A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 32 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 Gabata

Gabata (6) s. f. nloc. Gabbata (3), Gabbatha (3)Gabata; laukums JDKad Pilatus to wärde czirdey / whedde thas Je§um aran / vnde ßedas ßöw vs to Szodibe kreeßle / exkan to wete / kattra dhewe ta Auxtaweta / vnde vs Juddi§ke Gabbata. EvEp1587, 2134. Tad Pilatus ścho Wahrdu d§irdejis/ iswedde tas JE§u ahra^/ un nośehdehs uhs to Śohda Krehślu/ tanni Weeta^/ ko śauz Lito§trotos/ uhs Ebŗe~isku: Gabbata. JT1685 Jn 19:13. < vc. Gabbatha Litostrotos[2016-05]

2 Gabriels

Gabriels (36) s. m. npers. Gabriel (10), Gabriels (23), Gabrie`ls (3)Gabriels; erceņģelis JDVNde exkan to Sze§te Mhene§§e / tappe tas Engels Gabriels §uutytcz no Dewe / exkan wene Pille exkan Galilea / tha dhewe Nazaret / py wenes Jumprouwes.. EvEp1587, 2134. No winņas d§emm tas Pe§titais Ko Gabriels by śluddinayis / Ko śwähtais Jahnis palähkdams Mums rahd eek§ch Mahtes Mee§inņahms. LGL1685_V5, 38121. - (svēts) [eņģelis] Gabriels; svēts Gabriels viens [eņģelis] (17) engel Gabriel (1), engels Gabriels (5), enghels Gabriel (2), enghels Gabriels (4), eņģelis Gabriels (2), swäte Gabriel we`n engel (1), śwähtz engels Gabriel (1), śwähtz enghels Gabriel (1) < vc. Gabriel[2020-04]

3 Gadara

Gadara (1) s. f. nloc. Gadara (1)Gadara; pilsēta JDKad nu tanny laika` tee Gadareneri ļaudis teems Römereems prettie turreyahß / by tam We§pa§iaņam no to Seemaslegeri peepeh§ch zelltees / vnd vsjehme to Pili Gadara / vnd zaur śawu Karŗakungu Placidum apkahwe wings py trießdeßmitz=tuhxto§cho Namneeko / bähgoht.. Manc1631_LVM, 22727. < vc. Gadara[2016-06]

4 Gads

Gads (1) s. m. npers. Gada (1)Gads; JDNo tahs Zilts Juda: Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. No tahs Zilts Rubena: Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. No tahs Zilts Gada: Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti. JT1685 Atk 7:5. < vc. Gad[2014-09]

5 Gajs

Gajs (1) s. m. npers. Gaja~ (1)Gājs (arī Gajs); JDTAs Wezzajs: Gaja~ tam Mihļajam/ ko es teeścham mihleju. JT1685 3J 1:1. < vc. Gaius Gājus[2016-10]

6 Gājus

Gājus (4) s. m. npers. Gahju (2), Gahjus (2)Gājs (arī Gajs); JDTur apśweizina juhs Gahjus mans un wiśśas Draud§ibas Śaimneeks/ tur apśweizina juhs Era§tus ta Pilsśata Naudas=Śargs/ un Kuartus tas Brahlis. JT1685 Rm 16:23. < vc. Gaius Gajs[2016-10]

7 Galacia

Galacia (2) s. f. nloc. Galazias (1), Galaziu (1)Galatija;apgabals JDPEhteris weens Apu§tuls JE§us Kri§tus teem Jsred§eteem Śweśchineekeem/ kas iskaiśiti irr eekśch Pontus/ Galazias/ Kappadokias/ A§ijas un Bitinijas. JT1685 1P 1:1. < vc. Galatia[2016-10]

8 Galileiše jūre

Galileiše jūre (2) s. f. nloc. Galilei§che juure (2)Kinnerets, ezers mūsdienu Izraēlas ziemeļosVNde kad thas atkal Jsgaya / no tims Eßyms Tyri vnde Sydon / nätce thas py to Galilei§che Juure wueddon §tarpan tems Eßems thos de§mette Pilles. EvEp1587, 1682. VNde kad thas atkal J§gaya nho thims Eßyms Tyri vnde Sydon / nätcze py tho Galilei§che Juure wüddon §tarpan tems Eßems tos de§mette Pilles. EvEp1615, 14910. < vc. das Galileische meer Genecaret [ezers][2020-04]

