A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 39 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 Ecehia, Ecehias

Ecehia, Ecehias (3) s. m. npers. Ezechia (1), Ezechias (2)Hiskija (arī Hizkija); VD, JDAi§to Ezechias darriya kas tam Kungam paticka / vnd palicka §tahwohtz vs to czeļļu Davida śawa Tähwa / ka to mahziya E§aias / katters leels vnd taißnis Propheets by śawa` Mahziba`. Manc1631_Syr, 60930. < vc. Ezechia (arī Ezechias) Ecekius[2016-10]

2 Ecehiels

Ecehiels (6) s. m. npers. Etzechiel (1), Ezechiel (4), Ezechielam (1)Ecehiēls;VDTu cour kru^me Moy§am / cour ryk§te Aaronam cour wylne Gedeonam / cour durres Ezechielam / cour kräsle Salomonam / no De`we pre`kßan zymota. Elg1621_GCG, 911. Patz Deews mums to pahrmätt py to śwehtu Proweetu Etzechiel.. Manc1654_LP2, 350{330}25. - proviets Ecehiels (5) proweetu Etzechiel (1), proweetu Ezechiel (4) < vc. Hesekiel[2020-04]

3 Ecekius

Ecekius (2) s. m. npers. Ezekiu (1), Ezekius (1)Hiskija (arī Hizkija); VD, JDUn Ezekius d§imdinaja Manaśśu: un Manaśśus d§imdinaja Amonu : un Amons d§imdinaja Jo§iu. JT1685 Mt 1:10. < vc. Ezechia (arī Ezechias) Ecehia, Ecehias[2020-04]

4 Ecrans

Ecrans (2) s. m. npers. Ezrans (1), Ezranu (1)Hecrons; VD, JDUn Juda d§imdinaja Wahrezu un Zahru no Tamaras: un Wahrez d§imdinaja Ezranu/ un Ezrans d§imdinaja Rammu. JT1685 Mt 1:3. < vc. Hezron Ezrons[2016-10]

5 Eden

Eden (1) s. g.? npropr. Eden (1)ĒdeneAi§to Deewa Wahrds §tah§ta mums / ka Deews weenu Engeli preek§ch to Dahr§u Eden litziß / arr plicku / a§śu / §poh§chu Sohbini / tam by śarrghaht to Zeļļu us to Kohku tahß D§iewibas. Manc1654_LP2, 282{262}25. < vc. Eden[2016-10]

6 Efraim [kalns]

Efraim [kalns] (1) s. m. nloc. kallnu Ephraim (1)Efraima kalnsWinjai by ja=eet par to Kallnu Gilboa / kurr taß Konings Śaul śöw patz ar śawu Sohbinu noduhreeß / par teem Kallneem Gri§im unnd Hebal / us kuŗŗeem Mo§es tohß Śwähto=Wahrdus und Lah§tus nośauzis gir / winjai by ja=eet par to Kallnu Ephraim / kurr Ehud taß Moabiteŗo Konings śawa` räßna` Wähdära` durrts kļua. Manc1654_LP2, 8626. < vc. Ephraim Epraim, Evraim[2016-05]

7 Egiptus

Egiptus (2) s. m. nloc. Egiptu (1), Egiptus (1)ĒģipteUn wiņņo Meeśas (gullehs) tai Eela^ ta leela Pilsśata/ kas garrigi śaukta tohp Sodoma un Egiptus/ kur arrid§an muhśo Kungs irr Kru§ta^ śi§ts. JT1685 Atk 11:8. < vc. Ägypten Eģipte, Ieģipte[2016-10]

8 egle

egle (7) s. f. eeglei (1), eggles (2), egle (2), eglei (2)Egle, ein dannen, grehnen baum. Fuer1650_70_1ms, 6722. Egle. ein dannen Grehnen baum. eine fichte. Fuer1650_70_2ms, 1076. eglear apses=malku tee ne Zeena Riju kurrinaht, ta` nikni sprehga in mett dsirksteles, ta` pat, ka` ir Eggles malka. mit Espen holtz hitzet man nicht gerne die Rigen, das prasselt sehr u. wirfft funken wie das grähnen holtz. Fuer1650_70_1ms, 243. : liet. ẽglė 'egle', pr. addle 'egle' eglīte, eglonis[2015-01]

