Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana

Publikācijas par LVVV

Andronova E., Siliņa-Piņķe R., Trumpa A., Vanags P. The Electronic Historical Latvian Dictionary Based on the Corpus of Early Written Latvian Texts. Acta-Baltico Slavica 40. Pogranicze bałtycko-słowiańskie w aspekcie leksykalnym i leksykograficznym. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2016, 1.–37. lpp. https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2016.018/2481

Andronova, E., Siliņa-Piņķe, R., Trumpa, A., Vanags, P. (2008). Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. gs.) projekts: pirmā posma rezultāti un turpmākie uzdevumi. Letonikas otrais kongress: Valodniecības raksti-1. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 74–89.

Andronova, E., Trumpa, A., Vanags, P. (2006). Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–18. gs.) projekts: iestrādes un problēmas. Letonikas pirmais kongress: Valodniecības raksti. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija. 9–17.

Andronova, E., Trumpa, A., Vanags, P. (2012). Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas (16.–17. gs.) projekts: Problēmas un risinājumi. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte": Valodniecības raksti. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 196–209.

Andronova, E., Siliņa-Piņķe, R., Trumpa, A., Vanags, P. (2016). The Electronic Historical Latvian Dictionary Based on the Corpus of Early Written Latvian Texts. Pieņemts publicēšanai Acto-Balto Slavica 40.

Siliņa-Piņķe, R., Trumpa, A. (2013). Seno leksikogrāfisko avotu uzdotās mīklas „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”. Baltu filoloģija 2013 XXII (1). Rīga: Latvijas Universitāte, , 93.–103. https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/2837/BaltuFilologija-22_1.pdf

Siliņa-Piņķe, R. Trumpa, A. (2014). Das Historische Wörterbuch der Lettischen Sprache (16.–18. Jahrhundert): Vorstellung und eine Fallstudie. – Bock, Bettina; Kozianka, Maria (Hrsg./eds.): Weiland Wörter-Welten – Akten der 6. Internationalen Konferenz zur Historischen Lexikographie und Lexikologie (Jena, 25.–27. Juli 2012.) / Whilom Worlds of Words – Proceedings of the 6th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (Jena, 25–27 July 2012). Hamburg: Verlag Gr. Kovač, 261–272.

Trumpa, A. (2014). Egles un priedes nosaukums senajos latviešu leksikogrāfiskajos avotos un topošajā „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”. Baltistica T. 49, Nr. 2 (2014). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, 301–313. http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2214/2196

Vanags, P. (2014). Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas projekts. Valodas prakse: Vērojumi un ieteikumi. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 97–109.