A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 37 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 čaklāki

čaklāki (1) adv. comp. tśchaklaki (1)ātrāk, žiglākUn tee diwi tezzeja kohpa^/ un tas ohtrs tezzeja preekścha^ tśchaklaki ne ka Pehteris/ un nahze papreekśchu pee ta Kappa. JT1685 Jn 20:4. la. čakli čakli[2020-12]

2 čakli

čakli (4) adv. tśchakli (1), tśchakli` (1), zakli (1), z§chakli (1)čakliPutniņņi Gaiśo^s Zakli d§eed/ In śahk pa Pulkeem §kreet in deet/ Itt ka tee gribbet teizinaht/ In Kri§tu d§ihwu śweizinaht. LGL1685_K1, 5512. la. čakls čakl(i)s, čakla, čaklāki[2016-07]

3 čaklība

čaklība (4) s. f. tśchakliba (1), tśchaklibu (3)1. čaklums, centībaJepśchu tad es us jums rak§tijis eśmu/ tad tas ne irr tadehļ/ ka muhśo Tśchakliba pahr jums parahdita taptu pee jums preekśch Deewa. JT1685 2Kor 7:12. 2. veiklība, ātrumsBet Rohma^ nahzis/ irr tas mann ar leelu Tśchaklibu meklejis un atraddis. JT1685 2Tim 1:17. la. čakls čakl(i)s, čakla, čaklums[2016-07]

4 čaklis

čaklis čakl(i)s, čakla[2020-12]

5 čakl(i)s, čakla

čakl(i)s, čakla (23) adj. tschakls (1), tśchaklam (1), tśchaklas (1), tśchakli (2), tśchaklo (1), t§chackla (2), t§chackli (3), t§chacklis (11), t§chacklo (1)behend/ attkiels/ t§chacklis/ §chigglis. Manc1638_L, 29B14. ge§chwind/ attkiels/ t§chacklis.. Manc1638_L, 74B22. munter/ wacker/ t§chacklis/ §chigglis. Manc1638_L, 127B6. mutig/ fri§ch/ attkiels/ jaux/ t§chacklis. Manc1638_L, 128A2. §chnellfü§§ig/ attkiels/ t§chacklis.. Manc1638_L, 160A15. ge§chwind/ attkiels/ t§chacklis. Manc1638_L, 165A26. vlei§§ig/ t§chacklis/ §chigglis. Manc1638_L, 195A4. wacker/ mohdriegs/ attkiels/ t§chacklis. Manc1638_L, 199A2. 1. ātrs, žigls, mudīgs, veiklsEs mohziyohs no Śirds pehts tahs / vnd biyu t§chacklis pehts tahs darryht. Manc1631_Syr, 6154. Wiņņo Kahjas irr tśchaklas Aśśini isleet. JT1685 Rm 3:15. 2. čakls, centīgs, strādīgs; arī lietv. nozīmē..ka tas mums atpe§titu no wi§śenadas Nhetaißnibas / vnd §öw pa§§cham §kie§titohß ypa§śchus Ļaudis / kattri t§chackli buhtu py labbeems darrbeems. Manc1631_LVM, 3110. Śliņķa Rohka darr nabbagu/ bet to Tśchaklo Rohka darr baggatu. VLH1685_Sal, 14A32. neskaidra etimoloģija[2016-10]

6 čaklums

čaklums (2) s. m. tśchakluma^ (1), t§chacklums (1)Vleiß/ t§chacklums/ §chigglums. Manc1638_L, 195A2. čaklumsVleiß/ t§chacklums/ §chigglums. Manc1638_L, 195A2. Pakrittuśchas Meeśas in Kauli/ Kas rahdahs śapu`u`śchi Prauli/ Tee weegli pazelśees/ bes Śwarreem/ Buhs Tśchakluma^ lihd§i teem Garreem. LGL1685_K1, 19424. la. čakls čakl(i)s, čakla, čaklība[2016-07]

