A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 38 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 Kaifa, Kaifas

Kaifa, Kaifas (11) s. m. npers. Caipha (3), Caiphas (8)Kajafa; priesteris JD Vnde Hannas ßutye to ßa§§ete py tho Auxteba§nitczekunge Caiphas. EvEp1587, 8112. VND wiß taß Pullx zehlehß auk§cham unnd śehja JE§um unnd wedde Winju no Caipha preek§ch to Śohda=Nammu und nodewe winju tam Semmes=Śojham Pontio Pilato und taß by wehl aggre. Manc1654_LP3, 793. < vc. Caiphas (arī Kaiphas) Kaiva, Kaivas[2016-11]

2 Kains

Kains (8) s. m. npers. Cain (2), Cains (2), Caiņa (1), Caiņam (1), Kains (1), Ka`ina (1)Kains; VD, JDNo kurrenes taß nahzehß / ka Cains śawu Brahli to Abel nokahwe / und taß Konings Śauls to Dawidu ghribbeja ar Schkäpu nodurrt / unnd ka Warrdi py Śeenas att=§pieleht? Manc1654_LP1, 31928. Zaur to Tizzibu irr Abels Deewam weenu leelaku Uppuri peeneśśis/ ne ka Kains/ zaur ko wiņśch irr Leezibu dabbujis/ ka wiņśch taiśns eśśohts/ kad Deews no wiņņa Dahwanas leezinaja/ un zaur to runna wiņśch wehl/ jepśchu wiņśch nomirris irr. JT1685 Mt 26:3. < vc. Kain[2016-07]

3 Kaiva, Kaivas

Kaiva, Kaivas (39) s. m. npers. Caiwa (4), Caiwae (1), Caiwam (1), Caiwas (21), Kaiwas (5), Kaiwaśa (1), Kai~was (1), Ka`iwas (2), Ka`iwa§a (1), Ka`iwa§u (1), Ka`i`wa§a (1)Kajafa; priesteris JDVnd wiß tas Pullx czehlehß auk§cham / vnd śehya JE§um / vnd wedde winju no Caiwa / preek§chan to Śohda=nammu / vnd nodewe winju tam Semmes=śohgam Pontio Pilato / vnd tas by wehl aggre. Manc1631_LVM, 9817. Tad śapulzejahs tee Aug§tee=Pree§teŗee/ un Rak§ta=Mahzitajee un tee Wezzajee §tarp teem Ļaudim tha Aug§ta Pree§teŗa Namma^/ kam Kaiwas Wahrds bija. JT1685 Mt 26. < vc. Caiphas (arī Kaiphas)[2016-11]

4 kājapapēži

kājapapēži (2) s. m. pl. kahja=papeh§cheem (2)papēžiTa gir tha leela Deewa Rohka /.. Winja wi§śas Leetas appuśchko ar śaweem Dahwaneem / wiß pilleht pill ar Taukeem no winja Kahja=Papeh§cheem. Manc1654_LP2, 1318. no galvas līdz kāja=papēžiem (1) no ghallwas lieds kahja=papeh§cheem (1)aptverot visu augumu, viscaurTaß Apu§tuls Pehteris / und Jahnis / und Pahwils gir ar Riextehm śchauśti / bett ścheitan meckleh tee Pataghas ar Ma§gheem und a§śahm Naggliņahm zaure śi§tas / śakappa Winju no Ghallwas lieds Kahja=Papeh§cheem / ka Wings tiers A§śins by / und winja Meeśas ka ar Na§i ißghrai§itas. Manc1654_LP3, 999. pilēt ar taukiem no kāja=papēžiem (1) pilleht pill ar taukeem no.. kahja=papeh§cheem (1)būt dāsni apveltītamTa gir tha leela Deewa Rohka /.. Winja wi§śas Leetas appuśchko ar śaweem Dahwaneem / wiß pilleht pill ar Taukeem no winja Kahja=Papeh§cheem. Manc1654_LP2, 1318. la. kāja + papēdis papēdis, papēda[2020-12]

5 kājapēdas, kājapēdi

kājapēdas, kājapēdi (2) s. pl. kahyapähdahms (1), kahya=pähdeems (1)pēdasMYļi Brahļi / Tapehtz e§śeeta juhß aitzenati ihten ka Chri§tus czeetis gir muh§śo Dehļ / vnd mums wee=nu Preek§ch=Siem att§tahyis / ta jums buhß pehtz §taigaht winja Kahya=pähdeems. Manc1631_LVM, 1252. Kaß ar śawu Tuwako (a) wiļļahß / taß iß=§taipa Tieklu śawahms Kahyapähdahms. Manc1637_Sal, 947. la. kāja + pēda pēda[2020-12]

