A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 68 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 Jaanes

Jaanes (1) s. m. npers. Jaannes (1)Jānis KristītājsTas §ky§tes §yrdes go'dige nams Tappe pepäß par De'we Baznyc Kattra nä no wyre ay§karßen / Bet cour De'w' wa'rd' eniäm' we`n däl' Ta da'rga ma^t' ir pedzimmus / Ko Gabriels papre'kß §accy' Vnd ko ar läkßen para^dy' Jaannes ekßan ma^tes me'§e. Elg1621_GCG, 3718. < lat. Iohannes Joanes, Joans, Johannes[2016-11]

2 Jairus

Jairus (4) s. m. npers. Jairi (1), Jairus (3)Jairs; JDŚchee gir tee pa§śchi trieß Mahzekļi / kattrus JESVS lied§e jehmehß / to nomirruśchu Meitu tha Skohlmei§tera Jairi attkal d§iewu darridams / ka taß Ewangeli§ts Marcus §tah§ta. Manc1654_LP1, 21328. Un red§i/ tur nahze weens Winhrs Jairus Wahrda^/ un tas bija weens Ba§nizas=Wirśneeks/ un tas kri§dams JE§um apkahrt Kahjahm/ luhd§e wiņņu/ śawa^ Namma^ nahkt. JT1685 Lk 8:41. < vc. Jairus[2016-11]

3 Jake

Jake (1) s. m. npers. Jake (1)Jake; VDSChee gir tee Wahrdi Aguŗa / Jake Dähla / Mahziba vnd Wahrdi tha Wiera Leithiel / Leithiel vnd Vchal. Manc1637_Sal, 9619. < vc. Jake[2014-04]

4 Jakobs

Jakobs (59) s. m. npers. Jacob (29), Jacoba (1), Jacobam (1), Jacobi (2), Jacobo (2), Jacobs (15), Jacobu (2), Jacobum (6), Jakobs (1)1. JēkabsBeth es ßack yums / doudtce nätczys / no tho au§trumme / vnd no tho wackare pu§§e / vnd ar Abraham vnd J§aac / vnd Jacob / exkan debe§§e wal§tibe §hedees. EvEp1587, 3821. Kam buhs tam nabbagam J§raeļam / Eek§chan Zion Palligu dabbuit? :/: Deews ab§chälośees par śaweem Ļaudeem / und pe§ties tohs no zeetumu / To darries tas zaur śawu Dählu / tapehtz Jakobs liexmoh§śees / und J§raels preezah§śees. LGL1685_V5, 2297. - (svēts) apustuls Jakobs (4) apu§tuls Jacobs (2), śwähtz apu§tuls Jacobs (2)- svēts Jakobs (4) śwähtz Jacobs (3), śwähtu Jacob (1) cilts Jakoba (4) czilltus Jacob (2), zilltu Jacob (2)Jēkaba pēcnācēji, izraēlieši; VDTu e§śi eelickts ka töw śohdiet buhs / śawa` laika` / klu§śenaht to Dußmibu / pirms ta leela Dußmiba nahk / to Śirrdi to Thäwo py teems Bährneems gree§t / vnd tohs czilltus Jacob attkal attne§t. Manc1631_Syr, 60833. Jo§eps und Maria §innaja / ka śchim Bährnam by Koninjam buht; ai§to tha śatzija taß Enghels: Deews taß Kungs dohß tam to Kräh§ślu winja Tähwa Dawida / und wings Konings buhß par to zilltu Jacob muh§chighe / und winja Koninja Wall§tai nhe buhß Ghalls. Manc1654_LP1, 7829. Dievs Jakoba (4) Deewu Jacob (2), Deewu .. Jacob (1), Dewe Jacob (1)Jahve, izraēliešu dievsPrexkan to Kunge tri§§ey ta Semme / prexkan to Dewe Jacob. Ps1615, 6231. Preek§chan to Kungu trie§śeya ta Semme / preek§chan to Deewu Jacob. LGL1685_V5, 32032. nams Jakoba (7) namme Jacob (2), nammi Jacob (1), nammu Jacob (3), nams Jacob (1)Jēkaba cilts, izraēlieši; VD..vnd Dews tas Kunx dhos / tham tho Krhe§ele ßouwe Thewe Dauid / vnde tas buus wens Köninx / pär tho Namme Jacob mußige / vnde winge Köninge wal§tibe nhe buus gals. EvEp1587, 21321. ..und Deews taß Kungs dohß tam to Krähßlu śawa Tähwa Dawida / und taß buhß weens Konings par to Nammu Jacob muh§chighe / und tha Koninja=Wall§tiba nhe mitteh§śees. Manc1654_LP1, 3549. 2. izraēlieši, Jēkaba pēcnācējiVnd śatziya : Eek§chan Jacob buhs töw d§iewoht / vnd J§raeļam buhs töw par Manntibu buht. Manc1631_Syr, 5605. To räd§am mehs arrid§an §chinny Ewangelio / katters mums §tah§ta / ka JE§us peed§immis by / eek§chan Bettlehemes Juddo=Semmeh / rahdijahß weena Swaig§ne Au§truma=Semmeh / kattra peeśatzija teem Paggaņeem / ka ta Swaig§ne eek§chan Jacob/ und ta Śaule tahß Taißnibas usläku§śi gir. Manc1654_LP1, 11422. < vc. Jacob Jēkabs, Jekobs, Jēkobs[2016-11]

5 Jambres

Jambres (1) s. m. npers. Jambres (1)Jambre; JDJttin ka` nu Jannes un Jambres Mo§um pretti §tahweja/ ta` patt arrid§an śchee pretti §tahw tai Pateeśibai: Zilweki no Prahta pahrpree§ti/ nederrigi pee Tizzibas Leetahm. JT1685 2Tim 3:8. < vc. Jambres[2016-11]

6 Jānīte

Jānīte (2) s. m. npers. dem. Jahnite (2)JānītisMaśiski runnaht klein machend reden. alß. Anniņņa, Jahnite dahrtiņņa. it. liebkosend reden. Fuer1650_70_1ms, 14314. la. Jānis [2016-11]

7 Janna

Janna (1) s. f. npers. Janna (1)Joanna; JDUn Janna Erodus Namma Usrauga Kuh§a Śeewa/ un Su§anna/ un daud§ zittas Śeewas/ kas wiņņam kalpoja no śawa Padohma. JT1685 Lk 8:3. < vc. Johanna[2016-11]