7 čakstēšana

čakstēšana (2) s. f. t§chack§te§chana (2)gereu§ch/ T§chack§te§chana. Manc1638_L, 142B20. das rau§che~/ t§chack§te§chana. Manc1638_L, 140A14. čabēšana, čaukstēšanagereu§ch/ T§chack§te§chana. Manc1638_L, 142B20. la. čakstēt čakstēt[2016-07]

8 čakstēt

čakstēt (8) v. t§chack§teht (2), zakst (2), zaksteht (4)raßlen/ t§chack§teht. Manc1638_L, 139A9. rau§che~/ t§chack§teht. Manc1638_L, 140A13. Zaksteht, raßeln, knirren. Fuer1650_70_1ms, 3113. Zaksteht, raßeln. Knirren. Fuer1650_70_2ms, 5383. čabēt, čaukstētraßlen/ t§chack§teht. Manc1638_L, 139A9. Zakst Zaksteht labbiba tik sauśa, das Getraide raßelt gantz, so dürre ist es. Fuer1650_70_2ms, 5383. pamatā onomatopoētisms čakstēšana[2016-10]

9 čākstēt

čākstēt (2) v. zahksteht (2)Zahksteht, knirschen, knarschen. Fuer1650_70_1ms, 3116. Zahksteht, Knirschen, Knarschen.. Fuer1650_70_2ms, 5385. čirkstē; čīkstēt; gurkstēt (?)Zahksteht, knirschen, knarschen. Fuer1650_70_1ms, 3116. Zahksteht, Knirschen, Knarschen.. Fuer1650_70_2ms, 5385. pamatā onomatopoētisms izčā(k)stēt[2016-10]

10 čaugans

čaugans (4) adj. zaugana (1), zaugans (2), zauganu (1)Zaugans, locker. Fuer1650_70_1ms, 31711. Zaugans, locker.. Fuer1650_70_2ms, 5389. čaugans, irdens; mīkstsNu tas eeraudsets eeśals jo zauganu ne ka pirmis, nu ist das ein gestelte brandtwein maltz lokerer, alß zuvor, will nicht gähren. Fuer1650_70_1ms, 31712. Zaugans, locker, Nu tas eeraudsets eeśals jo zaugana ne ka pirmis, Nun ist das der eingestelte Brant wein - Maltz, lokerer, alß zuvor will nicht gären. Fuer1650_70_2ms, 5389–10. neskaidra cilme[2016-10]

11 čaukstas

čaukstas (2) s. f. pl. zaukstas (2)Zaukstas, Kohl, der nicht häupter hat Schnid Kohl. Fuer1650_70_1ms, 31415. Zaukstas Kohl, der nicht Häupter hat, Schnid=Kohl. Fuer1650_70_2ms, 53813. kāļi; kāposti (?)Zaukstas, Kohl, der nicht häupter hat Schnid Kohl. Fuer1650_70_1ms, 31415. Zaukstas Kohl, der nicht Häupter hat, Schnid=Kohl. Fuer1650_70_2ms, 53813. la. čaukstēt[2020-12]

12 čaukstauris

čaukstauris (2) s. m. zaukstauris (2)Zaukstauris, Dobl. Paschag, Anneb. das holtz, Stange, daran der ofen wisch=Quast gebunden ist, die ofen stange. Fuer1650_70_1ms, 31417. Zaukstauris. Dobl. Paschag. Anneb. das Holtz=Stange daran der ofen wisch, qvaast gebunden ist, die Ofen=Stange. Fuer1650_70_2ms, 53814. krāsns slotas kātsZaukstauris, Dobl. Paschag, Anneb. das holtz, Stange, daran der ofen wisch=Quast gebunden ist, die ofen stange. Fuer1650_70_1ms, 31417. Zaukstauris. Dobl. Paschag. Anneb. das Holtz=Stange daran der ofen wisch, qvaast gebunden ist, die Ofen=Stange. Fuer1650_70_2ms, 53814. la. čaukstēt (?)[2016-10]

