrunas formas)OCh muße Thews ka tu e§§e / exkan debbes wal§tibe / auxt pär mums.. UP1587, K4B1. Och Deews tu e§śi taggad wehl tick baggats / Ka tu e§śi biyis muh§chige.. LGL1685_V5, 18921. - oh Dievs (8) och deews (2), och dews (6)- oh mūsu tēvs (4) och muh§śo tähws (1), och mu§śo.. tähws (1), och muße thews (1), och muße thews (1)- oh (tu) kungs (5) och kunx  (3), och tu kunx (1), och.. kunx (1)- oh tu mīļais (kungs und) Dievs; oh tu mīļais Dievs und kungs (3) och tu myleys dews vnnde kunx  (1), och tu myļais kunx vnd Deews (1), och tu{ochtu} myleis Dews (1)2. ak (lieto, lai paustu dažādas emocijas, piem., apbrīnu, bēdas)OCh mhes nabbage Greetczeneke muße No§egum / Tur mhes exkan eyempte / vnd peczimpte e§§em / gir mums weeddu§§che wue§§es / exkan thade lele bede.. UP1587, IA14. Weenu preezigu d§eeßmu: Och mehs luhd§am / pad§eedaht / Weenu Patteitziba d§eeßmu / weenu jauku d§eeßminyu / No teems D§eeßmeems no Zion / kattri jauke att§kanne. Manc1631_LGL, 36327. - oh mēs nabagi cilvēki (3) och mehs nabbagi czillwäki (1), och mhes nabbage czilweke (1), och mhes nabbage czilwheke (1)- oh mēs nabagi grēcenieki (3) och mehs nabbagi ghrähzeneki (1), och mes nabbage gretzeneke (1), och mhes nabbage greetczeneke (1) < vlv. och 'ak' ah[2019-02]

15 oktobris

oktobris (2) s. m. octobr (2)oktobrisUs §tipra Pawehleśchana Rak§to^s is§pee§ts. Riga^ 19. Octobr. SKL1696_KB, 0. p. < vc. October 'oktobris'[2016-09]

16 Olimps

Olimps (1) s. m.? npers. Olimpu (1)Olimps vai Olimpa; JDApśweizinajeet Wilologu un Juliju/ Nereu un wiņņa Mahśu/ un Olimpu un wiśśus Śwehtus/ kas pee teem irr. JT1685 Rm 16:15. < vc. Olympas[2016-11]

17 Onezims

Onezims (4) s. m. npers. One§imu (4)Onēzims (arī Onēsims); JDAr One§imu to peetizzigu un mihļu Brahli/ kas no juhśajeem: tee darrihs jums wiśśas Leetas §innamas/ ka śche klahjahs. JT1685 Kol 4:9. < vc. Onesimus[2020-04]

18 Onezivors

Onezivors (2) s. m. npers. One§iwora (2)Onēsifors; JDLai tas Kungs Ap§chehlośchanu dohd tam Nammam One§iwora/ jo tas irr mann daud§ kahrt at§pird§inajs/ un ne kaunejees par mannahm Śchķehdehm. JT1685 2Tim 1:16. < vc. Onesiphorus[2016-11]

19 Onia

Onia s. m. npers. Oniae (1), Onia&s (1)Onija; VDSJmons tas Dähls Oniae ta Auxta Ba§nizakunga / katters śawa` laika` par to Nammu Ghaņgjus darriya / vnd Pielerus py to licka. Manc1631_Syr, 61119. SImans Onia&s Dehls/ ta Aug§ta Ba§nizas Kunga/ kas śawa^ Laika^ apkahrt Deewa Nammu Gaņgus darrija/ in Pihleŗus pee to peelikke. VLH1685_Syr, 77A21. < vc. Onia[2020-04]

20 Orebs

Orebs (1) s. m. nloc. Orebam (1)Horebs; kalns VDKad tu gulleja appakśch weena Pa=Egli/ Deewa Eņģlis pee tew nahze/ Atneśśe tew eh§t in d§ert/ Tad gahji tu itt gaŗŗu Zeļļu/ Lihd§ tam Kalnam Orebam. LGL1685_K1, 13018. < vc. Horeb [2016-11]

21 ose

ose (1) s. f. oh§śe (1)Schwieger/ Manns oder Weibsmutter/ Oh§śe. Manc1638_PhL, 40721. sievasmāte vai vīramāteSchwieger/ Manns oder Weibsmutter/ Oh§śe. Manc1638_PhL, 40721. : liet. úošvis 'vīra vai sievas tēvs', liet. úošvė 'vīra vai sievas māte'[2020-03]

22 osēšana

osēšana (1) s. f. oh§e§chen (1)ožaCeck gir prate thas me§ces? Pece / Red§echen / Sirde§chen / Boudi§chen / oh§e§chen / ai§twer§chen. CC1585, 337. la. ost ošnāšana[2020-11]

23 osis

osis (4) s. m. ohsis (2), ohscha (2)Ohsis, Ohsitis. Eine Esche. Fuer1650_70_1ms, 16717. Ohsis. Ohsitis eine Esche. Fuer1650_70_2ms, 24323. osisOhsis, Ohsitis. Eine Esche. Ohscha klauwa Kohks id. Fuer1650_70_1ms, 16717. Ohsis. Ohsitis eine Esche. Ohscha, Klawa Kohks. ein Eschen=baum, - Holtz. Fuer1650_70_2ms, 24323. oša koks (2) ohscha.. kohks (2)Eine Esche. Ohscha klauwa Kohks id. Fuer1650_70_1ms, 16717. eine Esche. Ohscha, Klawa Kohks. ein Eschen=baum, - Holtz. Fuer1650_70_2ms, 24323. osis; oša koksneEine Esche. Ohscha klauwa Kohks id. Fuer1650_70_1ms, 16717. eine Esche. Ohscha, Klawa Kohks. ein Eschen=baum, - Holtz. Fuer1650_70_2ms, 24323. : liet. úosis 'osis', pr. woasis 'osis' osītis, oša[2020-11]

