Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana

Avoti un literatūra

16., 17. gs. avotu saīsinājumu atšifrējumi izlasāmi Latviešu valodas seno tekstu korpusa sākumlapā (http://www.korpuss.lv/senie/toc.jsp).

Baldunčiks 1994 – Baldunčiks, Juris. Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca. Valoda un tehnika Eiropā 2000. Baltijas perspektīva. Semināra materiāli. Rīga, 1994, 20.

Balode, Bušs 2015 – Balode, Laimute; Bušs, Ojārs. No Abavas līdz Zilupei. Vietvārdu cilmes īsā vārdnīca. Rīga: LVA, 2015.

BHO – Baltisches historisches Ortslexikon. Teil II. Lettland (Südlivland und Kurland). Köln, Wien: Böhlau Verlag, 1990.

Bīlenšteins 2007 – Bīlenšteins, Augusts. Latviešu koka celtnes un iedzīves priekšmeti. Otrā daļa. Latviešu koka iedzīves priekšmeti. Rīga: Jumava, 2007.

Ēdelmane, Ozola 2003 – Ēdelmane, Inese; Ozola, Ārija. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga: Augsburgas institūts, 2003.

EH – Endzelīns, Jānis; Hauzenberga, Edīte. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. I–II. Rīga: Kultūras fonds, 1934–1946.

Endzelīns 1933 – Endzelīns, Jānis. Latviešu valodnieku turpmākie uzdevumi. Burtnieks, XI. Rīga,1933, 817.–821.

Fennells 2002 – Fennells, Trevors Gārts. Veclatviešu valodas vārdnīca: domas par iespējamību un saturu. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums, 6. Liepāja, 2002, 33.–38.

FWb – Frühneuhochdeutsches Wörterbuch. B. I–XI. Berlin, Boston: De Gruyter, 1989–2023. https://fwb-online.de/

Jansone 2003 – Jansone, Ilga. Galvas segas un plecu segas: lingvistiskais aspekts latviešu valodā. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2003.

Kļava 1989 – Kļava, Konstance. Die Sprache der lettischen juristischen Dokumente vom Ende des 17. Jahrhunderts. Stockholm: AKADEMITRYCK AB, 1989.

Konv. – Latviešu konversācijas vārdnīca. I–XX. Rīga: A. Gulbis, 1927–1940.

Lvv – Endzelīns, Jānis. Latvijas PSR vietvārdi. I daļa, 1.–2. sēj. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1956–1961.

ME – Mīlenbahs, Kārlis. Latviešu valodas vārdnīca. I–IV. Rīga: Kultūras fonds, 1923–1932.

Мугуревич 1965 – Мугуревич, Эвалд. Восточная Латвия и соседние земли в X–XIII вв. Экономические связи с Русью и другими территориями. Пути сообщения. Рига: Зинатне, 1965.

Muktupāvels 1999 – Muktupāvels, Valdis. Latviešu mūzikas instrumentu sistemātika. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Mākslas augstskolu asociācija, 1999.

Rūķe 1961 – Rūķe, Velta. Turpmākie uzdevumi latviešu valodas pētīšanā. Ceļi, X. Lunda, 1961, 5.–16.

Siliņa-Piņķe 2015 – Siliņa-Piņķe, Renāte. AntoniusTenis un Antiņš. Latviešu priekšvārdi 17. gadsimtā. Onomastica Lettica IV. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015, 188.–219.

Siliņa-Piņķe, Trumpa 2013 – Siliņa-Piņķe, Renāte; Trumpa, Anta. Seno leksikogrāfisko avotu uzdotās mīklas Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā. Baltu filoloģija 2013. XXII (1). Rīga: Latvijas Universitāte, 2013, 93.–103.

Latvijas daba – Sugu enciklopēdija Latvijas daba. https://www.latvijasdaba.lv/

Zemzare 1961 – Zemzare, Daina. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam). Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1961.

Zemzaris 1981 – Zemzaris, Jānis. Mērs un svars Latvijā 13.–19. gs. Rīga: Zinātne, 1981.