13 čaumala

čaumala (2) s. f. pauta=t§chaumalas (1), zaumala (1)Zaumala, Zumala, die Krebs - nüß - Ey"er, schahlen, Erbschahlen. Fuer1650_70_1ms, 31111. čaumala (olai); čaula (riekstam); pāksts (zirņiem)Eyer§chal/ Pauta=t§chaumalas. Manc1638_L, 56A6. Zaumala, Zumala, die Krebs - nüß - Ey"er, schahlen, Erbschahlen. Fuer1650_70_1ms, 31111. la. čaula + mala (?) čaumals, čumala[2016-07]

14 čaumals

čaumals (1) s. m. pauta=t§chaumals (1)čaumala (olai)ein Eyer§chale/ Pauta=t§chaumals. Manc1638_PhL, 28321. la. čaula + mala (?) čaumala, čumala[2016-02]

15 čet(e)r(as)padesmit(s)

čet(e)r(as)padesmit(s) (9) num. card. tśchetr padeśmits (2), tśchetrpadeśmits (3), t§chetrpadeśmits (1), t§chetterpadeßmett (1), t§chettras=padeßmitt (1), t§chettrepaddeßmitteems (1)vierzehen/ t§chetterpadeßmett. Manc1638_L, 194B11. četrpadsmitEs pa§ie§tu weenu Czillwäku eek§chan CHri§to preek§ch t§chettrepaddeßmitteems ghaddeems / gir tas eek§chan Mee§śas biyis.. Manc1631_LVM, 5910. Tad nu wiśśee śchee Augumee/ no Abrahama lihd§ Dawidam/ irr tśchetr padeśmits Augumi: un no Dawida lihd§ tai Aisweśchanai uhs Babiloni/ tśchetrpadeśmits Augumi: un no thas Aisweśchanas uhs Babiloni lihd§ Kri§tum tśchetr padeśmits Augumi. JT1685 Mt 1:17. - četrpadesmits / četrepadesmiti gadi (4) tśchetrpadeśmits gaddeem (3), t§chettrepaddeßmitteems ghaddeems (1) la. četri + pa + desmit(s) četri, četras, ceterpadesmit[2016-10]

16 četerdalis

četerdalis (1) s. m. t§chetterdaļļeems (1)četrotne, četrinieks, četru cilvēku kopaKad wings to nu śayehme / licka wings to Czeetuma` / vnd nodewe to t§chettreems t§chetterdaļļeems Kaŗŗawiereems / to ghlabboht / vnd §kittahß to pehtz Leeldeen teems Ļaudeems preek§cha we§t. Manc1631_LVM, 21410. la. četri + daļa četri, četras[2016-10]

17 čet(e)rdesmit(s), četra(s)desmit(is)