9 eglīte

eglīte (5) s. f. dem. egglite (1), eglite (2), eglites (2)Eglite. id. it. Ein klingendes Klapperspiel auff den baur Hochzeiten. Fuer1650_70_1ms, 6723. Eglite. idem. it. ein klingendes Klapper=Spiel auff den baur=hochzeiten. fichten.. Fuer1650_70_2ms, 1077. Eglites. Zeber. Fuer1650_70_1ms, 6727. Eglites Zeber.. Fuer1650_70_2ms, 10712. 1. eglīteEglite. ..fichten.. Fuer1650_70_2ms, 1077. No Quee§cho=Śähklu nhe augs Mee§is / no Reextu nhe augs Preeda / no Kahpoh§ta=Śähklu nhe augs Egglite / und tha jo=prohjam: Jhten tha gir taß Deewa=Wall§tiba` : Kaß no Mee§śu d§immis / taß gir Mee§śa / śacka JESVS.. Manc1654_LP1, 25529. 2. eglīte, tautas mūzikas instruments – grabeklis, ko gatavo no egles vai priedes galotnesEglite. id. it. Ein klingendes Klapperspiel auff den baur Hochzeiten. Fuer1650_70_1ms, 6723. 3. cēberiņš, dārza pupumētraEglites. Zeber. Fuer1650_70_1ms, 6727. la. egle Ēdelmane, Ozola 2003, 139; Muktupāvels 1999, 63. egle[2020-12]

10 eglonis

eglonis (2) s. m. eglonis (2)Eglonis, Ein grehnen dannen gehege. Fuer1650_70_1ms, 6725. Eglonis. ein Grehnen=Gehäge.. Fuer1650_70_2ms, 10710. eglājs, egļu mežsEglonis, Ein grehnen dannen gehege. Fuer1650_70_1ms, 6725. la. egle egle[2016-06]

11 Egypten

Egypten Eģipte[2020-12]

12 Eģipte

Eģipte (49) s. f. nloc. Äegyptes=§emmes (1), Ägyptes (6), Ägyptes=§emmeh (1), Ägyptes=§emmes (16), Egiptes (9), Egiptes=§emme^ (1), Egypten (4), Egyptenn (1), Egyptes (2), Egyptes=§emme (2), Eģiptes (1), Eģiptes=§emm (2), Eģiptes=§emmei^ (1), Eģiptes=§emme^ (1), Eģiptes=§emme^i (1)ĒģipteParther vnd Meder / vnd Elamiter / vnde kattre mhes cziwoyam exkan Me§opotamia / vnde exkan Judea vnd Capadocia / Ponto vnd A§ia / Phrygia vnde Pamphilia / Egypten / vnd py tems e§§zams / to Libien / py Cyrenen / vn~ Swe§§cheneke no Rome / Judde vnde Juddeloudes / Kreter vnd Araber / mhes czirdam thös ar mu§§ims mhelims / tös leles Dewe darbes treßotes. EvEp1587, 1304. Ne pehz tahs Derribas/ ko es ar wiņņa Tehweem darrijis eśmu/ tanni^ Deena^/ kad es tohs pee wiņņu Rohkahm notwehre/ tohs no Egiptes iswe§t/ jo tee ne irr manna^ Derriba^ palikkuśchi/ tad es arrid§an par teem ne eśmu gahdajis/ śakka tas Kungs. JT1685 Ebr 8:9. Eģiptes zeme (33) Äegyptes=§emmes (1), Ägyptes §emmes (3), Ägyptes=§emmeh (1), Ägyptes=§emmes (16), Egiptes §emmes (1), Egiptes §emme^ (1), Egiptes §emmi (2), Egiptes=§emme^ (1), Egyptes=§emmes (2), Eģiptes=§emm (2), Eģiptes=§emmei^ (1), Eģiptes=§emme^ (1), Eģiptes=§emme^i (1)ĒģipteTo §chkittahß tee Juddi leelu Ghohdu 䧜am / ghribbädami attminneteeß / ka Deews zittkahrt tohß J§raeliteŗus no Egyptes=Semmes / ka no Zeetumu ißweddis. Manc1654_LP3, 977. Eģiptes=Semmei^ Zeetumma^ / Bes wainas Ja§eps gulleja.. LGL1685_K1, 13132. < vc. Ägypten Egiptus, Ieģipte[2016-10]

13 Eleacars

Eleacars (3) s. m. npers. Eleazara (1), Eleazars (1), Eleazaru (1)Ēleāzars (arī Elāzārs); VD, JD..vnd gir tahtz leels Pullx badda` mirris ka Ananias / Eleazara Dähls / katters Apśede§chanas laika` py Titum behd§is by / §tah§ta / ka śimbtz vnd peetz padeßmitt tuhxto§chi nomirru§§chi Czillwäki eek§chan Pills attraßti vnd aprackti gir. Manc1631_LVM, 22928. Un Eliuds d§imdinaja Eleazaru/ un Eleazars d§imdinaja Mattanu: un Mattans d§imdinaja Jehkabu. JT1685 Mt 1:15. < vc. Eleasar Eleacarus, Eleazars[2020-04]