8 Jannes

Jannes (1) s. m. npers. Jannes (1)Janne; JDJttin ka` nu Jannes un Jambres Mo§um pretti §tahweja/ ta` patt arrid§an śchee pretti §tahw tai Pateeśibai: Zilweki no Prahta pahrpree§ti/ nederrigi pee Tizzibas Leetahm. JT1685 2Tim 3:8. < vc. Jannes[2016-11]

9 Janns

Janns (1) s. m. npers. Janna (1)Janajs (arī Jannajs); JDTa (Dehla) Matthata/ ta (Dehla) Lewata/ ta (Dehla) Melkia/ ta (Dehla) Janna/ ta (Dehla) Ja§epa. JT1685 Lk 3:24. < vc. Janna[2016-11]

10 Jans

Jans [2014-12]

11 Jardana

Jardana (3) s. f. nloc. Jardanas (1), Jardanas=uppes (2), Jardaņas (1)Jardāna (arī Jordāna), upeTas notikke pee tahs pahr zeļļamas Weetas (Betabaras) wiņņ=puśs Jardanas=Uppes/ kur Jahnis kri§tija. JT1685 Jn 1:28. < vc. Jordan Jardane, Jardans, Jardaņupe, Jordane, Jordans[2016-11]

12 Jardane

Jardane (4) s. f. nloc. Jardanes (4)Jardāna (arī Jordāna), upeUN wiņśch zehlehs tur augścham/ un nahze uhs tahm Rohbe§chahm/ thas Juddo=Semmes/ gaŗŗam ohtras Jardanes puśśes; un tee Ļaudis nahze atkal kohpa^ pee wiņņu/ un wiņśch ta`/ ka wiņśch eeraddis bij mahzija tohs atkal. JT1685 Mk 10:1. < vc. Jordan Jardana, Jardans, Jardaņupe, Jordane, Jordans[2014-12]

13 Jardans

Jardans (13) s. m. nloc. Jardana (2), Jardana=uppes (1), Jardani (1), Jardani^ (2), Jardans (2), Jardaņa (5)Jardāna (arī Jordāna), upeKas bij tew tu Juhŗa/ ka tu behd§i? In tu Jardans/ ka tu atpakkaļ gree§ehs? LGL1685_K1, 27636. < vc. Jordan Jardana, Jardane, Jardaņupe, Jordane, Jordans[2016-11]

14 Jardaņupe

Jardaņupe (1) s. f. nloc. Jardang=uppes (1)Jardāna (arī Jordāna), upeKRi§tus muhśu Kungs pee Jardang=Uppes nahze/ Pehz śawa Tehwa Prahta :/: No Śwehta Jahņa likkahs kri§titees/ Śawu Darbu in Ammatu peepildiht.. LGL1685_K1, 796. < vc. Jordan +, la. upe Jardana, Jardane, Jardans, Jordane, Jordans[2020-07]

15 Jareds

Jareds (2) s. m. npers. Jared (1), Jareda (1)Jareds; JDDzygoiß ir Enos dewwinie §impt vnd päc gad' Patriarchs Seth dewwinie §impt dywpa-de§mit / Adams dewwinie §impt try§de§mit gad' dzygoie By tamär tam nomyrt. Patriarchs Noe dewwinie §impt päcde§mit Jared dewwinie §impt §eßde§mit vnd dyw' gad' Matu§alem dewwinie §impt §eßde§mit dewwinie Dzygoie vnd nomyr.. Elg1621_GCG, 1854. Ta (Dehla) Matu§ala/ ta (Dehla) Enoka/ ta (Dehla) Jareda/ ta (Dehla) Malelee`ļa/ ta (Dehla) Ka`inana.. JT1685 Lk 3:37. < vc. Jared[2016-10]

16 Jazeps

Jazeps 1 (1) s. m. npers. Ja§epa (1)Jozehs (arī Josēhs); JDTa (Dehla) Ma`a`ta/ ta (Dehla) Matatiaśa/ ta (Dehla) Simeja/ ta (Dehla) Ja§epa/ ta (Dehla) Juda.. JT1685 Lk 3:26. < vc. Josech[2016-11]

17 Jāzeps, Jazeps

Jāzeps, Jazeps 2 (45) s. m. npers. Jah§epa (3), Jah§epam (1), Ja§epa (7), Ja§epam (6), Ja§eps (21), Ja§epu (7)Jāzeps (arī Jozefs); JDTad nahze wiņśch weena^ Samarejas Pilsśata^/ kas Sihkars dehwehts/ tuwu pee ta Tihruma/ ko Jehkabs Jah§epam śawam Dehlam dewe. JT1685 Jn 4:5. Jazeps no Galilejas (2) Ja§eps no Galileijas (1), Ja§eps no Galilejas (1)Jāzeps, Jēzus mātes Marijas vīrsTad nogahje ir Ja§eps no Galilejas/ no ta Pilsśata Na§aretes uhs Juddo=Semmi/ uhs Dahwida Pilsśatu/ Betleme Wahrda^/ tapehz/ ka tas no Dahwida Radda un Zilts bija. JT1685 Lk 2:4. < vc. Joseph Jazes, Jozefs, Jozeps, Jozes[2016-11]

18 Jazes

Jazes (1) s. m. npers. Ja§es (1)Jāzeps (arī Jozefs); JDNeggi śchis irr tha Remmeśa Dehls? Neggi wiņņa Mahte tohp śaukta Maria/ un wiņņa * Brahļi Jehkabs/ un Ja§es/ un Śihmanis un Judas? JT1685 Mt 13:55. < vc. Joses Jāzeps, Jazeps 2, Jozefs, Jozeps, Jozes[2016-11]

19 Jazons

Jazons (5) s. m. npers. Ja§on (1), Ja§ona (1), Ja§oni (2), Ja§ons (1)Jazons (arī Jasons, Jāsons); JDTohs paśchus Ja§ons irr mahjojis: un śchee wiśśi darra pretti tahm Pawehleśchanahm ta Ķei§eŗa/ śazzidami/ weenu zittu Ķehniņu eśśam/ JE§u. JT1685 Apd 17:7. < vc. Jason[2016-11]

20 Jefunna

Jefunna (1) s. m. npers. Jephunna  (1)Jefunna (arī Jefunne); VDVnd Mo§es laika` darriya wings / vnd Cabels Jephunna Dähls labbu darrbu / tad §taweya tee prettie to Pullku / vnd §kiere no teems Ļaudeems tohs Ghräkus / vnd klu§śenaya to nhelabbu Dumpi. Manc1631_Syr, 60433. < vc. Jephunne[2016-11]