čet(e)rdesmit(s), četra(s)desmit(is) (56) num. card. śimts tśchetr deśmits tśchetri tuhk§tośchi (1), śimts tśchetr deśmits tśchetrituhk§tośchi (1), śimts tśchetrdeśmits un tśchetreem (1), §chettrus=deßmitz und diwi (1), trieß=t§chettrus=peetzus=śeśch=deßmittus (1), tśchetr deśmits (1), tśchetr deśmits diwi (1), tśchetr deśmits un śeścheem (1), tśchetrdeśmits (19), tśchetrdeśmits diwi (1), tśchetrde§mits (1), tśchettr deśmits tśchettr=tuhk§tośchi (1), t§chetterdeßmits, t§chetterdeßmits (1), t§chetterdeßmittz (1), t§chettra=deßmitahß (1), t§chettra=deßmittahm (1), t§chettrahß=deßmitz (1), t§chettras deßmits (1), t§chettras=deßmittis (1), t§chettras=deßmitts (2), t§chettras=deßmittz (8), t§chettras=deßmitz=deenas (1), t§chettrasdeßmittz (1), t§chettre deßmittahms (1), t§chettri=deßmitts (1), t§chettrohß=de§śmittieß (1), t§chettrus deśmits (1), t§chettrus deßmits (1), t§chettrus=deßmitts (1), t§chettrus=deßmittz (1)viertzig/ t§chetterdeßmits. Manc1638_L, 194B9. vierzig/ t§chetterdeßmittz. Manc1638_PhL, 4135. četrdesmitVnd kad tas T§chettrus=deßmittz Deenas t§chettrasdeßmittz nacktis ghaweyis by.. Manc1631_LVM, 6518, 19. Jo tas Zilweks bija wairak ne ka tśchetr deśmits Gaddus wezz/ pee ka śchi Sihme tahs Weśśelo=Darriśchanas notikkuśi bij. JT1685 Apd 4:22. četrdesmits / četra(s)desmits dienas (21) tśchetrdeśmits deenahs (1), tśchetrdeśmits deenas (4), tśchetrde§mits deenas (1), t§chettra=deßmitahß deenahß (2), t§chettra=deßmittahm deenahm  (1), t§chettrahß=deßmitz deenahß (1), t§chettras de§śmitts.. deenas (1), t§chettras deßmits deenas (1), t§chettras=deßmitts deenas (3), t§chettras=deßmittz deenas (1), t§chettras=deßmitz deenas (1), t§chettras=deßmitz deenas (2), t§chettre deßmittahms deenahms  (1), t§chettrus=deßmittz deenas  (1)- četrdesmits / četridesmiti gadi (13) §chettrohß=de§śmittieß ghaddohß (1), trieß=t§chettrus=peetzus=śeśch=deßmittus ghaddus (1), tśchetr deśmits gaddus (1), tśchetrdeśmits gaddeem (1), tśchetrdeśmits gaddeem  (1), tśchetrdeśmits gaddi (1), tśchetrdeśmits gaddus (2), tśchetrdeśmits gaddus (3), t§chettri=deßmitts ghaddi (1), t§chettrus=deßmitts ghaddus (1)- četrdesmits / četrasdesmit(i)s naktis (9) tśchetrdeśmits naktis (2), tśchetrdeśmits naktis (1), t§chettras de§śmitts nacktis (1), t§chettras=deßmittis nacktis (2), t§chettras=deßmitts.. nacktis (1), t§chettras=deßmitz nacktis (1), t§chettrasdeßmittz nacktis (1) la. četri + desmit(s) četri, četras, cet(e)r(e)desmit(s), cetrsdesmits[2016-10]

18 četorksnis

četorksnis (1) s. m. t§chettorkśchņeem (1)četrotne, četrinieks, četru cilvēku kopaBet to brihdi bija tahs Deenas tahs śaldas (ne=raud§etas) Mai§es. Kad wiņ§ch nu to / śaņehme / likke wiņ§ch to Zeetuma^ / in nodewe to weenam Pulkam Kaŗŗa=Wihru / kas T§chettorkśchņeem tapa nodalliti / wiņņu apsargaht / śchķi§dams to pehz Leeldeenas teem Ļaudim preekścha west. VLH1685, 10710. četri vai ceturts (ar fonētisku pārveidojumu) četri, četras, cetornis[2016-07]

