A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 3 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 šaušalas

šaušalas (22) s. f. pl. §chau§§chalas (3), §chau§chalas (4), §chau§chalas{§chau§cha=las/} (1), śchau§śchalas (2), śchauśchalam (1), śchauśchalas (9), schauśchalas (2)ein grau§en/ horror, §chau§chalas. Manc1638_L, 79B9. §chauderung / §chau§chalas. Manc1638_L, 153A3. Śchauschalas, das grauen, Erschüttern grüßlen. Fuer1650_70_1ms, 2506. Śchauśchalas, das grauen, Erschüttern grüßlen. Fuer1650_70_2ms, 35218. šaušalas, šausmas; šermuļiVnd teems Deewabijatayeems tadehļ §chau§§chalas pahreedt / vnd nhe aptraipahs ar §cheems Ghräkeems. Manc1631_Syr, 5589. No Nahwes in Mohkahm/ Pe§titi/ ja mehs palai§chamees/ Us ścho Preeku/ Ta Tehwa Wahrdu/ kam grib Mirśchanas dehļ Śchauśchalas pahreet? LGL1685_K1, 978. šaušalas pāriet / pārpārim iet (15) §chau§§chalas pahreedt (1), §chau§§chalas par=eedt (2), §chau§chalas pahr=eet (2), §chau§chalas{§chau§cha=las/} pareijohtt (1), śchau§śchalas.. pahr=ghaja (2), śchauśchalas pahr=eet (1), schauschalas pahreet (1), śchauśchalas pahrghahjuśchas (1), śchauśchalas pahr=pahrim eet (1), schauschalas pahreet (1), śchauśchalas pahreet (1), śchauśchalas pahrghajuśchas (1)§chauderen/ §chau§chalas pahr=eet. Manc1638_L, 153A1. erzittern/ notrie§śeht/ ka §chau§chalas pahr=eet. Manc1638_L, 220B21. orchten das einer zittert/ §chau§chalas{§chau§cha=las/} pareijohtt/ bieteeß. Manc1638_L, 63B2. saka, ja izjūt ļoti lielas bailes, uztraukumu ..no Nawes vnd Mohkam Pe§titi ja mehs pallai§chamees / vs §cho Preeku / ta Tähwa Wahrdu / kam ghribb to Mirr§chano dehļ §chau§§chalas par=eedt? Manc1631_LGL, 32218. ..no Nahwes und Mohkam Pe§titi ja mehs palai§chamees / uß §cho Preeku / ka Tähwa Wahrdu / kam ghribb to Mirr§chano dehļ §chau§§chalas par=eedt? LGL1685_V5, 14623. : liet. šiaušalas 'šermuļi', la. šausmas [2020-11]