21 Jēkabs

Jēkabs (85) s. m. npers. Jehkab (1), Jehkaba (30), Jehkaba=Akka (1), Jehkaba=Nammu (1), Jehkabam (4), Jehkabs (20), Jehkabu (28)JēkabsUn tee eenahkuśchi gahje aug§taka^ J§taba^/ tur palikke tee (ar Wahrdeem) Pehteris/ un Jehkabs/ un Jahnis/ un Andrees/ Wihlips un Tohmas/ Bertohlmees un Matteus/ Jehkabs Alwea (Dehls) un Śihmans Zelotes/ un Juhdas Jehkaba Brahlis. JT1685 Apd 1:13. Dievs Jēkaba; Jēkaba Dievs (7) Deewam Jehkaba (1), Deews .. Jehkaba (1), Deews Jehkaba (3), Deewu Jehkaba (1), Jehkaba Deewa (1)Jahve, izraēliešu dievsEs eśmu tas Deews tawu Tehwu/ tas Deews Abra`a`ma/ un tas Deews J§a`a`ka/ un tas Deews Jehkaba. Un Mo§us śahze drebbeht/ un ne drihk§teja usluhkoht. JT1685 Apd 7:32. Jēkaba aka (1) Jehkaba=akka (1)Jēkaba aka; aka Palestīnā JDUn tur bija ta Jehkaba=Akka: Kad nu JE§us no Zeļļa peekuśśis apśehdehs pee tahs Akkas/ un tas bija ap śe§to Stundu. JT1685 Jn 4:6. Jēkaba cilts (1) Jehkaba zilts (1)Jēkaba pēcnācēji, izraēlieši; VDKAd I§ra`e`ls no Eeģiptes isgahj/ ta Jehkaba Zilts no teem śweścheem Ļaudim. LGL1685_K1, 27625. Jēkaba diena (1) Jehkaba deena^ (1)Svētā Jēkaba diena, 25. jūlijsŚ: Jehkaba Deena^. 25. Julii. VLH1685, 11021. Jēkaba nams (2) Jehkaba nammu  (1), Jehkaba=nammu (1)Jēkaba pēcnācēji, izraēlieši; VDUn wiņśch waldihs pahr * Jehkaba=Nammu muh§chigi/ un wiņņa Wal§tiba ne mitteśees. JT1685 Lk 1:33. Jēkaba tauta (1) Jehkaba tauta (1)Jēkaba pēcnācēji, izraēlieši; VDTeizeet to Kungu/ kas juhs to bihjajaht/ laid to gohda wiśśa Jehkaba Tauta/ in preekśch wiņņa laid kaunahs wiśśa I§ra`e`ļa Zilts. LGL1685_K1, 25939. < vc. Jacob Jakobs, Jekobs, Jēkobs[2016-10]

22 Jekobs, Jēkobs

Jekobs, Jēkobs (61) s. m. npers. Jäcoba (18), Jäcobam (5), Jäcobs (19), Jäcobu (14), Jecobam (1), Jehcobam (1), Jehcobu (3)JēkabsWings pawehleya tam to Ammatu śawa Wahrda / ka tam Jecobam śawu Leezibu mahziet / vnd J§raeļam śawu Baußlu iߧtah§tiet by. Manc1631_Syr, 60316. KAd J§raels no Egyptes ißgaya / ta zillta Jäcoba no teem śwe§§cheem Ļaudeem. LGL1685_V5, 32019. - (svēts) apustuls Jekobs (11) apu§tuls Jäcobs (7), śwähtz apu§tuls Jäcobs (4)- svēts Jekobs (3) śwähtu Jäcobu (2), śwähtz Jäcobs (1)- vecs / vecais tēvs Jekobs; Jekobs tas vecs tēvs (5) Jäcoba tha wätza=tähwa (1), wätza=tähwa Jäcoba (1), wätzais tähws Jäcobs (2), wätzam tähwam Jäcobam  (1) cilta Jekoba (2) czillta Jäcoba (1), zillta Jäcoba (1)Jēkaba pēcnācēji, izraēlieši; VDKAd J§raels no Eegyptes isghaya / ta czillta Jäcoba no teems §we§§cheems Ļaudeems. Manc1631_LGL, 42826. KAd J§raels no Egyptes ißgaya / ta zillta Jäcoba no teem śwe§§cheem Ļaudeem. LGL1685_V5, 32019. Jekoba Dievs; Dievs Jekoba (3) Deews Jäcoba (1), Jäcoba Deewa (1), Jäcoba Deews (1)Jahve, izraēliešu dievsKaß nhe ghribbätu ścha Deewa Mielä§tibu śöw wehleteeß / und to dabbujeeß / kaß nhe ghribbätu us to pa=ļauteeß / und preezadameeß d§eedaht ar to Koninju Dawid: Taß Kungs Zebaoth ( taß Kaŗŗa=Kungs ) gir ar mums / taß Jäcoba Deews gir muh§śo Ghlahbeiß. Manc1654_LP1, 54425. Jekoba tauta (2) Jäkoba tautu (2)Jēkaba pēcnācēji, izraēlieši; VDKA §poh§che att§pied ta Rytaß Swaig§ne / Pilla Schäla§tibas vnd Tee§śibas no to Kunghu / Tas śalldäns Śacknis Je§§e :/: Tu Dawida Dähls no Jäcoba Tautu / mans Konings vnd mans Brudgams / E§śi mannu Śirrdi abjehmis: Myliex / laipnis / jaux vnd krahßnis / leels vnd ghohdiex / baggahtz no Dahwaneems / Auxtz vnd ļohte czeeniyams. Manc1631_LGL, 35215. Śacknis Je§śe :/: Tu Dawida Dähls no Jäcoba Tautu / mans Könings und manns Bruhdgams / E§śi man nu Śirrdi abjehmis: Myliegs / laipnis / jauks und krahßnis / leels und ghohdiegs / bagghats no Dahwaneems Auxts und ļohte zeeniyams. LGL1685_V5, 1841. < vc. Jacob Jakobs, Jēkabs[2016-11]

23 Jekonius

Jekonius (2) s. m. npers. Jekoniu (1), Jekonius (1)Jehonja; VD, JDUn pehz thas Aisweśchanas uhs Babiloni d§imdinaja Jekonius to Salatieļu: un Salatiels d§imdinaja Zorobabeļu. JT1685 Mt 1:12. < vc. Jechonia[2016-11]