6 kaķpēdes

kaķpēdes (2) s. f. pl. kakpehdes (1), kaķpehdes (1)kaķpehdes, Reinfaaren. Fuer1650_70_1ms, 9116. Kakpehdes. Reinfahren. Fuer1650_70_2ms, 16017. biškrēsliņškaķpehdes, Reinfaaren. Fuer1650_70_1ms, 9116. Kakpehdes. Reinfahren. Fuer1650_70_2ms, 16017. la. kaķis + pēda pēda[2020-04]

7 Kapadocia

Kapadocia (1) s. f. nloc. Kappadozias (1)Kapadoķija; JDParteŗi in Meedeŗi / in Eelamiteŗi / in kas mehs d§ihwojam eekśch Me§apatamias / in eekśch Judejas / in Kappadozias / Pantas in A§ias / Wrihģias in Pampilias / Eģiptes / in pee tahm E§chahm to Libieŗo / prett Kireenas / in śweścha Tauta no Romas / Judi in zitti no Judu=Tizzibas / Kreeteŗi / in Arabeŗi. VLH1685, 5023. < vc. Capadocia [2016-11]

8 Kareļa zeme

Kareļa zeme (1) s. f. nloc. Kareļa=§emmi (1)KarēlijaMEhs KAHRLS / no DEE=wa Schehla§tibas / to Sweedro / Gohto un Wendeņo Ķehniņ§ch / Leelajs Waldneeks eek§ch Piņņo=Semmes / Walditajs / pahr Schkohņo=Semmi / Jggauno=Semmi / Widd=Semmi / Kareļa=Semmi / Brehmu=Semmi / Wehrdena=Semmi / Stetinu / Pommero=Semmi / Ka§§ubo=un Wendeņo=Semmi / Leels=Kungs pahr Ruhgu / Kungs pahr Jngeŗa=Semmi un Wiśmaru : Ta patt arri Palz=Grahws pee tahs Reihn=Uppes / eekśch Baijero=Semmmes / Gulika^ / Kleewe^ un Bergene^ Herzogs etc. etc. SL1684, 26. < vc. Karelen (Carelen) + la. zeme[2016-11]

9 Karnelis

Karnelis (1) s. m. npers. Karneli (1)Kornēlijs; JDPEhteris śazzija us Karneli: JE§us mums{mnms} pawehlejs mahziht tohs Ļaudis / in Leezibu doht / ka wiņ§ch zelts no Deewa par Śohģi pahr D§ihweem in nomirruścheem. VLH1685, 5123. < vc. Kornelius Karniels, Kornelius[2016-11]

10 Karniels

Karniels (10) s. m. npers. Karneels (7), Karneelu (3)Kornēlijs; JDUn Karneels śazzija: tśchetras Deenas ihs ścho paśchu Stundu es biju gawedams/ un dewita^ Stunda^ manna^ Namma^ Deewu peeluhgdams/ un red§i/ weens Wihrs §tahweja preekśch mannim ar §poh§chahm Drehbehm.. JT1685 Apd 10:30. < vc. Kornelius Karnelis, Kornelius[2016-11]

11 karoganesējs

karoganesējs nesējs[2020-12]

12 Kasubu zeme

Kasubu zeme (1) s. f. nloc. Ka§§ubo=un .. §emmi (1)KašubijaMEhs KAHRLS / no DEE=wa Schehla§tibas / to Sweedro / Gohto un Wendeņo Ķehniņ§ch / Leelajs Waldneeks eek§ch Piņņo=Semmes / Walditajs / pahr Schkohņo=Semmi / Jggauno=Semmi / Widd=Semmi / Kareļa=Semmi / Brehmu=Semmi / Wehrdena=Semmi / Stetinu / Pommero=Semmi / Ka§§ubo=un Wendeņo=Semmi / Leels=Kungs pahr Ruhgu / Kungs pahr Jngeŗa=Semmi un Wiśmaru : Ta patt arri Palz=Grahws pee tahs Reihn=Uppes / eekśch Baijero=Semmmes / Gulika^ / Kleewe^ un Bergene^ Herzogs etc. etc. SL1684, 28. < vc. Cassuben + la. zeme[2016-11]