19 četri, četras

četri, četras (89) num. card. aśtoņdeśmits un tśchetreem (1), a§tonedeßmitteem und t§chettreem (1), a§toņdeśmits in tśchettreem (1), a§toņedeßmitteems vnnd t§chettreems (1), a§toņus deßmits und t§chettrus (1), czettrems (1), diwdeśmits tśchetri (2), diwdeśmits tśchettri (1), diwideśmits tśchetri (2), śimts tśchetr deśmits tśchetri tuhk§tośchi (1), śimts tśchetr deśmits tśchetrituhk§tośchi (1), śimts tśchetrdeśmits un tśchetreem (1), tschettri (1), tśchetr tuhkśtoścho (1), tśchetr tuhk§toścheem (1), tśchetr=tuhk§tośchu (1), tśchetras (7), tśchetreem (8), tśchetree` (1), tśchetri (3), tśchetros (1), tśchetro^s (2), tśchettr deśmits tśchettr=tuhk§tośchi (1), tśchettrahm (1), tśchettreem (4), tśchettreem (1), tśchettri (2), tśchettro (2), tśchettrus (1), t§chettrahß (3), t§chettras (8), t§chettraß (1), t§chettreem (2), t§chettreem tuhxto§cheem (1), t§chettreems (2), t§chettri (7), t§chettri tuhxtośchi (1), t§chettri tuhxto§chi{tuhxta§chi} trießdeßmittz vnd t§chettri (2), t§chettri=tuhxto§chi (1), t§chettri=tuxto§chi (1), t§chettrohß (1), t§chettrus (4), t§chettrus tuhxtohśchus (1), t§chettrus tuhxto§chus (2)vier/ t§chettri. Manc1638_L, 194A22. četri, četrasTee Kaŗŗawieri / kad tee JE§um Kru§ta śittuśchi by / jehme tee winja Drehbes / vnd darriya t§chettrus daļļus.. Manc1631_LVM, 10721. Un weens no teem tśchettreem Lohpeem dewe teem śeptiņņeem Eņģeļeem śeptiņņus §elta Kauśus/ pilditus ar to Duśmibu Deewa/ kas muh§chige muh§cham d§ihwo. JT1685 Atk 15:7. - četras dienas (8) tśchetras deenas (3), t§chettrahß deenahß (2), t§chettras deenas (2), t§chettras.. deenas (1)- četri gadi (8) aśtoņdeśmits un tśchetreem gaddeem (1), a§tonedeßmitteem und t§chettreem ghaddem (1), a§toņdeśmits in tśchettreem gaddeem (1), a§toņedeßmitteems vnnd t§chettreems ghaddeems (1), a§toņus deßmits und t§chettrus ghaddus (1), t§chettreem ghaddeem (1), t§chettri ghaddi (1), t§chettri tuhxto§chi{tuhxta§chi} trießdeßmittz vnd t§chettri ghaddi (1)- četri groši (3) t§chettri gro§§chi (1), t§chettrus ghro§§chus (2)- četri lopi (11) tśchetreem lohpeem (1), tśchetri lohpi (3), tśchettreem lohpeem (4), tśchettri lohpi (1), tśchettro lohpo (2)- četri (zemes) stūri / stūŗi; četras stūres (5) tśchetree` semmes=stuhŗeem (1), tśchetros stuhŗos (1), tśchetro^s semmes stuhŗo^s (1), tśchetro^s stuhŗos (1), tśchettrahm stuhrehm (1)- četr(i) tūkstoši (13) śimts tśchetr deśmits tśchetri tuhk§tośchi (2), tśchetr tuhkśtoścho (1), tśchetr tuhk§toścheem (1), tśchettr=tuhk§tośchi (1), t§chettreem tuhxto§cheem (1), t§chettri tuhxtośchi (1), t§chettri tuhxto§chi{tuhxta§chi} trießdeßmittz vnd t§chettri (1), t§chettri=tuhxto§chi (1), t§chettri=tuxto§chi (1), t§chettrus tuhxtohśchus (1), t§chettrus tuhxto§chus (2) no četriem(s) vējiem(s) (3) no t§chettreems wehyeems (1), no.. tśchetreem wehjeem (2)no visam debespusēm, no malu malāmOck weena Kleek§chana no Au§trumas / ock weena Kleek§chana no Wackara pu§śes / ock weena Kleek§chana no t§chettreems Wehyeems / weena Kleek§chana par wi§śu Jeru§alem vnd to Ba§nizu / weena leela Waida par Bruht vnd Brudgamu / weena Kleek§chana par wi§śeems Ļaudeems. Manc1631_LVM, 22417. Un wiņśch śuhtihs śawus Eņģeļus ar leelu Ba§unes Śkannumu/ un tee śakrahs wiņņa Jsred§etus no teem tśchetreem Wehjeem/ no weena Debbes Galla lihd§ ohtram. JT1685 Mt 24:31. : liet. keturì, kẽturios 'četri' četerdalis, čet(e)r(as)padesmit(s), čet(e)rdesmit(s), četra(s)desmit(is), četrkājīgs, četrikārtīga, četr(i)simts, četr(as)simtas, četrstūrīgs, cetri, cetras[2016-08]

20 četrie

četrie (1) card. num. emph. diwdeśmits tśchetree (1)četriUn tee tśchetri Lohpi śazzija Amen: un tee diwdeśmits tśchetree Wezzajee mettahs Semme/ un peeluhd§e to/ kas muh§chigi muh§cham d§ihwo. JT1685 Atk 5:14. : liet. keturì, kẽturios 'četri', pr. kettwirts 'ceturtais' četri, četras[2016-07]