14 Eleacarus

Eleacarus (1) s. m. npers. Eleazarus (1)Ēleāzars (arī Elāzārs); VD, JDWeens Pullx turreya to Ba§nizu / teems by par Wirßneeku Eleazarus / Simoņa Dähls / teems pallied§eya tee Muitineeki / nickni blehdigi Ļaudis / kattri tohß Nammneekus ļohte eeniedeya. Manc1631_LVM, 22825. < vc. Eleasar Eleacars, Eleazars[2020-04]

15 Eleazars

Eleazars (2) s. m. npers. Elea§ara (1), Elea§aru (1)Ēleāzars (arī Elāzārs); VD, JDPinehas / Elea§ara Dhäls by tas tre§§chais tahda` Ghoda` / tas dußmoya eek§chan Deewabiya§channas. Manc1631_Syr, 60332. Tee palieds / ka jauni Ļaudis pehtz Deewa Prahtu ar Ghohdu śaeet / ka Deewa Enghels palied§eja tam jaunam Tobia to Sara pretzeht / und tha Abrahama Kallpu Elea§aru wedde Deewa Enghels tanny Weeta` / kur taß śawa Kungha Dählam / tam J§aac Śeewu pretzeja. Manc1654_LP2, 290{270}13. < vc. Eleasar Eleacars, Eleacarus[2016-10]

16 Eliakims

Eliakims (3) s. m. npers. Eliakima (1), Eliakims (1), Eliakimu (1)Eljakims (arī Eljakīms, Eljākīms); JDUn Zorobabels d§imdinaja Abiudu: un Abiuds d§imdinaja Eliakimu: un Eliakims d§imdinaja Azaru. JT1685 Mt 1:13. < vc. Eliachim (arī Eliakim)[2016-10]

17 Elija, Elijas, Elijass

Elija, Elijas, Elijass (94) s. m. npers. Elia (8), Eliae (3), Eliam (5), Elias (51), Elias{Eljas} (1), Eliaśam (2), Elia§s (1), Eliæ (1), Elijas (12), Elijaśa (3), Elijaśam (3), Elijaśu (2), Eliju (2)Elija (arī Ēlija); VD, JDVnd te joutaya tam / kas tad ? E§tu Elias ? Thas ßatcy / es nhe e§me.. EvEp1587, 1113. Bet tee atbildedami śazzija: Jahni to/ Kri§titaju: un zitti/ Eliju: un zitti: weenu no teem pirmajeem Praweeścheem augścham zehluśchu. JT1685 Lk 9:19. - [pravietis] Elija / Elijas; Elija tas proviets (12) Elias taß proweetz (1), propheets Elias (1), proweetam Eliae (3), proweetam Eliam (1), proweets .. Elias (1), proweets Elias (2), proweetu Elia (1), proweetu Eliam (2)- Dieva kalps Elijas (2) Deewa kallps Elias (1), Deewa=kallps Elias (1) < vc. Elia (arī Elias)[2016-10]

18 Elijs

Elijs (1) s. m. npers. Elija (1)Ēlis (arī Ēlī); JDUn JE§us pats bija treścha * deśmita^ Gadda^/ un bija (ka Ļaudis to turreja) weens Dehls Ja§epa/ ta Dehla Elija. JT1685 Lk 3:23. < vc. Eli[2016-10]

19 Elimas

Elimas (1) s. m. npers. Elimas (1)Elima; JDBet teem §tahweja pretti Elimas tas Burwis/ (jo ta tohp wiņņa Wahrds tulkahts:) mekledams to Semmes=Śohģi no tahs Tizzibas nowehr§t. JT1685 Apd 13:8. < vc. Elymas (arī Elimas)[2020-04]

20 Eliza

Eliza (19) s. m. npers. Eli§a (19)Elīsa (arī Elīša); VD, JDTaß Proweets Eli§a ee=bährdams Śahli Vhdeny / darrija to labbu / w䧜älu und ghardu. Manc1654_LP3, 19614. - proviets Eliza (6) proweets Eli§a (2), proweetu Eli§a (4) < vc. Elisa Elizejs[2016-10]