13 kerubs

kerubs herubs, kerubs[2016-08]

14 Kevas

Kevas (4) s. m. npers. Kewa (1), Kewas (3)Kēfa; JDUn kad Jehkabs un Kewas un Jahnis/ kas par Pilareem turreti tappe/ at§inne to Schehla§tibu/ kas man dohta bij/ dewe tee man un Barnaba` to labbu Rohku tahs Beedribas: ka mehs §tarp teem Pagaņeem/ un tee §tarp tahs Apgrai§iśchanas mahzitu. JT1685 Gal 2:9. < vc. Kephas[2016-11]

15 Kezarija

Kezarija (13) s. f. nloc. Cae§area` (1), Ce§area (1), Ke§aria (1), Ke§arias (3), Ke§ariju (5), Ke§ariu (2)Cēzareja (arī Cezareja); pilsēta JDJE§us nahze eek§chan teems E§cheems tahß Pilis Ce§area Wilippi / vnd waizaya śawus Mahzekļus vnd śatziya / ko śacka tee Ļaudis / kas ta Czillwäka Dähls 䧜ohtz? Manc1631_LVM, 21517. Un tas ataizenajis diwi no teem Kapteinehm/ śazzija: śataiśajt diwśimts Kaŗŗa=Wihrus/ ka tee uhs Ke§ariju eet/ un śeptiņdeśmits Jahtneekus/ un diwśimtus Strehlneekus/ ap to treścho Stundu Nakti^. JT1685 Apd 23:23. < vc. Cesarea, lat. Caesarea Ķezarija[2016-11]

16 Kilikija

Kilikija (11) s. f. nloc. Cilicia (3), Kilikias (2), Kilikia^ (1), Kilikijas (3), Kilikiju (2)Kilikija; JDTad czheles czitte auxkam / no tho Skole / kattre tur dhewe tho Libertiner / vnd tho Kyrener / vnd to Alexanderer vnd tho / kattre no Cilicia vnd A§ia bye / vnd apioutayas ßöw ar Stephano. EvEp1587, 208. Un tas Semmes=Walditajs to Grahmatu laśśijis/ waizaja/ no kuŗŗas Semmes Teeśas wiņśch eśśohts? un nomannija/ ka no Kilikijas. JT1685 Apd 23:34. < vc. Kilicia[2016-07]

17 Kiriat Aarim

Kiriat Aarim (1) s. m.? nloc. Kiriat Aarim (1)Kirjat-Arima (arī Kirjat-Arīma); VDTee Behrni no Kiriat Aarim/ Kawira un Bee#rots/ śeptiņśimts tśchetrdeśmits un trihs. VD1689_94 Ezr 2:25. < vc. Kiriath-Arim[2020-04]

18 Kiriena

Kiriena (1) s. f. nloc. Kireenas (1)Kirēne (arī Kirēna); JDParteŗi in Meedeŗi / in Eelamiteŗi / in kas mehs d§ihwojam eekśch Me§apatamias / in eekśch Judejas / in Kappadozias / Pantas in A§ias / Wrihģias in Pampilias / Eģiptes / in pee tahm E§chahm to Libieŗo / prett Kireenas / in śweścha Tauta no Romas / Judi in zitti no Judu=Tizzibas / Kreeteŗi / in Arabeŗi. VLH1685, 5025. < vc. Kyrene[2016-11]

19 klātbērt

klātbērt (1) v. klaht=behrt (1)zu§chütten/ peebehrt/ klaht=behrt. Manc1638_L, 163B5. piebērt klātzu§chütten/ peebehrt/ klaht=behrt. Manc1638_L, 163B5. la. klāt + bērt bērt, piebērt[2020-02]

20 Klāviņš

Klāviņš (1) s. m. npers. dem.? Clawing (1)KlāviņšLabbrentz/ Marting/ Clawing/ Otte. Manc1638_Run, 448B3. la. Klāvs vai < lv. Klawin[2016-11]

21 Klements

Klements (1) s. m. npers. Klementu (1)Klēments; JDUn luhd§u tew arrid§an mannas Juhgas ih§tens Beedris §tahw śchahm (Śeewahm) klaht kas ar mannim irr §ihnijuśchas eekśch ta Preezas=Wahrda arrid§an ar Klementu un manneem zitteem Darba=Beedreem kuŗŗo Wahrdi tai D§ihwibas Grahmata^ (rak§titi irr). JT1685 Fil 4:3. < vc. Clemen (arī Klemens)[2016-11]