9 Galileiše zeme

Galileiše zeme (1) s. f. nloc. Galiläiße zemme (1)Galileja; vēsturisks reģions mūsdienu Izraēlas ziemeļosTas kunx vnd mey§ters nawayd ßä Winß ir iou aukßan cäles: Ekßan to Galiläiße zemme Tur ir tas ßoden nogais To helle ir winß §alou§is / Vnd tos §wätes dwä§elles yzweddis No wy§§ems ce^tems bädems.. Elg1621_GCG, 1008. < vc. galiläisch land Galileja[2020-04]

10 Galileja

Galileja (194) s. f. nloc. Galiläa (2), Galiläam (1), Galilea (92), Galileam (18), Galileas (2), Galilea` (4), Galilea~ (2), Galileias (1), Galileijas (1), Galilejai (1), Galilejas (50), Galilejas=semm (1), Galilejas=semmes (1), Galilejas=semmi (1), Galileja^ (1), Galileju (16)Galileja, vēsturisks reģions mūsdienu Izraēlas ziemeļosTad nogay arridtczan Jo§eph no Galilea / aran täs Pilles Nazareth / exkan to Judde §emme / vs to Pille Dauid / kattra tur dheweey Bethlehem / Tapeetcz ka tas no to Namme vnd Radde Dauid by.. EvEp1587, 144. Tad nu tahm draud§ehm pahr wiśśu Judeju un Galileju un Samariju bija Meers/ un peeauge/ un §taigaja eekśch ta Kunga Bijaśchanas/ un wairojahs eekśch Eepreezinaśchanas ta Śwehta Garra. JT1685 Apd 9:31. Galilejas jūra (1) Galileja juhŗas (1)Kinnerets, ezers mūsdienu Izraēlas ziemeļosUn wiņśch pee thas Galileja Juhŗas §taigadams/ red§eja Śihmani un Andreju wiņņa Brahli/ śawu Tihkli Juhŗa^ mettam: (Jo tee bija Sweineeki.) JT1685 Mk 1:16. Galileiše jūre, Genecaret [ezers] Galilejas tiesa (1) Galilejas teeśu (1)Galilejas apgabals, vēsturisks reģions mūsdienu Izraēlas ziemeļosUn wiņņa Ślawa isgahje tudaliņ wiśśur apkahrt pa Galilejas Teeśu. JT1685 Mk 1:28. Galilejas zeme (3) Galilejas=semm (1), Galilejas=semmes (1), Galilejas=semmi (1)GalilejaUn kad tee wiśśas Leetas pabeiguśchi bija pehz ta Kunga Bauślibas/ gree§ehs tee atkal uhs Galilejas=Semmi/ uhs śawu Pilsśatu Na§aret. JT1685 Lk 2:39. Galileiše zeme [Jāzeps] no Galilejas (6) Ja§eps no Galileijas (1), Ja§eps no Galilejas (1), Jo§eph no Galilea (2), Jo§eps no Galileas (2)Jāzeps, Jēzus mātes Marijas vīrsTad nogay arridtczan Jo§eph no Galilea / aran täs Pilles Nazareth / exkan to Judde §emme / vs to Pille Dauid / kattra tur dheweey Bethlehem.. EvEp1587, 144. Tad nogahje ir Ja§eps no Galilejas/ no ta Pilsśata Na§aretes uhs Juddo=Semmi/ uhs Dahwida Pilsśatu/ Betleme Wahrda^/ tapehz/ ka tas no Dahwida Radda un Zilts bija. JT1685 Lk 2:4. Jēzus no Galilejas (9) Je§u nho Galilea (1), Je§u no Galilea (8)Jēzus KristusBeth ta Kalpune / tha Auxte ba§nitczekunge / ta Durwe Szargataya redtczey Petrum py to Gai§me / kad thas ßöw ßildyas / vnde lukoyas vs to/ vnd ßatcy : Vn~ tu by arridtczan ar §cho Je§u no Galilea / Nhe e§tu arridtczan §cha Czilwheke Maetceklis wens ? EvEp1587, 8018. Ka nu te Śullaiņi / weens ścho / ohters to no JE§u runna / nahk tha Durrwo=Śarrghataja / §kattahß Pehteŗam itt pa§§chahß Atzieß / und śacka us Winju: Tu biji arrid§an ar JE§u no Galilea? Manc1654_LP3, 6221. vīri no Galilejas; Galilejas vīri (6) Galileie wire (1), wieri no Galilea (1), wihri no Galilejas (1), wyre nho Galilea (1), wyre no Galiläa (1), wyre no Galilea (1)galilejiešiJuus Wyre no Galilea / ko §thaweet yuus / vnd lukoyetes vs tho debbes? EvEp1587, 12521. Juhs Wihri no Galilejas / ko §tahweet juhs / in §kattajt us Debbes? VLH1685, 4819. < vc. Galilea Galileiše zeme[2016-10]