24 Jelgava

Jelgava (2) s. f. nloc. Jelgawa (2)Jelgawa. Mitau.. Fuer1650_70_1ms, 9021. Jelgawa. Mitau. Fuer1650_70_2ms, 1522. Jelgava, pilsēta ZemgalēJelgawa. Mitau, Lai gel gauj, laß ihns nehmen. Fuer1650_70_1ms, 9021. la. jelgs 'sekls, ūdeņains', jelga 'slapja, purvaina vieta'; vai < līb. jālgab 'ciemats, miestiņš' Balode, Bušs 2015, 117–120. Mītava, Nītauja[2016-09]

25 Jepta

Jepta (1) s. m. npers. Jepta (1)Jefta (arī Jiftāhs); VD, JDUn ko śakku es wehl wairak? tas Laiks man peetruhktu/ kad es buhtu §tah§tijis no Gideoņa/ un Baraka/ un Sam§ona/ un Jepta/ un Dahwida/ un Sammeļa/ un teem Praweeścheem. JT1685 Ebr 11:32. < vc. Jephthah[2016-11]

26 Jeramiels

Jeramiels (1) s. m. npers. Jeramiels (1)Jeremiēls, erceņģelisZittam Wahrds gir Mickels / taß gir / kaß gir ka muh§śo Deews? zittam Rawae#ls / Deewa Ahr§te / zittam Gabriels / Deewa Stipprums / zittam Vriels / Deewa Ghaiśchums / zittam Jeramiels / Deewa Schäla§tiba. Manc1654_LP2, 285{265}15. < lat. vai vc. Jeremiel[2016-11]

27 Jeremia, Jeremias

Jeremia, Jeremias (31) s. m. npers. Jeremia (4), Jeremiae (1), Jeremiam (2), Jeremias (21), Jeremiaśu (1), Jeremia` (1), Jeremia~ (1)Jeremija; VD, JDTha gir pepueldytcz / katters tur ßatcytcz gir / czour to Prophete Jeremia~.. EvEp1587, 8518. Un wiņņi atbildeja: Zitti śakka (tu eśśohts) Jahnis tas Kri§titais: Zitti/ (tu eśśohts) Elias: Zitti/ (tu eśśohts) Jeremias/ jeb weens no teem Praweeścheem. JT1685 Mt 16:14. - [pravietis] Jeremia / Jeremias; Jeremias tas proviets (21) Jeremias taß proweets (1), praweets Jeremias (1), praweetu Jeremiaśu (1), prawets Jeremias (1), prophete Jeremiam (1), prophete Jeremia~ (1), proweetam Jeremia (1), proweets Jeremias (5), proweetu Jeremia (2), proweetu Jeremiam (1), proweetu Jeremias (3), proweetu Jeremia` (1), proweetz Jeremias (1), prowetz Jeremias (1) < vc. Jeremia (arī Jeremias)[2016-11]

28 Jeriho

Jeriho (16) s. g.? nloc. Jericho (16)Jērika; pilsēta VD, JDBeth tas noticke kad tas tuwe klathe py Jericho nätce / ßedeye wens py tho czelle / vnde dedelleye. EvEp1587, 533. Py Jericho nicknis / ruhktz Vhdens / kaß no to d§ehre / taß illghe nhe d§iewoja. Manc1654_LP3, 19613. < vc. Jericho Hīriho, Jerikus, Jērikus[2016-11]

29 Jerikus, Jērikus

Jerikus, Jērikus (9) s. m. nloc. Jehrikus (1), Jeriku (4), Jerikus (4)Jērika; pilsēta VD, JDBet tas lehzehs/ kad wiņśch tuwu klaht pee Jerikus nahze/ śehdeja weens Akls Zeļļmalli^/ un deedeleja. JT1685 Lk 18:35. < vc. Jericho Hīriho, Jeriho[2016-11]

30 Jerobeam

Jerobeam (1) s. m. npers. Jerobeam (1)Jerobeāms (arī Jārobāms); VDTa Koninja Jerobeam Ghaspa§cha / kad winja Dähls apśirrgha / noghaja py Deewa Kallpu / to Ahia / ghribbädama py to Paddomu und Luhkśchanu dabbuit. Manc1654_LP2, 399{379}22. < vc. Jerobeam Jeroboam[2016-11]

31 Jeroboam

Jeroboam (1) s. m. npers. Jeroboam (1)Jerobeāms (arī Jārobāms); VDTur klaht Jeroboam to Dählu Nebat / katters J§rae#li py ällkadeewibas jautzeya / vnd wedde Epraim Ghräkohs. Manc1631_Syr, 6086. < vc. Jerobeam Jerobeam[2016-11]

32 jerubs

jerubs (4) s. m. jerubim (3), jerubs (1)ķerubs; mītiska būtne VD, JDŚchodeen atślehd§ tas atkal tahs Durwis/ Ta krahśchna Paradih§a/ Tas Jerubs ne §tahw wairs preekścha/ Deewam irr Ślaw in Gohds/ Deewam irr Ślaw in Gohds. LGL1685_K1, 185. < vc. Cherub herubs, kerubs[2016-11]