22 Klievas

Klievas (1) s. m. npers. Kleewas (1)Kleops; JDTad atbildeja weens ar Wahrda Kleewas / in śazzija us to: Eśśi tu tad weens tahds śweśch eekśch Jeru§alemes / kas ne §inna / kas śchinni^s Deena^s tur notizzis? VLH1685, 3917. < vc. Kleophas[2020-04]

23 Kloess

Kloess (1) s. g.? npers. Kloe`śa (1)Hloe; JDJo man irr no jums §tah§tihts manni Brahļi no teem kas Kloe`śa (Śaimes irr) ka juhśu §tarpa^ Bahrśchanas irr. JT1685 1Kor 1:11. < vc. Cloe[2016-11]

24 Knida

Knida (1) s. f. nloc. Knidu (1)Knida; JDUn mehs daud§ Deenas lehni zehluśchees/ un ar Mohkahm prett Knidu nahkuśchi/ tapehz ka tas Wehjśch muhs ne palaide/ zeldamees appakśch Kreetu/ pretti (to Pilsśatu) Salmanu. JT1685 Apd 27:7. < lat. (contra) Cnidum 'pret Knidu'[2020-02]

25 Koknese

Koknese (2) s. f. nloc. Kohkneß (2)Kokenhau§en/ Kohkneß. Manc1638_PhL, 40919. Koknese, ciems (līdz 17. gs. beigām – pilsēta) VidzemēMann buhtu ja=eet vs Kohkneß. Manc1638_Run, 415B15. la. koks[2016-11]

26 Kora

Kora (1) s. m. npers. Kora (1)Korahs (arī Kora); VD, JDIr Zitti gan usmettees prett wiņņu/ in eenihdeja to Tukśneśśi/ ka tee/ kas ar Datan in Abiram bija/ in ta trakka Draud§e Kora. VLH1685_Syr, 70B6. < vc. Korah, Kore Korah, Kore[2016-11]

27 Korah

Korah (1) s. m. npers. Korah (1)Korahs (arī Kora); VD, JDJrr czitti ghanna vsmettehs prettie to / vnd eniede to Tuxne§śy / ar Wahrdu / kattri ar Dathan vnd Abiram by / vnd ta tracka Draud§e Korah. Manc1631_Syr, 60320. < vc. Korah Kora, Kore[2020-04]

28 Kore

Kore (2) s. m. npers. Core (1), Kores (1)Korahs (arī Kora); VD, JDJeb§che nu JE§us śchohß Bleh§chus wi§śus ar śawu Waddoni Juda / buhtu warrejiß lähte nhe ween py Semmes / bett irr Elles Vgguny meśt / und tohß litzis d§iewus no Semmes aprieteem kluht / ka zitta` rei§a` tam Core / Dathan / und Abiram / und winjo Draud§ei noticka.. Manc1654_LP3, 1422. Waj tee`/ jo tee irr us to Zeļļu Ka`ina §taigajuśchi/ un irr isgah§ti zaur to Peewilśchanu tahs Algas Bala`a`ma/ un irr zaur to Prettirunnaśchanu Kores nomaitati. JT1685 Jud 1:11. < vc. Korah, Kore Kora, Korah[2016-11]

29 Kornelius

Kornelius (1) s. m. npers. Cornelio (1)Kornēlijs; JDPEteris śatziya vs Cornelio : JE§us CHri§tus gir mums pawehleyis mahziet tohß Ļaudis / vnd leezibu doht / ka tas gir czälltz no Deewu par Śohgi teems D§ieweems vnd Nomirru§cheems. Manc1631_LVM, 13815. < vc. Cornelius Karnelis, Karniels[2016-11]

30 Kozams

Kozams (1) s. m. npers. Koh§ama (1)Kozams (arī Kosams); JDTa (Dehla) Melkija/ ta (Dehla) Addija/ ta (Dehla) Koh§ama/ ta (Dehla) Elmodama/ ta (Dehla) Erra.. JT1685 Lk 3:28. < vc. Kosam[2016-11]