2 šodien

šodien (331) adv. scho deen (1), schodeen (35), ścho=deen (9), śchodeen (159), §cho=deen (1), §chodeen (89), §chodee~ (1), §choden (16), §choden{§chode}  (1), §chodene (16), §chohdeen (2), §ehodeen (1)heut/ §chodeen. Manc1638_L, 89B11. heute/ śchodeen. Manc1638_PhL, 3867. 1. šodienMu§se deni§ske may§e duth mu§s §chodee~.. Br1520_PN, --. Ack Mahzitais Mielais/ nhe jemmat par launu/ Ka śchodeen mehß arrid§an nahkam pij Jums. Fuhr1690_LL, 234. - baŗot šodien; šodien baŗot (5) baryo.. §ehodeen (1), baŗŗo.. śchodeen (1), baŗŗo.. §chodeen (1), §chodeen.. baŗŗoyis (2)- dot šodien; šodien dot (34) dod.. §chodene (1), dode §choden (1), dode.. §choden (4), dode.. §chodene (1), dohd §chodeen (1), dohd.. śchodeen (8), dohd.. §chodeen (7), dohśchu.. śchodeen (1), dood.. §chodeen (1), duoth.. §chodeen (1), duth.. §chodee~ (1), śchodeen dohd (1), §chodeen dohd (2), §chodeen dohta  (2), §chodeen dohts (1), §choden.. dota (1)- mirt šodien; šodien mirt (8) mirr§tu ścho=deen (1), mirr§tu §chodeen (2), mir§t §choden (1), mir§tu śchodeen (1), ścho=deen mirr§śi (1), śchodeen mirris  (1), §chodeen mirris (1)- šodien atslēgt (5) schodeen att§läds (1), śchodeen atślehds (1), śchodeen atślehd§ (1), §chodeen atśläds (1), §chodeen at§läds (1)- šodien dzemdināt / dzimdināt (6) śchodeen d§imdinajs (1), śchodeen.. d§emdinajis (3), śchodeen.. d§imbdenajis (1), śchodeen.. d§imdinajs (1)- šodien dzirdēt; dzirdēt šodien (7) d§irrdam.. ścho=deen (1), śchodeen d§ird (1), śchodeen d§irdi (1), śchodeen d§irrdam (1), śchodeen. d§irdeśeet (1), śchodeen.. d§irdeśeet (2)- šodien in/ und allažiņ (5) schodeen und alla§chien (1), śchodeen in alla§chiņ (1), §chodeen und alla§chien (1), §chodeen vnd alla§chien (1)- šodien pasargāt; pasargāt šodien (21) paśargi.. śchodeen (1), pa§śarg.. §chodeen (1), pa§śargi.. §chodeen (2), pa§§arge.. §choden (2), schodeen.. pa§śargi (1), ścho=deen paśargat (1), śchodeen paśargaht (5), śchodeen paśargat (1), śchodeen.. paśarga (1), śchodeen.. paśargi (1), §chodeen pa§cargaet (1), §chodeen pa§śargaht (2), §chodeen.. paśarga (1), §chodeen.. pa§śarghaht (1)- šodien (pa)teikt; (pa)teikt šodien (7) pateizeet.. śchodeen (1), patteitzeeta.. §chodeen (2), §chodeen pateitzeeta (1), §chodeen teizeet (1), teitz §chodeen (2)- šodien (pie)dzimt; piedzimt šodien (35) peed§immis śchodeen (2), schodeen.. peed§immis (1), ścho=deen.. peed§immis (1), śchodeen d§immis (1), śchodeen ped§immis (1), śchodeen peed§immis (4), śchodeen.. d§immis (3), śchodeen.. peed§immis (3), §chodeen d§immis (1), §chodeen ped§immis (1), §chodeen peed§immis (4), §chodeen.. d§immis (1), §chodeen.. peed§immis (3), §choden{§chode} peczimmis (1), §choden.. pedzimmis (1), §chodene peczimmis (3), §chodene.. peczimmis (3), §chohdeen d§immis (2)- šodien stāvēt; stāvēt šodien (10) śchodeen §tahw (3), śchodeen.. §tahw (1), §chodeen §tahw (2), §chodene §thawe (2), §tahw §chodeen (1), §tahw.. §chodeen (1)2. mūsdienās, mūsu laikosVnd taß noteekahs irr śchodeen da§cham Zillwäkam / taß nhe warr nei tha Kungha JE§u Chri§ti Auk§cham=Zellśchanu titzeht / nei arrid§an / ka irr taß Zillwähx patz pa§tara` Deena` auk§cham zellśeeß no teem Mirroņeeem.. Manc1654_LP1, 41223. : liet. šiañdien 'šodien'[2016-08]

3 šuk

šuk (4) excl. schuk (4)Schuk, schuk ein Wörtlein die Pferde zu locken.. Fuer1650_70_1ms, 2374. Schuk, schuk. ein Wörtlein die Pferde zu locken. Fuer1650_70_2ms, 3692. sauciens, ar kuru aicina zirgusSchuk, schuk ein Wörtlein die Pferde zu locken.. Fuer1650_70_1ms, 2374. Schuk, schuk. ein Wörtlein die Pferde zu locken. Fuer1650_70_2ms, 3692. onomatopoētiska cilme[2016-08]