24 osītis

osītis (2) s. m. dem. ohsitis (2)Ohsis, Ohsitis. Eine Esche. Fuer1650_70_1ms, 16717. Ohsis. Ohsitis eine Esche. Fuer1650_70_2ms, 24323. osītisOhsis, Ohsitis. Eine Esche. Fuer1650_70_1ms, 16717. Ohsis. Ohsitis eine Esche. Fuer1650_70_2ms, 24323. la. osis osis[2020-11]

25 oša

oša (1) s. f. oh§cha (1)E§chenbaum/ Oh§cha. Manc1638_PhL, 33312. osisE§chenbaum/ Oh§cha. Manc1638_PhL, 33312. : liet. úosis 'osis', pr. woasis 'osis' osis[2020-03]

26 ošnāšana

ošnāšana (4) s. f. oh§chna§chana (3), ohśchnaśchana (1)das riechen/ oh§chna§chana. Manc1638_L, 144A11. Geruch/ Oh§chna§chana. Manc1638_L, 74B7. der Geruch/ ta Oh§chna§chana/ ta Śmarr§cha{Śmarr-(§cha}. Manc1638_PhL, 2347. ožaJa wiśśa Meeśa Azz buhtu/ kur (paliktu) ta D§irdeśchana? Ja wiśśa Meeśa D§irdeśchana buhtu/ kur paliktu ta Ohśchnaśchana? JT1685 1Kor 12:17. la. ošnāt, ošņāt ošnāt, osēšana[2020-11]

27 ošnāt

ošnāt (11) v. oh§chna (1), oh§chnaht (5), oh§chnat (1), ohśchnaht (2), ohschnaht (2)riechen/ oh§chnaht. Manc1638_L, 144A10. riechen/ Oh§chnaht. Manc1638_PhL, 2518. riechen/ oh§chnat. Manc1638_PhL, 2349. Ohschnaht. Spüren, mit rüchen. Fuer1650_70_1ms, 16810. Ohschnaht. Spüren mit richen. Fuer1650_70_2ms, 2449. ošņāt, ostīt; saostAi§to ko pallieds ta Vppere tam Älkadeewam ? Jo wings nhe warr ney äh§t / ney oh§chnaht. Manc1631_Syr, 57218. Muh§cham tam labbe nhe iß=doh§śeeß / kaß tohß Pugkus śawas Jaunibas Wällam dohd ohśchnaht / bett tahß bee§as Meeles śawas Wetzibas Deewam preek§cha zeļļ. Manc1654_LP1, 966. la. ost ošnāšana[2020-04]

28 Ote

Ote (2) s. m. npers. Otte (2)Ote, OtoOtte/ śabahß Drahnas. Zeek rei§as Ghaiļi d§eedaju§chi? Manc1638_Run, 448B20. < vc. Otto[2016-11]

29 ot(e)rdiena

ot(e)rdiena (2) s. f. ohterdeena (1), otrdeena^ (1)Din§tag/ Ohterdeena. Manc1638_PhL, 3839. otrdienaDin§tag/ Ohterdeena. Manc1638_PhL, 3839. Lection / am Pfing§t=Dien§tage / Actor: 8. Waśśaras Śwehtku Otrdeena^. VLH1685, 5222. la. otrs + diena (pēc skr. vъtorъkъ, vъtorьnikъ 'otrdiena')[2020-04]

30 Ozea, Ozeas, Ozeass

Ozea, Ozeas, Ozeass (3) s. m. npers. O§ea (1), O§eas (1), O§eaśa (1)Hozeja; VD, JDAi§to kaß Deewa Wahrdu nitzina / und pehtz to nhe bähda / to neewa / und par to nhe bähda attkal irr Deews / śacka taß Proweets O§eas. Manc1654_LP2, 2523. Jtt ka` wiņśch arrid§an pee ta O§eaśa śakka: Es śaukśchu tohs mannus Ļaudis/ kas manni Ļaudis ne bija: un mannu Mihligu/ kas ne bija ta Mihliga. JT1685 Rm 9:25. < vc. Hosea [2016-11]

31 ozols

ozols (22) s. m. oh§ohls (2), oh§ola (1), oh§ola=blugki (1), oh§ola=kohx (1), oh§ols (1), oh§olß (1), oh§olu (6), ohsola (3), ohsols (2), ohsohla (3), oo§ohls (1)Eichbaum/ Oh§ohls.. Manc1638_L, 51B1. Eichbaum/ Oh§ohls. Manc1638_PhL, 33323. Ohsols. m. eine Eiche. Fuer1650_70_1ms, 16813. Ohsols m. eine Eiche. Fuer1650_70_2ms, 24410. ozolsEs ißplattu śawus Sarrus / ka kahtz Oo§ohls / vnd manni Sarri by krahßni vnd jauki. Manc1631_Syr, 56024. Es is§teepju śawus Sarrus/ ka` kahds Oh§ols/ in manni Sarri bija krahśchņi in jauki. VLH1685_Syr, 35B21. ozola koks (1) oh§ola=kohx (1)Eichbaum/ Oh§ohls/ Oh§ola=kohx.. Manc1638_L, 51B1. ozolsEichbaum/ Oh§ohls/ Oh§ola=kohx.. Manc1638_L, 51B1. : liet. ą́žuolas 'ozols', pr. ansonis 'ozols'[2020-11]