A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 3 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 ļaunāties

ļaunāties (3) v. refl. launatees (2), ļaunajahs (1)launatees böse sein, zörnen. Fuer1650_70_1ms, 13217. Launatees. böse sein, zörnen. Fuer1650_70_2ms, 2009. ļaunoties, būt dusmīgamlaunatees böse sein, zörnen. Fuer1650_70_1ms, 13217. Kas lammahts / ne atlammaja; nei ļauna zee§dams ļaunajahs.. VLH1685, 4319. la. ļauns apļaunāties[2016-11]

2 ļaut

ļaut (15) v. ļahwe (4), ļahwis (3), ļau (2), ļauj (1), ļaujeet (3), ļauju (1), ļau§§i  (1), ļohwis (1)ļaut; atļaut..śatzidams vs to: Laid nu to tha buht / tha peeklayahß mums wi§śu Taißnibu peepilldiet. Tad ļahwe wings tam. Manc1631_LVM, 2212. Us mums tahds duśmigs wiņņu Prahts/ Kad Deews to buhtu ļahwis/ Tee ka` §trauj§ch Uhdens śchņahz in krahz/ Tas buhtu muhs noh§t rahwis.. LGL1685_K1, 16812. ļaut vaļas / vaļu; vaļas / vaļu ļaut (8) ļau.. waļļu (2), ļaujeet.. waļļas (3), waļļas ļauj (1), waļļu ļahwis  (1), waļu ļahwis (1)atļaut; neierobežotŚchodeen d§irrdam mehß eek§chan ścho preek§che la§śietu Ewangelio / ka Deews tam Wällam Waļu ļahwis par weenu Paggano Meitu.. Manc1654_LP1, 2987. Ļaujeet Je§um Waļļas Preekas=Kungam buht.. LGL1685_K1, 16027. : liet. liáuti, liáutis 'beigt, pārstāt; rimt', pr. aulāut 'nomirt' ļauties, neļaut[2016-07]

3 ļauties

ļauties (11) v. refl. ļahwees (2), ļahwehs (1), ļaujahs (1), ļaujahs (2), ļaujahß (1), ļaujatees (1), ļaujees (1), ļaujohs (1), ļau§ees (1)1. ļautiesĻaujahß śöw Rohka` jembteeß / und śeeteeß: teh warr ickkattris lähte dohmaht / ka tee nhe§chehlighe to Kunnghu JE§um buhß śakampuśchi.. Manc1654_LP3, 1512. Kas par Pahrmahziśchanu ne behda/ tam irr Nabbad§iba in Kauns/ kas śew ļaujahs labpraht pahrmahzitees/ taps Gohda? VLH1685_Sal, 20A9. 2. paļauties, uzticētiesTas Zilweks ļauns in nolahdams/ Kas pats us śewi ļaujahs/ Jeb zittur gribbahs palihd§ams; Tahds noh§t no Deewa raujahs.. LGL1685_K1, 9822. 3. beigtiesAk Muh§chiba! man Śchau§mas nahk! Kas tawu Gaŗŗum' zerreht śahk/ Gan drih§ tam Johki ļaujahs/ Usdohmajoht to Gaŗŗu Nakt.. LGL1685_K1, 20425. la. ļaut neļauties[2016-07]