33 Jeruzaleme, Jerūzaleme

Jeruzaleme, Jerūzaleme (509) s. f. nloc. Jeruh§alemes (2), Jeruh§aleme^ (3), Jeruh§alemi (2), Jeru§alämäß (1), Jeru§alehmeh (1), Jeru§alem (254), Jeru§alem{Jru§alem} (1), Jeru§aleme (15), Jeru§alemeh (3), Jeru§alemei (1), Jeru§alemes (121), Jeru§alemes=pilsśata^ (1), Jeru§alemey (1), Jeru§aleme^ (39), Jeru§alemi (55), Jeru§alemi^ (1), Jeru§alems (1), Jeru§ale~ (7)Jeruzāleme (arī Jeruzaleme), pilsētaJeru§alem / Jeru§alem / kattra tu nokow tös Prophetes vnd ackmenna tös / kattre py thöw ßutite gir. EvEp1587, 227. Un tee krittihs zaur Sohbiņa Aśmini/ un taps guh§titi we§ti pee wiśśahm Tautahm/ un Jeru§aleme taps no teem Pagaņeem śamihta/ teekams to Tautu Laiks peepildihts tohp. JT1685 Lk 21:24. - (briesmīga) izpostīšana (tās pils) Jeruzalemes (6) breeßmighas jßpoh§tiśchanas tahß .. pils Jeru§alem (1), jß=poh§tiśchanas tahß pils Jeru§alem (1), jßpoh§tiśchanas Jeru§alem (1), jßpoh§tiśchanas tahß pils Jeru§alem (1), jßpo§tiśchana tahß pils Jeru§alem (1), jßpo§ti§chanas tahß pils Jeru§alem (1)- pils Jeruzaleme; Jeruzaleme tā pils (44) Jeru§alemes tahß pils (1), pili Jeru§alem (14), pillis Jeru§alem (3), pillis Jeru§alem{Jru§alem} (1), pills Jeru§alem (6), pils Jeru§alem (19) debešķīga Jeruzaleme (3) debbe§kigas Jeru§alemes (1), debbe§kighu Jeru§alem (2)debesu Jeruzāleme; kristīgajā ticībā pilsēta, kas radīsies pēc apokalipsesPa§tara` Deena` ghribb Wings jums attkal usmohdenaht / und weśt eek§chan to Debbe§kighu Jeru§alem / teitan buhß jums ar Chri§to muh§chiegs Preex / us to buhß Nahzeta śchur py mann / śacka Deewa Dähls. Manc1654_LP3, 1372. Bet juhs eśśat nahkuśchi pee to Kalnu Siana/ un pee to Pilsśata ta d§ihwa Deewa/ pee tahs debbe§kigas Jeru§alemes/ un ne pee tahs Draud§ibas daud§ tuhk§tośchu Eņģeļu. JT1685 Ebr 12:22. jauna Jeruzaleme (2) jaunas Jeru§alemes (1), jaunu Jeru§alemi (1)debesu Jeruzāleme; kristīgajā ticībā pilsēta, kas radīsies pēc apokalipsesUn es Jahnis red§eju to śwehtu Pilsśatu/ to jaunu Jeru§alemi/ no Deewa is Debbes nokahpjam/ istaiśitu it ka` weenu śawahm Wihram isgre§chnotu Bruhti. JT1685 Atk 21:2. Jeruzaleme, kas augšā / augšam ir (2) Jeru§aleme kas augścha irr (1), Jeru§aleme kas augścham irr (1)debesu Jeruzāleme; kristīgajā ticībā pilsēta, kas radīsies pēc apokalipsesBet Jeru§aleme/ kas augścha irr/ irr ta Śwabbada/ kas irr muhśo wiśśo Mahte. JT1685 Gal 4:26. svēta Jeruzaleme (2) śwähtu Jeru§alem (1), śwehtu Jeru§alemi (1)debesu Jeruzāleme; kristīgajā ticībā pilsēta, kas radīsies pēc apokalipsesMehs la§śam Deewa Ghramata` / kad tam śwähtam Jahņam red§eht by to leelu Pili / to śwähtu Jeru§alem ihs Debbeß no Deewu nobrauzam / tad wedde to weens no teem śeptinjeem Engheļeem Gharra` us auxtu leelu Kallnu / ghribbädams to mahziet / tam by py ścho Semmes=Kallnu to Debbe§śes=Kallnu tahß muh§chighas D§iwośchanas labbe apdohmaht. Manc1654_LP2, 9014. Un wiņśch nowedde man Garra^ us weenu leelu aug§tu Kalnu/ un rahdija man to leelu Pilsśatu to śwehtu Jeru§alemi no Debbeśu no Deewa nokahpam. JT1685 Atk 21:10. < vc. Jerusalem[2016-11]

34 Jese, Jesus

Jese, Jesus (10) s. m. npers. Jeścha (1), Jeśśe (1), Jeśśu (1), Jeśśus (1), Je§śe (2), Je§śeśa (1), Je§§e (2)Jese (arī Isajs, Īsajs, Jišajs)Thur buus buth thay Szackne Je§§e / vnde katters tur auxkam czeelßes / Py waldi§chenne pär tems Paganems / vs to te Pagane czerres. EvEp1615, 326. KA §po§che att§pied ta Rytaߧwaigßne / Pilla Schäla§tibas und Tee§śibas no to Kunghu / Taß śalldäns Śacknis Je§śe :/: Tu Dawida Dähls no Jäcoba Tautu / mans Könings und manns Bruhdgams / E§śi mannu Śirrdi abjehmis: Myliegs / laipnis / jauks und krahßnis / leels und ghohdiegs / bagghats no Dahwaneems / Auxts und ļohte zeeniyams. LGL1685_V5, 1841. < vc. Jesse Izais[2016-11]

35 Jezabel

Jezabel (2) s. f. npers. Je§abel (2)Jezabele (arī Izebele, Īzebele)Deewa Ghramata` mehs la§śam / ka ta Koninja Achab Mahr§kallkis / ar Wahrdu Obadias / tohß Deewa Proweetus unnd Kallpus / kattrus tha Koninja Gha§pa§cha Je§abel ghribbeja nokaut / ghlahbe / und tohßß pa=ślehpe / und tohß / jeb§che to leels Pullx by / Śimbti Deewa Kallpi / tat§che ar Mais und Vdeni ustureja. Manc1654_LP2, 761. < vc. Jesabel Jezebel[2016-11]

36 Jezebel

Jezebel (2) s. f. npers. Je§ebel (2)Jezabele (arī Izebele, Īzebele)Bet man irr maķķeniht pretti tew/ ka tu tai Śeewai Je§ebel waļļu dohdi/ kas śakka śew eśśam weenu Praweetneezi/ mahziht un peewilt mannus Kalpus/ Mauzibu d§iht/ u` Elka=Deewa Uppuŗus eh§t. JT1685 Atk 2:20. < vc. Jesebel (arī Jesabel) Jezabel[2016-11]

37 Joabs

Joabs (1) s. m. npers. Joabs (1)Joābs; VDTahds ghodiegs Puttniß by taß Joabs / taß śweizenaja und §kuhp§tija to Ama§am / und tomehr tick mielighe turrädammeeß / taß to ohtru §läppäne noduhre. Manc1654_LP2, 310{290}19. < vc. Joab[2016-11]

38 Joanes, Joans

Joanes, Joans (6) s. m. npers. Joanna (3), Joannem (1), Joannes (2)JānisVz träße winß §accy' ar lele sa^ppe Vz §ouwe ma^te vnd Joannem kla't Redź tur touws däls o^ se'we: Joannes niem touwe ma^te pe §euw Glabbo winie / es to pawäl teuw. Elg1621_GCG, 698. Kad tee nu to A§aidu pa beiguśchi bija/ śazzija JE§us uhs Śihmani Pehteri: Śihmani Joanna (Dehls)/ mihle tu mann wairak ne ka śchee? tas śazzija uhs wiņņu: Ja Kungs/ tu §inni/ ka es tewi mihleju. Wiņśch śazzija uhs to: ganni mannus Jehrus. JT1685 Jn 21:15. < vc. Johannes Jaanes, Johannes[2016-11]