11 Gallions

Gallions (3) s. m. npers. Gallions (3)Gallions; JDUn kad Gallions Akajas Wal§ta^ Semmes=Śohģis bija/ zehlahs tee Juddi weenprahtigi pretti Pahwilu/ un wedde to preekśch to Śohda=Krehślu.. JT1685 Apd 18:12. < vc. Gallion[2016-11]

12 Gamaliels

Gamaliels (2) s. m. npers. Gamaliels (1), Gamalie~ļa (1)Gamaliēls; JDEs ja eśmu weens Juddo=Wihrs/ Tar§a^ Kilikijas Semme^ peed§immis/ un śchinni^ Pilsśata^ pee tahm Kahjahm Gamalie~ļa us aud§inahts/ itt parei§i eekśch to Tehwo Bauślibas ismahzihts/ śirdigs Deewa Mekletais buhdams/ itt ka juhs §chodeen eśśat. JT1685 Apd 22:3. < vc. Gamaliel[2016-10]

13 Gauja

Gauja (2) s. f. nloc. Gauja (2)Gauja, die Aa, der fluß in Liefland. Fuer1650_70_1ms, 833. Gauja, die Aa, der fluß in Lieffland. Fuer1650_70_2ms, 12711. Gauja, upe VidzemēGauja, die Aa, der fluß in Liefland. Fuer1650_70_1ms, 833. neskaidra etimoloģija[2016-07]

14 Gedeons

Gedeons (1) s. m. npers. Gedeonam (1)Gideons; VDTu cour kru^me Moy§am / cour ryk§te Aaronam cour wylne Gedeonam / cour durres Ezechielam / cour kräsle Salomonam / no De`we pre`kßan zymota. Elg1621_GCG, 910. < vc. Gideon Gideons[2016-10]

15 Genecaretas [zeme]

Genecaretas [zeme] (2) s. f. nloc. semmi Genezaret (1), semmi Genezaretu (1)Ģenecarete (arī Ģenecaretes zeme, Gennēsaretes zeme); JDUn tee pahrzehluśchees nahze uhs to Semmi Genezaretu/ un laide tur pee Mallas. JT1685 Mk 6:53. < vc. land Genezareth[2020-04]

16 Genecaret [ezers]

Genecaret [ezers] (6) s. m. nloc. ä§äru Genezareth (4), e§§erre Genezareth (2)Kinnerets, ezers mūsdienu Izraēlas ziemeļosVnde tas §thawey py to E§§erre Genezareth / vnde redtczeye duewe Laywes py to E§§erre §thawites / Beth te Sweyneke by i§kapuu§§che / vnde ma§gaya ßouwes Tykles. EvEp1587, 1501. Py to ħäru Genezareth / the wings kahp Laiwa` / kattra Simoņam Pehteram peederreja / unnd luhds / to Laiwu magkeniet no Mallas att§tumbt. Manc1654_LP2, 1049. < vc. see Genezareth Galileiše jūre[2016-10]

17 Getzemane

Getzemane (12) s. f. nloc. Geth§emane (9), Get§emane (3)ĢetzemaneTad nätce Je§us ar tims / py wenas Muyßas / ta dhewey Get§emane / tur by wens Där§is / tur exkan gaya Je§us vnd winge Maetcekle. EvEp1587, 752. Tad nahze JE§us ar teem pee weenas Mui§chas/ kas śaukta kļua Get§emane/ un śazzija us teem Mahzekļeem: Śehdeetees ścheitan/ teekams es tur no=eemu un Deewu luhd§u. JT1685 Mt 26:36. < vc. Gethzemane[2016-10]

18 Gideons

Gideons (4) s. m. npers. Gideon (2), Gideons (1), Gideoņa (1)Gideons; VDRed§i / ka krahßne klahjahß / kad Gideons §tahw Klohna` / und kuļļ Queeśchus / kad Pehteris ar śaweem Bedreem Tieklu ißmätt / kad Sara Buhda` buhdama wahri und zäpp / Rebecca Vhdeni näß / und Martha wi§śas Leetas Namma` darra / ka Deewa Wahrds tohß Ļaudis teitz. Manc1654_LP2, 9622. Un ko śakku es wehl wairak? tas Laiks man peetruhktu kad es buhtu §tah§tijis no Gideoņa un Baraka/ un Sam§ona un Jepta/ un Dahwida/ un Sammeļa/ un teem Praweeścheem. JT1685 Ebr 11:32. < vc. Gideon Gedeons[2014-12]