21 Elizabete, Elīzabete

Elizabete, Elīzabete (56) s. f. npers. Elih§abet (4), Elih§abet{Elihśabet} (1), Elih§abete (2), Elih§abetes (1), Elih§abeti (1), Eliśabetes (1), Eli§abet (1), Eli§abete (3), Eli§abetes (2), Eli§abeth (33), Eli§abethes (6), Eli§abeti (1)Elizabete; JDVnde tas notickaas / Khad Eli§abet to Sum~ena§chenne Marie czirdeye lhedtcze tas Bherns exkan winge Meße. EvEp1587, 21821. Un tas notikkahs/ kad Elih§abete to Śweizinaśchanu no Mahrias d§irdeja/ deedams lehze tas Behrniņśch wiņņas Meeśa^s/ un Elih§abete tappe pilna no ta śwehta Garra. JT1685 Lk 1:41. < vc. Elisabeth[2016-07]

22 Elizejs

Elizejs (4) s. m. npers. Eli§eja (1), Eli§eo (1), Eli§eum (2)Elīsa (arī Elīša); VD, JDKad Elias Auka` noh§t by / tad nahze winja Gharrs vhs Eli§eo baggatige. Manc1631_Syr, 6094. Un tur bija daud§ Spittaligu Eli§eja ta Praweeta Laika^ eekśch J§rae~ļa/ un ne weens tappa śchķih§tihs/ ka ween Nae~mans tas Sihreris. JT1685 Lk 4:27. < vc. Eliseus (arī Elisa) Eliza[2016-10]

23 Emanuels

Emanuels (9) s. m. npers. Emanuel (5), Emanuels (3), Emmanu&e&li (1)Imanuēls (arī Immānū-Ēls); VD, JDMVms gir peczimmis wens beernings / Wens bernings / No Marien tas Jumprouws §ki§te / Haleluia / Haleluia. Tha wartz Dewey Emanuel / Emanuel / Ka mums pa§luddenay / Gabriel Haleluia / Haleluia. Ps1615, 9024, 25. Raugi/ weena Jumprawa buhs gruhta/ un d§emdeśees Dehlu/ un tee śauks wiņņa Wahrdu EMANUELS/ tas irr tulkahts: Deews ar mums. JT1685 Mt 1:23. < vc. Emanuel Imanuel[2020-04]

24 Epraim

Epraim (2) s. g.? npropr. Epraim (2)Efraims (gan cilts, gan teritorijas nosaukums); VDKa ta Koninja Wall§tiba isdallita tappa / vnd eek§chan Epraim weena ällkadeewiga Koninja Wall§tiba czehlehs. Manc1631_Syr, 60726. Tur klaht Jeroboam to Dählu Nebat katters J§rae#li py ällkadeewibas jautzeya vnd wedde Epraim Ghräkohs. Manc1631_Syr, 6087. < vc. Ephraim Efraim [kalns], Evraim[2016-10]

25 ērkle, ierkle

ērkle, ierkle (3) s. f. eeerkle (1), eerkle (1), ehrkle (1)Eerkle, Curl. Ein ruder, airs, Sem. Fuer1650_70_1ms, 7015. Ehrkle. Eeerkle Curl. ein Ruder Airs id/. Sem. Fuer1650_70_2ms, 10917. irklis, airisEerkle, Curl. Ein ruder, airs, Sem. Fuer1650_70_1ms, 7015. Ehrkle. Eeerkle Curl. ein Ruder Airs id/. Sem. Fuer1650_70_2ms, 10917. : liet. ìrklas 'airis, irklis'[2016-09]

26 Ermanis

Ermanis (1) s. m. npers. Ermanni (1)Hermejs; JDApśweizinajeet A§inkritu un Wlegontu/ Ermanni Patrobu Ermeni un tohs Brahļus/ kas pee teem irr. JT1685 Rm 16:14. < vc. Hermas (gr. acc. Herman)[2016-10]

27 Ermenis

Ermenis (1) s. m. npers. Ermeni (1)Herms; JDApśweizinajeet A§inkritu un Wlegontu/ Ermanni Patrobu Ermeni un tohs Brahļus/ kas pee teem irr. JT1685 Rm 16:14. < vc. Hermes (gr. acc. Hermen)[2020-04]

28 Erodeja

Erodeja (5) s. f. npers. Erodeija (1), Erodeijas (4)Hērodija; JDTad nahze Erodeijas Meita eekśchan/ un deije/ un pattike tam Erodum labbi`/ un teem kas lihd§i pee Galda śehdeja.Tad śazzija tas Ķehniņśch uhs to Meiteni: Luhd§i no mannim ko gribbedama/ es dohśchu tew. JT1685 Mk 6:22. < vc. Herodias Erodiasa[2020-04]

29 Erodiasa

Erodiasa (1) s. f. npers. Erohdiaśas (1)Hērodija; JDBet Erodus/ weens no teem tśchetreem Leeleem=Kungeem/ kad tas pahrmahzihts tappe no wiņņa/ Erohdiaśas/ Wihlippa śawa Brahļa Śeewas dehļ/ un wiśśa Ļauna labbad/ ko Erohdus darrija. JT1685 Lk 3:19. < vc. Herodias Erodeja[2020-04]