31 Krieta

Krieta (5) s. f. nloc. Kreetas (2), Kreeta^ (1), Kreetu (2)Krēta, sala Vidusjūrā; JDUn mehs daud§ Deenas lehni zehluśchees/ un ar Mohkahm prett Knidu nahkuśchi/ tapehz ka tas Wehjśch muhs ne palaide/ zeldamees appakśch Kreetu/ pretti (to Pilsśatu) Salmanu. JT1685 Apd 27:7. < vc. Creta[2016-11]

32 krie(v)ābols

krie(v)ābols (4) s. m. kree=abohls (1), kreew ahboli (1), kreew=ahboli (1), kreew=ahboļo (1)Kürbs/ leels Kree=abohls. Manc1638_L, 109B12. Germ. Gurki, Gurken, Kreew ahboli, id. Fuer1650_70_1ms, 7612. Germ. Gurki, Gurcken. Kreew=ahboli. id/. Fuer1650_70_2ms, 1482. gurķisGerm. Gurki, Gurken, Kreew ahboli, id. Fuer1650_70_1ms, 7612. Un Zianas Meita irr atlikkuśi ka` Buhdiņa Wihna=Dahr§a^/ itt ka Nakts Leeweniņ§ch Kreew=Ahboļo Dahr§a^/ ka` ispoh§tihts Pilsśahts. VD1689_94 Jes 1:8. liels krieābols (1) leels kree=abohls (1)Kürbs/ leels Kree=abohls. Manc1638_L, 109B12. ķirbisKürbs/ leels Kree=abohls. Manc1638_L, 109B12. la. krievs + ābols ābols[2020-12]

33 Kriskis

Kriskis (1) s. m. npers. Kriśkis (1)Krescents (arī Krēskents); JDJo Demas irr no man at§tahjis/ mihledams ścho Paśauli/ un irr nogahjis us Teśśaloniku/ Kriśkis uhs Gala§u/ Titus uhs Dalmaziu. JT1685 2Tim 4:10. < gr. Krēskēs (Κρήσκης)[2016-11]

34 Krispus

Krispus (2) s. m. npers. Kri§pu (1), Kri§pus (1)Krisps; JDBet Kri§pus tahs Ba§ni§as Kungs tizzeja eekśch ta Kunga/ ar wiśśu śawu Nammu/ un daud§ no teem Korinteŗeem (wiņņu) d§irdedami/ tizzeja/ un tappe kri§titi. JT1685 Apd 18:8. < vc. Crispus, Chrispus[2016-11]

35 kumeļapēdi

kumeļapēdi (1) s. m. pl. kummäļa=pähdi  (1)Ha§elwurtz/ Kummäļa=pähdi. Manc1638_L, 85B1. kumeļpēdaHa§elwurtz/ Kummäļa=pähdi. Manc1638_L, 85B1. la. kumeļš + pēda pēda[2020-12]

36 Kurzeme, Kūrzeme

Kurzeme, Kūrzeme (3) s. f. nloc. Kuhr=§emmi (1), Kurr=§emme (1), Kur§emmes (1)KurzemeMehs runnajam wi§śi Lattwi§ku Wallodu / bett tee no Kur§emmes / no Juhrmali / Rehdinji / und tee ghaŗŗam Daughaw ghroh§a to Wallodu. Manc1654_LP3, 6412. Semmiga Paklanniśchana Tam Zeenigam Eekśch Widd=Semmes pahr Kuhr=Semmi in Semgallu Leelam Kungam FRIEDRIKAM KASIMIRAM Kad winņa Aug§ta Wahrda=Deena preezigi bij at§pihdejsi. ZP1685, --3. la. kurši, kūri 'baltu cilts Latvijas rietumos' + zeme[2016-08]

37 Kūza

Kūza (1) s. m. npers. Kuh§a (1)Kūza (arī Hūza); JDUn Janna Erodus Namma Usrauga Kuh§a Śeewa/ un Su§anna/ un daud§ zittas Śeewas/ kas wiņņam kalpoja no śawa Padohma. JT1685 Lk 8:3. < vc. Chusa[2016-11]

38 Kvartus

Kvartus (1) s. m. npers. Kuartus (1)Kvarts; JDTur apśweizina juhs Gahjus mans un wiśśas Draud§ibas Śaimneeks/ tur apśweizina juhs Era§tus ta Pilsśata Naudas=Śargs/ un Kuartus tas Brahlis. JT1685 Rm 16:23. < vc. Quartus[2016-11]