39 Joas

Joas (1) s. m. npers. Joas (1)Joass (arī Joāšs); VDMJeli Draughi / mehß la§śam Deewa Ghramata` / kad Deewa Kallps Zacharias / us tha Koninja Joas Wahrdu / ar Ackmiņeem nomähtahtz kļua / śatzija Wings mirrdams: Deews taß Kungs red§ehß to / unnd mecklehß. Manc1654_LP3, 16611. < vc. Joas[2016-11]

40 Joatams

Joatams (2) s. m. npers. Joatams (1), Joatamu (1)Jotāms; VD, JDUn Ozius d§imdinaja Joatamu: un Joatams d§imdinaja Akazu/ un Akaz d§imdinaja Ezekiu. JT1685 Mt 1:9. < vc. Jotham[2016-11]

41 Joel

Joel (4) s. m. npers. Joel (2), Joe~l (1), Jöel (1)Joēls; VD, JDAi§to tah śacka Deews patz zaur to Proweetu Joel ohtra` Weeta` : Attghree§eeteeß py mann no wi§śas Śirrds ghahwädami / raudadami / §chählodami.. Manc1654_LP1, 39421. Bet tas irr tas/ kas runnahts irr zaur to Praweetu Joe~l. JT1685 Apd 2:16. - [pravietis] Joel (4) praweetu Joe~l (1), proweets Jöel (1), proweetu Joel (2) < vc. Joel[2016-11]

42 Johannes

Johannes (58) s. m. npers. Johanne (6), Johannem (8), Johannes (34), Johanni (4), Johannis (4), Johans (2)Jānis; JDCHRJ§t muße Kunx py Jordane nätcze / Peetcz ßouwe Thewe prate / No §weete Johans to Chru§tibe yeme / Szouwe darbe vnd ammatte pepueldyt / Tur gribbey thas e§tadith mums wene ma§ga§chen / Vnd ma§gaat mums no greekims / Apßlidtczenath to ruckte Nawe / Czour ßouwe pa§§che A§§en vnd Mokems / Thas e§tady wene Joune cziwo §chen. UP1587, K2B15. Schiß noticka py Bethabaras / winja pu§śe Jordanes / kur Johannes cru§tija. Manc1654_LP1, 3815. < vc. Johannes Jaanes, Joanes, Joans[2016-11]

43 Jona, Jonas, Jonass

Jona, Jonas, Jonass (15) s. m. npers. Johnas (1), Johnaśa (1), Jonas (2), Jonaśa (5), Jonaśśa (2), Jona§a (1), Jona§s (2), Jonu (1)Jona; VD, JDVnd JE§us adbilldeya vnd śatziya vs to: Swähtz e§śi tu Simon Jona§a Dähls / ai§to Mee§śas vnd A§śins nhe gir töw to śatziyuśchi / bett manns Tähws Debbe§śies. Manc1631_LVM, 2164. Tee Niniwiteŗu Ļaudis zelśees preekśch Śohda^ ar śchihs Tautas/ un pa§uddinahs to/ jo tee irr no Grehkeem atgree§uśchees uhs Śluddinaśchanu Johnaśa/ un red§i/ ścheit irr wairak/ ne ka Jonas. JT1685 Lk 11:32. - [pravietis] Jonas / Jonass; Jonass tas praviets (3) Jonaśa tha praweeta (1), praweeta Jonaśa (1), proweets Jonas (1) < vc. Jonas (arī Jona)[2016-10]

44 Jonans

Jonans (1) s. m. npers. Johnana (1)Jonams (arī Jonāms); JDTa (Dehla) Śimeoņa/ ta (Dehla) Juda/ ta (Dehla) Ja§epa/ ta (Dehla) Johnana/ ta (Dehla) Eliakima/ JT1685 Lk 3:30. < vc. Jonam[2016-11]

45 Jonatans

Jonatans (3) s. m. npers. Jonathan (2), Jonathans (1)Jonatāns; VDJonathans ghribb tick dauds śatziet : Mums / kattri mehs apghree§ti 䧜am / gir Deews śohlijis / tohß Nehapghree§tus Paggaņus uswahreht / us ścho Deewa Wahrdu laid mums titzeht / und dohteeß prett teem Wili§teŗeem. Manc1654_LP1, 8925. < vc. Jonathan [2016-11]

46 Jope

Jope (10) s. f. nloc. Joppe (3), Joppes (4), Joppe^ (1), Joppu (2)Jope (arī Jafa); pilsēta Izraēlā JDUn Joppe^ bija kahda Mahzekle/ ar Wahrdu Tabita/ tas irr tulkahts Stirna: śchi bija pilna labbu Darbu/ un Nabbagu=Dahwanu/ ko ta is dallija. JT1685 Apd 9:36. < vc. Joppe[2016-11]

47 Jorams

Jorams (3) s. m. npers. Joram (1), Jorams (1), Joramu (1)Jorāms; VD, JDTo ghann śapratta wings Konings ar Wahrdu Joram / no kattru mehß Deewa=Ghramata` la§śam / kad weens Paggaņo=Konings śawu Śullaini py winju nośuhtija arr Ghramatu / kurr by raxtietz: Eß eßmu śawu Kallpu Naeman py töw śuhtijiß / to buhß töw no winja Spittaļeems pe§tiet / und we§śelu darriet. Manc1654_LP2, 24512. Un Aśśus d§imdinaja Jo§awatu:un Jo§awats d§imdinaja Joramu/ un Jorams d§imdinaja Oziu. JT1685 Mt 1:8. < vc. Joram[2016-11]

48 Jordane

Jordane (35) s. f. nloc. Jordan (20), Jordane (4), Jordaneh (1), Jordanes (9), Jordani (1)Jordāna (arī Jardāna), upe..touwes Loudes J§rael ßou§e tur czour weddis / vnd ar tho / Scho Ma§ga§chenne / touwe{tnowe} §weete Chru§tibe / eßimoys / Vnd zour tho Chru§tibe touwe myle Dhele / muße Kunge Je§u{Jhe§u} Chri§ti / to Jordan vnde wue§§e Vdenne / par wene §weete Apßlick§chenne / vnde baggatige Noma§ga§chenne tos Greekes / §weetis vnde e§tadis. Ench1586, H4B9. To gir taß mums §kaidre paradiyis / Ar Siemehm und ar Wahrdeem :/: Ta Tähwa Ballxnis tappa §kannige / Turr patt py Jordanes d§irrdähts / Winņs śatziya / taß gir mans myļais Dähls / Py kattru man labbs prahts gir / To ghribbu es jums pawehleht / Ka jums buhß to parei§e klau§śiet / Und darriet pehtz winņa Mahzibu. LGL1685_V5, 11917. < vc. Jordan Jardana, Jardane, Jardans, Jardaņupe, Jordans[2016-11]