30 Ers

Ers (1) s. m. npers. Erra (1)Ers (arī Ērs); JDTa (Dehla) Melkija/ ta (Dehla) Addija/ ta (Dehla) Koh§ama/ ta (Dehla) Elmodama/ ta (Dehla) Erra.. JT1685 Lk 3:28. < vc. Her[2020-04]

31 Esls

Esls (1) s. m. npers. Esla (1)Eslijs (arī Heslijs); JDTa (Dehla) Mattatia/ ta (Dehla) Amoa/ ta (Dehla) Nauma/ ta (Dehla) Esla/ ta (Dehla) Nanga.. JT1685 Lk 3:25. < vc. gen. sg. Esli (arī Eslis)[2020-04]

32 Euphrates

Euphrates Euvrates[2016-07]

33 Euroklidon

Euroklidon (1) s. g.? npropr. Euroklidon (1)eurakvilons (arī eirakilons); ziemeļaustrumu vējš JDUn ne ilgi pehz to/ pazehlahs pretti to weena Wehtra/ kas dehwe Euroklidon. JT1685 Apd 27:14. < gr. eurokludōn[2016-10]

34 Euvrates

Euvrates (4) s. f. nloc. Euphrates (1), Euwraten (1), Euwrates (2)Eifrata; upe VD, JD..vnd wings noghaya lieds to Vppi Euwraten / ai§to lieds to weetu ghaya tanny laika` to Römero Wall§tas E§cha. Manc1631_LVM, 2339. Un tas śe§ts Eņģelis islehje śawus Kauśus us to leelu Uppi Euwrates/ un wiņņa Uhdens isśikke/ ka śataiśihts taptu tas Zeļśch to Ķehniņņo/ kam no Śaules Uslehkśchanas puśśes nahkt bij. JT1685 Atk 16:12. < vc. Euphrates [2020-04]

35 Evesa

Evesa (2) s. f. nloc. Eweśa^ (2)Efesa (arī Efeza); pilsēta JDJa es Zilweks Eweśa^ eśmu ar Swehreem kawees/ kas man no ta atlezz/ ja tee Miŗŗoņi ne tohp usmohdinahti? lai mehs ehdam un d§eŗŗam: jo rihtu mehs nomir§tam. JT1685 1Kor 15:32. < vc. Ephesus Eveza[2016-10]

36 Eveza

Eveza (13) s. f. nloc. Ewe§ai (1), Ewe§a^ (5), Ewe§u (7)Efeza (arī Efesa); pilsēta JDJttin ka` es tew eśmu paśkubbinajis Ewe§a^ palikt/ kad es uhs Makedoniju gahju/ ka tu zittus pa§kubbinatu ne kahdu zittu Mahzibu mahziht. JT1685 1Tim 1:3. < vc. Ephesus Evesa [2016-10]

37 Evraim

Evraim (1) s. g.? nloc. Ewra`i~m (1)Efraima; pilsēta JDTad ne §taigaja JE§us wairs drohśchi §tarp teem Juddeem/ bet aisgahja no turrenes uhs to Teeśu tuwu pee Tukśnibas/ uhs to Pilsśatu ar Wahrda Ewra`i~m/ un palikke tur ar śaweem Mahzekļeem. JT1685 Jn 11:54. < gr. Efraim Efraim [kalns], Epraim[2020-04]

38 Ezrons

Ezrons (1) s. m. npers. E§rona (1)Hecrons; VD, JDTa (Dehla) Adminadaba/ ta (Dehla) Arama/ ta (Dehla) E§rona/ ta (Dehla) Wahre§a/ ta (Dehla) Juda.. JT1685 Lk 3:33. < vc. Hezron Ecrans[2020-04]

39 Ežamuiža

Ežamuiža (1) s. f. nloc. E§chamui§cha (1)Grentzhoff/ Me§chamui§cha/ [vielleicht: E§chamui§cha/ weil das Ampt mit Littawen bey Schaggarn grentzet.] Manc1638_PhL, 4119. Augstkalne (agrāk Mežmuiža)Grentzhoff/ Me§chamui§cha/ [vielleicht: E§chamui§cha/ weil das Ampt mit Littawen bey Schaggarn grentzet.] Manc1638_PhL, 4119. la. eža 'zālaina, nearta vieta starp tīrumiem; robeža', + muiža BHO II 197; Zemzare 1961, 469. Mežamuiža[2016-09]