19 Gilboa [kalns]

Gilboa [kalns] (1) s. m. nloc. kallnu Gilboa (1)Gilboa kalni, kalnu grēda Izraēlas ziemeļu daļāWinjai by ja=eet par to Kallnu Gilboa / kurr taß Konings Śaul śöw patz ar śawu Sohbinu noduhreeß / par teem Kallneem Gri§im unnd Hebal / us kuŗŗeem Mo§es tohß Śwähto=Wahrdus und Lah§tus nośauzis gir.. Manc1654_LP2, 8623. < vc. Berg Gilboa [2016-10]

20 gnauzīt

gnauzīt (3) v. gnausiht (3)Gnausiht, nagen, marrachen. Fuer1650_70_1ms, 8112. Gnausiht, reiben, drüken.. Fuer1650_70_1ms, 839. Gnausiht. nagen, marrachen. Fuer1650_70_2ms, 1372. 1. berzt, spiestGnausiht, reiben, drüken.. Fuer1650_70_1ms, 839. 2. grauztGnausiht, nagen, marrachen. Fuer1650_70_1ms, 8112. Gnausiht. nagen, marrachen. Fuer1650_70_2ms, 1372. la. gnauzt 'spiest, spaidīt' iegnauzīt[2016-07]

21 godenāšana

godenāšana (3) s. f. godenaßen (1), godenna§chenne (2)godināšanaTa Bralige mile§tibe §tarpan wen otre gyr Szirdtzduebeniga. Wens nake tham otram ar Godenna§chenne pre§chan. EvEp1587, 2182. Mu§e zemmig' godenaßen Teyc teuw muźam bes mittäßen. Elg1621_GCG, 1241. la. godenāt godenāt[2016-10]

22 godenāt

godenāt (9) v. go'dena'ta (1), go'denata (1), godena (1), godenat' (2), godenata (1), godenats (1), godnat (1), go^dena (1)godinātTur te taggad ar lele preke Je§um Chri§tum teyc vnd godena / Vnd dzede wy§§e Alleluia. Elg1621_GCG, 10025. la. gods godenāšana, godināt[2016-10]

23 godināt

godināt (2) v. ghodinayis (1), godini (1)godināt; cienītGodini tawu Täwu unn tawu Maati ka tawaß Deenaß garriaß toop wirß taaß Sämmäß / ko taß Kungß tawß Deewß töw Dooß. Reit1675_UeP, 420. Tas wi§§u leetu Radditais / Schiß muh§chas Mee§śas Ghodinayis / Tas peeņemmdams winņs pe§tyis muhß.. LGL1685_V5, 3819. la. gods iegodināt, godenāt[2016-07]

24 Golgata

Golgata (15) s. f. nloc. Golgata (5), Golgatha (5), Gollgatha (5)Golgata; pakalns Jeruzalemes tuvumā JDVnde the wedde to py to Wete / kattra Dhewe vs Judde wallode Golgatha / tas gir vs muße Wallode / tas Karrattekalns / vnd the doeuwe tham Eticke / ar Myrrhen exkan Wyne §czeerth / ar Sulckte Szamaißite. EvEp1587, 946. Un wiņśch isgahja/ un neśśe śawu Kru§tu uhs to ta śauktu Peeres=Weetu/ ko śauz Ebre`i§ku Golgata. JT1685 Jn 19:17. < vc. Golgatha[2020-04]

25 Goliat

Goliat (6) s. m. npers. Goliath (6)Goliāts; VDPazälldams wings śawu Rohku / vnd mette ar Lingu / vnd peeśitta to läppnu Goliath §emme. Manc1631_Syr, 60614. Kad töw Sohbins buhtu bijis tick leels / ka tam Goliath / ar kattru Dawids tam pa§ścham Goliath to Ghallwu nozirrta: Kad töw Sohbins buhtu bijis tick aß / ka Pehteram by / ar kattru wings tam Malcho / tha Auxta Ba§nizas=Kungha Kallpam to Au§śi weena Zirrteny nozirrta / taß töw nhe pallied§ehs. Manc1654_LP1, 2948, 9. < vc. Goliath[2016-10]