49 Jordans

Jordans (6) s. m. nloc. Jordans (5), Jordon (1)Jordāna (arī Jardāna), upeTa Jure redßey vnde bege / tas Jordans gre§es §ew atkall. Ps1615, 6222. Ta Juhre red§eya und bägha / tas Jordans ghree§ehs śöw attpackaļļ. LGL1685_V5, 32023. < vc. Jordan Jardana, Jardane, Jardans, Jardaņupe, Jordane[2016-11]

50 Jorems

Jorems (1) s. m. npers. Jorema (1)Jorims (arī Jorīms); JDTa (Dehla) Jo§eśa/ ta (Dehla) Elie§era/ ta (Dehla) Jorema/ ta (Dehla) Matata/ ta (Dehla) Lewija.. JT1685 Lk 3:29. < vc. Jorem[2016-11]

51 Jotapatra

Jotapatra (1) s. f. nloc. Jotapatra (1)Jotapata, nocietināta vieta senajā GalilejāVnd ka`d wings pirrma` Jßbaileh ar ma§u Pullzinņu weena` Dohbeh (leela Zauruma) bähgdams eeliedis by / py to Galileeŗo Pili / Jotapatra nośaukta / tappa wings Rohka dabbuitz / vnd py We§pa§iano wä§ts. Manc1631_LVM, 2271. < vc. Jotapata[2016-11]

52 Jozavats

Jozavats (3) s. m. npers. Jo§awats (2), Jo§awatu (1)Jošafats (arī Jošafāts, Jehošafats, Jehošāfāts); VD, JDTo darrija taß śwähtz Konings Jo§awats / taß att§kappeja noh§t tohß willtighus Mahzetajus / ißd§iedams noh§t no śawas Semmes / zehle Kunghus / kattreem by parei§e usluhkoht / ka tee Ļaudis kļua mahziti / und arrieg wehl kaß tohß Ällkadeewus zeeni. Manc1654_LP2, 16122. Un Aśśus d§imdinaja Jo§awatu:un Jo§awats d§imdinaja Joramu/ un Jorams d§imdinaja Oziu. JT1685 Mt 1:8. < vc. Josaphat[2016-11]

53 Jozedeh

Jozedeh (1) s. m. npers. Jo§edech (1)Jocādāks (arī Jocadaks); VDVnd JE§us to Dählu Jo§edech / kattri śawa` laika` to Ba§nizu darriya / vnd to §wätu Nammu tam Kungam attkal vszehle / kattram pallickt by par muh§chigu Ghodibu. Manc1631_Syr, 6113. < vc. Josedech[2020-04]

54 Jozefs

Jozefs (24) s. m. npers. Joseph (1), Jo§eph (14), Jo§epha (1), Jo§epham (1), Jo§ephs (6), Jo§ephs{Jo§ehps} (1)Jāzeps (arī Jozefs); JDVNde exkan to Sze§te Mhene§§e / tappe tas Engels Gabriels §uutytcz no Dewe / exkan wene Pille exkan Galilea / tha dhewe Nazaret / py wenes Jumprouwes / kattra paßolita by / wenam wyram / ar wärde Jo§eph no to Namme Dauid / vnde ta Jumprouwe dheweye Maria. EvEp1587, 2137. Jo§ephs eek§chan Egyptero Semmes pahrdohts tappa / No Warao to Koninju zeetuma` kallts Śawas Deewabiya§chanas dehļ / Deews zehle to par weenu leelu Kunghu / Ka taß warreya śawu Tähwu und Brahļus baŗŗoht. LGL1685_V5, 18911. Jozefs no Galilea (1) Jo§eph no Galilea (1)Jāzeps, Jēzus mātes Marijas vīrsTad nogay arridtczan Jo§eph no Galilea / aran täs Pilles Nazareth / exkan to Judde §emme / vs to Pille Dauid / kattra tur dheweey Bethlehem / Tapeetcz ka tas no to Namme vnd Radde Dauid by / vs to / ka täs ßöw mhe§lote lickte / ar Maria ßouwe ßaloulata Ga§pa§§che / kattra tur apgrutenata by. EvEp1587, 144. < vc. Joseph Jāzeps, Jazeps 2, Jazes, Jozeps, Jozes[2016-11]

55 Jozeps

Jozeps (75) s. m. npers. Jo§ep (7), Jo§epa (4), Jo§epam (7), Jo§eps (49), Jo§epu (8)Jāzeps (arī Jozefs); JDSÄßta` Mehne§śi tapa tas Engels Gabriels śuhtietz no Deewu weena` Pily eek§chan Galilea / ta Wahrtz ir Nazareth / py weenas Jumprawas / kattra śadärräta by weenam Wieram ar wahrdu Jo§eps no to Czilltu Dawida / vnd ta Jumprawa dehwehya Maria. Manc1631_LVM, 20721. Eģiptes=§emme^i Zeetuma^ / Bes Wainas / Jo§eps gulleja; Deews winņu iswaddijs: Wiņ§ch Tehw' in Brahļus ußbarrojs / Jn leelu Gohdu śad§iewojs. LGL1685_V5, 19117. Jozeps no Galileas (2) Jo§eps no Galileas  (2)Jāzeps, Jēzus mātes Marijas vīrsTad noghaja arrid§an Jo§eps no Galileas / no tahs Pills Nazareth / Juddo§emme / Dawida Pilly / kattru dehwe Bettlehem / tapehts ka tas no Dawida Raddu vnd czilltu by / ka tas śawu Mättäcklu dohtu / ar Maria §awu apśolytu Ghaßpa§chu / kattra ghruta by. Manc1631_LVM, 3121. Tad noghaja arrid§an Jo§eps no Galileas /no tahs Pills Nazareth / Juddo§emmeh / Dawida Pilly / kattru dehwe Bethlehem / tapehts ka tas no Dawida Raddu und zilltu by / ka tas śawu Mättäcklu dohtu / ar Maria śawu abśolytu Ghaßpa§chu / kattra ghruta by. Manc1654_LP1, 4913. < vc. Joseph Jāzeps, Jazeps 2, Jazes, Jozefs, Jozes[2016-11]

