A B C Č D E F G Ģ H I J K Ķ L Ļ M N Ņ O P R S Š T U V Z Ž
Meklēšana [?]
Izvērstā meklēšana
Atrasti 9 šķirkļi
#LemmaŠķirklis
1 ķekars

ķekars (2) s. m. kekkars (1), ķekkarus (1)Kekkars. eine drauben Klumpe. Fuer1650_70_2ms, 16712. ķekarsKekkars. eine drauben Klumpe. Fuer1650_70_2ms, 16712. Eezehrti tawu aśśu Zirpi/ un nogree§i tahs Wihna Ķekkarus ta Wihna=Kalna tahs Semmes/ jo wiņņas Ohgas irr eenahkuśchas. JT1685 Atk 14:18. : liet. kẽkė 'ķekars', kẽkeras 'auna zirnis', pr. keckers 'zirnis' (vai aizgūts no liet.)[2016-02]

2 ķekāt

ķekāt (2) v. kekkaht (2)Kekkaht, kekkatees, sich narren, vexiren. Fuer1650_70_1ms, 9316. Kekkaht, Kekkahtees sich narren, vexiren. Fuer1650_70_2ms, 1675. ākstīties, muļķoties; ķircinātiesKekkaht, kekkatees, sich narren, vexiren. Fuer1650_70_1ms, 9316. Kekkaht, Kekkahtees sich narren, vexiren. Fuer1650_70_2ms, 1675. la. ķeks 'āksts, jokdaris' ķekāties, ķeks[2016-07]

3 ķekata

ķekata (4) s. f. kekkata (2), kekkatajs (2)kekkata, Narren poßen. Fuer1650_70_1ms, 9314. Kekkata Narren=Possen. Fuer1650_70_2ms, 1674. ākstība, blēņaskekkata, Narren poßen. Fuer1650_70_1ms, 9314. Kekkata Narren=Possen. Fuer1650_70_2ms, 1674. ķekatās lēkt (1) kekkatajs lehkt (1)kekkatajs lehkt, faßnacht lauffen. Fuer1650_70_1ms, 9322. Kekkatajs lehkt. faßnacht lauffen. Fuer1650_70_2ms, 16711. Meteņos piedalīties masku gājienākekkatajs lehkt, faßnacht lauffen. Fuer1650_70_1ms, 9322. Kekkatajs lehkt. faßnacht lauffen. Fuer1650_70_2ms, 16711. < līb. käkkàD 'jokdari, ķekatnieki' Ķekata diena[2016-02]

4 Ķekata diena

Ķekata diena (3) s. f. npropr. Kekkata deena (3)Kekkata deena faßnacht. Fuer1650_70_1ms, 9322. Kekkata deena. faßnacht. Fuer1650_70_2ms, 16710. Meteņi, VastlāvjiKekkata deena faßnacht. Fuer1650_70_1ms, 9322. Kekkata deena. faßnacht. Fuer1650_70_2ms, 16710. ķekata + diena ķekata[2016-07]

5 ķekāties

ķekāties (2) v. refl. kekkahtees (1), kekkatees (1)Kekkaht, kekkatees, sich narren, vexiren. Fuer1650_70_1ms, 9316. Kekkaht, Kekkahtees sich narren, vexiren. Fuer1650_70_2ms, 1675. ākstīties, muļķotiesKekkaht, kekkatees, sich narren, vexiren. Fuer1650_70_1ms, 9316. Kekkaht, Kekkahtees sich narren, vexiren. Fuer1650_70_2ms, 1675. la. ķeks 'āksts, jokdaris' ķekāt, ķekoties[2016-07]

6 ķekoties

ķekoties (2) v. refl. kekkojahs (2)nepiedienīgi, piedauzīgi uzvestiesTur tee kekkojahs dahrśa^ pee biśchu strohpeem, tapehz tahs bittes nihkst, Sie machen sich unflätig |: scheißen :| bey" die bienen stöke, des wegen gehen sie zu nichte. Fuer1650_70_1ms, 9317. Tur tee kekkojahs dahrsa^ pee bischu Strohpeem, tapehz tahs bittes nihkst, Sie machen sich unflätig | scheißen | bei die bienen stöcke, deßwegen gehen Sie zu nichte.. Fuer1650_70_2ms, 1676. la. ķeks 'āksts, jokdaris' ķekāties[2016-07]

7 ķeks

ķeks (2) s. m. keks (2)Keks, Hauß wurst, Poßen reißer. Fuer1650_70_1ms, 9314. Keks, Hauß Wurst, Poßen Reiser.. Fuer1650_70_2ms, 1673. āksts, jokdarisKeks, Hauß wurst, Poßen reißer. Fuer1650_70_1ms, 9314. Keks, Hauß Wurst, Poßen Reiser.. Fuer1650_70_2ms, 1673. < līb. käkkà 'ķekatnieks, jokdaris'[2016-07]

8 Ķezarija

Ķezarija (4) s. f. nloc. Ķe§aria^ (1), Ķe§ariju (2), Ķe§ariu (1)Cēzareja (arī Cezareja); pilsēta JDUn kad wiņśch pee teem wairak ne ka deśmits Deenas bij pawaddijis/ nahze wiņśch uhs Ķe§ariju/ un ohtra^ Deena^ us to Śohda=Krehślu śehdedams/ pawehleja wiņśch to Pahwilu atwe§t. JT1685 Apd 25:6. < vc. Cesarea Kezarija[2016-11]

9 Ķīrenius

Ķīrenius (1) s. m. npers. Ķihrenius (1)Kirenijs (arī Kirēnijs); JDIn śchi Meślośchana bija ta wiśs pirma / in notikke to Brihdi^ kad Ķihrenius Semmes=Śohģis eekśch Sihrias bija. VLH1685, 614. < vc. Kyrenius[2016-11]