26 Gomora

Gomora (9) s. f. nloc. Gomorra (3), Gomorrha (5), Gomorru (1)Gomora; Bībelē minēta pilsētaLeelu Nhelaim jutta tee eek§chan Sodom und Gomorrha / kad Deews us teem licka liet Vgghuni und Śähras / und brutzinaja tohß ka Zuhkas / und da§chus breeßmighus Laikus gir tee Juddo=Ļaudis peed§iewojuśchi und red§ejuśchi. Manc1654_LP2, 411{391}21. Un tohs Pilsśatus Sohdomu un Gomorru Pelno^s likdams zaur to Apgahśchanu nośohdijis un par weenu Preekśch=Sihmi irr eezehlis teem/ kas besdeewigi d§ihwo. JT1685 2P 2:6. - Zodoma / Zodama (un / und) Gomorra (8) Sodam und Gomorra (1), Sodom Gomorrha (1), Sodom und Gomorrha (4), Sodoma un Gomorra (1), Sohdomu un Gomorru (1)Sodoma un Gomora; pilsētasŚchahß Śeewas gir taß Magghums / kattru taß Kungs Zebaoth gir litzis pahrpallickt / zittade buhtu wi§śa Juddo=Tauta tappu§śi ka Sodam und Gomorra / no kattreem nhe Matts attlitzis. Manc1654_LP3, 1498. Jttin ka` Sodoma un Gomorra/ un tee apkahrt teem gullami Pilsśati/ ta` patt ka śchee bij Mauzibu d§innuśchi/ un nogahjuśchi zittai Meeśai pakkaļ/ par weenu Preekścha=Sihmi irr eezeltas/ pane§dami to Śohdibu ta muh§chiga Ugguns. JT1685 Jud 1:7. < vc. Gomorra[2016-10]

27 Gozeņa zeme

Gozeņa zeme (1) s. f. nloc. Go§eņa=Semmeh (1)Gošenes zeme; apvidus VDBett py teem Bährneem J§rael / kattri Go§eņa=Semmeh d§iewoja / by wi§śur §kaidris śpoh§ch{śpohß} Ghaiß / wi§śahß winjo Aekahß. Manc1654_LP3, 15714. < vc. land Gosen[2016-10]

28 grāmatanesējs

grāmatanesējs (1) s. m. ghramata=ne§śeis (1)Briefftrager/ Ghramata=ne§śeis. Manc1638_L, 41A8. vēstuļu iznēsātājs, pastnieksBriefftrager/ Ghramata=ne§śeis. Manc1638_L, 41A8. nesējs[2016-10]

29 granatābols

granatābols ābols[2019-02]

30 grēkuvaidīšana

grēkuvaidīšana (2) s. f. grekewaidi§chen (2)grēku sūdzēšana, grēksūdzeTha §che§te gir / exan tho lounne §igo§chen vnde grekems / bes adgre§chen vnde grekewaidi§chen pallikt. CC1585, 3016. la. grēki + vaidīt, vaidēt vaidēšana[2020-12]

31 grima

grima (1) adj. grimma (1)ļauna, nikna, dusmīgaTam nikna, ļauna, grimma dabba, Er ist böser natur; hitzig vor der Stirn. Fuer1650_70_1ms, 4824. la. gremt 'murmināt, uzbudinājumā runāt'[2020-12]

32 grimt

grimt (55) v. ghrimbdams (1), ghrimbt (2), grim§ch (1), grim§t (6), grim§ta~ (1), grim§tam (7), grim§tu (1), grim~e (1), grima (1), grimdams (1), grimm§tam (1), grimme (3), grimmi (2), grimmis (12), grimmt (1), grimmuśchas (2), grimmuśchi (4), grimpt (1), grims (1), grimt (6)§incken/ ghrimbt. Manc1638_L, 169B1. Grimt, sincken, zu grunde gehen. Fuer1650_70_1ms, 8315. Grimt. sinken. Fuer1650_70_2ms, 1426. grimt, nogrimt, arī pārn.Vnde thas gulley te Maetcekle gaye py tho / vnde modenaye to auxkam / vnde ßatcye Kunx / pallydtcze mums{muns} / mhes grim§ta~. EvEp1587, 3923. Zilweks/ kas prett Zilweku Aśśinim Netaiśnibu darra/ tas buhs par Behgli/ kamehr tas Bedre^ grim§t/ tam neweens palihd§ehs. VD1689_94 Sak 28:1. - bedrē(s) / iekš bedres grimt (7) beddre^ grimdams (1), beddre^s grim§ch (1), bedre^ grim§t (2), bedre^s grims (1), eek§ch.. beddres grimmis (1), eekśch.. beddres grimmis (1)- ellē / iekšan (h)elles grimt (4) elle^ grimmis (2), elleh ghrimbdams (1), exkan helles.. grimpt (1)- zemē grimt (4) §emme grimmuśchas (1), §emme^ grimmis (1), semme^ grimmis (1), semmeh grimmis (1) : liet. grìmti 'grimt, slīkt' apgrimt, iegrimt, negrimt, nogrimt[2020-03]