21 četrikārtīga

četrikārtīga (1) adj. t§chettre=kahrtighas (1)četrējāda, četru veiduTo śwähtu Ewangelium no to labbu Śähklu / unnd no tahß t§chettre=kahrtighas Semmes / apraxta taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata` a§tota` weeta`{weeta} / und §kann tee Wahrdi ju§śa` Walloda` tha.. Manc1654_LP1, 25113. la. četri + kārta četri, četras, četrkārtīgi, cetorkārtīgs[2020-12]

22 četr(i)simts, četr(as)simtas

četr(i)simts, četr(as)simtas (8) num. card. czetreßumpte (1), czettreßumpte vnde trisde§mette (1), tśchetrśimteem (1), tśchetrśimteem un peezdeśmits  (1), t§chetrśimts in trihsdeśmits (1), t§chettras śimbtas und dewinji=deßmittes  (1), t§chettreśimbteems vnd trießdeßmitteems  (1), t§chettri=śimbti (1)četrsimt..nhe thope j§ardyta / ka tay peßatcy§chenne by czour to Boußle mitthet / katters tur peetcz dhotz gir par czettreßumpte / vnde trisde§mette gaddems. EvEp1615, 15021. Jo pagahjuścha^ Laika^ zehlahs Teudas/ śazzidams/ śew ko labbu eśśam: Kam weens Zilweko=Pulks pee tśchetrśimteem pee kehrahs: tas pats irr nokauts/ un wiśśi/ kas tam paklauśija/ irr iskaiśiti/ un par ne neeku tappuśchi. JT1685 Apd 5:36. la. četri + simts četri, četras[2016-10]

23 četrkājīgs

četrkājīgs (3) adj. tśchetrkahjigeem (1), t§chetr=kahjigus (1), t§chetrkahjigi (1)četrkājainsKuŗŗa^ bija wiśśadi t§chetrkahjigi Semmes Lohpi/ un Swehri/ un Tahrpi/ un Putni tahs Debbes. JT1685 Apd 10:12. la. četri + kāja četri, četras[2016-02]

24 četrkārtīgi

četrkārtīgi (1) adv. tśchetrkahrtigi (1)četrkārtīgiBet Zakeus nahze preekścha^/ un śazzija uhs to Kungu: Red§i Kungs/ puśs no mannas Baggatibas dohmu es teem Nabbageem: un ja es eśmu kahdu peewihlis/ to es tśchetrkahrtigi atdohmu. JT1685 Lk 19:8. la. četri + kārta četrikārtīga, ceterkārtīgi[2016-07]

25 četrstūrīgs

četrstūrīgs adj. tśchetr§tuhrigs (1)četrstūrains, tāds, kam ir četrstūra formaUn tas Pilsśats gulleja tśchetr§tuhrigs/ un bija tik garśch ka` plats: un wiņśch mehroja to Pilsśatu ar to Needru pee diwpadeśmits tuhk§toścheem Bir§umeem/ wiņņas Gaŗŗums un Plattums un Aug§tums bija itt lihd§i. JT1685 Atk 21:16. la. četri + stūris četri, četras[2015-07]

26 čirkstēt

čirkstēt (1) v. t§chirrck§teht (1)zwitzeren/ t§chirrck§teht. Manc1638_L, 222B26. čirkstēt; čivināt (?)zwitzeren/ t§chirrck§teht. Manc1638_L, 222B26. pamatā onomatopoētisms[2016-07]

27 čuk

čuk (3) excl. zuk (3)Zuk, zuk! Curl: Trotz! Fuer1650_70_1ms, 31314. Zuk Curl. Trotz! Fuer1650_70_2ms, 5532. sauciens, ar kuru aicina cūkas (parasti atkārtojumā) (?)Zuk, zuk! Curl: Trotz! Fuer1650_70_1ms, 31314. Zuk Curl. Trotz! Fuer1650_70_2ms. cūka (ar fonētisku pārveidojumu) vai onomatopoētiskas cilmes cu, cūk[2016-10]