56 Jozes

Jozes (10) s. m. npers. Jo§a (1), Jo§es (7), Jo§eśa (2)Jāzeps (arī Jozeps, Jozēts); JDBett wi§śi winja Raddi §tahweya no tahlenes / vnd dauds Śeewas / kattras ar winju no Galilea by nahku§chi / vnd red§eya to wi§śu / §tarrpan kattrahms by Maria Maddaļa / vnd Maria ta ma§a Jäcoba / vnd Jo§es Mahte / vnd Salome / ta Mahte to Dählo Zebedei / kattras winjam packaļļ ghayu§chi by / kad wings eek§chan Galilea by / vnd kallpoyu§chi / vnd dauds czittas / kattras ar winju vs Jeru§alemes ghayu§chas by. Manc1631_LVM, 11113. Un Jo§es no teem Apu§tuļeem/ ar Pawahrdu Barnabus/ (tas irr tulkahts weens Behrns tahs Eepreezinaśchanas)/ weens Lewihts no Tautas is Kipru. JT1685 Apd 4:36. < vc. Joses Jāzeps, Jazeps 2, Jazes, Jozefs, Jozeps[2016-11]

57 Jozess

Jozess (1) s. m. npers. Jo§eśa (1)Jozua; JDTa (Dehla) Jo§eśa/ ta (Dehla) Elie§era/ ta (Dehla) Jorema/ ta (Dehla) Matata/ ta (Dehla) Lewija.. JT1685 Lk 3:29. < vc. Jesus[2016-11]

58 Jozia, Jozius

Jozia, Jozius (4) s. m. npers. Jo§ia (2), Jo§iu (1), Jo§ius (1)Josija; VD, JDWi§śi Koninji / beß Davidu / Ezechia / vnd Jo§ia / gir śöw apghräkoyu§chees. Manc1631_Syr, 61016. Un Jo§ius d§imdinaja Jekoniu u~ wiņņa Brahļus/ ap to Aisweśchanas Laiku uhs Babiloni. JT1685 Mt 1:11. < vc. Josia[2016-11]

59 Jozua

Jozua (7) s. m. npers. Jo§ua (7)Jozua; VD, JDTam Leelam Kungham Jo§ua rahdahß weens Enghels ar plicku Sohbinu / unnd śauzahß weenu Leelu=Kunghu par tha Kungha Spähku / und Kaŗŗu / und dohd tam to §tippru Pilli Jericho. Manc1654_LP2, 290{270}3. Ko muhśu Tehwi arrid§an peeņehmuśchi/ eewedde ar Jo§ua tai Semme^i ko tee Pagaņi turreja/ ko Deews isd§innis irr preekśch muhśu Tehweem/ ihs tahm Deenahm Dahwida. JT1685 Apd 7:45. - lielkungs / liels kungs Jozua; Jozua liels kungs (4) Jo§ua .. leels=kungs (1), leel=kunghu .. Jo§ua (1), leel=kunnghu .. Jo§ua (1), leelam kungham Jo§ua (1) < vc. Josue (arī Josua)[2016-07]

60 Judeja

Judeja (29) s. f. nloc. Judea (15), Judejas (10), Judejas=ķehniņa (1), Judejas=semmes (1), Judeju (2)Jūdeja; VD, JDVnde tas titczeye ar ßouwe wue§§e Namme / Ta gir nu ta otra Syme / kattre Je§us darrye / kad thas aran Judea / exkan Galileam nätce. EvEp1587, 19211. Tad nu tahm draud§ehm pahr wiśśu Judeju un Galileju un Samariju bija Meers/ un peeauge/ un §taigaja eekśch ta Kunga Bijaśchanas/ un wairojahs eekśch Eepreezinaśchanas ta Śwehta Garra. JT1685 Apd 9:31. < vc. Judea [2016-11]

61 Judit

Judit (1) s. f. npers. Judith (1)Judīte (arī Jūdīte); VDVnd ta Attraitne Judith śacka: Töw / O Deews / wehl nhe mu§cham tee Läppni gir patickuśchi / bett alla§ch gir töw paticku§śi to Nabbagho und Sämmo (Ļau§cho ) Luhkśchana. Manc1654_LP2, 397{377}16. < vc. Judith[2016-11]

62 Julija

Julija (1) s. f. npers. Juliju (1)Jūlija; JDApśweizinajeet Wilologu un Juliju/ Nereu un wiņņa Mahśu/ un Olimpu un wiśśus Śwehtus/ kas pee teem irr. JT1685 Rm 16:15. < vc. Julia[2016-11]

63 Julijs, Julijus

Julijs, Julijus (3) s. m. npers. Julijam (1), Juliju (1), Julijus (1)Jūlijs; JDUn Ohtra^ Deena^ laidam mehs Malla^ pee Sihdonas. Un Julijus laipnigi ar Pahwilu darridamees/ palaide to pee teem Draugeem eet/ ka tas no teem Apgahdaśchanu dabbutu. JT1685 Apd 27:3. < vc. Julius[2016-11]

64 Junius

Junius (1) s. m. npers. Juniu (1)Jūnijs; JDApśweizinajeet Androniku un Juniu mannus Raddus un Zeetuma=Beedrus/ kas irr zeenigi §tarp teem Apu§tuļeem/ kas arrid§an preekśch mannim jaw irr eekśch Kri§tus bijuśchi. JT1685 Rm 16:7. < vc. Junias[2016-11]

65 Jupiters

Jupiters s. m. npropr. Jupiteru (1), Jupiteŗa (1)Jupiters, seno romiešu dievsUn tee śauze to Barnabu Jupiteru/ un to Pahwilu Merkuriju/ tapehz/ ka wiņśch tas Runnatais bija. JT1685 Apd 14:12. < vc. Jupiter[2016-06]

66 Juriņš

Juriņš (6) s. m. npers. Jurring (6)Juriņš (?)Jurring/ eejuhds weenu no muh§śeem Sirrgheem. Manc1638_Run, 441B1. < vc. Jurgen[2016-05]

67 Justinus

Justinus (1) s. m. npers. Ju§tinus (1)Justīns (?)MJeli Draughi / Ścho Deenu gir pawehlejis śwehtiet weens Kei§ers / kattra Wahrds by Ju§tinus / peez=śimbtus / peez=deßmitz unnd diwi Ghaddus pehtz tha Kungha Chri§ti Peed§immśchanas.. Manc1654_LP1, 3553. < vc. Justin[2016-11]

68 Justs, Justus

Justs, Justus (4) s. m. npers. Ju§ts (3), Ju§tus (1)Justs (arī Jūsts); pavārds JDUn tee §tahdija diwi preekścha^/ Ja§epu tas tohp dehwehts Bar§abas/ ar Pawahrdu Ju§ts/ un Mattihśu. JT1685 Apd 1:23. < vc. Just (arī Justus)[2016-11]