28 čukars

čukars (3) s. m. zukkara^ (2), zukkars (1)Zukkars, der wipffel, gipfel eines baumes oder berges. Dobl. Fuer1650_70_1ms, 31323. galotne (piem., koka), virsotne (piem., kalna)Nogallis, id: paścha^ nogalli^, paścha^ Zukkara^, recht an der Spitze.. Fuer1650_70_1ms, 31326. Nogalli^, alij. passcha. Zukkara^. recht an der Spitzen. Fuer1650_70_2ms, 55315. : liet. čiùkuras, čiùkaras 'čukurs (jumtā); dūmu caurums' čukurs[2016-10]

29 čūkslas

čūkslas (2) s. f. pl. zuhkslas (2)Zuhkslas. pl. hümpel, da hey"de wächst, da die Schlangen zu wohnen pflegen. Fuer1650_70_1ms, 31329. Zuhkslas, pl. Hümpel, da Heide wächst, da die Schlangen zu wohnen pflegen.. Fuer1650_70_2ms, 5542. ar viršiem apauguši ciņi; čūkslājsZuhkslas. pl. hümpel, da hey"de wächst, da die Schlangen zu wohnen pflegen. Fuer1650_70_1ms, 31329. Zuhkslas, pl. Hümpel, da Heide wächst, da die Schlangen zu wohnen pflegen.. Fuer1650_70_2ms, 5542. la. čūska (?)[2020-12]

30 čukurs

čukurs (1) s. m. zukkurs (1)Zukkurs. Curl. der gipffel, wipffel eines baumes oder berges.. Fuer1650_70_2ms, 55313. galotne (piem., koka), virsotne (piem., kalna)Zukkurs. Curl. der gipffel, wipffel eines baumes oder berges.. Fuer1650_70_2ms, 55313. : liet. čiùkuras, čiùkaras 'čukurs (jumtā); dūmu caurums' čukars[2016-10]

31 čumala

čumala (1) s. f. zumala (1)Zaumala, Zumala, die Krebs - nüß - Ey"er, schahlen, Erbschahlen. Fuer1650_70_1ms, 31111. čaumala (olai); čaula (riekstam); pāksts (zirņiem)Zaumala, Zumala, die Krebs - nüß - Ey"er, schahlen, Erbschahlen. Fuer1650_70_1ms, 31111. : la. čaumala (neskaidra etimoloģija) čaumala, čaumals[2016-10]

32 čuŗisku

čuŗisku (5) adv. zurisku (2), zurrisku (1), zurŗisku (1), z/urriśku (1)četrrāpus, ar ceļgaliem, elkoņiem pie zemes un seju starp rokāmZurŗisku gulleht, auff den Knien liegen, mit den Elbogen auff der Erden. das angesicht zwischen den händen. Kad wehderas śahp tad ja=guļļ zurisku, wen~ einem der bauch wehe thut. den~ muß man auff den Knien, u. Ellen bogen mit dem gesichte liegen. Fuer1650_70_1ms, 3142. Zurisku. wenn einem der bauch wehe thut, den muß man auff der Knien, und Elbogen mit dem Gesichte liegen. Adolphi p. 228. Gram~: hat Tśchuhriśku vorwerts aufm gesichte liegen.. Fuer1650_70_2ms, 5548. neskaidra etimoloģija čūrisku[2020-04]

33 čūrisku

čūrisku (3) adv. tśchuhriśku (2), z/uhriśku (1)Tśchuhriśku e' adv. qvalit. vid. Adolphi. p. 228. Vorwerts aufm gesichte alii scribunt Z/uhriśku oder Z/urriśku. in eademsignificatione{in ead. sgfc.} vid. p. 554. Fuer1650_70_2ms, 5022. četrrāpus, ar ceļgaliem, elkoņiem pie zemes un seju starp rokāmAdolphi p. 228. Gram~: hat Tśchuhriśku vorwerts aufm gesichte liegen.. Fuer1650_70_2ms, 55410. neskaidra etimoloģija čuŗisku[2020-04]

34 čurksta

čurksta (2) s. f. zurksta (2)Zurksta, eine Maur oder Spihr schwalbe. Fuer1650_70_1ms, 3141. Zurksta. ein Maur, oder Spier Schwalbe.. Fuer1650_70_2ms, 5544. čurksteZurksta, eine Maur oder Spihr schwalbe. Fuer1650_70_1ms, 3141. Zurksta. ein Maur, oder Spier Schwalbe.. Fuer1650_70_2ms, 5544. : la. čurkstēt (pamatā onomatopoētisms) čurkste[2016-10]

35 čurkste

čurkste (1) s. f. t§churrxte (1)Erd§chwalbe/ T§churrxte. Manc1638_PhL, 2809. čurksteErd§chwalbe/ T§churrxte. Manc1638_PhL, 2809. : la. čurkstēt (pamatā onomatopoētisms) čurksta[2016-02]

36 čūska, čūška

čūska, čūška (68) s. f. tśchuhśchka (1), tśchuhśka (4), tśchuhśkas (4), tśchuhśku=apmahnetajs (1), tśchuh§ka (2), tśchuh§kas (1), tśchuśku (1), t§chuh§kai  (1), t§chuh§kas (1), t§chuhßka (21), t§chuhßkahm{t§chuhkahm} (1), t§chuhßkahms (1), t§chuhßkai (8), t§chuhßkams (1), t§chuhßkas (8), t§chuhßkaß (1), t§chuhßko (1), t§chuhßku (7), zuhschka (2), zuhska (1)Schlang/ T§chuhßka/ Saltis/ Tahrps. Manc1638_PhL, 2941. Schlang/ t§chuhßka. Manc1638_L, 157B1. Zuhschka, eine Schlange. Fuer1650_70_1ms, 31410. 1. čūskaTee Swähri / T§chuhßkas / Sall§§chi / Sohbins / gir arrid§an Attreep§chanas dehļ radditi / tohs Beßdeewigus śamaitaht. Manc1631_Syr, 59122. Bet pehz koh§ch tas ka` Tśchuhśka/ in duŗŗ ka` Ohd§e. VLH1685_Sal, 36B4. 2. pārn. nelabais, velnsVnd tas leels Puhgkis / ta wätza T§chuhßka / kattrai wahrtz gir tas Wälls vnd Sathanas tappa ißmä§tz / katters wi§śu to Pa§śaul ar Wiltu wadda / vnd tappa mä§tz wir§śon Semmes / vnd winja Engeļi tappa arrid§an nomä§ti. Manc1631_LVM, 21815. Wiņņa Mahte irr śchķih§ta Jumprawa/ Jumprawa/ kas bes Wihra irr d§emdejśi. Alle=Alleluja. Ta Tśchuhśka to ne warreja śamaitaht/ śamaitaht/ Irr tapis muhśu Aśśins bes Grehkeem. Alle=Alleluja. LGL1685_K1, 219. - veca čūska (7) wätza t§chuhßka (2), wätzai t§chuhskai (1), wätzai t§chuhßkai (1), wätzai t§chuhßkai (1), wätzas t§chuhßkas (1), wezza tśchuhśka (1) čūskai galvu samīt / saspārdīt (5) t§chuhßkai.. ghallwu śa=minnis (1), t§chuhßkai.. ghallwu śa=minnis (1), t§chuhßkai.. ghallwu śa=§pahrdiet (1), t§chuhßkai.. ghallwu śamiet (2)uzvarēt nelaboBett tomähr JE§us Chri§tus to warr uswahreht / Wings gir tai T§chuhßkai to Ghallwu śa=minnis / Wings gir to Eenaidneeku tee§śajis / unnd taggad śeh§ch Wings py Deewa labbu Rohku / und aisbilldena mums / kad taß Wälls mums preek§ch Deewu Deenas und Nacktis ap=śuhds.. Manc1654_LP1, 3212. : la. čūkstēt, čukstēt (pamatā onomatopoētisms) cūska, cūška[2016-06]

37 čūška

čūška čūska, čūška[2016-08]